Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7sOG6tGZFROG6rGbhu7nhu6vhu7Hhu6dm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7ueG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7nEkWbhu4DDiWZF4bq4ZuG7n8OBZkXhu7HDiWbhu7nhu7HGoUJmReG7seG7lULhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hcOq4bu44bur4bux4bunZuG7ueG7seG7meG7uWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5xJFm4bu54bur4bux4bunZuG7ueG7seG7meG7uWbhu4DDiWZF4bq4ZuG7n8OBZkXhu7HDiWbhu7nhu7HGoUJmReG7seG7lULEkWbhu7FBbuG7uWbhu5/Ds+G7ueG7sWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lmxJB1ZnDhu4Dhuqzhu59mRUThuqxm4buf4buVQmbEkOG7reG7ueG7sWbhu7FBb0Vm4buxbuG7ueG7q2ZF4buxbeG7ueG7q8SRZuG7o8OzQWbhu7Hhu63FqeG7t2bDjGZFw7nEkWbhu7HhurRmRUThuqxm4buf4bux4butZkLhu7Hhu69m4bu3bOG7rWZFbeG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6vUVs4buj4bu1cWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4Xhu7dsROG7q+G7reG7uWNpQsONZmzDiUVB4buFw6rhur1FRMOq4bq9ReG7ocOq4bq94but4bu34burZsSQROG7n+G6peG7hS8v4bufZeG7o2xBQuG7scOJReG7sUFlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9o4buLw6zDrS/DrGrhu6FnaGdoamdnRWjDrOG7iWrhu4lo4bu1aGXDvULhu6vhu4VmL8Oq4bq9L0Xhu6HDquG6vS9FRMOq4bq9RUTDquG6vUXhu6HDqsOT4bu54buxZuG7t+G7reG7ueG7sWbhu7HhuqBs4bq9L0Xhu6HDquG6vS9FRMOq4bq9L0Vs4buj4bu1ccOq4bq9QsOq4bu44bq24butZuG7ocOJ4bu54burZkVEw7rhu7lmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nDusOJZkVv4butZuG7uOG7q+G7sXdmcHfhu7nhu7FmQ8OJw4xmcHfhu7nhu7FmSOG7pWZI4but4bun4bufZuG7seG6tGZFROG6rGZw4bqu4butZkjhuqThu61m4bu54bur4bux4bunZuG7ueG7seG7meG7uWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5xJFm4bu54bur4bux4bunZuG7ueG7seG7meG7uWbhu4DDiWZF4bq4ZuG7n8OBZkXhu7HDiWbhu7nhu7HGoUJmReG7seG7lULEkWbhu7FBbuG7uWbhu5/Ds+G7ueG7sWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lmSOG7gmxmcOG7gOG6rOG7n2bhu57hu7Hhu6/hu7nhu7FmQuG7scOKZuG7o2zhu7lm4buxbuG7ueG7sWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiDhu7FxQWbhu7jhu6vhu7F3ZnB34bu54buxZkVEw7rhu7nEkWbhu5/DgWbDrGZw4bqu4butZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4bux4bq0ZkVE4bqsZuG7tW5m4bu54bur4bux4bunZuG7ueG7seG7meG7uWbhu7nhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5xJFm4bu54bur4bux4bunZuG7ueG7seG7meG7uWbhu4DDiWZF4bq4ZnDhu4Dhuqzhu59m4bu54buxbmbhu7nhu4DhuqThu59mQuG7sUHhu7nhu6tmRcO04bu54burZkXhu7HDieG6tuG7n2bhu7HhurZm4bur4butbGZwduG7ueG7sWbhu5/DgWZF4buxw4lm4bu54buxxqFCZuG7o3bhu7nhu7FmQ8OJ4buZ4bu5ZnDhu5fDiWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buxbuG7ueG7q2ZF4buxbeG7ueG7q2ZF4bux4buVQmbhu7HDguG7uWbhu7fhu4bhu59m4bu14buAw4Lhu7nhu6tm4bufw4JmxJDhuqhm4buhQWbhu57hu7Hhu6/hu7nhu7FmQuG7scOKZkPDicOMZnB34bu54buxZuG6uUVv4butZkXhu7Hhuqbhu61mcOG7rcWp4bu3ZuG7o2zhu7lm4buxbuG7ueG7sWbhu7jhu6vhu7F3ZnB34bu54buxZuG7uW7DjGbhu7VuZmhlaOG7i2dlZ2dnZnDhurDhu7nhu6vhurtm4bur4bqw4bu3Y2ZoLWbhu7jhu6vhu4Dhuqbhu61mcMOKZuG7i+G7i2ZFw4nhurLhu61mRUThuqhm4bu1w7rhu7lmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZuG7uUdmSG5mcMOKZuG7iWdmRcOJ4bqy4butZkVE4bqoZuG7tcO64