Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhuqzhuqvhur3huqvhu6Phu6Hhu7fhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZGMv4bq74bqrw7lrw4DhuqtjYuG6q2/hu592xILhuqvDuuG7ocah4bul4bqrw4PFqeG7gcSC4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDquG6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqtv4bqq4bq/4bqr4bun4buj4but4bqrQ+G7h8Wp4bqrPeG7n+G6sOG6qybhu5/hu6vhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Eg27hur/FqcOA4buf4bquxILhu5/FqcSDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RjZMOqL2XDqsOzZGNkw6lkYmLEgmPhurvhur1kZWTDuWPEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bhu6Phu4dF4bqrZGIv4bq7w6Phuqs/TuG7psOT4bqrxIJz4bun4buf4bqrbuG6v+G7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q8ODduG6q2Phur1kYi8kw5ItP07hu6bDk+G6q0Phu5XhuqtD4buh4buXb+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw7lrw4DhuqtjYuG6q0/hu592xILhuqvDuuG7ocah4bul4bqrw4PFqeG7gcSC4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDquG6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqtv4bqq4bq/4bqr4bun4buj4but4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G6ouG6v+G6q0Phu4fFqeG6q8SCc+G7p+G7n+G6qz3hu5/hurDhuqsm4buf4bur4bqrbmnhu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q254xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4bqy4bqrxILhu5/GoeG6oeG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tS3huqtP4bufdsSC4bqrw4N24bqrY+G6q8SC4buD4buh4bqr4bum4bqwxILhuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q+G7oE9i4bq7w6Phuqtv4bq/xanhuqvEgnZv4bqr4bumeOG7oeG6q07hu4fhu6Etw5nhu4fFqeG6q0/hur/hu6HDo+G6qyY9xINb4buh4buXxILhuqsm4bqiccSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1LeG6q0/hu592xILhuqvDg3bhuqtk4bqh4bqrT2rhuq7huqtb4buh4buXxILhuqsm4bqiccOj4bqrJj3Eg+G6q1vhu6Hhu5fEguG6qybhuqJxxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUt4bqrT+G7n3bEguG6q8ODduG6q8SR4bqh4bqrT2rhuq7huqvhu57hu4Nv4bqrJuG6onHDo+G6qyY9xIPhuqtb4buh4buXxILhuqsm4bqiccSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1LeG6q0/hu592xILhuqvDg3bhuqtl4bqh4bqrb2rhuq7huqtbZ+G7p+G6q8OZ4bq/4bun4bujw6PhuqsmPcSD4bqrW+G7oeG7l8SC4bqrJuG6onHEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tS3huqtP4bufdsSC4bqrw4N24bqrw6nhuqvEguG7g+G7oeG6q+G7p+G6sMSC4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvhu6BPYuG6vcOj4bqrb+G6v8Wp4bqrxIJ2b+G6q+G7pnjhu6HhuqtO4buH4buhLcOZ4buHxanhuqtP4bq/4buhw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqrPeG7n+G6tuG6q+G7puG7oeG7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1LeG6q0/hu592xILhuqvDg3bhuqvhurnhuqvEguG7g+G7oeG6q+G7p+G6sMSC4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvhu6BPYsOqw6Phuqtv4bq/xanhuqvEgnZv4bqr4bumeOG7oeG6q07hu4fhu6Etw5nhu4fFqeG6q0/hur/hu6HDo+G6qybEkMSD4bqrPeG7n+G6sOG6qybhu5/hu6vEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tS3huqtP4bufdsSC4bqrw4N24bqr4bq74bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu6fhurDEguG6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqr4bugT2Niw6Phuqtv4bq/xanhuqvEgnZv4bqr4bumeOG7oeG6q07hu4fhu6Etw5nhu4fFqeG6q0/hur/hu6HDo+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqtPbOG7peG6q8Oa4buf4buTxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUt4bqrT+G7n3bEguG6q8ODduG6q+G6veG6q8SC4buD4buh4bqrb2rhuq7huqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqr4bue4buHw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqrJuG6v+G7peG6q+G7puG7r+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1LeG6q0/hu592xILhuqvDg3bhuqvDquG6q8SC4buD4buh4bqrb2rhuq7huqvDknfhu6fhu6Phuqsk4bqu4bq/4bun4bujw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6qybhu5/hurRFxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUt4bqrT+G7n3bEguG6q8ODduG6q2Ni4bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu6fhurDEguG6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqr4bugT2Njw6Phuqtv4bq/xanhuqvEgnZv4bqr4bumeOG7oeG6q07hu4fhu6Etw5nhu4fFqeG6q0/hur/hu6HDo+G6q+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvhu57hu4Phuqvhu57hu6nhur/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqHhuqtOaMSC4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqzhuqti4bq94bqr4buj4buh4bu34bqrYmLhuqvDgOG7n+G6sMSC4bqr4bun4buj4buHReG6q2RjL+G6uy9kYmRj4bqrb+G7n8Wp4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvDuuG7n+G7oeG6q2/GsOG6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrbuG7gcWp4bqr4bul4bu14buhxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6PhuqvDg+G6om834bqpLy9vxINu4bq/xanDgOG7n+G6rsSC4bufxanEg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kY2TDqi9lw6rDs2RjZMOpZGJixIJj4bq74bq9ZGVkw7lkxIN1w4Dhu6Phuqnhuqsv4bq14bui4buh4bq/xanhuqs/TuG7psOT4bqrb+G7gW/huqvhu5/huq5F4buX4bunw6PhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrxILhu59y4bqr4bqx4bun4buz4buh4bqrb8aw4bqrw7Jy4bq/4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q8Oyw63EguG6q0/hu592xILhurfhuqtv4buf4bq04bqrxILhuqJxw6PhuqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrbnbhuqvEguG6onDhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqtDa+G7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu4Fv4bqrT+G7n3bEguG6q8O64buhxqHhu6XhuqvDg8Wp4buBxILhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8Ozcm/hu5/huqtPxahb4bugw5MtY8Oq4bqr4bun4buT4bqu4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqPhuqtv4buf4bq04bqrw7J44bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6puG6rsOj4bqrbnbhuqvEguG6onDhuqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q8OA4buf4bq24bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrQ+G7h+G6q8SCceG7p+G7n+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G6qG/huqvEguG7oeG7m+G7p+G6q8SC4buD4buh4bqr4bulw73hu6Hhuqtv4bufdsSCw6Phuqtu4buFxanhuqvDsuG7heG7peG6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEgnbEguG6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqvDuuG7ocah4bul4bqrw4PFqeG7gcSC4bqrY2JiOeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7ocOj4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG7oeG7l+G7p+G6q8Oy4buh4bqrQ+G7h8Wp4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q+G7p+G7n2nhu6XhuqvDunLDgOG6q8SC4buf4bu34buh4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q+G7n+G7oeG7l+G7p8Oj4bqr4buf4buD4bun4bqrb+G7n+G7meG6q+G7p+G7o+G6rkXhuqtv4buz4bqrw7Nyb+G7n+G6q27hu5fhu6fhu5/huqtPxahb4bugw5MtY8Oq4bqrxJDhu4nhu6Xhuqvhu6fhu59rw4DEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7ouG7oeG6v8Wp4bqrKkHhuqsg4bqrxILhu5nDo+G6qypB4bqr4bui4buh4bq/xanhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7oy3huqtba+G7p+G6q8SC4buF4buhw6PhuqtP4buv4bun4buj4bqr4bq/4bun4bqrxIJz4bun4bufw6PhuqtOeOG6q0/hu59z4bqr4buf4bquReG6qyThuq7hu4nhu6fhuqvDg+G6qOG6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOAw6Phuqvhu5/huqThu7Xhu6fhu6PhuqvDs23hu6fhuqs/TuG7psOT4bqrb+G7gW/huqvhu5/huq5F4buX4bunw6PhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n8Oj4bqrxILhu59y4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7ocOj4bqrQ2vhu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/Do+G6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqtP4bufdsSC4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8ODxanhu4HEgsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KkHhuqsm4buf4buv4bun4buj4bqrxILhu6Hhu6fhuqtD4buH4bqrJuG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o8Oj4bqrTuG7gcWp4bqrPeG7n+G6sOG6qybhu5/hu6vDo+G6q8OS4buH4buh4bqrPeG7n+G7gcSC4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqtD4buH4bqrJuG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqst4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7oeG7p8Oj4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDssah4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqtu4buh4buZxILDo+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhur7huq7EguG7n8Wp4bqi4bqp4bq1W+G6v8yG4bun4bqrw5nhur/hu6fhu6PhurMvw4DhurU=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiệu quả công tác dân vận ở Lâm Thao

Hiệu quả công tác dân vận ở Lâm Thao
2021-07-19 08:42:00

baophutho.vn Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Huyện ủy Lâm Thao chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long