Cập nhật: 19/05/2022 08:17 GMT+7

Thấu suốt chủ trương, tăng cường hành động

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa qua đã bàn thảo, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng, vừa mang tính thời sự vừa hàm chứa nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao trong nhận thức, đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong hành động.

Từ Hội nghị quan trọng này, những quan điểm, chủ trương của Trung ương, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ lối, mở đường cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về nhận thức, Tổng Bí thư chỉ rõ, phải xác định tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Về hành động, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, cần khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra, nhất là đổi mới, hoàn thiện tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp...

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Tổng Bí thư yêu cầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kết hợp giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng...

Thấm nhuần quan điểm, đường lối của Trung ương, trực tiếp là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên phải thấu suốt chủ trương, tăng cường hành động, biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực cuộc sống, năng động, tích cực, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Trung ương đã đề ra sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị mình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ bổn phận, trách nhiệm thiêng liêng, cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, yêu cầu.

Hoàng Anh


Hoàng Anh

Các tin đã đưa

Khắc phục tư tưởng “dĩ hòa vi quý”

Khắc phục tư tưởng “dĩ hòa vi quý”
2022-05-12 08:10:00

baophutho.vn Trong sinh hoạt Đảng, để tự phê bình và phê bình thật sự là nguyên tắc, là quy luật phát triển, tiến bộ của Đảng đòi hỏi người phê bình, người...

Học và làm theo Bác phải tự giác, tự thân

Học và làm theo Bác phải tự giác, tự thân
2022-03-31 08:11:00

baophutho.vn Có thể nói, sau gần sáu năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Chống “tự suy thoái” bằng nêu gương!

Chống “tự suy thoái” bằng nêu gương!
2022-03-24 08:09:00

baophutho.vn Qua mạn đàm, trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên và cấp ủy, thấy còn có hiện tượng đảng viên có suy nghĩ, hành vi, việc làm thiếu tính gương...

Chữa bệnh… “vô cảm về chính trị” !

Chữa bệnh… “vô cảm về chính trị” !
2022-03-17 08:40:00

baophutho.vn Trong các bệnh “vô cảm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, qua mạn đàm, nắm bắt thì thấy rằng, bệnh “vô cảm về chính trị” là nguy hiểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long