Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HhuqlP4bqo4bqyw5Lhu5tN4bqsw7nhu5vDjeG7m+G6vOG6rOG6vuG6uuG7m8OBw7nhurzhuqzhu5vhu7fhu6fhu7nhu5tB4bqo4bubw4FJ4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bubw5NG4bq84bqm4bubI+G7pcO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7ucOy4bu3w7rDik3huqzhu4zDkuG6rMOKw7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4bujdeG7n3UvcHVB4buj4buj4buj4buh4buh4bujc8OS4bujcnF04bujceG6uOG7o8OyRU3huqbGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRI0fhuqjhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5sj4bulw4rhu5vhuqnhuqxD4bubM+G6rOG7jOG6vOG6puG7m8OS4bun4bqo4bub4bu54buK4bubTuG7jMO64bq84bub4bu5xanhurzhuqzhu5vDk8O5w5Lhu5vDgeG6qOG6tuG7jOG7m8OST8O6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5HDouG6qSPhuqnhu5st4bubMcag4bu54bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7m+G6qeG6rOG7jFThu5vhu6Lhu5bDuuG7m+G7t+G7q8OS4bub4bqm4bqo4buc4bub4buj4buj4bubw4FH4bqo4bubw5Lhu5hK4bq84bqm4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bubw4HDueG6vOG6rOG7m+G7t+G7p+G7ueG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OTRuG6vOG6puG7myPhu6Xhu5tBw4rhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5sj4bulw4rhu5vhuqnhuqxD4bubM+G6rOG7jOG6vOG6psOz4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhurzhu6nhurrhu5vhu6N1cnXDs+G7m8OST+G7juG7m8OS4bun4bqo4bubMOG6rOG7jOG7m3HDs+G7m+G7oMaw4bubI0jhurzhuqbhu5sx4buMw73hurzhu5vhu7l54bq64bubw4F54buMw7Phu5vDkuG6rOG7jOG7m+G6puG6qOG7nOG7m8OSw43hurzhuqbhu5vDk0fhu5vDkuG6qOG6tuG6vOG7m+G7o3Hhu53hu5vDkk/huqjhurLhu4zhu5vDgUnhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vDksO64bq84bqm4bub4buiw73DkuG7m8OJ4bqsw7nhu7nDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ez4bqs4buc4bq84bqm4bubw4FH4bqo4bubw5Lhu5hK4bq84bqm4bub4bu3Q+G7m+G7t+G7q8OS4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw5Lhuqjhurbhurzhu5vDueG6vMOz4bubw5Lhuqjhurbhurzhu5vDk8agw7Phu5vDkk/hu47hu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G7oMaw4bubw4nhuqzDueG7ueG7m+G6vOG6rMO64buM4bub4bu54buQw7rhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5vhuqnhuqzhu5BQ4bub4bui4bul4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5vhuq3hu4rhurzDs+G7m8OB4but4bu54bub4bu34bqo4bqyw5Lhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5sz4bqs4buM4bq84bqm4bubw4HGsOG7m+G7ueG6vuG7m3Dhu5vDkuG6qOG6tuG6vOG7m8O54bq84bub4bui4bq24bubw5JJ4bqo4bubw4HDueG6vOG6rOG7m+G7t+G7p+G7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG7p+G6qOG7m+G7ueG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G7t+G7p+G7ucOz4bub4bu54buK4bubTuG7jMO64bq84bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bubw4HGsOG7m8OS4bqs4buM4bub4bqm4bqo4buc4bub4bqmeeG6vOG7m+G7o3Hhu53hu5vDkk/huqjhurLhu4zhu5vDgUjhurzhuqZv4bub4buj4bub4bu3SeG7m+G7t8O5w5LDs+G7m8OBxJDDuuG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m8OT4buUw7Phu5tw4bubTuG7jHfhurzhu5vhu6JD4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m8OST+G7gOG6vOG7m+G7ouG7peG7m3Thu5vDgeG6qOG6suG6vOG7m8OS4bqsw4rhu6fhuqjhu5tB4bqo4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bui4bul4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw4FI4bub4buiw73DksOz4bubQcOU4bq84bqm4bub4bu5w5Thu5vhu7nhuqzhu4xQ4bqu4bq84bubTeG6rMOU4bu54bub4buiw5Thu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vDgcO54bq84bqs4bub4bu34bun4bu54bub4bui4bul4bubw4HDueG6vOG6rOG7m+G7t+G7p+G7ucOy4bubM+G6psOK4bul4bqo4bubT8O6w7Phu5vDieG6rMO54bq64bub4bug4bqgw5Lhu5vDieG6rOG7s+G6vOG7m+G7uXhN4bub4bu54bqsw4zhu5tL4bub4bu54buQw7rhu5sj4bulw4rhu5vhuqnhuqxD4bubM+G6rOG7jOG6vOG6psOz4bub4bu54buK4bubTuG7jMO64bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m8O64bq84bubw5Lhuqzhu4zhu5vhuqbhuqjhu5zhu5vDkuG6rOG6ruG6uuG7m3Dhu5tO4buMd+G6vOG7m+G7okPhu5vhu6Lhu6Xhu5vDk0fhu5vDkuG6qOG6tuG6vOG7m+G7o3Hhu6Hhu5vDkk/huqjhurLhu4zhu5vDgUjhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7nDsuG7t8O6w4pN4bqs4buMw5LhuqzDisOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7o3Xhu591L3B1QeG7o+G7o+G7o+G7oeG7oeG7o3PDkuG7o3JxdOG7o3Hhurjhu5/DskVN4bqmxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