Cập nhật:  GMT+7
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhV8O04bu54bqv4bug4buR4buhw7Thuq/DrcO0w4Hhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7RhL8O04bq3w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8O9ecOtXcSDLy/DrTZpYnB3w7Thu7Xhu7PDtHA24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurfhuqnhurXhuqUvw6LhuqnDrMOi4bqx4bqt4bq14bqp4bqlw6Lhu7PhurfhuqfhurHhurfhuqfhuqvhu6Phurc2d+G7ocO1xIPhuq8vw6HDjWPhu6Hhuq9p4bun4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4buz4buH4buf4bqvIeG6r+G7s27huq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9Xw7Thu7nhuq/hu6Dhu5Hhu6HDtOG6r3fDtOG7teG7oeG6r+G7s8O04bu1w7nDreG6r+G6tOG6ruG6r+G7o+G6pOG6r+G7n8O64buR4bqv4buzeeG6oOG7seG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6FX4buy4buK4buyLcOU4buRw7Phu6Hhuq/hu6Fiw4Lhuq/hu4ti4buhw7Xhuq/hu6Nk4bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu4vhu5HDsuG7n+G6r2nhuqDhu6vDreG6r+G6tmRw4bqv4buf4bu5YuG6r+G7n+G6oGLhuq9pw6lw4bqv4bq24bur4buR4bqvw7Thu5nhu6HDtOG6r+G7s8O0Y+G7keG6r+G7s8O04bux4buR4bqv4buz4buRbuG7s+G6r+G7s8O04bqg4bux4buhw7Xhuq/hurThu7XDgm3hu6Hhuq/DrXHhuq/hu5/huqBi4bqvw7Xhu5HDuuG7ocO14bqv4buj4bur4buhNeG6r+G7i+G7p+G6r2fhu5/huq/DrWJw4bqv4bujZOG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu53hu5HDs+G7oeG6r+G7s8O04bu1ZuG7oeG6r+G7o+G7reG7keG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqv4bujcMSR4buR4bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDteG7tcOC4bqvw7Thu5HDsuG7n+G6r3fDtGPhu7Phuq/DveG7keG7ocO0NeG6r3fDtGPhu7Phuq/hu7N54buRw7Lhu6E24bqv4buKw7Lhuq/DrcO0w4Hhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtDXhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq8h4bqv4buzbuG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r1fDtOG7ueG6r+G7oOG7keG7ocO04bqv4buLw6nhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvw61jw63huq/hu7N5xJHhu5/huq/DguG6r+G7s27huq/hurTDqTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7s8SR4buR4bqvw63hu6fhu6HDteG6r+G7i+G7peG7ocO1NeG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/DrcO04bu1Z+G7oeG6r2nhu5Xhuq/DrWPDreG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu53hu5HDs+G7oeG6r+G6tm/huq/hu6HDtOG7h+G7oTXhuq/hurZm4buz4bqv4bujxILDrTXhuq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7s+G7kcOz4buhNeG6r8O94buB4buh4bqvw71k4buhw7Xhuq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/hurZk4bqv4bqi4buhw7Xhuq93w7Rx4bqv4budw7Thu5Hhuq/DrXHhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtOG6r+G6tGXDguG6r3liNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDmuG7ocO14bqvO+G6oOG7qeG7ocO14bqv4buyeeG6oOG7seG7ocO14bqv4buyw7Rj4buR4bqvLeG6r8OV4buRY+G7n+G6r+G7i8O5w63huq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq8h4bqv4buzbuG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r1fDtOG7ueG6r+G7oOG7keG7ocO04bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7szPhuq/igJzhu4rDsuG6r8Otw7TDgeG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqvd8O0cuG7ocO1NeG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Thuq/hu