bu5ZnDhuq7hu61mSOG6pOG7rWbhu7ls4bu3ZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7n8OBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu5/DgWbhu7nhu6vhu7F5bGZI4bq8ZkhuZkPDicOM4bul4bu5ZkLhu7Hhurzhu7nhu6tm4buh4buA4bqq4bu54burZGZpLWbhu7jhu6vhu4Dhuqbhu61m4buz4buxw4nDjMO5RWZFxqFFZuG7ucO04bu54burZuG7sUHDtOG7n2Zww7Thu59m4buj4but4bunRWbhu7nDtOG7ueG7q2Rmw60tZuG7uOG7q+G7gOG6puG7rWbhu7fhu4/hu59m4bu34bq2RWZFREHhu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu6Phu6fhu7nhu7Fm4buf4buX4bu5ZuG7n+G7sUdsZkVEd2bhu6Fu4butZuG7ueG7q27DjGZF4buxcUFm4buhbOG7ueG7sWbhu7fhurzhu59m4buhQWbhu6LhurZmw6NmRcO5ZkPDicOMZnB34bu54buxZGbDrC1m4buebeG7n2Zw4bqu4butZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bufw4Dhu7lm4bu1b+G7rWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2ZF4buxw4nhurbhu59mcOG6ruG7rWZF4buA4bqs4bu54burZmjEkWZpxJFmw61l4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4buxcUFm4bu44bur4buxd2Zwd+G7ueG7scSRZnDhuq7hu61mReG7gOG6rOG7ueG7q2ZoxJFmacSRZsOtZkXhu7HDieG6tuG7n2bhu7HhurZm4bur4butbGZwduG7ueG7sWbhu5/DgWZF4buxw4lm4bu54buxxqFCZuG7o3bhu7nhu7FmQ8OJ4buZ4bu5ZnDhu5fDiWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buxbuG7ueG7q2ZF4buxbeG7ueG7q2bhu6Hhu4DhuqThu61m4buLZ+G6rWbhu7fhu4bhu59m4bu14buAw4Lhu7nhu6tm4bufw4JmxJDhuqhmxJB1ZnDhu4Dhuqzhu59m4bux4buA4bqo4bu54burZuG7t+G7huG7n2ZFROG6rGbhu5/hu5VCZsSQ4but4bu54buxZuG7sUFvRWbhu7Fu4bu54burZkXhu7Ft4bu54burZuG7tW5maGVnZ2dlZ2dnZnDhurDhu7nhu6tl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu7bhu4bhu59mRUThuqxm4buf4buVQmZq4buLZ2VnZ2dmcOG6sOG7ueG7qy9F4buxbeG7ueG7q2ZtQmbhu6Hhurzhu7nhu6tmcOG6ruG7rWZI4bqk4butY2ZQ4bqu4butZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tmaMSRacSRw61mReG7scOJ4bq24bufZuG7seG6tmbhu6vhu61sZnB24bu54buxZuG7n8OBZuG7t+G7huG7n2ZF4buxw4lm4bu54buxxqFCZuG7o3bhu7nhu7FmQ8OJ4buZ4bu5ZnDhu5fDiWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buxbuG7ueG7q2ZF4buxbeG7ueG7q2ZF4buCZuG7i2fhuq1m4bu34buG4bufZuG7teG7gMOC4bu54burZuG7n8OCZsSQ4bqoZnDDueG7uWbhu6Hhu4DhuqThu61m4bu34buG4bufZuG7teG7gMOC4bu54burZuG7n8OCZsSQ4bqoZkhuZnDhuq7hu61mReG7gOG6rOG7ueG7q2bDrGZF4buxw4nhurbhu59m4bux4bq2ZuG7q+G7rWxmcHbhu7nhu7Fm4bufw4FmReG7scOJZuG7ueG7scahQmbhu6N24bu54buxZkPDieG7meG7uWZw4buXw4lm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7sW7hu7nhu6tmReG7sW3hu7nhu6tm4buh4buA4bqk4butZuG7i2fhuq1m4bu34buG4bufZuG7teG7gMOC4bu54burZuG7n8OCZsSQ4bqoZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bu24buG4bufZkVE4bqsZuG7n+G7lUJmxKlnZ2VnZ2dmcOG6sOG7ueG7qy9F4buxbeG7ueG7q2ZtQmbhu6Hhurzhu7nhu6tmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZnDhuq7hu61mReG7gOG6rOG7ueG7q2bDrGZF4buxw4nhurbhu59m4bux4bq2ZuG7q+G7rWxmcHbhu7nhu7Fm4bufw4Fm4bu34buG4bufZkXhu7HDiWbhu7nhu7HGoUJm4bujduG7ueG7sWZDw4nhu5nhu7lmcOG7l8OJZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu7Fu4bu54burZkXhu7Ft4bu54burZkXhu4Jm4buLZ+G6rWbhu7fhu4bhu59m4bu14buAw4Lhu7nhu6tm4bufw4JmxJDhuqhmcMO54bu5ZuG7oeG7gOG6pOG7rWbhu7fhu4bhu59m4bu14buAw4Lhu7nhu6tm4bufw4JmxJDhuqhl