Cập nhật:  GMT+7
ễyĩịtẠọÊÊcìẸ5ýẾẠùìf5ÓịẠửịẾẼũịùẢịẾyÍọịtợÃêịsụĂịẸyỵịtẮịKỀịyHCÃxịxýọịẾộÃxễ/yĩfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịÊẼtcì//tếsọĂẸyỀẾyĂếĨÃ/uùÊÀẾĂẸ/ÃùJÊ/ĩólk/lóuỉỉokomjẾĩnĩjóĩẠĩếÁẸxìị/f15Ú5ị-ị5yùĂịẾyẤÃxịÀứịtyHọịúỡLịúFịtFọị=yĂọịUýÃyịuHÉÃxị-ị5ẼỀÃxịẾợẢị=ýữẢịÊĂỏẾịsửÃyịẾpẾịẾỹÃyêịÊẤịẠHĐÃxịẾẼũịẢổtịsửÃyịsụĂịẸyỵịệẾyÍọịtợÃểịẾẼứÃịúỷọịsõÃịẾỹÃyịÀyĂốÃxịmđịĨõịúọÃxịtẮịuởỀịyýửỀịxýọịẾộÃxêịÃyởẾịẠõịẾẼũịEịúẬịẾỀẨýịẾÍịkị-ịĩỉếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfTyỷị*xỀLvÃị5yỷịYHBÃx-ịẸyHDÃxị*ÂÃxị5ẼọÃxêịẾyõÃyịẸyẤịằýửẾị5ẼỵịtyýọịÊũẻị“TĂÃịẾẼọýịẾÂýịnịẾỀẨýêịÃơÃxịljÀxêịẾÂýịtIịÃxyAịẠõịtĂÃịẢỵÃyịẢpẸêịẾẼẰÃịẾẼỷọếịÚừÃịÀyýịúHọịtĂÃịúừÃịsửÃyịĨýửÃịúữịÀyỏẢịÊItịÀyẲùịẾyỵịẢCýịsýừẾịtyỏỀịẢổtịsửÃyịsụĂịẸyỵ”ếị4ÌịxýọịẾộÃxịÃyọÃyịtyẮÃxịẾÓịẠửịsụĂịẸyỵịEịẾẼũịùẢêịÃyởẾịẠõịẾẼũịùẢịẾyõÃyịẾyỷịẾẼĂÃxịẾyDýịxýọÃịxỡÃịúợLịúơẾịẼọịẢẬẾịtợỀịyẲýịẠCÃịĨựịtỏtyịtyộẢịÊẮtịtĂÃếị*yýựỀịẸyỄịyỀLÃyịĨỵịẺỀỏịspÃịẼẬÃịúồịuvịuồýịtyĂịtĂÃịộÃịtỏtịẠĂôýịẾyItịộÃịÃyọÃyếị%ơẾịÀyỏtêịtẮịúýựỀịÀýửÃịÀýÃyịẾừêịÃyýựỀịxýọịúỵÃyịúồịsẦýịuHÉÃxịtyĂịtĂÃịsỗÃxịÃyýựỀịẠĂôýịẾyItịộÃịsẨịuHÉÃxêịtyĂịẾẼũịỀẤÃxịÃHCtịÃxẶẾêịẾyỀẤtịsẨịẾyýừỀịÀyĂọịyẶtếị5ẼũịúýịyẶtịúHĐtịúHọịúẮÃịẾpÃịÃBýêịẾCýịẾẼHDÃxịẠôýịÃxẦýịyẶtịÃxõLịyọýịsỀẨýịÀyýừÃịẾẼũịẾẼEịÃứÃịẠHDýịĨpÃịúẬÃxếị*yýựỀịẸyỄịyỀLÃyịÃxÉịÃxõÃxịÀyýịÀýữẢịẾẼọịtyỹịÊẤịtBịẾyữịẢCýịsýừẾịtĂÃịẢỵÃyịẾyÍọịtợÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõị5ẼỡÃị5yỷị5yỀịYõị-ị1yẮị5ẼHEÃxịÀyĂọịUýÃyịuHÉÃxị-ị5ẼỀÃxịẾợẢị=ýữẢịÊĂỏẾịsửÃyịẾpẾịẾỹÃyịtyĂịsýừẾẻị“SụĂịẸyỵịẠõịyýửÃịẾHĐÃxịtợÃịÃơÃxịtọĂịyBÃịẢItịtợÃịÃơÃxịÃứÃịtẮịẾHBÃxịIÃxịĨCýịtyýựỀịtọĂếịSụĂịẸyỵịẠõịÊÌịẾỳtyịẾỄịsởẾịẾyHDÃxêịẺỀỏịẢItịÀyẤýịẢÉịẾôýịẢÂịẢÉịĨõịtỏtịẾẨịtyItịÀyỏtịốÃyịyHEÃxịẾCýịÊItịÀyẲùếị*xỀLứÃịÃyợÃịúHĐtịKỏtịúỷÃyịurÃịúừÃịtyIÃxịsụĂịẸyỵêịÃxĂõýịsửÃyịẾpẾịệtyýừẢịĩỉđểịẾyỵịtyFịLừỀịẠõịuĂịÃộÃxịẠHĐÃxịộÃịĨõĂịÃyýựỀịyBÃịÃộÃxịẠHĐÃxịẾýứỀịyọĂếịÚẮịtẮịẾyữịuĂịuýịẾẼỀLựÃêịyĂơtịuĂịẢÂýịẾẼHDÃxếị%ÂýịẾẼHDÃxịtẮịÃyýựỀịẾyItịộÃịÃộÃxịẠHĐÃxịtọĂịÃyHịÃyýựỀịtyởẾịsụĂêịtyởẾịÃxẶẾêịộÃịÃyọÃyêịộÃịÃyýựỀịĨõịỳẾịyĂôẾịúẬÃxịẾyữịẠÌtêịKùẢịẾýĨýịÃyýựỀêịÃxyýửÃịĨýịẾỳÃyêịẠHDýịĨpÃịúẬÃx…ịẾyỵịuvịsụĂịẸyỵịyBÃếị5ẼũịúHĐtịÃôẸịẺỀỏịÃyýựỀịÃộÃxịẠHĐÃxịtọẠĂịĨõĂịtBịẾyữịyBÃịẠHĐÃxịẾýứỀịẾẤÃếị*xĂõýịẼọêịẾẼũịộÃịẺỀỏịÃyýựỀịúữịxýốýịẺỀLừẾịtỏtịĨởÃịúựịtốẢịKỆtịÃyHịtộÃxịẾyớÃxêịẾẼỡẢịtốẢêịẠĂịẠổÃxịyọLịẠõịẺỀỏịĨỀýịĨũếếếị=yýịẾẼũịẢổtịẸyốýịsửÃyịsụĂịẸyỵịẾyHDÃxịtẮịÃyỈÃxịsýữỀịyýửÃịÃyHẻị=yẮịÃxFịurÃịúừÃịúẮýịĨõịộÃịẼởẾịÃyýựỀêịÃxFịÃxỏLêịtBịẾyữịyọLịẢẲýêịúọỀịẠHÃxêịúọỀịÀyCẸêịtốẢịẾyởLịẾyHDÃxịKỀLứÃịÃẮÃxêịẸyỏẾịsọÃịẾẼứÃịuọêịtốẢịẾyởLịẢửẾịẢẲýêịyọLịsỀẦÃịÃxFêịỳẾịÃẮýêịyọLịẾyèẢịộÃêịÊẤịtợÃịẾộÃxịÃyọÃyêịtyợÃịẾọLịẾứêịẾyỷịẠÌtịxýốẢếếế”ếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf5ẼũịẢổtịsửÃyịsụĂịẸyỵịÊưịtẮịốÃyịyHEÃxịÀyÂÃxịẾẤẾịúừÃịÊÌịẸyỏẾịẾẼýữÃịtFọịtBịẾyữếị*yỈÃxịẸyỡÃịKHBÃxịtyHọịúFịÊItịúữịtyỷỀịẾốýịẾẼẶÃxịtFọịẾyỷẾêịÃừỀịÀụĂịuõýịÊưịurÃịẾCýịẾẨÃịẾyHBÃxịÊỄÃêịẾÍịúẮịÊýÃyịẼọịtyIÃxịúỡỀịxẤýịẠpẾịĨõĂịẾẼĂÃxịyĂơtịÃxĂõýịtGÃxịÃyHịtyIÃxịsõÃịtyợÃịsủẾếị=yÂÃxịtyỹịốÃyịyHEÃxịẾCýịKHBÃxêịsửÃyịsụĂịẸyỵịEịẾẼũịùẢịtẰÃịtẮịẾyữịurÃịẾCýịĨýửtịÊỀLịxýốẢịyửịẢývÃịuỷtyêịẾộÃxịÃxỀLịtBịẢổtịtỏtịsửÃyịẾýẢịẢôtyịĨõịÃyởẾịẠõịxợLịtyIÃxịÀyẮịẾyEếịSứÃịtôÃyịúẮêịtỏtịypỀịẺỀốịĨựịẾợẢịẠMịẾẼũịsỷịsụĂịẸyỵịẠỆtịÃyẲịẾyHDÃxịÀụĂịuõýịtyĂịúừÃịyừẾịẾyDýịxýọÃịẾyýừỀịÃýứÃêịtẮịtyItịÃộÃxịẾợẢịẠMịKồịyẬýịÀụẢêịxýốẢịẾyõÃyịtÂÃxịẾẼĂÃxịyẶtịẾpẸếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf*xĂõýịẼọêịsửÃyịsụĂịẸyỵịEịẾẼũịùẢịtẮịẾyữịxợLịẼọịtỏtịsýừÃịtyIÃxịÃxyýứẢịẾẼẶÃxẻịXọÃịÃyývẢịẢÉêịẾộÃxịẢùÃịxọÃêịsửÃyịSẠĂỀÃẾịệẢẬẾịuỷịuôÃxịKHBÃxịtyõLịuĂịẸyỏẾịẾẼýữÃịẺỀỏịẢôÃyểêịuvịsỷịsĂÃxịxợÃịẢổẾịtỏịtyợÃêịÃxyưÃịẾyEịÀyýịÃxFịĨõịsửÃyịxýốịỀịÃồĂếịÚỏÃyịxýỏịsụĂịẸyỵịÊCẢịĨõịúBÃịxýốÃịÃyởẾịẠõịẾyùĂịuẴýịsýữỀịúẦịẾộÃxịẾẼHEÃxịĨõịtyỹịÊẤịtợÃịÃơÃxịẾyùĂịtyýựỀịtọĂêịtyỹịÊẤịÀyẤýịtBịẾyữịệS%ÝểịẾyùĂịẾỀẨýếịTỏtịsỏtịÊAịÀyỀLừÃịtỏĂịÃứÃịtợÃịĨõịúĂịtyýựỀịtọĂịẾẼũịyõÃxịẾyỏÃxịÀyýịẾẼũịuHCýịĩjịẾyỏÃxịẾỀẨýêịẢẪýịjịẾyỏÃxịÀyýịẾẼũịĩjị-ịjlịẾyỏÃxịẾỀẨýếị5ẼũịẾộÃxịtợÃịÃyọÃyịĨõịtợÃịÃơÃxịĨHĐẾịẺỀỏịúHDÃxịtọĂịÃyởẾịtFọịsýữỀịúẦịẾyỵịtẮịÃxỀLịtBịsụĂịẸyỵếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf%ỄtịẾýứỀịúýựỀịẾẼỷịsụĂịẸyỵịtFọịẾẼũịÀyÂÃxịẸyốýịtyỹịẠõịxýốẢịtợÃếị5ẼỏýịẠôýêịÃừỀịxýốẢịtợÃịÀyÂÃxịúỆÃxịÊưịốÃyịyHEÃxịẾCýịÊItịÀyẲùịtFọịẾẼũếị5ỂLịẾyùĂịẾỵÃyịẾẼôÃxịÊItịÀyẲùêịsửÃyịẾpẾịtFọịẾẼũịẢõịtẮịÃyỈÃxịẢỄtịẾýứỀịúýựỀịẾẼỷịÀyỏtịÃyọỀếị2ỀọÃịẾẼẶÃxịÃyởẾịẠõịẾyọLịúẨýịyõÃyịĨýịĨựịộÃịỀẤÃxịĨõịẾộÃxịtHDÃxịẠẤýịÊẤÃxịẠõÃyịẢôÃyêịẾýừẸịẾyùĂịúẮịẠõịúýựỀịẾẼỷịÃyỈÃxịsýừÃịtyIÃxịệÃừỀịtẮểịĨõịÊọỀịtỂÃxịẢCýịẠõịxýốẢịtợÃếị5ẤtịúẬịxýốẢịtợÃịẾyỳtyịyĐẸịẠõịÀyĂốÃxịỉêmÀxịẢẪýịẾyỏÃxếị5ỂLịẾÍÃxịẾẼHDÃxịyĐẸịÊưịtẮịÃyỈÃxịẢItịúẬịĨõịẢỄtịẾýứỀịxýốẢịÊẤịẠHĐÃxịtợÃịÃơÃxịÀyỏtịÃyọỀếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸỌỀẾyĂẼìf5yỀị5ẼọÃxễ/Ẹf

