Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6Dhurzhurnhu67huqNVw6nDqldV4bq8feG6vVU7MuG6o1XhuqExZmIzVeG6oTEyw6jhuqPhu5ZVMTPhu65VLjXhuqEyVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVeG6vVgzVeG6vDLhu67huqEyVeG6uuG6qeG6oeG7ni8yw5nhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFV4bq74bq5O+G7jFQvLzvGoDrhu67huqNlMsOq4bq9MuG6o8ag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TDmcOa4bumL8Wo4busLMOZw5nhu6bDmuG7qsOa4buq4bq9w5nhu6rFqOG7rMWo4bukw6HDmcagOWUxVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHTDouG6oTFVOzI0VXHhu4EzVXQ14bqhMlXhurwyM1UtVeG7gmpV4buLM3vhuqFVceG6vOG7ilXhurw34bqhMlXhu4Nq4buWVeG6vOG6uWZk4bqhMVVx4buu4bqhVeG6vOG6p1U7Mmc7VeG6vDfhuqEyVeG7g2pV4bq94bu44bqhMVXDqcOqV1U7MuG6o1U7VjtVMuG6pVXhuqExMsOo4bqj4buWVTEz4buuVS414bqhMlU7MjThuqEyVeG6u1Y7MlXEqcOdVXJpVeG6vDLhu7ThuqEx4buWVXJpVXTDouG6oTHigKbhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bugReG6vHThurxVLVXhuqAyPeG6oVUsNmVVOzLDqibhuqFVOjZVLsOj4bqhVeG6vH3hur1V4bqgMcOqanvhuqFVLlbhuqFV4bq8PeG6oVXhurrDrcOqVeG7pMOa4bukw5nhu5ZV4bqhMVdqVcOZ4buwL8OZ4buWVXczXWVVMuG6pTNVc+G6o+G7ruG6oTJV4bqhMTIzXWVV4buLaOG7rlXhu4tXVeG6oTLhurFV4bq9N+G6oTJVZTLhurUzVTJjZVXhu4vhuqszVeG7ijMh4bq94bq9IcOhVUUy4bq/VeG6vDLhuq9V4bq94bqnVTsyZztVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXigJzEqMOqPeG6oVUkw6BV4bq9NeG6oTJV4bq9Mj3huqHigJ3hu5ZV4bq94bq54buu4bqjVcOpw6pXVeG6vX3hur1VOzLhuqNV4bqhMWZiM1XhuqExMsOo4bqj4buWVTLhuqVVMTPhu65VLjXhuqEyVTvDo1Uy4bqjV+G6oVU7WeG6oTJVYTLDo1VhMuG7suG6oeG7llUxM+G7rlUuNeG6oTJVOzI04bqhMlXhurtWOzJV4bq94bq5e+G6oVUuNuG7rlU6V+G6oVUyw6pqXeG6oVXhurwy4buu4bqhMlXhurrhuqnhuqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B0feG6oVUsaVXhu4tXVeG6veG6ueG7ruG6o1XDqcOqV1U7w6NVLsOi4bqhMVU7MjRVceG7gTNVdDXhuqEyVeG6vDIzVS1V4buCalXhu4sze+G6oVVx4bq84buKVeG6vDfhuqEyVeG7g2rhu5ZV4bq84bq5ZmThuqExVXHhu67huqFV4bq84bqnVTsyZztV4bq8N+G6oTJV4buDauG7lFXDocOd4bqhMlUuWOG6o1Uyw6pqXeG6oVXhurwy4buu4bqhMlXhurrhuqnhuqHGoMagxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVXhurvhurk74buMVC8vO8agOuG7ruG6o2Uyw6rhur0y4bqjxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pMOZw5rhu6Yvxajhu6wsw5nDmeG7psOa4buqw5rhu6rhur3DmeG7qsWo4busxajhu6TDoeG7pMagOWUxVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vFgzVTsyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTLhu5ZVLsOi4bqhMVU7MjRV4bq84bq5ZmThuqExVXHhu67huqFV4bq84bqnVTsyZztV4bq8N+G6oTJV4buDalVx4buBM1V0NeG6oTJV4bq8MjNVO+G7geG6oTFVw6HDneG6oTJVLljhuqNVMsOqal3huqFV4bq8MuG7ruG6oTJV4bq64bqp4bqhVeG7i1dVO1Y7VeG6oTJXVeG6vVczVeG6veG6uWNVLsOdVeG6veG6ueG7ruG6o1XDmcOaw5pV4bq7w6ok4bq9VcOpw6pXVTsy4bqjVcOZw5rDmlUy4bqlVeG6oTEyw6jhuqPhu5ZVMTPhu65VLjXhuqEyVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVTvhu4Phu65V4bukVcSpw51VcmlV4bq8MuG7tOG6oTFV4buLV1VyaVV0w6LhuqEx4buWVcOg4bqtM1XhurvDqiThur1Vxq/DmsOaVeG6oTEyNeG6oVUuw6LhuqEx4buWVeG6veG6p+G6oTFV4bq94bq5NlUxM1ZVxq/DmlXhur3hurkzXcOqVS7DouG6oTHhu5RV4bq94bq54buu4bqjVeG6veG7uOG6oTFVw6nDqlfhu5ZVw5lVOzIzfTtV4bq9M+G7izNV4buLV1U7MuG7suG6oVUkw6BVOzLhuqNVMTPhu65VLjXhuqEyVeG6s+G6oTFV4bq84bq5M13DqlXhuroz4bqhMlXhuqAyKuG6vVUtVWEyw6pVxKjDqj3huqFV4bq8MuG7tOG6oTHhu5ZVxKnDnVVyaVXhurwy4bu04bqhMVXDoVdVMuG6pVXhuqExMsOo4bqj4buWVTvDo1Uy4bqjV+G6oVU7WeG6oTJVLuG7uDtVOjNd4bq9VWEyw6NVYTLhu7LhuqFVO+G7g+G7rlXEqcOdxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8WDNVxKnDnVXhurwy4buHO1XDgcOqal3huqHhu5ZVLsOi4bqhMVU7MjRV4bq84bq5ZmThuqExVXHhu67huqFV4bq84bqnVTsyZztV4bq8N+G6oTJV4buDalVx4buBM1V0NeG6oTJV4bq8MjNV4buLV1Uu4bqjV+G6oVUuw51VLn3huqFV4bq9MuG7ssOgVTLhurEz4buWVeG6veG6ueG7ruG6o1XDqcOqV1U7MuG6o1XDgClV4buK4bqgw7N3VeG6oDHDqmog4bqhVeG6vDI2VcOBM3vhuqFVLVVhMsOqVXTDouG6oTFVcuG6seG7llXEqcOdVeG6vDLhu4c7VcOBw6pqXeG6ocag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFV4bq74bq5O+G7jFQvLzvGoDrhu67huqNlMsOq4bq9MuG6o8ag4buL4bqhLywh4bq7YeG6veG6o2Uv4bqhIeG7ieG6uy/hu6TDmcOa4bumL8Wo4busLMOZw5nhu6bDmuG7qsOa4buq4bq9w5nhu6rFqOG7rMWo4bukw6Hhu6bGoDllMVRVL+G7oOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DigKbhur3hurnhu67huqNVw6nDqldVOzLhuqNVMTPhu65VLjXhuqEyVeG6s+G6oTFV4bq84bq5M13DqlXhuroz4bqhMlXhuqAyKuG6veG7llVhMsOqVcSow6o94bqhVeG6vDLhu7ThuqEx4buWVcSpw51VcmlV4bq8MuG7tOG6oTHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6BFMlbhur1VOjMiw6pV4bq9WDNVLjMiw6BV4bq94bq54buu4bqjVcOpw6pX4buWVS7DouG6oTFVOzI0VXHhu4EzVXQ14bqhMlXhurwyM1Uuw51V4bq94bq5M1U94bqh4buWVeG