Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQg4bum4bqvw7Xhu4k1w7XEg0E+NcOyxKnEg2o14buP4bq34bq7NcOSw4A1xKnhu5nDujXFqcSpdzXDtcSpY8WpNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNcOyxKnDtOG6rzXhu7hK4bu0Ii/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IMOSw4A1xKnhu5nDujXFqcSpdzXDtcSpY8WpNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNcOyxKnhu5HEgzXhu7hK4bu0NeG7p+G7hTXhur1qw6zDtTXhu6XEgzXFqXg1ODY1w6pnw7U1OMOjL+G6oTXFqeG6t2o1xKjhurE1w5Xhu6NqPjXFqcSRw7o1xanhu6XGsMO14buJNeG7teG6scO0NeG6u8ahw7Xhu4k1xanhuq/hurs14bq5ZMawNeG6u+G6r+G6uzXhurvEqXfhurs14bq9xIPDtcSpNcOVxKnhurE1w7V2ceG6uzXhurtjw7o14bq7xIPDtDXDtcSpamnhu481w7LDgDU4NjfDoC04Njg3eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajEqeG6v8O0NeG6u8SpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeG6vXk1w7JqZ8O1PjXDssOANcSp4buZw7o1xanEqXc1w7XEqWPFqTXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujajXDssSp4buRxIM14bu4SuG7tDXhu6fhu4U1w7LEqcSDajXhu4/hurfhurs14buN4bup4bq7NcOjxKk14bun4bqvw7Xhu4k1w7Xhu4nhurFBNTg2L+G6oTXhu6fEg8awNcOyxKlqNeG6u+G6r+G6uzXDquG6t2o14bq5asOtxrA1w5nGsOG7m+G6uzXEqeG7o2o1w6rhuq3FqTXhu7Xhu5PDteG7iTXEqcO0xIM14bu14bqxNeG7teG6scO0NeG7jMOiw7Xhu4k14bu1amfDteG7iTXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXEqOG7nTXhurrEqWs14buOasO1xKl7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDleG7icSDQTXhu6fEg8awNcOyxKlqNeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNcOyxKnhu5HEgzXhu7hKSko1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcWoxKltNcOSauG7jzXDleG7iWLDtTXDusSp4bqvxak14bq5asOtxrA1w7LEqcSDajXhu4/hurfhurs1w7LDgDXEqeG7mcO6PjXFqOG7n8O14buJNeG6uGs1xanEqXY1w5Xhu4nGsEHDrMO1NcOaxKnhu6k1xajhu6Xhu5nDteG7iTXhu6fhu4U1w7rEqeG6r8WpNeG6uWrDrcawNcOBNcOyamfDtXs1xahqZ8O6NcOq4buRPjXDmsSp4buRNeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNcOyxKnhu5HEgzXhu7hKSko+NcOaxKnhu5E14bq6xKnhu601xalt4bq7xKk1xanEqXZyw7Xhu4k1xanhu6V54bq7NcSo4bujajXDquG7ncO14buJNeG6uGTGsDXhurvDvTXDucaw4bub4bq7NeG7iWrEgzXFqOG7k8O14buJNcWoxKltNcOaxKnhu5HDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeG6ueG6sUE14bq44bqvw7Q14bq74bqvw7Q1xanhu5/DteG7iTXDsmfFqTXhurvGsOG7o+G6uzXhurlkxrA14bq7w701w6rhurdqNeG6uWrDrcawNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNcOyxKnhu5HEgzXhu7hK4bu0NeG7teG6sTXDquG6t2o14bq5asOtxrA1xKjhu6NqNcOq4budw7Xhu4k1w7XEqWLDtTXhur1iw7U14bq74bqv4bq7NeG6u2PDujXDtcSpamnhu481w7LDgDU4NjfDoC04Njg3PjXDsmfFqTXDucaw4bqzNeG7ueG6r+G6uzXDtcSpxJHDtTXFqXY14bq74bqv4bq7xKk1w6rhurdqNeG6uWrDrcawNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq6xKnhu601xalt4bq7xKk14busQTXhurnEg8O1NcWo4bulxrDDteG7iTV2cMO14buJNeG7jsWoxajDmeG7tMOVNcOV4buJxrBBw6zDtTXFqMSpamnDtTXDlcSpYsO1NcWp4bulbMO1xKk14bq54bqxQTXhurjhuq/DtDXhurvhuq/DtDXFqeG7n8O14buJNcSpc8O6NcOBNcOyamfDtT41w7JqZ8O1NcO14buJxKltNeG6u+G7rcSDNeG6u8O9NcWp4bulajXhurvhurM1w7V2ceG6uzXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bq7xrDhu6Phurs14bq5ZMawNeG6u8O9NcOq4bq3ajXhurlqw63GsDXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujajXDssSp4buRxIM14bu4SuG7tDXhu7XhurE1w6rhurdqNeG6uWrDrcawNcSow4rDleG6vDXDtcSpamnhu481w7LDgDU4NjfDoC04Njg3eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bumxIPGsDXDssSpajXhurvhuq/hurs1w6rDtOG6scO1NcOq4bq3ajXhurlqw63GsDXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujajXhurlkxrA1xajhu6V2dMO14buJNcOqw7ThurHDtT41w5rEqeG7kTXFqeG7pXZ0w7Xhu4k1w6rDtOG6scO1NeG7teG6sTXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujajXFqcSp4bqxw7XEqTXhu43EkcO6NeG6uMSDw7U1w7Jqw63hu481w7rEqWpnxrA+NeG6u8ahw7Xhu4k14bq54bubNcWpxKnDrTXhu41pNeG6ueG7lTXDusSpamfGsD41xal4NcO14buJ4bqxQTU4OC/huqE+NcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNeG7p+G7hTXFqcSRw7o1xanhu6XGsMO14buJNcWpamfDtTXEqeG6scO1xKk14bq7xqHDteG7iTXFqeG6r+G6uzXhurlkxrA14bq74bqv4bq7NeG6u8Spd+G6uzXhur3Eg8O1xKk1w5XEqeG6sTXDtXZx4bq7NeG6u2PDujXhurvEg8O0PjXhurvhu7E1xanEqcOtKTXhurhkxrA14bq6xKnhu601xalt4bq7xKk1w5nGsOG7m+G6uzXEqeG7o2o+NeG6u+G6r+G6uzXDmsSp4buRNeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqPjXhurvhuq/hurs14butQTXhu7VqZsO1NeG7rEE14bq5xIPDtTXFqMSpdnLDteG7iTXhu7Xhu7E1w5nGsOG7m+G6uzXEqeG7o2o+NeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcSo4bujajXDquG7ncO14buJNeG6vGLDtTXFqeG7o+G6uz414bq6xKnhu601w7XEqWpp4buPNeG6u+G6r+G6uzXhu61BNeG6ucSDw7U14bq74butxIM1w5nGsOG7m+G6uzXEqeG7o2o+NcWo4bufw7Xhu4k1xanEqXY1w7LDgTXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujaj41xajhu5/DteG7iTXDkmrDreG7jzXFqcO04bqvw7U1w5XEqeG6sTXDtXZx4bq7NVvDteG7ieG6sUE1ODgv4bqhXTw14bq5ZMawNeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcO1dnHhurs1W+G6u8SpamjGsDU4w6Ev4bqhXTw14bq5ZMawNcWoxKnhu601xal2ccO14buJNeG6usSpa8O1xKk1w7rEqeG7rTVb4bq7xKlqaMawNTjDoC/huqFdPDXhurlkxrA1w5rEqeG7kTXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXDtXZx4bq7PjXhurrEqeG6r8O1xKk14bqvw7U1xajhu5PEgzXhuq/DtTXDtcSpYsO1NeG6vWLDtTXFqOG7m2o14bq7xIPDtD414bu0amnDtTXFqeG7pXZ0w7Xhu4k14bu0amnDtTXDkmrDreG7jzXhu6fhuq/FqTXDtcSpYsO1NeG6vWLDtTXFqOG7m2o14bq7xIPDtDVb4bun4bqvw7Xhu4k1OOG6oS/huqFdPDXDusSpZjXhurvEqcawZcO1NcOqaDXDteG7icSpbTXhurvhu63EgzXFqMSp4butNcWpdnHDteG7iTXhurrEqWvDtcSpNcO6xKnhu6014bu1aDXhu7VqaeG6uzXhurnhu581w7XEqWpp4buPNeG6u+G6r+G6uzXDmsSp4buRNcWoxKnhu601xal2ccO14buJPjXhurvhuq/hurs14bq44bujNcWp4buldnTDteG7iTXhu7XhurE14bq74bqv4bq7NcWpxKnhurHDtcSpNeG7tWpmw7U1w7LEqeG6r+G6uzXhurvhu63EgzXhurrEqWvDtcSpNcO6xKnhu601W+G7p+G6r8O14buJNTjhuqMv4bqhXTw1w7rEqWY14bq7xKnGsGXDtTXDqmg1w7Xhu4nEqW014bq74butxIM14bq6xKnhu601xalt4bq7xKk1w7V2ceG6uzXhu7VoNeG6vcSDw7XEqTXhu6fhuq/hurvEqTXhurvhuq/hurs1w5rEqeG7kTXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXhu7XhurE14bq74bqv4bq7NeG7rUE14bu1ambDtTXEqOG7o2o1w6rhu53DteG7iTXDucaw4bub4bq7NcO6xKnhu5PDteG7iS3Eg8O1NcO1asO1xKk1W+G7p+G6r8O14buJNTjDoy/huqFdeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajEqeG6v8O0NcO5xrBBNcOqbcO1xKk14bq74butxIM1xKhqZ8O1NcO6xKnhuq/DujU4Njc5PjXhurrEqeG7rTXFqW3hurvEqTXDtXZx4bq7PjXFqMSp4butNcWpdnHDteG7iTXhurrEqWvDtcSpNcO6xKnhu60+NeG6usSp4butNcWpbeG6u8SpNcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNeG7teG6sTXhurrEqeG6r8O1xKk14bqvw7U1xajhu5PEgzXhuq/DtTXDtcSpYsO1NeG6vWLDtTXFqOG7m2o14bq7xIPDtDXhu6fhu4U1xanEqXnhurs1xKlqacO1NcO14buJxKlqNcWpxKl34bq7NcWpxrBBZsO1NcWpxKlpNcO14buJxINBNeG7p8SDxrA1w7LEqWo1w6p2c+G6uzXDmcaw4bub4bq7NcSp4bujajXhurlkxrB7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG6t2o1w7LDgDXEqeG7mcO6NcO14bqxQT41xajEqeG7rTXFqXZxw7Xhu4k14bq6xKlrw7XEqTXDusSp4butNeG7p+G7hTXFqeG7pWzDtcSpNeG6ueG6sUE14bq44bqvw7Q14bq74bqvw7Q1xalsw7XEqTXEqWzDtcSpNcWpxKl54bq7NcSpamnDtTXDsmc1xKnDtOG6t+G6u8SpNcO6xKnhuq/FqTXFqeG7pWrDrcO1NcOyasO1xKk1xalnLeG7ueG6tTXEqeG7o2o14bu14bqxNcO14buJYsO1NeG7p+G6r+G6u8SpNcO1xKnhurE1w7V2ceG6uzXDoDXFqcSp4bqvw7Xhu4k1w6pkxrA1w7XDouG7jzU4NjfDoD414bq74bqv4bq7NeG7iWrhurNqNcO6xKnhuq/DujXFqcSpeeG6uzXEqWppw7U1w7JnNcSpw7ThurfhurvEqTXDusSp4bqvxak1xanhu6Vqw63DtTXDsmrDtcSpNcWpZy3hu7nhurU1xKnhu6NqNeG7teG6sTXDteG7iWLDtTXhu6fhuq/hurvEqTXDtcSp4bqxNcO1dnHhurs1w6A1xanEqeG6r8O14buJNeG6u8aw4bubajXDtcOi4buPNTg2N8OgNcOqw601w5nGsOG7m+G6uzXEqeG7o2o1xanEqeG6s8O0NeG7jcawxJHDtXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWo4buldnHhurs1w7LEqWo14bq5ZzXhu4/hurfhurs1w7LDgDXEqeG7mcO6NeG7teG6scO0NeG7p+G6r8O14buJNTjDoy/huqE+NcOZxrDhu5vhurs1xKnhu6NqNeG7p+G7hTXFqWpnw7U1xKnhurHDtcSpNcWpxKnGocO14buJNcO5xrDEgzXDleG7icSpbTXDucawQWfFqTXhu7VoNeG6usSpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNcSpw7ThurfFqTXDquG7o8O14buJNeG7iWrhuq/hu4814bun4bqvxak14bq74butxIM1w5nGsOG7m+G6uzXEqeG7o2o1w7XDouG7jzU4NjfhuqE8NcOV4buJxKltNcO5xrBBZ8WpNeG7tWg14bq6xKl2cMO14buJNcWp4bulbMO1xKk14bu5YkE14bq9ecO14buJNeG7jcawxJHFqT41w7rEqeG6r8O6NeG7jWnDtcSpNcO1w6Lhu481ODY34bqhNeG7teG6sTXDqmpoxrA14bq7xKluw7XEqTXhurrEqXZww7Xhu4k1xanhu6Vsw7XEqTXhu7liQTXhur15w7Xhu4k14buNxrDEkcWpPjXDusSp4bqvw7o14buNacO1xKk1w7XDouG7jzU4NjfDoDw1w5Xhu4nEqW01w7nGsEFnxak14bu1aDXhu7VqaeG6uzXFqcSp4bqxw7XEqTXhu43EkcO6NcOKw7ThurHDtTXhu4lq4bqv4buPNeG7p+G6r8WpNeG6u8SpxrBBZsO1NcOqaDw14bu14bqxNcOV4buJxKlqNcO5xrBBZ8WpNcO6xKlmNeG6u8SpxrBlw7U1w7nGsEFnxak1xanDtOG6r8O1NcO14buJYsO1NeG7p+G6r+G6u8SpNcO1xKnhurE1w7V2ceG6uzXDtcOi4buPNTg2N2F7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqMSp4bq/w7Q14bq6xKlrw7XEqTXDusSp4butIi/DuiA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long