Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqz4bqkw5Lhu5fhuqfhuqThur7hu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu04bqk4buQw43hurjDguG7l09N4bqo4bq44bqk4buX4oCcIOG6psOD4bq44buXxJDEgk/hu5dO4buS4bu14buXw4nDueG6uOG6pOG7l+G7t8OT4buXReG6quG7teG6pOG7l8Oq4bqm4bqwT+G7lzF0w4nigJ3hu48v4bqk4bubw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVSyhBdOG7t+G7lcO1McOCw7rhu57hu5dyL3Ju4buXKOG6puG6sEvhu5fhuqRH4bqm4buX4bu2w5Phu5dF4bqq4bu14bqk4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDiW7hu5co4bqm4bqwS+G7l+G6pEfhuqbhu5fhu7bDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqThu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5dL4bqk4buE4buXKEbhu5fhu7ThuqThuqzhu5cw4bqm4bq44bqk4buXS+G6pOG7hOG6puG7l+G6pOG7iEvhu5fhu5rDjOG6puG7l+G6p0jhurjDguG7l+G7teG7juG7teG7l+G7tsOT4buXReG6quG7teG6pOG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu04bqk4buQw43hurjDguG7l09N4bqo4bq44bqk4buX4oCcIOG6psOD4bq44buXxJDEgk/hu5dO4buS4bu14buXw4nDueG6uOG6pOG7l+G7t8OT4buXReG6quG7teG6pOG7l8Oq4bqm4bqwT+G7lzF0w4nigJ3hu5fhurjhuqThu6nDieG7l+G6pEnhu5dPTeG7iOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7fhurp04bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBL4buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G6pOG6puG6sMOT4buXTMOT4bul4buX4bu1deG7teG7l+G7teG6pOG7kMON4bq4w4Lhu5dPTeG6qOG6uOG6pOG7l0XhuqbDg+G6uOG7l8SQxIJP4buX4buaw7rhu5fhu7PDuuG6uOG7l8OC4bqm4bul4bqm4buXS+G6pHVL4buXT+G6pMOT4buX4bqkw5JP4buXxJDhuqR14bu14bqk4buXTMOT4buE4bu14buXT8SC4buX4bu5xILhurjhu5fDquG6puG6sE/hu5cxdMOJb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7tHRLT+G6puG6uuG6uOG7lcO14buP4bqmw4nDguG7l+G7tUV0Tk7DrOG7leG6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3Lhu6NwS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l3Dhu5vhu6NL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7tW/hu7N04bq6S+G6pMOTT+G6pOG6um/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7neG7o+G7nS/hu5vhu5vhu5vhu7fhu53GoXLhu5vhu6Phu5vhu59P4bujxqHhu6Hhu51FxqEt4budc3Lhu5vhu5twcHLhu6Mt4budc3DGocah4buj4buf4buhcMahb0RLw4Lhu5Xhu5d0RU/DrOG7leG6s+G6pMOS4buX4bqn4bqk4bq+4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l+G7tOG6pOG7kMON4bq4w4Lhu5dPTeG6qOG6uOG6pOG7l+KAnCDhuqbDg+G6uOG7l8SQxIJP4buXTuG7kuG7teG7l8OJw7nhurjhuqThu5fhu7fDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqThu5fDquG6puG6sE/hu5cxdMOJ4oCd4buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcuG7o3Dhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Vw4bub4buj4buV4buXL8O14buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4bu0dEtP4bqm4bq64bq44buVw7Uxw4LDuuG6uOG6pOG7l+G7tsOT4buXReG6quG7teG6pOG7l+G6s+G6pMOS4buX4bqn4bqk4bq+4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l07hu5Thu5fEkOG6puG6sOG6uOG7lyDhuqbDg+G6uOG7l8SQxIJP4buXTuG7kuG7teG7l8OJw7nhurjhuqThu5fhu7bDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqThu5fDquG6puG6sE/hu5cxdMOJ4buXT8O54bqm4buX4bqn4bqzb+G7lyhG4buX4bu04bqk4bqs4buXMOG6puG6uOG6pG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p03hurrhurjDguG7l+G6pHThuqbhu5fhurjDgsO64bue4buX4bu34bqm4bqy4bq44buXTXThu5dO4buU4buXxJDhuqbhurDhurjhu5fDsuG6uMOCw7rhu57hu5dyLXMvcuG7jW7hu5fhu7JH4buXw6rFqeG6uOG7l+G6pOG6vHRu4buX4bqn4bqk4bq24buXT+G6pHThurrhu5fhu5rDuuG7l+G7tsOT4buXReG6quG7teG6pOG7l07huqLhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l8OC4burS+G7l8OCSm7hu5dPTXThurrhu5fhu7lI4bqm4buX4bua4bqu4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhuqRG4bqmbuG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bu3w5Phu5dF4bqq4bu14bqk4buX4bq4R+G6puG7l+G7ueG6qnThu5fhu5rDuuG7l0zDk+G7hOG7teG7l0/EguG7l8OC4bqmxqB04buXKOG6puG6sEvhu5fhuqRH4bqm4buX4bu2w5Phu5dF4bqq4bu14bqk4buXw6rhuqbhurBP4buXMXTDieG7l+G7msOM4bqm4buXReG7p+G6uOG6pOG7l+G