Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzN34buT4bqgdsOt4bq6eeG6vMOt4bq6w7PhuqLDrSThuqLhurjhu4h4cnfDreG7iS3hu4vhurvDrVJ3dcOB4bq6dcOzw61Bw7rhuqLDrXPhu414w61yd8OK4bqseMOtceG7neG6vMOtceG7j3jhu4cvd+G7i+G7g+G7h0XDrXLDgcOz4bq64bq64bqraUVXdcOzc2nhu4Phu4nDrXHhu43huqDDreG6vHfhu5PhuqB2w61y4buCw7PDrUB14bqgdXNKw63hu4rhu43DrVN4dXbhuqLDrVLhuqLhurrhurzDs8Otdnjhur5Fw61Sd3XDgeG6unXDs8OtcsODw61yd3jGsOG6oMOt4bq8d+G7k+G6oHbDreG6unnhurzDreG6usOz4bqiw63hu4kt4buLw63hurzhurhG4bqqcsOtJOG6ouG6uOG7iHhyd+G6u8Otw4nDisOzw610w4PDreG6oOG7m+G6oHbDrXJ3w4rhuqx4w63hurzhurjhu5/huqDDrXHhu53hurzDrXHhu494w63hurzhu494w60kduG6ouG7j3jDrXfhu4/huqB2w63Dk+G6oHfDrcOBxanhuqDDrXLhuqLhuqDDreG6uuG6tMOt4buL4buJ4bq94buHL0Xhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFUeG6onNKaeG7g+G7h3jDgHbDrcOzw4HhurzhuqtpacOtcsOBw7Phurrhurrhuqtp4bq8d8OKw4BxxKnDrGnDreG6uuG6uHLhuqtpd+G6vOG6vEXDqS8v4buKb2zhur1x4bqi4bqgdnPDs0XDgcOK4bq64bq94buK4bqgL8OT4bq64bq6deG6vOG6ui89dXN4w7Mv4buJw6zhu4tsL8OsxKkvw6zhu4kvbMOsL3LhuqLhurrhurzDs+G6veG7uUV2aeG7gyB3w7V4w610xrDhuqDDrcOB4buNw4DDrUF3w7Jyd8Ot4bq84bq4xanhuqDDreG6uuG7m+G6oMOtcuG7gsOzw60k4bqi4bq44buIeHJ3w63huqB3RuG6oHbDrVJ3dcOB4bq6dcOzw61yd+G7tcOtw4Dhu53hurzDrcSpb8Otdnjhu5tKw6104buxw61yw4PDrXHhu43huqDDreG6vHfhu5PhuqB2w63DgETDreG6vE7DreG6uuG6tOG6vcOtJHfhu5/huqDDrXRGQuG6oHbDrXJ3w4pK4bup4bqgw61y4buCw7PDrVVzdeG6oMOtV8OzesOz4bq4c+G6u8OtQHXhuqB1c0rDrXLDg8OtRXfDs8OtdHjDrXHDg+G6oHbDreG6vEjDrXLDsuG6oHfDreG6vOG6uMOyeOG6u8OtxKjhuqRyw63hurx34buX4bqgdsOt4buK4buN4bqiw63hurzhurjDiuG6oHbDrcOB4bqkw63hurjDgnjDreG6vMOK4bqgdsOt4bq4w7PDrXLhur7DreG6uuG6vuG6vMOt4buK4bupw61Fd3nDs8OtxKjDs8OtQXfDiuG6oHbDreG6vHfhu43huqB3w60k4bqi4bq44buIeHJ34bq9w61Rw4PhuqB2w610eMOtcuG7keG6oHbhurvDrcSow4pKxanhuqDDrcOJw4rDs8Otcnfhu5vhuqDDrXfhu5/DisOt4buK4burw6104bqkeMOtcnfhu4LDreG6oHfhu43DrcOB4buNw4DDrXHDg8Ot4bq8w7NKw63hurx34buCw63DgOG6suG6oMOt4bu44bqid+G6oMOtMcOKc3NK4bq9w60gd8Ozw63DgeG7n0XDrXLhurLhuqB2w61y4buCw7PDrUB14bqgdXNKw61yd3nhuqB3w63DgeG7jcOtceG7jeG6oMOt4bq8d