Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7k+G6qeG6quG6tuG7jOG7nUHhuqjhu6/hu4zhu53hu7nGsOG6vuG7ncOAxrDhurzhu53DucOK4bud4buM4bq+4bunw4rhu51BR8OK4bqs4bud4buMw5NDw4rhuqjhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4buRL+G6qOG7n+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOPuG6oMO5w4Hhu5vhu5Mx4bqq4bqww4rhu51P4buOUeG6tuG7jOG7ncOBxqDDiuG6rOG7neG7jOG6qOG6quG7nUFHw4rhuqzhu53hu57hu6fhu51R4bqw4buO4budQcO94buO4budw4rhuqjhu6fhu53hu4zhuqjDveG7juG7neG7jOG6qOG6quG7nUFHw4rhuqzhu53hurjhuqjhu7FB4budTuG6qOG7kEHhu53hurjhuqjhuqrhu51O4bqo4bul4buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DgXnhu47hu53huqjhuqrhurThu47hu53hu57huqrhu51O4bqoxanhurzhu51B4bulQeG7nU/hu45R4budw4BEw4rhuqjhu53hu57hurLhu53DucOK4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buM4bqo4bqq4budQUfDiuG6rOG7nUHhu6VB4budQUfDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7jeG7nT14UeG7neG6uuG7p+G7neG6vMON4buM4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOK4bqo4buiw4rhuqzhu53DisON4bqq4budw4Hhu47DiuG6rOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51A4bqoxJDhu53hu4zhuqhE4bud4buexqDDueG7ncOA4buUS0Hhu53hu7jDjeG7neG7hXhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG7ucO5w4rhu53huqjhu6fDiuG6qOG7ncOK4bqo4but4bq84budw5Lhuqrhurbhu4zhu51B4bqo4buv4buM4bud4bue4bqq4bq0QeG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqs4budQeG7pUHhu51BR8OK4bqs4bud4buMw5NDw4rhuqjhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqs4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6oOG6vuG7ncOA4buAw7Lhu53hu7jDjeG7neG7hXhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7nVHhurDhu47hu51Bw73hu47hu51B4bulQeG7ncOK4bqo4bun4bud4buM4bqow73hu47hu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqs4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7nU7huqjGsOG6quG7neG7jOG7jnjDiuG7neG7jOG6qOG7kuG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqw4bq84budw4rhuqzhu6/hu4zhu51P4buOUeG7ncOARMOK4bqo4bud4bq4w5rhu53hu4zhuqjhu47hu7Phu4zhu53hu57hu6fhu51O4bqo4bulTuG7neG6uuG7juG7s+G7jOG7neG7nuG6suG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqs4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7jeG7neG6q8OT4bq+w4rhuqzhu53DgOG7gMOy4budw4Dhu69B4bud4bu54bqq4bq04buM4budw4DGsOG6vOG7neG7ucaw4bq+4budw7nDiuG7neG7jOG6vuG7p8OK4bud4bq44bq24buM4budQXnhu47hu53huqzhuqrhu6fDiuG7neG6rOG6quG7peG6vuG7jeG7neG6reG7p+G7ncOS4bq+4bul4buMw7Lhu53hurjhuqrDguG6vOG7neG7jMOTw7nhu53DkuG7muG7neG7jOG7jnjDiuG7neG7jOG6qOG7kuG7nUHhu6VB4budT+G7jlHhu51B4bqo4buO4bu1w4rDsuG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu57huqrhurRB4bud4buMQsOK4bqo4bud4buM4bq+4bulw4rhu53hu4zhuqjhuqrhurbhu4zhu53hurjhurbhu53hurjhurbhu4zhu51BeeG7juG7neG6rOG6quG7p8OK4bud4bqs4bqq4bul4bq+w7Lhu51O4bqo4bqw4budw4Hhu45R4bq04buM4bud4buM4bqo4bqq4bq24buM4bud4bq44bq24bud4bue4bun4bud4bu54bqq4bq0w4rhu51O4bqo4bulTuG7neG6uuG7sU7hu53DgeG7msOK4bqs4bud4bqs4bqq4bunw4rhu53huqzhuqrhu6Xhur7Ds+G7neG7nuG7s+G7jOG7neG6uuG6quG6tOG7juG7nUHhuqjhurbhu53hu4zFqeG6vuG7neG7nuG7p+G7nUHhu6VB4bud4bu5w43hu51O4bqo4buzw4rhu51B4buSw7nhu53huqzhuqrhu6fDiuG7neG6rOG6quG7peG6vuG7nU7huqjGsOG6quG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4bud4bue4bun4budTuG6qMOU4bud4bqoS07hu53hu57EqOG6quG7nVHhurDhu47hu51Bw73hu47hu51B4buSw7nhu53huqhJ4budw5Lhu4jhu53hurjDmuG7neG7jOG6qOG7juG7s+G7jMOy4bud4buM4bqq4bqw4buO4budQeG6qOG7juG7tcOK4bud4bulTuG7ncOB4buQw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqn4buO4bul4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53hurrhu7FO4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG6rOG6quG7p8OK4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budTuG6qMaw4bqq4bud4buM4buOeMOK4bud4buM4bqo4buS4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budT+G7jlHhu53hu4zDk0PDiuG6qMOy4budQeG6qMSQ4budw4Hhu7fDiuG7neG6uMOa4bud4buM4bqo4buO4buz4buM4budw4Dhu6nhu53DgOG7lEtB4budTuG6qOG6sOG7ncOB4buOUeG6tOG7jMOz4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53hu4zDk8O54budw4zDiuG7ncOARMOK4bqow7Lhu53hurjhuqjGsOG7ncOK4burw4rhuqzhu51B4bqoROG7juG7neG6uuG7mkHhu53hu57hu6fhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tOG6vOG7neG7jOG6qOG7juG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7ncOAw5XDiuG6rOG7nU/hu45R4budw4BEw4rhuqjhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6tuG7juG7nVDhu4554buM4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu4zGsOG6quG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53huqjhur7hu69B4bud4buM4bulQeG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7uXnhu4zhu53hu4zhuqjhu5RKw4rhuqzhu53hurrhurDDiuG7neG6uOG6tuG7jOG7nUF54buO4bud4bqs4bqq4bunw4rhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu4zhuqhD4budTuG6qMaw4bqq4budQeG7gOG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7pcOK4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53hu4zDk8O5w7Lhu53DgOG7pcOK4bqo4bud4bqs4bqq4bul4budw7XDgcagw4rhuqzhu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqs4budw4rhurbhu47hu51Bw73DisO04bud4bue4bun4budQeG7gOG7neG7ueG6quG6tMOK4budTuG6qOG7pU7hu53hurjhuqjhu7FB4budTuG6qOG7kEHDsuG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDisOz4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG7jOG6qOG7peG6vuG7ncOBTeG7neG6rOG6quG7p8OK4bud4bqs4bqq4bul4bq+4budTuG6qMaw4bqq4bud4buM4buOeMOK4bud4buM4bqo4buS4budT+G7jlHhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5NA4bulQeG7neG6vOG7pVHhu53hurzhu4BBw7Lhu53hu4zhuqjhuqrhurbhu4zhu53hu7lE4budw4p4w4rhuqzhu53huqjFqeG7nUHhu4Dhu51R4bqw4buO4budQcO94buO4budw4rhuqzhuqjhuqrhurDhurzhu53DiuG6rOG7r+G7jOG7neG7nuG6suG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7nU7huqjGsOG6quG7ncOA4buUS0Hhu53hurjhuqrDguG6vOG7ncOARMOK4bqo4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53hurjhuqjhuqrhu53DgOG7lMO54bud4bue4bun4bq+4budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4bud4bue4bun4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53DgETDiuG6qOG7ncOARMOK4bqo4bud4bq4U+G7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51P4buO4bul4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53DkuG7nOG7ncOB4buQw4rhuqzDs+G7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53huqjhu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53hu57hu6fhu51O4bqow4zhu53hu7nhuqrhurbDiuG7nUHhu6VB4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qOG7neG7nuG6suG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7nUHhuqjhur7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hurrDueG6vuG7ncOAw43DiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