7ucO54bq64buX4bu1deG7teG7l09C4bq44bqkbuG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l0vhuqThu4Rv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XDqsOM4bqm4buX4bu14bqkw5Xhu5fhu7nhuq5s4buX4oCc4bqnxanhurjDguG7l09N4buQxKjhurjDguG7l+G7t8OT4buXReG6quG7teG6pOG7l0zDk+G7hOG7teG7l0/Egm7hu5dL4bqk4buO4bu14buX4bqkRuG6puG7l0/hurrDuuG6uOG7l+G7t+G6puG6sOG6uOG7l+G7t8OT4buXReG6quG7teG6pOG7l8Oq4bqm4bqwT+G7lzF0w4nigJ1v4buX4bqnw7nhuqbhu5fhu7XhuqThu5DDjeG6uMOC4buXT03huqjhurjhuqRu4buX4bu1deG7teG7l+G6pcSobuG7l+G6uMOCw7rhurjhuqThu5fhu7fDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqThu5fhu7XDlXThu5fhu7V14bu14buXT0LhurjhuqRu4buXT+G6pMO64bq44bqk4buXS+G6pOG7hG7hu5fhu7V14bu14buX4bqk4bqm4bqwS+G7l+G6pEfhuqbhu5fhu7fDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqRu4buX4bu1deG7teG7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhu7fDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqRu4buX4bu54bqm4bq2w4nhu5fhu7nEguG6uG9vb+G7l07huqLhu5fDguG6pnThurrhu5dP4bqk4buQw43hurjDgm7hu5fDguG7q0vhu5fDgkpu4buXxJDEgk/hu5fhurjhu4Thuqbhu5fDguG6psagdOG7l+G7tXXhu7Xhu5dPQuG6uOG6pG7hu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5dL4bqk4buE4buXT03Dg+G6uOG7l+G7teG7peG7l+G6uOG7kMOM4bu14buX4buaw4zhuqbhu5fhurjhuqR0w5Nv4buX4buyw4Phurjhu5fhu7XDueG6uOG6pOG7l+G7ueG6vG7hu5fhu7XhuqThu5DDjeG6uMOC4buXT03huqjhurjhuqThu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4bu1eEvhu5fhurjhuqR4T+G7l0/huqThu4LhurjDguG7l0/huqbhurjhu5fhurjDgsO64bq44bqk4buX4buaw7rhu5dP4bqk4bqq4buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l+G6pEnhu5dPTeG7iOG7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhurjGsMOJ4buX4buzxrBP4buX4buaw7rhu5fhu7l1S+G7l+G7kuG6uMOC4buX4bq44bqkw5Phu5fhu7V3w5Phu5fhu7fDk+G7l8SQ4bqkdeG7teG6pOG7l8So4buX4bu5dOG7l+G7t8O54bq4w4Lhu5dP4bqk4bqq4buXT03hu5Dhu4rhurjDgm/hu5cx4bqk4buv4bq44buX4bu34bqqS+G7l+G6uMO64buebuG7l+G6p03Dk+G6uMOC4buXT+G7r8OJ4buX4bqn4bqk4buC4bq4w4Lhu5dP4bqm4bq44buX4buBw5Lhu7Xhu5dP4bqmxILhurjhu5fhu7bDk+G7l0Xhuqrhu7XhuqThu5fhurPhuqTDkuG7l+G6p+G6pOG6vuG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5dPTeG7kOG6uMOC4buX4buzw7rhu55u4buXw4LhuqbDjOG6puG7l0/huqThuqbhurDDk+G7l+G7msO64buXTMOT4bul4bq4w4Lhu5fhu7N14buXTuG7peG6uOG7l0vhuqR5w4lu4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bua4buO4buX4bu3w5Phu5dF4bqq4bu14bqk4buX4bu1w5V04buXT0LhurjhuqThu5fhu5rDjOG6puG7l+G7tXXhu7Xhu5dPQuG6uOG6pG7hu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5dL4bqk4buE4buXT03Dg+G6uOG7l+G7teG7peG7l+G6uOG7kMOM4bu1b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS1TDk0/huqThurpN4buVw7XhuqfhuqTDk+G7lyHhuqZ04bq4w4Lhu48vS8O1

Thu Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát triển dịch vụ du lịch sau đại dịch

Phát triển dịch vụ du lịch sau đại dịch
2022-07-11 10:36:00

baophutho.vn Với mục tiêu xây dựng thành phố Việt Trì trở thành điểm du lịch an toàn, thân thiện, mến khách, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thành...

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp
2022-07-09 07:23:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay ngành du lịch Phú Thọ đã có sự chuyển biến tích cực sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, bên cạnh các loại...

Du lịch cộng đồng đổi mới

Du lịch cộng đồng đổi mới
2022-07-01 09:50:00

baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa bản địa của các dân tộc Mường, Dao.., cùng tập tục,...

Việt Trì - điểm đến du lịch lễ hội

Việt Trì - điểm đến du lịch lễ hội
2022-06-01 14:12:00

baophutho.vn Thành phố Việt Trì được biết đến là kinh đô Văn Lang xưa trong thời kỳ đầu dựng nước. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Việt Trì được vẫn còn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long