Cập nhật:  GMT+7

Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào Quy ước khu dân cư

Đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào Quy ước khu dân cư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản ngày 16/5/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, động viên và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

UBND các huyện, thành, thị tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đảm bảo nếp sống văn minh, tiến bộ, tiết kiệm, an toàn, trật tự xã hội.

Cùng với đó, chỉ đạo đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào Quy ước khu dân cư phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng, từng dân tộc; gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang với nội dung bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tổ chức việc cưới, việc tang. Đẩy mạnh việc đấu tranh, phê phán những trường hợp tổ chức việc cưới, việc tang linh đình, phô trương, hình thức, lãng phí, vụ lợi. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Văn Lang


Văn Lang

Các tin đã đưa

Thanh Ba: 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thanh Ba: 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới
2023-03-13 15:07:00

baophutho.vn Huyện Thanh Ba xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Trong đó, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ...

Hạ Hoà xây dựng đời sống văn hoá

Hạ Hoà xây dựng đời sống văn hoá
2023-03-07 18:01:00

baophutho.vn Toàn huyện Hạ Hoà hiện có 180/180 khu dân cư của 20 xã, thị trấn xây dựng được quy ước, đặc biệt là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long