Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G6sjs0XTrhu5BYUSLhu5Dhurc14buQ4buWSuG7kMWp4bq/4buQOzHEg+G7kOG6szti4buQ4buaSuG7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQezsgUOG7kOG6unPDiU8vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOT4burOlLhur3hu5Dhu5Thu5Yv4buaSuG7kFfhurU4LOG7kOG6t1FdOkrhu5Dhuq7hurU1WOG7kDs3LOG7kDsxxIPhu5DEgzssI13hu5DhurMiUl3hu5DhurM7KuG7kOG6s1Ms4buQOzcs4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kFnhuqvDoSzhu5Dhurdk4buQWDvhuq3hu5DhurPhurEh4buQWOG6rVDhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bqu4bq1NVjhu5A7Nyzhu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5DhurI7KOG7kMWpLFvhu5Dhu6s64buoXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8SCOyDhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bqu4bq1NVjhu5A7Nyzhu5DhurQ0XTrhu5Dhu4874bq14buQxrDhuqvhurXhu5DDnSwk4bq14buQO1JdO+G7kMSDOywjXeG7kDsxxINLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phuq7hurU1WOG7kDs3LOG7kMOdVeG7kF06O+G7suG7kOG6rOG6veG7kMOpLCNd4buQ4bqs4bq94buQV1Bd4buQ4bqyO+G6q8OgXTrhu5DDqeG6p+G7kOG6ruG6tTVY4buQOzcsSuG7kOG7jzvhuq3hu5BdOywlW+G7kOG6rOG6veG7kFdQXeG7kMSCO1HEg+G7kH3hurXhu6zhurPhu5BY4bqtUOG7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQxak7w5lY4buQw7QoXTvhu5DhurPhurEhXTvhu5BXUuG6veG7kOG7jVEi4buQWFEi4buQOixULOG7kOG6s+G6sSFdO0rhu5DhurMsPcSD4buQ4bqzO+G6tUrhu5BYOyldO+G7kH3DquG7kFlk4buQUV3hu5DGsOG6teG7rOG6s+G7kMO0YV3hu5DDqSjhu5A7Ul074buQWDsuXTvhu5At4buQeyxdO+G7kOG6sz3hu5DDneG7pljhu5BXLCXhurPhu5DDieG7qF3hu5DDtDZdSuG7kOG7jcOZWOG7kMOJ4buoXeG7kMSCOyJdOkrhu5DEgjvDouG7kOG6ruG6tTVYS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bq2UOG6teG7kMOdIErhu5Dhuq7hurU1WOG7kDs3LOG7kOG6sztUIuG7kH3hurXhu6xd4buQw6kk4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQXTcs4buQWeG6tV064buQWDBd4buQw6rhu5B7LD1d4buQeztRWOG7kF07UOG6teG7kFjhuq1Q4buQWWThu5BRXeG7kMaw4bq14bus4bqz4buQw7RhXeG7kMOpKOG7kDtSXTvhu5BYOy5dO+G7kC3hu5B7LF074buQ4bqzPeG7kMOd4bumWOG7kFcsJeG6s+G7kMOJ4buoXeG7kMO0Nl1K4buQ4buNw5lY4buQw4nhu6hd4buQxII7Il06SuG7kMSCO8Oi4buQ4bqu4bq1NVhL4buQ4bqy4bqxIl064buQ4bqv4bq1UeG7kOG6s+G6sSFdO+G7kOG6sztUIuG7kH3hurXhu6xdSuG7kMOdVeG7kFgg4buQ4buU4buU4buQw51TLOG7kFcsKuG6teG7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQxIM7UeG6s+G7kFcsKuG6teG7kMOq4buQeyw9XeG7kMOpUuG7kOG7luG7kMOdUyzhu5BXLCrhurXhu5Dhuq7hurU1WOG7kDs3LOG7kMSDO1HhurPhu5BXLCrhurXhu5DhurPhurFQXTvhu5B94bq14busXUvhu5Dhu49RWOG7kMOpKOG7kMOdUyzhu5BXLCrhurXhu5Dhuq7hurU1WOG7kDs3LOG7kMOdUV074buQOixR4buQWFAi4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQWDsp4buQw51TIuG7kOG6syw9xIPhu5DhurM74bq1SuG7kFg7KV074buQfcOq4buQw6lS4buQ4bqzOyrhu5A7LCVd4buQ4bq3ZOG7kOG6s1Fd4buQ4bqzO1JdO+G7kMOpw6Es4buQXTssJOG6teG7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kFjhuq1Q4buQWWThu5BRXeG7kMaw4bq14bus4bqzxKjhu5DDnTZdOuG7kOG6szvDoCxK4buQw50gXTrhu5A6IMSD4buQw6rhu5B7LD1d4buQw6kk4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQXTcs4buQWeG6tV064buQeztRWOG7kMOdKuG7kOG6syw9xIPhu5DhurPhuqdY4buQOyJSXeG7kFg7KV074buQWWThu5DhurM7VCLhu5DGsOG6teG7rOG6s0rhu5DhurPhurEhXTvhu5Dhuq7hurU1WOG7kDs3LOG7kOG6szs0XTrhu5Dhuq/hurVQ4buQ4bqzUyzhu5B74bq/4buQOzHEg+G7kOG6szti4buQ4bua4buQXVLhur1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu4034buQ4bqz4bqx4bqr4bqjXTrhu5Dhu4034buQxak94buQOyJTWDvhu5DDqVLhu5DDtOG7sOG6teG7kOG6s+G6q+G7kOG7qzrhurXhur0mXeG7kOG7jzsu4buQw7XhuqldOuG7kMOdVeG7kFdRIuG7kFhRIkrhu5B9Ulvhu5DhurEz4