Cập nhật:  GMT+7
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7iTlJdMOCbuG7iOG7jm7DoEZJw4JBbkrhurrDgkFuLW7FqEVuOUlExrBu4buCw4HhuqzDgkFuSMOB4buf4bq0Z25IccOCQW7hu4RJxqFuw6BGScOCQW5IdOG6tG7hu6rDgMO9SW7hu6lK4buGw4JBbsOCQUrDisOAbsaw4bqmbsawQ8OCQW5IxILDgsOB4buLL8OBw7Phu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4Ij4bux4buV4bupbeG7iSFBxqHhu45uw7Phu5kv4buRZ27hu6rhuqTGocOCbsawQ8OCQW5I4buXxrBuOUl0w4Ju4buI4buObsOgRknDgkFuSuG6usOCQW4tbsWoRW7hu4RJRMawbuG7gsOB4bqsw4JBbuG7qeG6pG7hu6vEkMOCQW7GsMOB4bqgbsOgw4FK4bq+w4JBbkhK4bq8w4JBbuG7quG6uG7Gr+G7n8OCbi1uOMOB4bqmbsavw4Hhu4huw4LDgcOA4buz4bq0bsOgw4nDgkFuxrDhu4rGsG7Gr8OB4bqgw4LDgW5IRsODbjnhu6oh4buobuG6rcOA4buzSG4h4buV4bq0buG6ssah4bq0bkhGSuG7gMOCQW7hu6vhuqTGocOCbuG7q+G7o25I4bq8w4BuSMOB4buf4bq0bsOTxqFuSEbhu5XhuqRuSHHDgkFu4buNw7NuR0l1SG7hu4RJxqFuxrDDgeG6pG7GsOG7l8awbkjDgUrhurrDgkFnbsWp4buzw4LDgW7FqcOAw4LDgW7hu6vhu5XDgkFu4burSuG6vsawbsaww4Hhu5/hurRuR+G6psawbkjhu5vDgG7DoEZJw4JBbkh04bq0buG7qsOAw71JbuG7qUrhu4bDgkFuw4JBSsOKw4BuxrDhuqZuxrBDw4JBbkjEgsOCw4Fo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsav4buV4buCSMOA4bqkw4Jt4buJ4buLw4DhurRBbsaw4bqy4buVR0fhur1tw4DGr+G7scOCSOG7sUZtbkdI4buO4bqy4bux4bq9bcOSw4Dhu6lIw4Hhu4Vu4buRw7Vv4buC4buMZm7DgeG7scOAQcOBSOG7hW7DtW9v4buC4buMZm1uR0bGsOG6vW0vL8awaMWp4buV4bqk4buCw4FJSMOB4bqkaMOTw4Iv4bup4buxR+G6tkjhuqThu4Ivw4Lhu7HDkkcvw7LDssOy4buZL8Ozw7PDs+G7qcOyw7Phu5PDs+G7jeG7j+G7k0jhu4/hu4/hu5Hhu5nhurLhu48tw4DhurRBLcO14buTb+G7k2jhurDhu4JBbW7hu5XhurJI4bq9bTlJdMOCbuG7iOG7jm7DoEZJw4JBbkrhurrDgkFuLW7FqEVuOUlExrBu4buCw4HhuqzDgkFuSMOB4buf4bq0Z25IccOCQW7hu4RJxqFuw6BGScOCQW5IdOG6tG7hu6rDgMO9SW7hu6lK4buGw4JBbsOCQUrDisOAbsaw4bqmbsawQ8OCQW5IxILDgsOBbW7DksOA4bupSMOB4bq9beG7kcO1b21uw4Hhu7HDgEHDgUjhur1tw7Vvb21uL+G7ieG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LGr+G7leG7gkjDgOG6pMOCbeG7ieG7qsSQw4JBbsaww4HhuqBuw6DDgUrhur7DgkFuSErhurzDgkFu4buq4bq4bsav4bufw4JuSHHDgkFu4buEScahbsaww4HhuqRuw6BGScOCQW5IdOG6tG7hu6rDgMO9SW7hu6lK4buGw4JBbsOCQUrDisOAbsaw4bqmbsawQ8OCQW5IxILDgsOBaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nDoEZJw4JBbkh04bq0buG7qsOAw71JbuG7qUrhu4bDgkFuw4JBSsOKw4BuxrDhuqZuxrBDw4JBbkjEgsOCw4Fuw4HDgOG7s8OCbuG7q+G7lcOCQW7hu4RJ4budw4Ju4bqyw5VnbsOCSUPDgG7hu6lK4buGw4JBZ27GsMOB4buf4bq0bkfhuqbGsG7hu43Ds25Iw4FK4bq6w4JBZ27FqeG7s8OCw4FuxanDgMOCw4Fuw4Jxw4JBbuG6tHVIbkdLxrBu4bqy4buV4bqkbuG7q0XDgkFuSExu4buTw7Phur9uSEbhu4Bu4bqyeMOCaG7DoEbhuqTDgkFuw4LDgU/DgkFuw4Lhu5/hurRu4buESeG7lW7hurRxxrBu4bupw4xnbuG7gsOB4budw4Bu4burRMOAbuG6tHFIbsOT4bq8w4Buw4LDgcOAw71JbuG6tsOB4bqmbuG6tsOB4bufw4JnbkfhuqTDgkFuxrDhu5fGsG7GsOG7l8OCbsWpRWdu4buObkfhuq5nbuG7q8OAw71JbuG7qUrhu4bDgkFuxrDhu4jhu5Vuw6BGScOCQW5IdOG6tG7hurJJQ8OCbkjDucOCbkh04bq0Z27DgXlIbuG6suG6rMOCQW7GsMOB4buf4bq0bkfhuqbGsG5Iw4FK4bq6w4JBZ27FqeG7s8OCw4FuxanDgMOCw4Fo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsav4buV4buCSMOA4bqkw4Jt4buJ4buLw4DhurRBbsaw4bqy4buVR0fhur1tw4DGr+G7scOCSOG7sUZtbkdI4buO4bqy4bux4bq9bcOSw4Dhu6lIw4Hhu4Vu4buRw7Vv4buC4buMZm7DgeG7scOAQcOBSOG7hW7DtMO04buN4buC4buMZm1uR0bGsOG6vW0vL8awaMWp4buV4bqk4buCw4FJSMOB4bqkaMOTw4Iv4bup4buxR+G6tkjhuqThu4Ivw4Lhu7HDkkcvw7LDssOy4buZL8Ozw7PDs+G7qcOyw7Phu5PDs+G7jcO1w7VIw7Xhu43DtcO14bqy4buRLcOA4bq0QS3DteG7keG7keG7kWjhurDhu4JBbW7hu5XhurJI4bq9bTlJdMOCbuG7iOG7jm7DoEZJw4JBbkrhurrDgkFuLW7FqEVuOUlExrBu4buCw4HhuqzDgkFuSMOB4buf4bq0Z25IccOCQW7hu4RJxqFuw6BGScOCQW5IdOG6tG7hu6rDgMO9SW7hu6lK4buGw4JBbsOCQUrDisOAbsaw4bqmbsawQ8OCQW5IxILDgsOBbW7DksOA4bupSMOB4bq9beG7kcO1b21uw4Hhu7HDgEHDgUjhur1tw7TDtOG7jW1uL+G7ieG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LGr+G7leG7gkjDgOG6pMOCbeG7iSzhu6PDgsOBbuG7q+G7m+G6pG7DoeG7gG4s4buqLcOgxajhu4fhuqsjbkhxw4JBbuG7hEnGoW7GsMOB4bqkbsOgRknDgkFuSHThurRu4buqw4DDvUlu4bupSuG7hsOCQW7DgkFKw4rDgG7GsOG6pm7GsEPDgkFuSMSCw4LDgWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6DDgUrhur7DgkFuSErhurzDgkFu4buq4bq4bsav4bufw4Ju4bur4bujbnTDgm7GsMO6w4JuSMOB4buf4bq0bsOB4bqqw4BuxrDhu5fGsG5Iw4FK4bq6w4JBZ27FqeG7s8OCw4FuxanDgMOCw4Fu4bur4buVw4JBbuG7q8OAw71JbuG7qUrhu4bDgkFuSOG7m8OAbkhGScOCQW5IdOG6tGhu4buqxJDDgkFuSMOBw4rDgGduxanGoeG7jm5I4bqqbuG6suG6rMOCQW7FqcOAeUhu4bq6w4JuR3RJbkfhu6HGsG7hu6tEw4Buw5PhurzDgG7DgsOBT8OCQW7GsETDgkFuw4HDgHnDgmduw4Hhu45uR8OAw4LDgW5I4bqkbuG6suG6vMOCbsaw4buI4buVbsaw4buXxrBuSMOBSuG6usOCQW7FqeG7s8OCw4FuxanDgMOCw4Fuw5PhuqJuw4LDvcOCbuG7q0XGsG7hurLDueG7gm5ITW7hu6nhuqRuxrDhu4jhu5Vuw6DDiW7hu4RJRMawaG7Gr+G7l8awbkjDgUrhurrDgkFnbsWp4buzw4LDgW7FqcOAw4LDgW5Iw4B54buCbkjhu4rGsG7hu4LDgeG7l0huw4FJ4buObkhGSeG7jsO9w4JuSMOBRMOCQWduQcOAT27Dk0/DgkFu4buCw4Hhu6XhurRuxrDDgXVIbuKAnMWoRW7hu6tFw4BuxrDhu4puI8SQ4oCdZ25HRMOCQW7Dk0nDgGduR0TDgkFu4bq2w4Hhuqrhu7Fu4bqyxqFuSHXhurRuQUrhurrDgkFuR+G7l8OCQW7GsMOB4bqkbkjDgXluw4Hhu7NuSEZ2bsOB4bqoxrBuSMO54buCbsOTxqFuw4LhuqTDgG5Iw4Hhu7HhuqRobuG7qsSQw4JBbsaww4HhuqBu4bq04bqkw4JBbuG6tElEw4JuxrDhu5fDgm7FqUVnbuG7jm5H4bquZ27hu6vDgMO9SW7hu6lK4buGw4JBZ27DgsOBdMOCbsOTw4B4w4Juw6BGScOCQW5IdOG6tG7hurJJQ8OCbuG7q+G6pMahw4Ju4bq2eUhnbkjDgUTDgkFuw4LDgXVIZ27DgnhJbsaw4buV4bqkbkjDgMOCw4FuSMOBw7rDgmduSEbhu5fGsMOBbsOCw4HDgOG7s+G6tGdu4bq2w4Hhu6HGsG7hu4LDgeG7isawbuG6tsOB4bqmbuG6tsOB4bufw4JnbkjDucOCbkjhuqLDgsOBZ27GsMOBSW7hu6vhu5fhuqRuxrDDgeG7n+G6tG5H4bqmxrBuSMOBSuG6usOCQWduxanhu7PDgsOBbsWpw4DDgsOBbkHhuqbhu4Ju4buCw4HDusOCbuG7jHThu45u4bupTcOCQW7DoEZJw4JBbkh04bq0bsOCQcah4buObsawxqHDgkFuw5NPw4JBbuG6tOG7m8OCw4Fuw5PGoW5IRuG7gG5Iw4HGocOCw4Fu4bq04buXw4Buw4LDgcahbnXhurRu4buX4buCZ27DgkHDgeG6ruG7lW5I4bqiw4LDgW7GsOG7iOG7lW7GsOG7l8awbkjDgUrhurrDgkFnbsWp4buzw4LDgW7FqcOAw4LDgWjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buC4buUSUjDgeG6pEZt4buJI8SQw4JBbiNJeeG7iy/hu4Lhu4k=

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
2022-07-19 18:09:00

baophutho.vn Ngày 19/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông phối hợp với nhà tài trợ - Công ty CP Giấy Việt Trì đã tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ xây...

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong
2022-07-19 07:06:00

baophutho.vn Trong hai cuộc kháng chiến ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, lực lượng thanh niên xung...

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái
2022-07-18 15:00:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Huyện đoàn Đoan Hùng phối hợp với UBND xã Hùng Xuyên tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, khu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long