6vTLhu7LDoFUy4bqxM+G7llUu4bql4bqhMVXhu4sze+G6oVXDgClV4buK4bqgw7N34buWVeG6oTLDrOG6oTFVMTPhu65VLjXhuqEyVTsyNOG6oTJV4bq7Vjsy4buWVTvDo1U74bqz4bqhMVXhu4vhuqszVS4k4bq9VeG6oWbhuqs7xqDGoMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7ijNdO1XDqcOq4buu4bqhVeG6vT3DoFUufeG6oVU7VjtVMTPhu65VLjXhuqEyVTsyNOG6oTJV4bq7Vjsy4buWVTLhuqVVO8OjVTLhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlVhMsOjVWEy4buy4bqhVcOhV1U7MuG7g1Xhur3hurlm4bqp4bqhMeG7llU7MjThuqEyVeG6u1Y7MlXDoOG7ruG6oTFVLirDoFXhur004bqhMlXhuqEyPeG6oVXhu4vhu7LhuqFVO+G7g+G7rlV0WeG6oTFV4buLV1XhuqAyV1XhuqFm4bqrO1Xhur3hu67hu5ZV4bq9MiJVMjNd4bqhVeG6veG6ucOqalvhuqFV4bq9MuG6teG6oTFV4buLV1UuWOG6o1XDoWtV4oCcw4rhurXhuqExVeG6oWbhuqs7VeG6oTLhuqtV4bqhMcOqw6LhuqHigJ3hu5ZV4oCcw4FWVcOhV+G6oTJVLuG7gcOgVcOhVlXhurlWOzLigJ1VO+G7g+G7rlUsPeG6oVXhur3huqU7xqBVdMOi4bqhMVU7MjRVLlbhuqEyVTEzVlU74buu4bqjVeG6u2lVLsOj4bqhMVUxw6Nl4buWVeG7g+G6oTFVMuG6pVU74buD4buuVTtWO1Us4bqj4buu4bqhMlXhuqExMjNdZVXhur3hurnhuqPhuqExVTtWO1VlMuG6o+G6oTFV4bq94bq5V+G6o1Xhu67huqFV4bq7M+G6oTJVxKnDnVUy4bqlM+G7llUxM+G6v2VV4bqhMWZiM1XhuqExMsOo4bqjVeG7i8OqM1XEqMOqPeG6oVUuw6PhuqFV4bq8feG6vVXhu4tXVcOg4bqj4bqhMVXDoMOq4bq14bqhVTtWO1Uy4bqlVeG6oTEyw6jhuqNV4bqh4bqtVcOhaTtV4buLZmPhur1Vw6nDquG7rlVhMsOjVWEy4buy4bqh4buWVeG6vTN9ZVXhur3hu4c7VWUyVuG6vVXhur3hurkzIuG6oVVhM+G6oTJV4bq9fVUuIlXhur0y4bqjVuG6vVXhuqExMsOo4bqjVTpb4bqhVeG7i8Os4bqhMcagVeG6oDI94bqhVSw2ZVXhurx94bq9VeG6oDHDqmp74bqhVS5W4bqhVeG6vD3huqFV4bq6w63DquG7llUuw6LhuqExVTsyNFUxw60zVcOhYjNVOzLhur87VTpXVTvhuqPhuqFV4bqhMj3huqFVLD3huqFV4bq7ZztVYTLhurEh4buWVTJY4bqhMlVlMuG6vztV4buLV1U7MsOqJuG6oVU6NlUuw6PhuqFV4bq8feG6vVU74bqnVeG6veG6ucOqalvhuqFVO+G7g+G7rlUsPeG6oVXhur3huqU7VeG7i8OqM1Xhur1m4bqpM+G7llUuJcOgVSTDoFXhu4tXVeG7ruG6oVXhur3huqNX4bqhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGXDs8Oq4bq9MuG6o+G6uVThu6B3ZuG6qeG6oTFVdjPhu67huqExxqDhu54vZeG7oA==

Hương Giang.

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Triển khai công tác Tư pháp năm 2021

Triển khai công tác Tư pháp năm 2021
2021-01-13 15:07:45

PTĐT - Ngày 13/1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác năm 2021. Tới dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long