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQw6nhu6pd4buQw50k4buQw51TLOG7kFcsKuG6teG7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQXSPhurVLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu43hurU4LOG7kFg7LCThurVK4buQ4bqu4bq1NVjhu5A7Nyzhu5A7McSD4buQxIM7LCNd4buQ4bqzIlJd4buQ4bqzOyrhu5DhurNTLOG7kDs3LOG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5BZ4bqrw6Es4buQ4bq3ZOG7kFg74bqt4buQ4bqz4bqxIeG7kFjhuq1Q4buQ4buPO+G6reG7kOG6syhYO+G7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQ4burOuG6teG6vSZd4buQ4bqyOyjhu5DFqSxb4buQ4burOuG7qF1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PEgjsg4buQ4buPO+G6reG7kOG6syhYO+G7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQ4bq0NF064buQ4buPO+G6teG7kMaw4bqr4bq14buQw50sJOG6teG7kDtSXTvhu5DEgzssI13hu5A7McSDS+G7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQw51V4buQXTo74buy4buITy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Mt4buQ4buNN+G7kOG6s+G6seG6q+G6o1064buQ4buNN+G7kMWpPeG7kDsiU1g74buQw6lS4buQw7Thu7DhurXhu5DhurPhuqvhu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5Dhu487LuG7kMO14bqpXTpK4buQ4bqzO2NQ4buQ4bqt4bq94buQ4bqv4bq14bq9JF3hu5BY4bqtUOG7kOG6sjvhuq3hu5DhurPhuqvDoV064buQ4buPOy5dO+G7kMSDO+G6reG7kOG6s+G6sSFdO+G7kFdS4bq94buQ4bqyw6Dhu5DhurPhurEhXTvhu5DDqSThu5BZZOG7kFFd4buQxrDhurXhu6zhurPhu5DhurfEkVDhu5DDnTgsSuG7kFc44buQ4bq34bq1XTrhu5BbN+G6s+G7kOG6tzXhu5DDnSwk4bq14buQWOG6rVDhu5BYUVjhu5DGsOG6teG7rOG6s+G7kH0sI13hu5Dhuq/hurVQXeG7kMOdPV3hu5DGsOG6teG7rOG6s+G7kOG6ruG6teG6veG7kDsiU1g7S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTLeG7kOG7jzvhuq3hu5BdOywlW+G7kOG6rOG6veG7kFdQXeG7kMWpLF074buQ4bqzPeG7kFjhuq1Q4buQ4bqu4bq1NVjhu5A7Nyzhu5DDieG6qeG7kHI2XTrhu5DhurI7UF074buQ4bqz4bqxIV074buQV1Lhur3hu5Dhu41RIuG7kFhRIuG7kOG6szvhu65b4buQ4bqz4bqxUOG7kFlk4buQUV3hu5DGsOG6teG7rOG6s+G7kOG6t8SRUOG7kMOdOCxK4buQVzjhu5DhurfhurVdOuG7kFs34bqz4buQ4bq3NeG7kMOdLCThurXhu5BY4bqtUOG7kFhRWOG7kMaw4bq14bus4bqz4buQfSwjXeG7kOG6r+G6tVBd4buQw509XeG7kMaw4bq14bus4bqz4buQ4bqu4bq14bq94buQOyJTWDtLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurZQ4bq14buQw50gSuG7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQ4bqzO1Qi4buQfeG6teG7rF3hu5DhuqPhu5DhurM44buQw6kk4buQWWThu5BRXeG7kMaw4bq14bus4bqz4buQ4bq3xJFQ4buQw504LErhu5BXOOG7kOG6t+G6tV064buQWzfhurPhu5Dhurc14buQw50sJOG6teG7kFjhuq1Q4buQWFFY4buQxrDhurXhu6zhurPhu5B9LCNd4buQ4bqv4bq1UF3hu5DDnT1d4buQxrDhurXhu6zhurPhu5Dhuq7hurXhur3hu5A7IlNYO+G7kMOpUuG7kFlk4buQUV3hu5DGsOG6teG7rOG6s+G7kOG6suG6sTZdOuG7kOG6s+G6sTHhurNLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PhurI7YuG7kF3DmltK4buQXTpS4bq94buQ4buUxqAv4buaL+G7lOG7kuG7mOG7nuG7iOG7kOG6ruG6tTVY4buQOzcs4buQOzHEg+G7kMSDOywjXeG7kOG6syJSXeG7kOG6szsq4buQ4bqzUyzhu5A7Nyzhu5DhurPhurHhuqvDoF06S+G7kOG7jeG6tTgs4buQ4bq3UV06SuG7kOG6sztUIuG7kH3hurXhu6xd4buQw6kk4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQXTcs4buQWeG6tV064buQWDBd4buQw6rhu5B7LD1d4buQeztRWOG7kF07UOG6teG7kFjhuq1Q4buQWWThu5BRXeG7kMaw4bq14bus4bqz4buQ4bqyNeG7kFhRIuG7kE3hurfEkVDhu5DDnTgsTsSo4buQ4buN4bq1OCzhu5BYOywk4bq1SuG7kOG6sztUIuG7kH3hurXhu6xd4buQw6kk4buQWzfhurPhu5Dhurc14buQXTcs4buQWeG6tV064buQWDBd4buQw6rhu5B7LD1d4buQeztRWOG7kF07UOG6teG7kFjhuq1Q4buQWWThu5BRXeG7kMaw4bq14bus4bqz4buQ4buPU1074buQ4bqz4bqxUF074buQTeG6t8SRUOG7kMOdOCxOS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buF4bq14bqzOyLhurHDlMOT4bqyO+G7siLhu5DhurLhurLhurrDieG7q08vxIPDkw==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long