7uMO54bu54bub4oCc4bu5w4rhurzhu5vhu7fhu6fhu7nigJ3hu5vhu7nDleG6vOG6puG7m8OSw7rhurzhuqbhu5vhu6LDvcOS4bub4bu3Q+G7m+G7t+G7q8OS4bub4bqm4bqo4bucw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw4DDiuG7m+G7ueG7iuG7m07hu4zDuuG6vOG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw5JPw7rDs+G7m8OB4bq04bubw4FH4bqo4bubTeG6rOG6vuG7m+G7ouG7peG7m8OST8O54bq84bqs4bubw5PGoOG7m03huqzDucOS4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bu54buQw7rhu5vhu7nhu4rhu5tO4buMw7rhurzhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhurzhu6nhurzhuqbDs+G7m8OBR+G6qOG7m8OS4buYSuG6vOG6puG7mzPhuqzhu4zhurzhuqbhu5vDgcaw4bubw5Lhuqzhu4zhuq7hu5vhu6DDgOG7m0bhu5vDkkbhu5vDgeG6tOG7m+G7ueG6rEvhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ucOK4bq84bub4bu34bun4bu54bubT8O64bub4bu3xKjhu5vDk0bhurzhuqbhu5vhu6DGsOG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhuqXhu4zDuuG6vOG6psOz4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7tsO64bub4buBQsOz4bubw5PDuuG7jOG7m8OB4bq+4bubw5Lhuqzhu4zhuq7hu5vDkuG6rOG7jFDhurbhurzhu5vDgcO54bq84bqs4bub4bu5w7nhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqbhu4xQw4Lhurzhu5sj4bup4bq84bqm4bubMcOU4bu5w7Phu5tL4bubMOG6rOG7jOG7m3HDs+G7m+G7oMaw4bubI0jhurzhuqbhu5sx4buMw73hurzhu5vDgeG7mMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nDiuG6vOG7m+G7t+G7p+G7ueG7m0/DuuG7m+G6puG6qOG7nMO64bubQeG7gOG6vOG6puG7m8OTRuG6vOG6puG7myPhu6Xhu5vhuqzDiuG7reG7ueG7m8OST+G6ruG6vOG7m+G7ucO54bu54bub4bu3xrDhuqjhu5vhu7dI4bqo4bub4bqm4bqo4bucw7rhu5vDk0bhurzhuqbhu5vDgeG6tOG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vDgcO54bq84bqs4bub4bu34bun4bu5w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqj4bub4bq84bqs4bq+4bq64bub4bq84bulUOG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bui4bulw4rhu5vhu7fDuuG6vOG7m8OB4bqu4bq64bubw5Lhu5bhu5vhu5/hu5/huqzhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bqsRuG6uuG7m8OST+G7mOG7iOG7ueG7m8OB4bqw4bq84bubcOG6rOG7m8OTw7nhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6VQ4bub4bqsRuG6uuG7m8OTw7rhu4zDsuG7mzPhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhurzhuqbhu6VQ4bubw5JPxKjhuqjhu5vhurrhu5jDusOz4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw4HDueG6vOG6rOG7m+G7t+G7p+G7ueG7m+G6vOG6psO6UOG7m8OS4bun4bqo4bub4bq84bqs4bul4bubM+G6rOG7jOG6vOG6psOy4bubMsOM4bqo4bub4bq4eeG6vOG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vDgcO54bq84bqs4bub4bu34bun4bu5w7Phu5sz4bqs4buM4bq84bqm4bubw4Hhu5Thurzhuqbhu5tPw7rhu5vDkuG6rOG7jOG7m+G7ueG7kMO64bub4bq6w4zhuqjhu5vhu7nDiuG6vOG7m+G7t+G7p+G7ueG7m3Hhu53hu53DsuG7neG7neG7neG7m8OBSOG6vOG6puG7m8OS4bqo4bq24bq84bub4bqsSMOy4bub4bu24bqu4bq84bub4bu54bun4bq84bqs4bub4bui4bqo4bqy4bu54bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G7ouG7peG7m8OB4bqo4bq24buM4bub4bqs4bul4bq84bqs4bubw5Phu4jhuqjhu5vhu7fhu6fhu7nDs+G7mzPhuqzhu4zhurzhuqbhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vDgeG7lOG6vOG6puG7m0/DuuG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nDiuG6vOG7m+G7t+G7p+G7ueG7m+G7osO6UOG7m8OS4bqo4bq24bq84bub4bui4buI4bqo4bub4bq4xrDhuqjhu5vDk+G7jHjDkuG7m3Hhu53hu53DsuG7neG7neG7neG7m8OBSOG6vOG6pi/hu6Phu53hu5vDkk/huqjhurLhu4wv4bq84bqm4bulUMOz4bubw5NH4bubw5Lhuqjhurbhurzhu5sz4bqs4buM4bq84bqm4bub4bqs4buYS+G6vOG6puG7m+G6uErhuqjhu5vDkuG7luG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m+G7ueG6rMOK4bub4buiw7pQ4bub4bq4xrDhuqjhu5vDk+G7jHjDkuG7m+G7ucO6w4rhu5vhurjhuq7hurzhu5vDkuG7iOG6qOG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G7ueG6rMOU4bu54bubw5JP4bqo4bqy4buM4bubw4FI4bq84bqmL+G6vOG6puG7pVDDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5E84bqo4bqy4bq84bub4buiw5Thu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vDgcO64bq84bqm4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nhu4rhu5tO4buMw7rhurzhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5vhu7hG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7m8OS4bqo4bqwTeG7m8OSw5Thu7nhu5vhurpL4bubT0nhurzhuqbhu5vDgeG6qOG6tuG7jOG7m8OST8O6w7Phu5vhu6Dhu5rhu5vhurhRw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRKeG6qMO64bq84bqm4bubM+G6pnfhurzDtC9N4buR