5/hu7li4bqv4buf4bqgYuG6r2nDqXA14bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4buz4buH4buf4bqvIeG6r+G7s27huq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu4vDqeG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4budbuG6r8O0cMSRw63DtDXhuq/hu7Phurnhu6HDteG6r8Ot4bqg4bux4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r2nhu5HDs+G7oeG6r3fDtGN34bqvw6zEguG6r3fDtHLhu6HDtTbhuq/hu7LDtOG7iXDhuq/hu4txNeG6r8Otw7Thu5fhuq/hu4vEkXDhuq/hu7N5xJHhu5/huq/DguG6r+G7s27huq/DrWPDreG6r+G6tMOpNeG6r+G7s8O04buV4bqv4buzeeG7g+G7oeG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu7Phu4fhu5814bqv4buLZ8OC4bqv4bufxJHhu6HDtOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G7s+G7tcOCbeG7oeG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hurbDs+G6r8O94buR4buhw7Thuq93w7Ry4buhw7Xhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7s+G7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4buz4buF4buhw7Xhuq/hu6Phu6t34bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7n0HDreG6r+G7s+G7kW3hu7Xhuq/hu6Hhu4fhu6HDteG6r8OtYnDhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/hu7PDtOG6osOt4bqvw63DtHDhuq/hu6HDteG6oOG7seG7keG6r8Os4buH4buh4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G6tuG7kcOzw63huq/DrcO0w4Hhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Q04bqvd8O0Y+G7s+G6r8O04buRw7Phu6Hhuq/DveG7q+G7nzXhuq/hu53DtMO54buhw7Xhuq/DrcO0buG6r+G6tmThuq/hu53hu5HDsuG7n+G6r8O9cGPhu7Phuq/DrcO0w6rhu7Phuq/DrcO0bOG6r8Os4buVw63DtOG6r2nDs+G7ocO04bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r8O04bu1w4LDs+G7oTbhuq/hu55Bw63huq/hu7Phu5Ft4bu14bqv4buLw6rhu7Phuq95YuG6r+G7o2Thuq93w7Rj4buz4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8O94bur4buf4bqvw61jw63huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/DtOG7rXfhuq/hu5/hurvDreG6r2nDs+G7ocO04bqv4buL4buF4bu14bqv4buz4buRbeG7oeG6r+G6tmThuq/hurThuq7huq/hu6PhuqThuq/hu53hu5V34bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/hu4vDsuG6r8Os4buVw63DtOG6r+G7o2Lhu6Hhuq954bun4buhw7U04bqv4bq34bqx4bqxIOG6r8OtYuG6r2nDs+G7ocO04bqvw6zhu5XDrcO04bqvd8O0ZeG7keG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4budw7RwYuG7ocO04bqv4bq24bu54buhw7Xhuq/hurThuq7huq/hu6PhuqThuq/hu53hu5V34bqv4buzw7Thu7Hhu5E04bqv4bq34bqx4bqxIOG6r+G7s3nEkeG7n+G6r8OC4bqv4buzbuG6r8OtY8Ot4bqv4bq0w6nhuq/DrcO04bu1Z+G7oeG6r2nhu5Xhuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7o8SCw6014bqv4buzeWLhu6HDteG6r+G7s8O04buRbuG7s+G6r2nhu5U14bqv4buzw7Thu7XDucOtNeG6r8O0cWLhuq/DrcO04buD4buz4bqv4buL4buFw4Lhuq/hu4vDgeG6r+G7i8Oy4bqvw73hu4Hhu6Hhuq/DvWThu6HDteG6r+G6ouG7ocO14bqvd8O0ceG6r+G7ncO04buR4bqvw61x4bqvw6zhu5XDrcO04bqv4bq0ZcOC4bqveWLigJ02YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG7ssO0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvw63DgWLhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq8h4bqv4buzbjXhuq/hurfhuqsv4bq34bqr4bqv4buzecSR4buf4bqvw4Lhuq/hu7Nu4bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9Xw7Thu7nhuq/hu6Dhu5Hhu6HDtOG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4