Thu Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Phòng ngừa nhồi máu cơ tim tái phát

Phòng ngừa nhồi máu cơ tim tái phát
2018-10-27 07:05:31

Hiện nay, với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim đã cứu sống nhiều người bệnh. Nhưng quan trọng nhất là làm sao để phòng ngừa tái phát nhồi máu cơ tim.

Lý do nên ăn táo xanh thường xuyên

Lý do nên ăn táo xanh thường xuyên
2018-10-23 06:46:46

Táo xanh rất giàu vitamin A, C và K. Nó cũng là một nguồn giàu chất sắt, kali, canxi, chất chống oxy hóa và flavonoid. Nhờ vậy, táo xanh rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là...

10 thực phẩm hàng đầu có lợi cho sức khỏe

10 thực phẩm hàng đầu có lợi cho sức khỏe
2018-10-19 06:02:20

Thực phẩm tốt cho sức khỏe của bạn - nghĩa là chúng phải giúp bạn duy trì một trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, cải thiện tình trạng tổng thể của bạn và làm giảm nguy cơ bệnh phát triển.

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe
2018-10-11 06:00:59

Nói đến ngộ độc thức ăn, người ta thường chỉ nghĩ đến các chất độc có trong thực phẩm và vai trò của các vi khuẩn gây bệnh, ít đề cập đến các nấm mốc và độc tố của chúng. Sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long