Giang Ngân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi thay nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt

Đổi thay nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt
2019-07-20 11:31:44

PTĐT - Về nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt, đi trên những con đường liên ấp, liên xã được trải nhựa sạch đẹp, trông thấy những ngôi nhà khang trang hai bên đường, chúng tôi...

Lệ Thanh những ngày tháng 7

Lệ Thanh những ngày tháng 7
2019-07-14 05:52:39

PTĐT - Tháng 7 lên cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai để kể câu chuyện về sự hồi sinh và phát triển. Hơn 40 năm trước...

Kỳ III: Những biểu tượng bất tử nơi trùng khơi

Kỳ III: Những biểu tượng bất tử nơi trùng khơi
2019-07-07 06:38:03

PTĐT - Có thể thấy, mỗi điểm đảo trên quần đảo Trường Sa được xem như là những biểu tượng bất tử của đất nước giữa ngàn khơi. Nhưng trên mỗi đảo chúng ta lại thấy thêm những...

Tân Sơn: Hơn 50 giò lan có giá trị bị lấy trộm

Tân Sơn: Hơn 50 giò lan có giá trị bị lấy trộm
2019-07-05 13:58:33

PTĐT - Rạng sáng ngày 4-7, tại vườn lan của anh Võ Hữu Thảo tại khu Đồng Phú, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn đã bị “lan tặc” đột nhập lấy đi hơn 50 giò lan trong đó chủ yếu là Lan...

Kỳ II: Những người lính đảo kiên cường

Kỳ II: Những người lính đảo kiên cường
2019-06-29 06:48:50

PTĐT - Khi nói về hai tiếng Trường Sa, thì chắc một điều rằng trong tâm tưởng của những ai đã từng đến với miền đất máu thịt của quê hương giữa biển khơi đều hiện hữu hình ảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long