budbuG6r8O0cMSRw63DtOG6r+G6tmThuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/DveG7h+G7teG6r3nhu6fhu6HDteG6r+G6tOG7tcO54buhw7Xhuq/DrWPDreG6r+G7ncO04bu14bqvw6zhu4fhu6Hhuq/DreG6oDXhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G7s8O04bux4buR4bqv4buLZ8OC4bqv4bufxJHhu6HDtOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7PDtMO64buhw7Xhuq/hu7PEkeG7keG6r8Ot4bun4buhw7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G7i8Oy4bqv4buh4buH4buhw7Xhuq/DrWJw4bqv4buhw7Rm4buh4bqv4buzw7ThuqLDreG6r8Otw4Fi4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G6tm/huq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtDbhuq/hu4pu4buh4bqv4buhYsOCNeG6r+G7s3Bk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buLw6nhuq/hu7Phu7XDgm3hu6Hhuq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buL4bqg4butw63huq/hurfhuqfhurHhuq9p4bu1xanhu5Hhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7o3Bi4bqv4buLZOG7keG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7PDtGLhu6HDtOG6r8OtY8Ot4bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buhNOG6r+G6peG6p+G6r2lk4buR4bqv4bq24buRbuG7s+G6r+G7s+G7tcOCbeG7oeG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hurZv4bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtOG6r+G6tmThuq/hurbDs+G6r8O94buR4buhw7Thuq9i4buh4bqv4buzcGThu6Hhuq/hu7PDtMSCw63huq93w7Rn4buf4bqv4bq24bur4buR4bqv4buh4bun4buR4bqvw6zhu7Xhu6HDteG6r+G7s2Z34bqv4buzeeG7teG7ocO14bqv4buz4bu1w4Jt4buh4bqv4buzeeG7tcOCb+G7oTXhuq/hurZm4buh4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r8Os4buH4buh4bqveeG6rmLhuq/hu7Niw4Lhuq/DvcSRw63DtOG6r2nhur3hu6HDteG6r+G6tGThuq93w7Ry4buhw7Xhuq/hu7N54bqg4burw63huq/hu53DtOG7keG6r+G6ueG7oTXhuq/DvWLhu7Xhuq/hu53DtOG7keG6r+G7i+G7keG6r+G6tsOz4bqvw73hu5Hhu6HDtDThuq/hu6HDtcOB4bqv4bufZOG7oTXhuq/hurnhu6Hhuq/DrcO04buT4buhNeG6r+G7tcO54buhw7Xhuq/hu6HhuqDhu6vDreG6r+G7i+G7teG7oeG6r8O9w7rhu5E04bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8Otw7Thu5fhuq/hu7Phu5Ft4bu14bqv4bq14bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzeeG7meG7ocO04bqv4bq2w7Phuq/DveG7keG7ocO04bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrWPDreG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqvw7Xhu6Xhu5/huq/hu6HDtGThuq/hu7Phurvhu5814bqvw7TDueG6r+G7s+G7kW3hu7U14bqvw63DtOG7teG7peG7ocO14bqv4buzecSR4buR4bqvw63DtOG6ueG7oeG6r+G7oeG7tcO64buR4bqv4bq0YuG6r+G7ocO0ZOG6r+G7s8O04buJcOG6r+G7i+G7t+G7ocO14bqv4buz4buRbeG7teG6r8Otw7Thu7Vn4buhNjY24bqvw5Thu5HDs+G7oeG6r+G7n8aw4buR4bqv4buzecSR4buf4bqvw4Lhuq/hu7Nu4bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqvw63DtOG7tWfhu6Hhuq9p4buV4bqv4bq34bqvw63hu6nhuq/DvcO54bqv4buzw7Thu7XDucOt4bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9pw6lw4bqv4bujQeG7szXhuq/hurfhuq/DreG7qeG6r8O9w7nhuq/hu7PDtOG7tcO5w63huq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r8Os4buVw63DtOG6r2nDs+G7ocO0NuG6r+G7nsaw4buR4bqv4buzecSR4buf4bqvw4Lhuq/hu7Nu4bqv4bq0w6nhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu4vDqeG6r+G7s8O0ZOG7ocO04bqv4bujZnfhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