Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p8OySeG7hlThu63huqVBTeG7rVjhur5Q4butVEjhu6jhu63DvcO94butVEjhur7hu61HSeG7mknhu61W4buA4butTeG7qEPhu63EkOG7mOG7rVRI4buKTkjhu61Wxq/hu6JOR+G7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p8OySeG7hlThu63huqVBTeG7rUhJ4buGTuG7rcSQQU5H4butWOG6vlDhu63hu57hu61W4buK4butVFLDjeG7rVRI4buo4butw73DveG7rVRI4bq+4butR0nhu5pJ4butVuG7gOG7rU3hu6hD4butxJDhu5jhu61USOG7ik5I4butVsav4buiTkd04but4bqz4bq+VOG7rVFV4bqi4butTsOAWeG7rcSQxq/hu6JD4butVknhu4ZO4but4bq1RUdBVFVN4butQ8OUTkfhu61C4buQ4butTkfDgFnhu613L3Z24butU0FV4butS0hJ4butS0jhuqJP4butU8OBVOG7rUNI4buI4butU+G7kOG7rWlI4buKTkjhu61Wxq/hu6JOR+G7rXfhu692w73hu61D4bumQeG7rXZ5d+G7rVFV4buQQ+G7rUdJQeG7rVRSw4pO4butVEjhur7hu61HSeG7mkl04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G6pUHhu63DrVnhu63EkMav4buiQ+G7rVZJTkjhu61EQU5I4butTMOA4butUVXhu5BD4butR0lB4butVEjhu4pOSOG7rVbGr+G7ok5H4butTkjhuqRU4butVEjhur7hu61HSeG7mknhu61OxIJN4butVEjhu6jhu63hu7Xhu61MScOKTuG7rVRJ4bq+UHPhu61UUk9OR+G7rUtISeG7rUPDgUPhu61Oxq/hu5pD4butTMOBTkfhu61HSeG7gE5H4butfeG6rkPhu60hVeG7rU5Ixq/hu60iQU7hu63DouG6oENIc+G7rWlI4bukWeG7rSJJ4buCTnPhu61pSOG7pFnhu61o4bu44butVsOA4but4bqlRVfhu61aRUFMQU5E4butQ8WoTkfhu61O4bqwTeG7rVRST05H4butVE9Q4butw73hu61Oxq/hu5pD4butxJDhu6hOR+G7rcSQ4bqmVeG7rVRST05H4butQuG6ok5H4butWOG6vlDhu61I4bqgTkfhu612eXfhu61RVeG7kEPhu61HSUHhu61UUsOKTuG7rVRI4bq+4butR0nhu5pJdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDsuG7mknhu61OR1Xhu5JO4butTOG7oknhu61U4buq4butROG6plXhu61N4buOc+G7reG6pUHhu63DrVnhu61Dw5Phu61I4buG4butVEjhu5BOR+G7rVBIw5pD4butTOG7oknhu61D4buwQ+G7rUvhu7Lhu61Iw4BP4butUEjDk05H4butVsOA4butTkfGr+G7nEnhu61Mw4BN4butVknhu4ZD4butxJDGr+G7okPhu61OR0jhu4jhu61Ixq9V4butU+G7mk3hu61IxqBO4butSOG6sk7hu61TT+G7rVbhu5pJ4butQ8OBQ+G7rVFV4buQQ+G7rUdJQeG7rUtIw4FDdOG7rWlVWeG7rU5IScOKTnPhu61Dw4FD4butTsav4buaQ+G7rX3huq5D4butIVXhu61LSMOUTkfhu63EkMav4buiQ+G7rcSQw4FOSOG7rUdJw4Hhu61Uw41DSOG7rUPhu7BD4butVFJPTkfhu61WSeG7hkPhu61HSeG6oknhu61RVVnhur5U4butVMOMTkjhu61UUuG6oE5H4butVEjhuqRU4butTkdISeG7hlB04butW+G7pOG7rVRI4buCc+G7rVThu4jhu61M4buG4butVEjhuqRU4butTkdISeG7hlDhu63hu57hu61pSOG7pFnhu60iSeG7gk7hu61Mw4Dhu63hu7Vz4bu34bujc+G7rUPhu6ZB4butIkFO4butw6LhuqBDSOG7rUzDgOG7reG7s3N44buj4butVsOA4butQ+G7pkHhu63hu4VI4bqmTuG7reG6tUFO4butTMOA4but4bu5c3nhu6N04bulL1Dhu6fhu6VUQUJMReG7rVNUWUxF4bub4buxTUFSR0lOcXdQWOG7rUFVVE/hu7Hhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulSU1H4butU1JD4bub4buxLy9DdEJBT1BIVVRIT3RWTi9ERVNLVE9QL05FV1MvdsO9eXkveeG7t0R34buv4bu5duG7t+G7r+G7r1R2eeG7s+G7uXd3THZ0SlBH4bux4butL+G7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fDsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61Y4bq+UOG7rUjhuqBOR+G7rcO9w73hu61USMOK4butR0nhu5pJ4butVuG7gOG7rU3hu6hD4butxJDhu5jhu61USOG7ik5I4butVsav4buiTkfhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6UvVEFCTEXhu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunw7Lhu5pJ4butVEjhu6jhu61I4bqgTkfhu612w71z4butQE5I4butxJDGr+G7okPhu63EkMOBTkjhu61HScOB4butQ8OT4butQsav4buaQ+G7rVBIw4FU4butVFJJ4buCTuG7rU5HT+G6oE7hu61N4bukQ+G7rUjGoE7hu61C4bqkVOG7rUPhu6jhu61Oxq/hu5pD4butTsOAT+G7rVRST05H4butQ8OBQ+G7rU7hu4BO4butS0lOSOG7rVThur7hu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk504butaeG7iOG7rUzhu4bhu61MQU/hu63EkOG7mE5H4butVE/DgE7hu61USOG7nEnhu61HSUFO4butVFJPTkfhu61T4buQ4butd+G7r+G7o+G7rUTDgk7hu61T4buQ4butTkdIw6hP4butTkjhuqRU4butQE5I4butSEnhu4ZO4butTkFZ4butQ0FP4butTkjhuqRU4but4bq1ScOKTuG7rU1JTkjhu61DSMOCVeG7rSFV4butw7ogw63DuXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunfeG7iuG7rU3huqRU4butxJBJ4buCTeG7rVRST05H4butxJDDgU5I4butR0nDgeG7rVbhu4Dhu61BTuG7rVRPw4BO4butVsOA4butQU7hu61OSU5Ic+G7rcOi4bu44butVOG7pFThu61N4buYVOG7rULhuqxD4butWFXhu5BOR+G7rVbhu4rhu61UUsON4butdnbhu61UUk9OR+G7rULhuqJOR+G7rVjhur5Q4butSOG6oE5H4butTsSCTeG7rU5BWXThu61pUk9OR+G7rUtISeG7rcSQw5Nz4butTuG7gE7hu61LSU5I4butVOG6vuG7rUzhu5pO4butVEjhu6jhu61IQUnhu61USOG6vuG7rUdJ4buaSeG7rUzDgOG7rWlSVU5H4butZlXhu5BD4butWOG6vlDhu63hu57hu61W4buK4butVFLDjeG7rcO9d+G7rVRST05H4butREFOSOG7rVPDgUNIdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhurNI4bqiT+G7rVPDgVThu61pSOG7ik5I4butVsav4buiTkfhu6134buvdsO94butQ+G7pkHhu63Dsknhu4ZO4but4bq1RUdBVFVN4butQ8WoTkfhu63EkMOBTkjhu61HScOB4butQ0FP4butU+G7sOG7rVRS4buWSeG7rUThuqxZ4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butTuG7gE7hu61LSU5I4butVOG6vuG7rSLDlE5H4but4bqlQU3hu60j4butS+G7guG7rVThu6rhu61TQVXhu61DVeG7mEPhu61LSOG7pk5H4butSE/huqJOR+G7rVTDgEnhu61DSMONTkjhu61LSU5I4butVOG6vuG7rVRPw4BO4butQ+G6plV04butaVJPTkfhu61T4buQ4butxJDDk3Phu61oSU5HQVBPUkXhu61Y4bq+UOG7reG7nuG7rVbhu4rhu61UUsON4butVEjhu6jhu6124bu14butVsOA4butROG6qk7hu63EkOG6plXhu61LSFXhu61W4buwQ3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaeG6oEnhu61LSFXhu61W4buwQ+G7rSLDlE5H4but4bqlQU3hu60jc+G7rVNBVeG7rWhJTkdBUE9SRXPhu63DokFMQVlTSUFz4butaUjDgUnhu63hurVBTnPhu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU1z4but4bqhTkRPTkVTSUHhu61Y4bq+UOG7reG7nuG7rUPDgUPhu61W4buK4butVFLDjeG7rVRJ4bq+UOG7rVRIRU9z4butVuG7mknhu61USOG7qOG7rUjhuqBOR+G7rVRST05H4butQuG6ok5H4butWOG6vlDhu61I4bqgTkfhu61UT8OATuG7rUPhuqZV4butTOG6pk7hu61Mxq/hu6JU4butTMOA4buteXlz4buteeG7t3Phu63DvcO9c+G7reG7s+G7uXThu63hu4VISUxJUFBJTkVT4butWOG6vlDhu61W4buK4butVFLDjeG7rVRI4buo4but4bu1eXPhu63hurXDgE/hu61Y4bq+UOG7reG7nuG7rVbhu4rhu61UUsON4but4bu5w71z4butVFJPTkfhu61LSEnhu61bQU1QVUNISUHhu61O4bqwTeG7rVRST05H4butTkjDk03hu61DVeG7kEnhu61Dw5lOR+G7rVRST05H4butQuG6ok5H4butWOG6vlDhu61I4bqgTkfhu61UT8OATuG7rUPhuqZV4butVuG7mknhu61W4buK4butVFLDjeG7rVRI4buo4butdnZ3dOG7pS9Q4bun4bulUOG7p8OySeG7hk7hu63hurVFR0FUVU3hu61Mw4Dhu61N4buYVOG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61OR0hJw4pO4butQ+G7qFXhu61DSElOSOG7rVPDgUNI4butQ8OUTkfhu61D4bumQeG7rVThuqxQ4butxJBPw4BO4but4bq1RUdBVFVN4butw6FST1VQc+G7rU3hu5hU4butVOG6rFDhu63EkE/DgE7hu63EkOG6plXhu61Uxq/hu61Uxq/hu61OSMOCTuG7rcSQxq/hu6JD4butVEjDgE5I4butTOG6rFDhu61OxIJN4butd+G7r+G7r+G7s+G7rULhu55J4butVOG7tuG7rVBIw5rhu61bSFJJU1RPUEhFUuG7rVtIQU5ETEVSdOG7rVtI4buI4butU+G7kOG7rVRI4buKTkjhu61Wxq/hu6JOR+G7reG6tUVHQVRVTeG7rcSQxq/hu6JD4butVEhJ4bq+VOG7rUzhuqxQ4butROG7sEHhu61UUsOKTuG7rUtI4bqiT+G7rVPDgVThu63hu7fhu61UScOKVeG7rUNIw41z4butVFJPTkfhu63EkMOT4butQ8OT4butS0lOSOG7rVThur5z4butWMOD4butSOG7mElz4butR0nDgU/hu61E4bukQ3Phu61DSMONTkjhu61RVVnhu4BOc+G7rU3DlEnhu61UUsav4bucTkfhu61LSU5I4butRE9BTkjhu61Ww4Dhu61DxqDhu61I4buYSXThu61pSEVP4butw6DhuqXDog==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường
2015-11-02 10:18:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long