Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZj15w4LDg3jhu4vDgHnhu7Phu4vhuqDDtMODeeG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i+G6vuG7mcODeOG7i3RIRMODeOG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmNXnDucSC4buLNeG6vOG7gMODeOG7i+G6vuG7o+G6ouG7iz154buz4buL4bq+4buLSMSQw4N44buLNXnhu4DDk+G7i8So4buZw4Phu4s14bq84buAw4N44buLSELDg3jDquG7i3XEguG7i+G7kcODeeG7i3lIRcODeOG7i3RG4buN4buLw4B5w4LDg3jhu4vDgHnhu7Phu4vhuqDDtMODeeG7i+G6vuG7mcODeOG7i3RIRMODeOG7i8OA4bur4bq+4buLecSQ4bq44buLxKhDw73hu4vDg3nDvXbhu4Dhu4vDuuG6rMODeOG7i3jDveG6ruG7i8Oaw4LDg3jhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i3Thu43EguG7i8OD4bupw4Phu4tF4buLw4B54buA4buLxKjDjHThu4t04buPdOG7i+G6vuG7ucODeeG7i+G6vsON4buLWcO14buLNUHDg3nhu4vigJPhu4s9eeG7j8ODeeG7i1nhurDhu43hu4vDuuG7k+G7i3Thuq7hu4vhuqJI4buN4buLxKjDjeG7jcOq4buL4bqiSOG7jeG7i+G6vsSCw6rhu4t04bqu4buLw4NCw73hu4vhuqJI4buN4buL4bq84buf4bq+4buL4bq+xILhu4vEqMO14buLdcOCw4N44bq/4buF4bq4ZuG7heG6vuG7jXPhuqDDueG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bqi4buN4bq8eMO9w4Phurtq4bq4S+G7i+G7jeG7gOG6vsSCw6xm4buF4bq+4bq8ZuG7heG6vnVm4buFw73huqJ44buLw711Y8OsdOG6vuG6oOG7ieG7iV9UxILDg+G6vsO5w4Phur4x4bqg4buNdMO5WcSC4bqgdcO54bq8xKlfNnThur7hurzhuqBfVF8qw7lKw4pfw5l1w73hur7EqV/DveG6onjDnSXhu4xYw5lfVcOdNDEk4buM4bq1w6zhu4vDiuG6vHRjw6x54bq+4bq+4bq44bq7Ly914buNw4N4dMSCw4N4w4rhu43Dg+G6v8Sow4Mv4buNdeG6osO9w4MvNuG6uOG6oMSC4buNdS8qw7lKw4ovauG7icSpbS/EqcSpL8SpxJFq4buJxJFq4buJxKnEkWrhu4nEqcSpxJFq4buJxKnEkWrhu4nEqcSRauG7icSRauG7iTV5xJHDmcSpxJFTU8SRw7JVw73EkWrhu4nhur7DvcSRw5nEqcSRU+G7jMSRU1fhur7hur/DgeG6uHjDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsUyYzVcOZMy1TJjU1JiXhurvhu4vDisO94bqgxKjDueG6vOG7i8Sp4bq4S+G7i8OKxILhuqDDvXXhur3hu4tTJjNVw5kzLSTDmVc14bq74buLw4rDveG6oMSow7nhurzhu4vEqeG6uEvhu4vDisSC4bqgw7114bq94buL4bq3w51VNVnhurvhu4tsbeG7ieG6uEvhur3hu4tZw5nDnVhZNeG6u+G7i2pta+G6uEvhur3hu4tTJjNVw5kzLTUmMeG6u+G7i8OKw73huqDEqMO54bq84buLxKnhurhL4buLw4rEguG6oMO9deG6veG7i1MmM1XDmTMtM8OdWFk14bq74buLw4rDveG6oMSow7nhurzhu4vEqeG6uEvhu4vDisSC4bqgw711w6xm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4Xhurhm4buQw4N54buL4bqiw73Dg3nhu4t54bq24buN4bq/4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5ZuG7heG6uGYg4buL4bqx4bu3w4N54buLU+G7lXThu4tT4bqs4buLw7rhu5Phu4t04bqu4buLeMO94bqu4buLw5rDgsODeOG7i1Phu5V04buL4bqiw7TDg3nhu4t04buf4bq44buLbuG7iy3hu4tvw6rhu4t4w71w4bq+4buLdOG7n+G6uOG7i8Ozw6rhu4tzw73hu6/Dg+G7i8O64bqsw4N44buL4bqiw7TDg3nhur/hu4tZw73hu63Dg+G7i8OD4buNTMOq4buLw4B5w4LDg3jhu4vDgHnhu7Phu4vhuqDDtMODeeG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i+G6vuG7mcODeOG7i3RIRMODeOG7i0vhu4DhuqTDg3jhu4vhurh54buz4buN4buLKuG7jeG6ouG6veG7i8ODecO9duG7gOG7i8O64bqsw4N44buLeMO94bqu4buLw5rDgsODeOG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLdOG7jcSC4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buLdeG7gEzhu4vhur7hurzhu7Xhur/hu4tU4buRw4N54buLc+G7j8SCw6rhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8ODeMO1TOG7i8Sow7Xhu4vDuuG7qeG6ouG7i8OD4buNTOG7i+G7h2ovxKnEqeG7g8Oq4buLReG7i3Thu4904buL4bq+4bu5w4N54buL4bq+w43hu4sy4buA4buRw4N44buLU+G7tcODeeG7i+KAk+G7iz154buPw4N54buLWeG6sOG7jeG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i3Thuq7hu4vhuqJI4buNw6rhu4vhuqJI4buN4buLxKjDjeG7jcOq4buLdOG6ruG7i8ODQsO94buL4bqiSOG7jeG7i+G6vsSC4buLw7rhu6vDg+G7i+G6vOG7n+G6vuG7i+G6vsSC4buLxKjDteG7i3XDgsODeOG6v+G7izXhurzEgsODeOG7i3RCw4Phu4t1w4LDg3jhu4t04buhw4Phu4vDuuG7seG7i+G6uHnhurDDg3jhu4t04bqu4buL4bq+4bqk4buL4bqg4bqkdOG7i8Sow7Xhu4t4w73huq7hu4t4w71w4bq+4buL4bqiw7TDg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYg4buLw4B54buA4buLxKjDjHThu4tT4buVdOG7i1PDveG7r8OD4buLw5rDgsODeOG7i+G7h1Phu43EguG7i3jhuqbhuqLhu4t04buR4buLxKjhu4LDg3jhu4tzw73hu6/Dg+G7i+G6uuG7gOG7ocOD4buLw7rhu5HEguG7i1nEgsO1w4N44buLNOG7jeG7g+G7i8ODeMO1TOG7i3nDguG6ouG7i8OD4buNTOG7i3ThurDDg+G7i3Thuq7hu4t4w73huq7hu4vDmsOCw4N44buLU+G7lXThu4vhuqLDtMODeeG7i3Thu5/hurjhu4tuw6rhu4t04bqu4buL4bqg4buGdOG7i3Thu5/hurjhu4tvw6rhu4t4w71w4bq+4buLdOG7n+G6uOG7i8Oz4buL4oCT4buLw7LDquG7i8O64bup4bqi4buLeMO94bqu4buLTOG7q+G7gOG7i3Xhu6HDg+G6veG7i8OK4bquw4N44buLc8O94buvw4Phu4t04buNxILhu4tq4buL4oCT4buLa+G6ouG6v+G7i1PDveG7r8OD4buLw7rhuqzDg3jhur/hu4tU4buf4bq44buLw7rhuqzhu4vhurxGw73hu4vhurzEguG7i+G6vnnDveG7qcOD4buL4bq+4buNw73hurvhu4tU4buf4bq44buLxKnhur/hu4tVw4zhu4tz4buPxILhu4vhur55RMO94buL4bq+w73hu6vhur7hu4vhur7DtMO94buLdOG7j3Thu4vEqOG7gsODeOG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLdOG7keG7i8ODSEN04buLw4N4w7VM4buLai/EqcSp4buLw4N5SOG7i8OK4buN4buA4bq74buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmMXnhu7Phu43hu4s14bujTOG7i1Phu5V04buLU+G6rOG7i8ODecO94bux4buA4buL4bqi4bujTMOq4buLdOG6ruG7i+G6okjhu43hu4vEqMO1w73hu4vDg0LDvcOq4buLeMO94bqu4buLw4N54bunw6rhu4vhur7hurxEw73hu4vhuqDDtMODeeG6v+G7iyp5w73hu63hur7hu4vDuuG6rOG7i+G6vnnhu5/hurjhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur7DjeG7i8Spb+G7iy3hu4tq4buJ4buLw7rhuqzhu4tUw6rhu4t04bqu4buLw4NCw73hu4t1SEPDveG7i8Spb+G7i8O64bqs4buLVMOq4buLw4N5w73hu63hur7hu4vDuuG6rOG7i3Thu43EguG7i8ODeeG7n+G6vuG7i+G6vsON4buLamrhu4st4buLam3hu4vDuuG6rOG7i1Thur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYxeeG7s+G7jeG7i8Oaw4LDg3jhu4tT4buVdOG7i1Phuqzhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i+G6ouG7o0zDquG7i3Thuq7hu4vhuqJI4buN4buLxKjDtcO94buLw4NCw73DquG7i3jDveG6ruG7i8Oaw4LDg3jhu4tT4buVdOG7i3Thu5/hurjhu4tq4buL4oCT4buLa8Oq4buL4bq+4bq8RMO94buL4bqgw7TDg3nDquG7i8So4buCw4N44buLw4Phu4bDveG7i+G6vuG6vETDveG7i+G6vOG7peG6vuG6v+G7iyp5w73hu63hur7hu4vDuuG6rOG7i+G6vnnhu5/hurjhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur7DjeG7i8Spb+G7iy3hu4tq4buJ4buLw7rhuqzhu4tUw6rhu4vEqOG7gsODeOG7i8OD4buGw73hu4t04bqu4buLw4NCw73hu4t1SEPDveG7i8SpbeG7i8O64bqs4buLVMOq4buLw4N5w73hu63hur7hu4vDuuG6rOG7i3Thu43EguG7i8ODeeG7n+G6vuG7i+G6vsON4buLamrhu4st4buLam3hu4vDuuG6rOG7i1Thur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY9eeG7gOG7i8Sow4x04buLWcO14buLKuG6rMO94buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4vhuqLhu6NMw6rhu4t04bqu4buL4bqiSOG7jeG7i8Sow7XDveG7i8ODQsO9w6rhu4t4w73huq7hu4vDmsOCw4N44buLU+G7lXThu4t04buf4bq44buLauG7iy3hu4trw6rhu4vhur7hurxEw73hu4vhuqDDtMODeeG6v+G7iyp5w73hu63hur7hu4vDuuG6rOG7i+G6vnnhu5/hurjhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhur7DjeG7i8Spb+G7iy3hu4tq4buJ4buLw7rhuqzhu4tUw6rhu4vDg3nDveG7reG6vuG7i8O64bqs4buLdOG7jcSC4buLw4N54buf4bq+4buL4bq+w43hu4tqxKnhu4st4buLamzhu4vDuuG6rOG7i1Thur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY1ecO5xILhu4vDmlQ04bqxKuG7hS/hurhm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long