/hu4vhu6fhu5Hhuq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq/hu6PhuqDhu7Xhuq/hu4vhu6fhu6HDtTbhuq/hu4rDqsOt4bqvaeG7kcOz4buzNeG6r+G7i8Oy4bqv4buLZeG7n+G6r2llcOG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r3fDtHLhu6HDtTXhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r8Os4buVw63DtOG6r2nDs+G7ocO0NeG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r+G7ocO04buD4buz4bqv4buL4bul4buhw7Xhuq9p4bun4bqv4buzw4Phuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu4tu4buh4bqv4bq0w6k14bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4buz4buH4buf4bqvIeG6r+G7s27huq9Xw7Thu7nhuq/hu6Dhu5Hhu6HDtOG6r+G7i8Op4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu7Nmd+G6r8O04bu14buD4buh4bqv4bq2b+G6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G6tOG6ruG6r+G7o+G6pOG6r8Wp4bqvw6zhu5XDrcO0NeG6r3fDtOG7h+G7oeG6r8Otw7rhu6HDteG6r8OtY+G7oeG6r2nhu6fhuq9pY+G7n+G6r8O9Y+G7s+G6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oTXhuq93w7TDueG7keG6r8O04butd+G6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4buzecSR4buf4bqvw4Lhuq/hu7Nu4bqv4bq2ZOG6r+G7i+G7p+G7keG6r+G7ocO1w4Dhuq/DguG6r+G7s27huq/hu7PDtMO64buhNeG6r2ll4buhNeG6r+G7s8Wp4bqvw6zhu4fhu6Hhuq93w7TDueG6r8O14buRY+G7n+G6r8O9Y+G7s+G6r8Otw7TDquG7s+G6r8Otw7Rs4bqv4buhw7Thur3hu5/huq93w7Rj4buz4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8Os4buVw63DtOG6r2nDs+G7ocO04bqvw73hu6vhu5/huq/hu6HDtOG7g+G7szZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buyxJHhu5Hhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq8h4bqv4buzbuG6r8O04bu1w4LDs+G7oTXhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqvw63DtOG7tWfhu6Hhuq9p4buV4bqvw61jw63huq/hu4vhu5Fv4bu14bqv4bud4buRw7Phu6Hhuq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7n+G7uWLhuq/DtMOo4bqv4bq2ZOG6r+G7n+G7uWLhuq/hu5/huqBi4bqvacOpcOG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu53huqrhuq/DrWThu6HDtTXhuq/DrcO0w6rhu7Phuq/DrcO0bDbhuq/hu7LDtOG7iXDhuq/hu4txNeG6r+G7ocO1YsOC4bqv4buzw4Phuq/hu4vhu4Xhu7Xhuq/hu6Hhurnhu5814bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4buz4buH4buf4bqvIeG6r+G7s27huq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu4vDqeG6r+G7s+G7kW534bqv4buhw7Rm4buh4bqv4bq34bql4bqx4bqv4buj4buT4buz4bqvw7RxYuG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu4vDsuG6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r+G7ncO0YuG7keG6r8Otw7Thu5Fu4buh4bqvw6zhu5XDrcO04bqvd8O04bu14buh4bqvw7RxYuG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/DrOG7kcOz4buz4bqvw63DuuG7oeG6r+G7s3nhu7nhu6HDteG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvw6zhu5XDrcO04bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrWPDreG6r+G7i+G7lWLhuq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r3fDtEHDreG6r+G6tkHhuq/hu6Lhu43huq/DtOG7p+G7keG6r+G7im/hu6Hhuq/DlOG7ueG7ocO1NuG6r+G7ssSR4buR4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4buz4buH4buf4bqvw4Lhuq/hu7Nu4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw63DgOG7ocO14bqvw6zEguG6r+G7s3nhurDhuq/huqXhuq/DreG7qeG6