Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlOnBuxalj4bqicOG7g8aw4bqvY+G7p+G6tm3hurBj4bqu4bqs4bqvY+G7j3HGoeG6tmPhurDEguG7h2PEkHHhu5XGsGNiw7PDreG6sGPhurDhu4fhurhiY8OycGbhurhj4buDxrDDoi9wxJHhuqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6peG7pHBxY+G6sHDDgmPhu6fhurpj4buPccah4bq2Y+G6sMSC4buHY+G7g8awY8Wp4buHY+G6sOG6suG6uOG6r2Phu49xxqHhurZj4bqwxILhu4djxJBx4buVxrBjIuG6pmPGr+G7oeG7rcOyYz/hu7fGsGPhu49oY8awcG3GsGPDsuG6pOG7h2Phu6Fx4buHY+G7j3PGsHBjw7N0Y8Oy4buHxrBj4buhbMawY8SRZOG6sWRkZGM7P+G7jOG6sWNXxrDhu6FjP+G7t8awY8Oy4buxxrBj4bqwc8WpY8Oy4buDw7JwY2LDsnBm4bq4Y+G7g8awYmPDsnDhu6ljxrDhu6HhuqxBcWPGsOG7heG6uOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhuqXGr3BtxrBjZWRkY+G6sMSCceG7m+G6tmPhu495xrDhu6Fj4buP4budY8OycGbhurhj4buDxrDDouG6ouG6pcav4buh4buF4bq4Y+G7gS9l4bqvYzrhu4bGr+G7jGMq4bq2Z8aw4buhY8avccawcGPFqcOAY+G6onBx4buVxrBjw4lDY+G6ruG7t2PhurBwbsWpY8SQ4bu5cWPhurljw7N0Y8Oy4buD4bupY8aw4buh4bq24bq44buVxrBj4bun4buFY8Oyd8aw4buhY+G7h8aw4bqvY8Oy4buDxrBjw7PDvWPhurDhu7Hhu4dj4buDxrBjxJDhu4Vj4bun4bq2beG6sGPhuq7huqxjxJDGoWPDsuG7g8OyY+G6sMO9cWPhu6dmxalj4buNw4LGsOG7oWPDsnDhuqjDsmPEkMOCY8OD4bq24bq4xqHGsGNwZsawY8OycHHhu5fFqWPhu4/hu6lm4bqwY+G6sOG7hXFj4bquZ8awY8SQ4buFY+G7p+G7hcWpY8Wpd3Fj4buhceG7uXFjcHhxY+G7p8O94bqvY+G7j+G6rOG7h2NweHFj4bunw73huq9jxrBwbcawY3B4cWPhu6fDvWPEkOG7hWPhu6fhuqrhu4dj4buPZ+G7qWPDsnBx4buXxalj4buP4bupZuG6sGPhurDhu4VxY+G6rmfGsOG6scOi4bqw4buHw7Phu6fDtWPhuq7hurDhurjhu6fDtTlixanhu4fEguG7oXHGsMOjZeG6osOJY+G7h+G6tuG6sOG7qWLhuqXDouG6sMSC4bqlw6LhurDhu43huqXDonHFqeG7oWPhuq7EgsOyOWJw4bqw4bqw4bqiw6MvL8Oz4buH4bup4bqicOG6tuG6sHDhu6nhurHEkMawL+G7qeG7p+G7jeG7jeG7h+G6sOG7hy9Fw7XDs+G6rnHhurDDtS/hu4fGsC3GsHHGsHAtw4Phurbhu6nDsi3huqJw4bupxrDhu6EvZWTEkWQvxJFkL8SRZeG6vcOT4bq94bq/w6nDqeG7gcOq4buBL8SRZeG6veG6u8Oq4bq/ZcOp4buBw6rEkeG6uWRfw7Jw4buH4bq44bqpxJHhuqvhurHDueG6ouG7oWLhuqXDoi/hurDhu43huqXDoi/hurDEguG6pcOi4bqwxILhuqXDouG6sOG7jeG6pcOi4bqi4bqlw5Lhu4PDsmPDs3Rjw7Lhu4Phu6lj4bqwZnFj4bqicHHhu5XGsGPhurDhu7Hhu4fhurHDoi/huqLhuqXDoi/hurDhu43huqXDoi/hurDEguG6pcOiL+G6sOG7h8Oz4bunw7XhuqXDouG6ouG6pTpww7Xhu6ljw7Lhu4Phu6lj4bqwxIJmxrDhu6Hhuq9j4bqwxILhurbGsOG7oWPhurDhurZsxrBj4bqwcOG7g8aw4buhY+G6uS9lZGThur/huq9j4buPecawY8OTceG7lcawY+G6onDhu7HGsOG7oWPhuq54Y8SRxJFj4bqzKuG6tmfGsOG7oWPGr3HGsHDhurVjw7PDreG6sGPDg+G6tmdj4bqw4buHxrDhu6Fjxq/hu6F3Y8av4buh4butw7JjJXDhu4fGsGPEkG3GsGPDsnDhurbhurjhu53GsGPDsnDhu6lj4bum4bq6Y8OScHJjOsSC4bq2xrDhu6Fj4bqzw4PhurZ4w7Jj4bqwdMOycGM6xILhurbGsOG7oWMq4bq2eMOy4bq1Y8SR4bqxZWRkY8SQdWPhurBw4bq2eMOyY+G6sGrGsGPhu43huqzDgcOy4bqxY8OS4bu3Y8OD4bq24buHxrBj4buPccah4bq2Y+G6sMSC4buHY8OJ4buDw7Jj4buPdMawcGPhu49q4bq4Y+G7p+G7hWPDsuG7g8OyY8OycGvhurBjxanhu4dj4bqw4bqy4bq4Y+G7j8O9w7JjcGZxY+G7jeG6tMaw4buhY3BmxrBjw7Jw4buXY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqicGrGsGPhurByw7Jw4bqvY+G7pXHhu53FqWPGsOG7oXBx4bubxanhuq9jxrDhu6FwceG7lcawY8Oy4bqo4bq2Y+G7pXDhu6nhu4djcOG7rcOy4bqvY+G7j3HGoeG6tmPhurDEguG7h2PhurDDvXFj4bqicGbFqWNw4bup4buLw7Jj4bunw7rGsHBjxJBCw7Jj4bq4Y+G6sOG7l2PhurBww7Xhu6lj4bq44buV4bq2Y8OybOG6tmPhu49xxqHhurZj4bqwxIJ04bqxw6LhuqLhuqU6xILhurbGsOG7oWPhurDhu4NjIuG6pmPGr+G7oeG7rcOyYz/hu7fGsGPhurMlcOG7scaw4buhY8OSZ8awcGPhuq7hu4PhurBj4buPccah4bq2Y+G6sMSC4buHY+G6sMO9cWPhuqJwZsWpY8SQxqFjxanhu4dj4bqw4bqy4bq4YyXDkmPEkcOq4bqvY8OSd8aw4buhY+G7h8awYyrhurZnxrDhu6Fjxq9xxrBw4bq1Y+G7j+G6rMOBw7Jj4buhceG7h+G7qWPhu49xxqHhurZj4bqwxILhu4djw7JwcsawcGPEkMOCY+G7g8aw4bqxw6LhuqLhuqXhu6bDgXFj4buNw4LGsOG7oWPEkHHhu5vDsmPGsOG7heG6uOG6r2N3xrDhu6FjP+G7t8awY+G7j2hjxrBwbcawY+G7oWzGsGPEkWThurFkZGRjOz/hu4xjw7LhuqThu4djxrDhu6HhuqxBcWPGsHDhu4Vjw7N0Y8Oy4buHxrBjOsSC4bq2xrDhu6Fj4bqwcHfGsOG7oWPDg+G6tuG7h2PGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awY8av4buh4butw7Jjw5JwcsawcGPhurPhu6fhurZt4bqwY+G6ruG6rGPDs+G7heG7qWPDsnBE4buHY8OycOG7qWM6xILhurbGsOG7oeG6teG6scOi4bqi4bqlw5Lhu7djw4Phurbhu4fGsGPhu49xxqHhurZj4bqwxILhu4djw4nhu4PDsmPhu490xrBw4bqvY8SQdGPhurDEguG6tsaw4buhY+G6sOG7g2PDsnfGsOG7oWPhu4fGsGPGsOG7heG6uGPDsuG7scawY8OycOG6pGPhu4/Dvcaw4buhY8Wp4burw7JjxrB4cWPEkOG7uXFjd8aw4buhY1Dhu4Vjw5J3xrDhu6FjOuG6tmvGsGPhurPhurBwbsWpY+G6onDhu4PGsGM64buGxq/hu4xj4bqwdcawcGMq4bq2Z8aw4buhY8avccawcOG6r2Phu4/huqzDgcOyY+G6onBqxrBjw7J3xrDhu6Fjw4nDtOG6sGPDiUNjxJDDgmPhu4PGsOG6tWPhu4/hu51jYsOycGbhurhj4buDxrBiY8OycOG7qWPDs3Rjw7Lhu4fGsGM6xILhurbGsOG7oeG6sWM6cOG7g8aw4buhY+G7gS9lZGThur/huq9jw5Lhu7djw4Phurbhu4fGsGPDsmfGsHBj4bqu4buD4bqwY+G7j3HGoeG6tmPhurDEguG7h2PDk8O9Y8OSd8aw4buhY+G7h8awY8Ozw63hurBjw4PhurZnY+G6sOG7h8aw4buhYz/hu7fGsGPhu4/hu4fGsOG7oWPhu6Fx4buH4bupY+G6sHHGocawY8OycOG7qWN3xrDhu6FjOuG6tmvGsOG6scOi4bqi4bqlxajDgGPEgsO9xrDhu6Fj4buPccah4bq2Y+G6sMSC4buH4bqvY8Wpw73hurBj4bun4bq2beG6sGPhuq7huqxj4bqwbeG6omPhuq5CY8Oy4bqk4buHY8OSd8aw4buhY+G6sOG6uGPhu6fhurZt4bqwY8OScHLGsHBjOmrFqWPhu6fhu4VjOsSCbMawYzpwdGPGr+G7oeG7rcOyYzrhurJj4bqzZeG7gWPhurDhurbhu7Nx4bq1Y8Oy4bqmxrDhu6Fjw7N0Y8OJ4buDw7Jj4buPdMawcGPDsuG7q2Nw4buFxrBwY8SQcWPhu6fhu4XFqWPFqXdxY+G7oXHhu7lxY3B4cWPhu6fDveG6scOi4bqi4bqlOuG7hsav4buMYyrhurZnxrDhu6Fjxq9xxrBwY+G6sOG6tuG6uOG7lcawY+G6onBm4bqwY8OzdGPDsuG7g+G7qWM/4bu3xrBjxJHhur1jxrBpxalj4bqw4bq0Y8SQxqFj4bqww71xY+G6s+G6sMO9cWPhu6dmxalj4buNw4LGsOG7oWPDsnDhuqjDsmPEkMOCY8OD4bq24bq4xqHGsGNwZsawY8OycHHhu5fFqWPhu4/hu6lm4bqwY+G6sOG7hXFj4bquZ8awY8SQ4buFY8awcG3GsGNweHFj4bunw73hurXhuq9jOuG6tmvGsGPEkeG6u2PGsGnFqWPhurPGsHBtxrBjcHhxY+G7p8O94bq14bqvY8OScHLGsHBjxJFlY8awacWpY+G6s+G7p+G7hcWpY8Wpd3Fj4buhceG7uXFjcHhxY+G7p8O9Y8SQ4buFY+G7p+G6quG7h2Phu49n4bupY8OycHHhu5fFqWPhu4/hu6lm4bqwY+G6sOG7hXFj4bquZ8aw4bq14bqvYzrhurJjxrBwbcawY+G7g8awY+G6sHBr4bqiY8awcGvhurBjLWPhurljxrBpxanhurFjOnDDteG7qWMixrDDlcOJ4bqixILDteG6ruG6rg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Công tác sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh Phú Thọ

Công tác sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh Phú Thọ
2010-02-10 08:14:00

Với bản chất của một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, bởi vậy càng trong những dịp xuân về, để nhân dân thực sự được hưởng hạnh phúc, thì những người lính...

Bi kịch gia đình của ’sâu rượu'

Bi kịch gia đình của ’sâu rượu'
2010-02-10 08:07:00

Ngày người đàn ông vũ phu nhận án vì tội giết vợ cũng là ngày cậu con trai cả của ông làm lễ 100 ngày mẹ mất. Cha ở tù chung thân, mẹ chết gia đình này chỉ còn 3 đứa trẻ đang...

Súng nổ trong tiệc tất niên

Súng nổ trong tiệc tất niên
2010-02-09 14:23:00

ần 20 thanh niên bịt mặt, mang tuýp nước, dao, kiếm... tấn công những người trong lán trông xe tại Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều tiếng súng nổ vang lên trong nỗi khiếp sợ của những...

Những người lính chiến giữa thời bình

Những người lính chiến giữa thời bình
2010-02-06 16:32:00

Là một trong những đơn vị chủ lực của lực lượng cảnh sát nhân dân, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSHS) là những chiến sỹ trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống...

Để mùa Xuân bình yên

Để mùa Xuân bình yên
2010-02-06 16:07:00

Theo phong tục của người Việt, Tết là dịp để mọi người sum họp với gia đình. Dù làm gì, ở đâu thì ai cũng phải tạm gác mọi công việc hàng ngày để trở về với mái ấm, với người...

Lật tẩy chiêu sản xuất mì chính giả

Lật tẩy chiêu sản xuất mì chính giả
2010-02-05 13:46:00

Mì chính giả thu tại cửa hàng nhà ông Hiển.Ông Hiển tìm mua mì chính quá hạn sử dụng, và hàng kém chất lượng... để "biến" thành những gói mì chính mang nhãn mác AJINOMOTO đang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long