M9SOG6quG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu51BR8OK4bqs4bud4bue4bqq4bq0QeG7nUHhu4Dhu51R4bqw4buO4budQcO94buO4budw4rhuqzhuqjhuqrhurDhurzhu53DiuG6rOG7r+G7jOG7neG7nuG6suG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jOG6qEPhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hurrDueG6vuG7ncOAw43DiuG6rOG7nU7huqjGsOG6quG7ncOA4buUS0Hhu51BeU7hu51B4bqo4buWw4rhuqzhu51B4bqoxJDhu53huqjhu455w4rhu53hurrhu45R4bq0w4rhu53DucOK4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hurrDueG6vuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7nU/hu45R4budw4BEw4rhuqjhu51B4buSw7nhu51O4bqo4bulTuG7neG6uuG7juG7s+G7jOG7neG7nuG6suG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG6usO54bq+4budw4DDjcOK4bqs4budw4BJw4rhuqzhu53hu4zhuqhK4bqq4budTuG6qMaw4bqq4bud4bq64buzTuG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7pcOK4budUOG7nOG7neG6ulLDsuG7neG7lsOK4bqs4budQeG7luG7juG7neG6uOG6qOG7tcOK4budQXlO4bud4bq44bqo4bqq4budUMawUeG7ncOTw7nhu53DkuG7muG7nUFI4bud4bq8eeG7jOG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51P4buO4bul4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqs4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu7jDjeG7neG7hXhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7nVHhurDhu47hu51Bw73hu47hu51B4bqo4buS4budw4DDveG7juG7neG7jOG7lMOy4budw4rhuqjhu6fhu53hu4zhuqjDveG7juG7neG6rOG6quG7peG6vOG7ncOS4bul4buM4bud4buM4bqo4bqq4budQUfDiuG6rOG7nU7huqjGsOG6quG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7nVDhu45R4bqww4rhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53DgUbhuqrDsuG7neG6uOG6qsOC4bq84bud4buMw5PDueG7neG7nuG6quG6tEHhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu7nhuqrhurTDiuG7nU7huqjhu6VO4bud4buM4bqo4bqq4budQUfDiuG6rMOy4budw4DGsOG6vOG7neG7ucaw4bq+4budw7nDiuG7neG7jOG6vuG7p8OK4budQeG7ksO54budw4rhuqjhu6fhu53hu4zhuqjDveG7juG7neG7jOG6qOG6quG7nUFHw4rhuqzhu51QeFHhu53DgeG7msOK4bqsw7Phu53hurjhuqrhurDDiuG7nU/hu45R4bq24buM4budw4HGoMOK4bqs4bud4buM4bqo4bqq4budQUfDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7nVHhurDhu47hu51Bw73hu47hu53DiuG6qOG7p+G7neG7jOG6qMO94buO4bud4buM4bqo4bqq4budQUfDiuG6rOG7neG6uOG6qOG7sUHhu51O4bqo4buQQeG7neG6uOG6qOG6quG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOBeeG7juG7neG6qOG6quG6tOG7juG7neG7nuG6quG7nU7huqjFqeG6vOG7nUHhu6VB4budT+G7jlHhu53DgETDiuG6qOG7neG7nuG6suG7ncO5w4rhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhuqjhuqrhu51BR8OK4bqs4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7nUHhu4Dhu51B4bqo4bq24bud4buM4bun4bqq4budUOG7nOG7nU7huqjFqeG7jOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53huqhLTuG7ncOAScOK4bqs4budw4rhurbhu47hu53DgMOC4budUMawUeG7ncOTw7nhu53hurx54buM4budw7nDiuG7neG7jOG6vuG7p8OK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6oOG6vuG7nUDhuqhCw4rhuqjhu51O4bqo4buS4buRL07hu5M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cháy xưởng in Công ty cổ phần in Tân Việt

Cháy xưởng in Công ty cổ phần in Tân Việt
2015-11-03 20:00:00

PTO- Khoảng 2h sáng ngày 3-11, tại xưởng in của Công ty Cổ phần in Tân Việt (trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh), ở khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường
2015-11-02 10:18:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long