r8O9w7nhuq/hu7PDtOG7tcO5w63huq/hurZk4bqv4bqz4bqvw63hu6nhuq/DvcO54bqvw6xB4buhw7Xhuq/DrUHhuq/DguG6r+G7s2424bqv4buexrDhu5Hhuq/DreG7qeG6r8O9w7nhuq/hu7PDtOG7tcO5w6014bqv4bq2ZuG7s+G6r+G7s+G6oOG6r8OC4bqv4buzbuG6r2licOG6r8O14bul4buf4bqv4bqz4bqx4bqv4budw7RwZeG7oeG6r+G7s8O04bu1w7nDreG6r8OtY8Ot4bqv4bujcMSR4buR4bqv4bq2ZOG6r+G6s+G6p+G6r+G7ncO0cGXhu6Hhuq/hurZm4buz4bqv4buz4bqg4bqvw4Lhuq/hu7Nu4bqvaWJw4bqvw7Xhu6Xhu5/huq/DrWXhuq/DrcO0cOG6r3fDtHLhu6HDtTXhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r8Os4buVw63DtOG6r2nDs+G7ocO04bqv4buf4bu5YuG6r8O0w6jhuq/hurZk4bqv4buf4bu5YuG6r+G7n+G6oGLhuq9pw6lwNuG6r+G7iuG7peG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu53huqThuq/hu51u4buz4bqvw7Thu6134bqv4buL4bul4buhw7Xhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7PDguG6r8Os4bqg4butw63huq/DveG7geG7oeG6r8O9ZOG7ocO14bqvw63hu7Xhu6HDteG6r+G6ouG7ocO14bqv4buzw7Thu7XDucOtNeG6r+G6tmbhu7Phuq/hu7PhuqDhuq/DguG6r+G7s27huq/hu53DtOG7keG6r8OtceG6r+G7s8O04buRbeG7oeG6r+G7s2Lhu5E14bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Thuq/hurRlw4Lhuq95Yjbhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq/hu7Phu4fhu5/huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buLYuG7ocO14bqvw61x4bqv4bq14bqv4bufY8OC4bqvd8O04bu14buh4bqvw7RxYuG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu53DtOG6ruG6r+G7s3nhu7nhu6HDtTXhuq/hurPhuq/hurThu4nhuq/DrcO04bu1w4Jt4buh4bqvw6xB4buhw7U14bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7tcOCbeG7oeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvaWVw4bqvw6zhuqB24buhw7U14bqvw6zhu7XDguG6r+G7s3nhu5k14bqv4buLZeG7n+G6r2llcOG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu7PDueG7s+G6r+G7ncO04buR4bqvw6zhu5XDrcO04bqvacOz4buhw7Thuq/hurRlw4Lhuq95Yjbhuq/hu4rhu6Xhu6HDteG6r+G7s8O04bux4buR4bqv4buyeeG7teG7ocO14bqv4buz4buH4buf4bqv4bud4buRw7Phu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G6s+G6r+G7i+G7p+G7keG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvw6zhu5XDrcO04bqv4buj4bqg4bu14bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/DrXHhuq/hu4vDgeG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqv4buz4buRw7Phu6Hhuq/hu6HDtOG6oOG6r2Nw4bqvd8O0YnA14bqvw61jw63huq/hurZm4buz4bqv4buz4bqgNeG6r+G7s3li4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7kW7hu7Phuq9p4buV4bqv4budw7Rjw63huq/hu7PDtOG7iXDhuq/Dgm3hu7Xhuq/DreG7heG7teG6r3fDtHLhu6HDtTXhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r8Os4buVw63DtDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw43hu7nhu6HDteG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G6tuG7kcOzw63huq/DrcO04bu1Z+G7oeG6r2nhu5Xhuq/DrWPDreG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu53hu5HDs+G7oeG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvw6zhu5XDrcO0NeG6r+G7snnhu7Xhu6HDteG6r+G7s+G7h+G7n+G6ryHhuq/hu7Nu4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvV8O04bu54bqv4bug4buR4buhw7Thuq/DrcOA4buhw7Xhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvw61jw63huq/hu7N5xJHhu5/huq/DguG6r+G7s27huq/hurTDqTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