+G7k+G6oHbDreG6oHfDs+G6oHfDreG6oHfhu53hurzDrUTDrXZ4w7V4w60kduG6ouG7j3jDrXfhu4/huqB2w63Dk+G6oHfDrcOA4buAw7PDreG6oOG7jUrhur3DrVLDg8OtdEZDcsOtceG7jeG6oMOt4bq8d+G7k+G6oHbDrXNw4bqgw63hurzhurhG4bqqcuG6u8OtUnd1w4Hhurp1w7PDreG6vHfhuqLDtXjDrcOAw7J4w63hurzhurh44bux4bqgw61Bd8OzeMOt4bq8d8aww63hurzhurjhu5/huqDDreG6vOG7neG6oMOtcuG6suG6oHbDreG7iuG7jcOtcnfhuqh4w61yw4PDrUV34buj4bqgw63DgeG7neG6oMOtw4FG4bqq4bq8w6104bqkeMOtcnfhu4LDreG6oHfhu43hur3DrTPDikrDreG7iuG7n0rhurvDrUV3w7V4w610xrDhuqDDrUV34bq+4bq8w63hurx3R8Ot4bqgd+G7neG6vMOtcuG7gsOzw613eOG7q0XDreG7i+G6u8OtUnd1w4Hhurp1w7PDrcOA4bqqeMOtcsODw61x4buN4bqgw63hurx34buT4bqgdsOt4bqgd+G7m+G6oMOtdOG6snjDrXLDsnJ3w61xeOG7q+G6vOG6vcOtM0jDrUV3w7PDreG6oMO6w4DDrXF4xanhuqDDrXHFqeG6oMOtRXd5w7PDrXLDsuG6oHfDrUV3w7V44bq7w61RdeG6uOG6vOG6uMOz4bqgc8OtM+G6uMOz4bqi4bq4dcOt4bqgd8Oz4bqgd8Otcnfhu5vhuqDDrXJ34bqucsOtQXd1w61yd+G6osOtU3h1duG6osOtUuG6ouG6uuG6vMOzw61x4buR4bqgdsOtxKjDiuG6tOG6oHbDreG7isSC4bqgdsOtcuG7ncOAw6104buzw7Phur3DrTN44bup4bqgw6104buP4bqiw63huqDhu41Kw61z4butw61z4buN4bqgdsOtdMOy4bqgd8OtceG7j3jDreG6vHfhu4LDrcOA4bqy4bqgw60xw4pzc0rhurvDreG6oOG7m+G6oHbDreG6vE7DreG6uuG6tMOtw4HFqeG6oMOt4buJLcOs4bq94buHeMOAdsOt4bq64bq4cuG6q2l34bq84bq8RcOpLy/hu4pvbOG6vXHhuqLhuqB2c8OzRcOBw4rhurrhur3hu4rhuqAvw5Phurrhurp14bq84bq6Lz11c3jDsy/hu4nDrOG7i2wvw6zEqS/DrOG7iS9sL0F14bqgdXNK4bq94bu5RXZp4buDQHXhuqB1c0rDrXZ3eMOtceG7jeG6oMOt4bq8d+G7k+G6oHbDreG6oHfDs+G6oHfDreG6oHfhu53hurzDrSR24bqi4buPeMOtd+G7j+G6oHbDrcOT4bqgd8Otw4Dhu4DDs8Ot4bqg4buNSuG7hy9F4buD4buHRcOtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRVHhuqJzSmnhu4NRRuG6qnLDreG6usOz4bqgdsOtd3jhu6tFw63hu4nhurvDrSThuqLhurjhu4h4cnfDrXJ34buCw6104bqk4bqgdsOtc+G7m+G6oHbDrXLDs+G6osOtdOG6pHjDrXfDveG6oHfDreG7iuG6qnjDrXdKw63hu4rhuq7huqB2w63hurzDvcOAw61BeMaww4DDrXHhu43huqDDreG6vHfhu5PhuqB2w63hurjhur7hurzDreG6oHbhu5PhuqDDreG6vE7DreG6uuG6tOG6vcOtIHfhur7hurzDrWxu4bq7w63huqB3w4zhuqB2w63huqDhuqzDrcOBSXLDrXLhu4LDs8OtdOG6pHjDrXJ34buCw63huqB34buNw610w7TDrXRGQ3LDrXThu6nhuqDDrXTDskXhur3DreG6r3XhurrDrVfhuqLhuqLDgcOzd8Oz4bqgw61yw4PDrUV3w7PDrXJ34bqucsOtQXd1w63hurx34bqy4bqgdsOtw4B44bqgd8Ot4bq8SMOtccWp4bqgw61Fd3nDs8OtcsOy4bqgd8OtRXfDtXjhurvDreG6vOG7j+G6osOtdHjhu6nDisOtQXjhu6vhuqDDrXJ34bqiw60kw7Phurx3w7PhuqDDrTF1c8OA4bqi4bqgc8OtceG7keG6oHbDrcSow4rhurThuqB2w63hu4rEguG6oHbDrXLhu53DgMOtdOG7s8Oz4bq9w60zeOG7qeG6oMOt4buK4burw63huqDhu41Kw61zR+G6vMOtdHjhu7HDgMOtw4nDikrGsOG6vMOtdOG6osOy4bqg4bq7w63DgeG7jcOAw63hurzDiuG6oHbDreG6oMODcsOtw4FG4bqqeMOtQXfDiuG6oHbDreG6vHfhu43huqB3w63hurx34buCw63DgOG6suG6oMOtM3d4ccOzw4rhurzDrVLhuqLDiuG6uOG6vOG6onjhurrhur3DrV3DreG6oHfDjOG6oHbDrUV34bq+4bq8w61yxILhuqDDrcOB4buPeOG6u8OtcsO1w63hu4nDrXThuqR4w6104bupw4rDreG6vHd4w6104budw4rDrXLhurTDrXbhu5PhuqB2w63huqB3RuG6oHbDrUF34bqy4bqgdsOtceG7jeG6oMOt4bq8d+G7k+G6oHbDreG6oOG7jeG6osOtdEZDcsOtdnd4w63hurx3xanDgOG6vcOtM3fhu5PhuqB2w63hurp54bq8w63hurrDs+G6osOtJOG6ouG6uOG7iHhyd8Ot4buJLeG7i+G6u8OtUnd1w4Hhurp1w7PDreG6oOG7m+G6oHbDrXJ3w4rhuqx4w63hurzhurjhu5/huqDDrXHhu53hurzDrXHhu494w61y4buCw7PDrXfhuq7DrUTDrXZ4w7V4w60kduG6ouG7j3jDrXfhu4/huqB2w63Dk+G6oHfDrcOBxanhuqDDrXLhuqLhuqDDreG6uuG6tMOt4buL4buJ4bq7w610w4LhuqB2w63hurx3QnjDreG6vOG7j8OAw63hu4pG4bqo4bqgw63DgcWp4bqgw610R+G6oHbDreG6vHdHw61uw63hurzhurjFqeG6oMOtUeG6sVfhur3DrVThurR4w63hu4rhuqp4w6104bqkeMOtcnfhu4LDreG6oHfhu43DrSThuqLhurjhu4h4cnfhurvDreG6vHfhu53hurzDrXHhu494w61Bd3jGsOG6oMOtd+G6rsOt4bq84buG4bq8w63EqMOK4bq04bqgdsOt4buK4buzw63hurzhurh5w63hurx3R8Ot4buLbuG6u8OtQXd4w61yd+G7tcOtcsODw610RkNyw63hu4lqw610eOG7scOAw63hurrDs8OKw63hu4luw63hu4rEguG6oHbDrXThu53DiuG6veG7h0Xhu4Mzd3XhuqLDrXHhuqLhuqB2c8OzK+G7hy9F4buD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Caballero xuất thần mang về cúp Liên đoàn cho Man City

Caballero xuất thần mang về cúp Liên đoàn cho Man City
2016-02-29 08:02:00

Thi đấu lép vế hơn khá nhiều so với Man City, Liverpool đã tính đúng khi kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu vốn được coi là sở trường của họ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long