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu55t4bufZnDhuq7hu61mReG7gOG6rOG7ueG7q2ZFRMO64bu5ZuG7n8OA4bu5ZnDhu4Dhuqzhu59m4bu54bur4buZ4bu5ZsSQbeG7n+G7sWbhu7nhu7FuZuG7ueG7gOG6pOG7n2Zww4Hhu7nhu6tm4bujw7NBZuG7seG7rcWp4bu3ZsOMZkXDuWZI4bqk4butZuG7t+G7huG7n2Zww4Hhu7nhu6tm4bu54bux4buAZnDhuq7hu61mSOG6pOG7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mReG7scOJ4bq24bufZuG7seG6tmbhu6vhu61sZnB24bu54buxZuG7ueG7q+G7scOoQWbhurnhu7fhu4bhu59mcMOB4bu54burZkVv4butZkXhu7Hhuqbhu61mcOG7rcWp4bu3ZuG7o2zhu7lm4buxbuG7ueG7sWbhu7jhu6vhu7F3ZnB34bu54buxZuG7uW7DjGbhu6PDteG7ueG7q2bDrMSR4buL4bqtZuG7t+G7huG7n2bhu7Xhu4DDguG7ueG7q2bhu5/DgmbEkOG6qGbhu6FBZuG7nuG7seG7r+G7ueG7sWZC4buxw4pmQ8OJw4xmcHfhu7nhu7HhurtkZnDhurDhu7nhu6tmReG7seG6puG7rWZw4buA4bqs4bufZuG7seG7gOG6qOG7ueG7q2bhu6PDs0Fm4bux4butxanhu7dmw4xmRcO5ZuG7s+G7seG7rWbhu7Phu7Ft4bu3ZuG7o+G7p+G7ueG7scSRZuG7n+G7sUdsZuG7o+G7p+G7ueG7sWZI4bqk4butZuG7t+G7huG7n2bhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4bu54bux4buAZnDhuq7hu61mSOG6pOG7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mReG7scOJ4bq24bufZuG7seG6tmbhu6vhu61sZnB24bu54buxZuG7ueG7q+G7scOoQWZF4buxcUFmQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fm4bufw4psZkLhu7FtQmbhu7XDicahRWZI4bulZuG7o8OzQWbhu7Hhu63FqeG7t2bDjGZFw7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu7jhu6tBbuG7rWZEbMSRZuG7n23hu59mcOG6ruG7rWZF4buA4bqs4bu54burZkVEw7rhu7lm4buz4bux4butZuG7n+G7scO5RWZF4buxdmbhu5/DgmZDw4ls4bu5xJFmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu5/EkWbhu59tZuG7ueG7seG7meG7uWZFROG7hOG7n2ZF4butw7lCZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZuG7t2zhu61mRW3hu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhu7FuZuG7ueG7gOG6pOG7n2bhu7HhurRmRUThuqxm4buf4bux4butZkLhu7Hhu69m4bu3bOG7rWZFbeG7ueG7q2bhu7VuZsSpZWdnZ2VnZ2dmcOG6sOG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7uOG7q+G7sXdmcHfhu7nhu7FmQ8OJw4xmcHfhu7nhu7FmRMODxJFm4bufbeG7n2Zw4bqu4butZkXhu4Dhuqzhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu7fhu4bhu59mRUThuqxm4buf4buVQmbhu7Fu4bu54burZkXhu7Ft4bu54burxJFm4bujw7NBZuG7seG7rcWp4bu3ZsOMZkXDucSRZuG7seG6tGZFROG6rGbhu5/hu7Hhu61mQuG7seG7r2bhu7ds4butZkVt4bu54burZkVv4butZuG7ueG7seG7reG7pcOJZkjhu43hu7lm4bujw7Phu7lm4buz4buxbeG7n2bhu7nhu7Fsw4nEkWZI4bqk4butZuG7n23hu59m4bu34buG4bufZuG7s+G7sW3hu59m4bu54buxbMOJZkXhu7F2ZnDhu4Dhuqzhu59m4bux4buA4bqo4bu54burZuG7t+G6tkVm4bu34buG4bufZuG7n2xBZuG7ueG7seG7lUVmRW/hu61m4bu34bq2RWZI4buN4bu5ZuG7o8Oz4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZuG7nuG7seG7r+G7ueG7sWZC4buxw4rhur0vQsOq


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu

Sửa đổi một số quy định về hộ chiếu
2015-10-29 10:26:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo

Hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo
2015-10-29 09:55:00

PTO- Là tỉnh miền núi có 1 huyện 30a, 60 xã đặc biệt khó khăn, 12 xã an toàn khu và 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn, những năm qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long