/hu7Phu7XDgm3hu6Hhuq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buh4buH4buhw7Xhuq/DrWJw4bqv4buhw7Rm4buh4bqv4buzw7ThuqLDreG6r8Otw7Rw4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu7Phu5Ft4buf4bqvd8O0cuG7ocO14bqv4buL4buFw4Lhuq/hu4vDgeG6r8OtY8Ot4bqv4bujcMSR4buR4bqv4bq24bq7w63huq/hurThu5Hhu6Hhuq93w7Ry4buhw7Xhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7s8O04buJcOG6r+G7o+G7lcOtw7Thuq/hu7Phu5Ft4buf4bqvw63DtMOB4buhw7U24bqv4buyeXDhu6HDteG6r+G7i3Hhuq/hu5/hu6/huq954bun4buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq/hurZB4bqv4buz4buRbeG7n+G6r8Otw7TDgeG7ocO14bqv4buLZeG7n+G6r2llcOG6r8Otw7Thu4Phu7Phuq/hu6PhuqDhu63hu6HDteG6r+G6tuG6u8Ot4bqv4bq04buR4buh4bqv4bq2ZOG6r2Lhu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G7s+G7kW3hu5/huq/DrcO0w4Hhu6HDteG6r3fDtHLhu6HDteG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8O9w7nhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO14bu1w4Lhuq/DtOG7kcOy4buf4bqv4buhw7ThuqDhuq/hurbhu5Ft4buf4bqv4buhw6lw4bqv4bugw7Rm4buz4bqvSWXhu6E14bqveOG7tWLhu5Hhuq9p4buVNeG6r8OtY8Ot4bqvacOz4buhw7Thuq/DreG7t+G7n+G6r0LigKbhuq9Xw7TDueG7keG6r8O04butd+G6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Vk4buhw7Thuq/DrcO04bqiw63huq/hu6Hhurnhu6HDteG6r+G7s+G6ueG7ocO14bqvw63huqDhu7Hhu6HDteG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G7s8O0YuG7ocO04bqv4buzeWI14bqv4bud4buRw7Lhu5/huq/hu7N5YjXhuq/DteG7kWPhu5/huq/DvWPhu7Phuq9C4buy4buyV+G6r+G7s8SR4buR4bqvw61jw63huq/DreG7qeG6r8O94buv4bqvw71l4buh4bqv4bq04bu14buD4buzNeG6r8Otw7Ru4bqvaeG7kW7hu6E14bqv4bud4buR4buhw7Thuq/DrHBi4buhw7Thuq/hu7PDtMSCw63huq93w7Rn4bufNeG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Rk4bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hurnhu6Hhuq/hu7XDueG7ocO1NeG6r8O14buRZeG7keG6r+G7ncO0Y+G7szThuq/hu53hu5HDsuG7n+G6r+G7s3li4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqv4bq2w7Phuq/DveG7keG7ocO04bqv4bufw7rhu5Hhuq/hu7N54bqg4bux4buhw7U14bqvw63DtOG7g+G7s+G6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqv4buh4bqg4burw63huq/hu7PEkeG7keG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Rk4bqv4bufY8OC4bqv4buh4bqg4burw6014bqv4buLZeG7n+G6r2llcOG6r8Ot4bu14buhw7Xhuq/DreG7g3fhuq/hu6HDteG7teG7peG7oeG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqvw73EkcOtw7Thuq/DrcO0cOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw6zhu4fhu6E04bqv4bq2ZuG7oeG6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7h+G7oeG6r2llcOG6r3jhu7Vl4buh4bqv4bq2ZOG6r8O94bqu4bqvw6xB4buhw7Xhuq/hu6HDteG7teG7peG7oeG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqvw73EkcOtw7Thuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r8O0cMSR4buzNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6E74bur4buR4bqvw73EguG6r+G7ocaw4bqv4bujxILDrTXhuq/DrcO0w4Hhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq93w7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq/DrOG7lcOtw7Thuq9pw7Phu6HDtDXhuq/hu7PDg+G6r+G7i+G7heG7teG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7i27hu6Hhuq/hu6Fiw4I14bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq9Xw7Thu7nhuq/hu6Dhu5Hhu6HDtOG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G6tGXDguG6r3li4bqvw61jw63huq/FqeG6r8Os4buVw63DtDXhuq/DrcO04bqgYuG6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r8O04buRw7Phu6Hhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw73DueG7s+G6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r8O04bu1w4Ju4buzNuG6r8ONw7Thu5fhuq/DrXHhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/DvcO54bqvacOz4buhw7Thuq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buhw7Thu5Hhu43hu5/huq/hu5/hurvDreG6r3ll4buR4bqveWPDreG6r+G7ocO04bqgM+G6r+G7suG7kW3hu7Xhuq/DrcO0ZcOC4bqvw61x4bqv4bq34bqr4bqz4bqvw61iNOG6r+G7s8O0w4HDguG6r+G7i2bhu7Xhuq/DrXHhuq/DouG6s+G6r8OtYjThuq944bu1YuG7keG6r2nhu5Xhuq/DrXHhuq/hurfhuqnhuq/DrWI04bqvw63hu7fhu5/huq/huq3huqXhuqvhuq/DrWI24bqv4buy4buD4buz4bqvw61l4bqvacOz4buhw7Thuq/hu6HDtOG7h+G7oeG6r+G7n+G6u8Ot4bqvw61jw63huq9pw7Phu6HDtOG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu6HDtOG7keG7jeG7n+G6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu7N54buV4bqv4buzxJHhu5Hhuq/hu7N5xJHhu5/huq/DguG6r+G7s27huq/hurTDqTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu7N54buV4bqv4budw7R04buRNeG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8OtceG6r2nhu5Fu4buh4bqvw63DtOG6ouG7ocO14bqv4buhw6rhu6HDteG6r+G6tmThuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrXHhuq9pw7Phu6HDtOG6r+G7ocO04buH4buh4bqv4buz4bqu4bqv4bq2cOG7ocO1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDocOU4bu1w4Lhuq/hu7LDtOG6u+G7ocO1YS93w6E=

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ
2024-06-22 14:04:00

Đi bộ đồng thời tăng cường cơ bụng là cách tốt nhất để giảm cân và giữ dáng. Vậy làm thể nào để tăng cường cơ bụng khi đi bộ?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?
2024-06-22 07:11:00

Những năm gần đây, các sản phẩm giảm cân và hạ mỡ máu với thành phần chính là lá sen ngày càng được sử dụng rộng rãi. Vậy lá sen có giảm cân và ai không nên sử dụng?

Nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh tiểu học

Nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh tiểu học
2018-08-28 13:49:17

Năm học mới đã cận kề, ngoài việc trau dồi kiến thức, học sinh tiểu học còn rất cần được quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày để phát triển toàn diện về thể chất và trí...

Nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn tiêm chủng

Nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn tiêm chủng
2018-08-28 07:36:40

PTĐT-Những năm gần đây, việc tiêm phòng cho trẻ đã được người dân trong tỉnh quan tâm và tự giác thực hiện. Việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch giúp trẻ có thể phòng tránh một số...

Những sai lầm trong tập luyện

Những sai lầm trong tập luyện
2018-08-26 07:48:56

Trong phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bên cạnh việc sử dụng thuốc thì tập luyện là phương pháp thường được dùng tới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long