Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buow5V94bqpV+G7iz/Eg1fDoyrhuqnDo1fhuqXDoyUgw6NXIMOp4bqp4bqjVyDhur3huqnhuqNXIi7huqnhuqNX4buRMlci4buJ4buZ4buLVFfDlcSDYSBX4bqnKuG6rVcge+G6qVfhu4vDo8SDOOG7i1fDrOG7h+G6rVcxbuG7hSBX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcOjJMSDxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buoSOG7iuG6qi1Xw4PEg2HhuqlX4bqpJOG7k8OaV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfhu4vhurPhuqnDo1fhuqnDo+G7iVcge+G7iVcxxINX4bqnJsSDVyBsJFfhuqnDozzhuqlXMDzhuqlXIMOjbFfhu5M44buJVyIu4bqp4bqjV+G7slfhuqfhuqsmxINXw6PhurHhuqnDo1fDtX3huqlX4buLP8SDVzFu4buD4bqp4bqjVyLhur1X4bqj4bq74bqtVFfDlX3huqlX4buLP8SDV+G7i8OtN+G6qVfhu4vhu4nhu5M44bqpVyDhurlXMeG6t+G6qcOjw5pXw7V94bqpV+G7iz/Eg1fhu5EyV8Oj4buFaFcx4bq74bqp4bqjV8O1KlfDtX3huqlX4buLP8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1ciLuG6qeG6o1fhu5EyV+G7iyThu5HEg8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6My4bqrVzEl4bqpw6NX4bqjxIMlVyBsJFfDjGZX4bqi4buKw5Xhu4rDmlfDteG7h8SDV+G7sllXMOG6qyThuqnDo1fhuqnhuqPDo8SDYWhX4bqlxIPhuqnDo1cw4bqrJOG6qcOjV8O1feG6qVfhu4s/xINXw6Mq4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjV+G7i8OjMuG6q1fhu4vhu4nhu5M44bqpVyDhurlXMeG6t+G6qcOjV8O1KldZ4bu2VzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXw7V94bqpV+G7iz/Eg1fDo+G7hWhXMeG6u+G6qeG6o8OaV+G7kTJXMOG7iVfhuqfhurcgw6NXw7UqV8O1feG6qVfhu4s/xINX4buLJOG7kcSDw5pXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXw7V94bqpV+G7iz/Eg1fDoyrhuqnDo1fhuqXDoyUgw6NXIi7huqnhuqNXMW7hu4PhuqnhuqNXIuG6vVfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buL4bqz4bqpw6NXw7U5VyDhu4FXIj/huqlXMTpXMSVoV2/huqnhuqNX4buL4bq54buLV+G6qcOj4buJVyB74buJVyBsJFfhuqnDozzhuqlXMDzhuqlXw7UqV+G7i8OjxKkgVzFb4buTV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOMOZV+G7iuG7ieG7k1fhuqnDo8SDN+G6qcOaV8O1XeG6qVcgY+G6qVfhuqnDo8SDOeG7iVfDoybhuqlXIMOjOFcxYlfhuqcqVFfhu63Doz7hu4tX4bqnbuG7heG6qeG6o1cw4bq3IMOjV8O1a1cgw6NuJFcxP+G6rVciP+G6q8OaV2nhu4nhu5M54bqpV+G6p+G7hcSDV+G6pcOjJSDDo1fDoyrhuqnhuqNXIMOjbiRX4buLw6PDsiBXw6zDslcxbuG7hSBXIMOjxKlX4buLw61k4bqp4bqjVVfDrOG6uVfhuqdu4buF4bqp4bqjVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV8O1Kldow6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8SDYeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDoyUgV+G6pcSD4bqpw6NXMOG6qyThuqnDo1fDtX3huqlX4buLP8SDV2nEqSRX4bqpw6PEgznhu4lX4bqjPOG7k1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFdp4buJP+G6qVfhuqfhu5lVV+G6qcOj4buJVyB74buJVzHEg1fhuqcmxINXIGwkV+G6qcOjPOG6qVcwPOG6qVfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlX4buL4bqz4bqpw6NXIMOjbiRX4buLw6PDsiBXw6zDslcxbuG7hSBXMSVoV2/huqnhuqNX4buL4bq54buLw5pX4bqpw6M+4buLV+G6pypX4buLJsSDV+G7i8OjKuG6qcOjV2jDo+G6uVfDlcSDYeG7i1fhu4rDreG6sS1XMcOpV+G7i8Oj4bq3V+G6p+G6qybEg1fEglcgbCRX4buL4bqz4bqpw6NVV+G7iuG6qOG6ouG7ilcwxIPDoOG6qVcixIM44bqpV2jDo28gV+G7iyZow5pXw6PEg2HhuqlX4buLbuG7heG6qeG6o1fhuqc+4bqpVyDDo8SDOOG6rVfDoyrhuqnDo1fhuqck4bqp4bqjV+G7neG7iuG6ouG7ilcwxIPDoOG6qVfDrSRX4bqlw6MlV2jDo8OqVyLEgzjhuqnDmlfhu5EyV8OpV+G7i8OpVzDDs+G6qeG6o1cx4bq/w5pXMWLhuqnDmlfhu4vDrT9X4bqlw6MlIMOjV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXMcSp4bqp4bqjV2nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjV+G6ozzhu5NX4bqp4bqj4buJ4buTV8OjxIPDoeG6rVcgw6PhuqtXw6Mq4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjV8O1KlfhuqnhuqNu4buDxINX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFfhuqPEgyThuqtX4buLw6PDqeG6qeG6o1VXw6zDslfhuqfEgzfhuqlX4bqlOOG7i1cgJSBXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vDo28gV8O1feG6qVfhu4s/xINXIMOjbiRXMT/huq1XIj/huqtXw6MqxINXw6NjJFVXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vEg2HhuqlXw7V94bqpV+G7iz/Eg1cg4buBVyI/4bqpVzElaFdv4bqp4bqjV8O1OVfDrOG6uVfhuqdu4buF4bqp4bqjw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjVyDDoz7hu4tX4bqnbuG7heG6qeG6o1cw4bq3IMOjV8O1a1cgw6NuJFcgJOG6q8OaVyDDo8SDV2jDo+G6r1fDtX3huqlX4buLP8SDVyBj4bqpV+G6qcOjxIM54buJVyI+4buLV8Oj4buFaFfhuqfhu5nDmVfDjcSDN+G6qeG6o1cx4bq5xINXw7Xhu4fEg1fDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fDtX3huqlX4buLP8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1fhuqnhur3Eg1fhu4vhurPhuqnDo8OaVyDDo24kV+G7i8Ojw7IgV8Osw7JXMSVoV2/huqnhuqNXMW7hu4UgV+G6qcOj4buJVyB74buJVyBsJFfhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqlXw7U5V+G6rSHhu4tXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjblfDrOG6uVfhuqdu4buF4bqp4bqjw5lXw4zDslfDoybhuqlXIMOjOFfDtTlX4buLw6Phu4PEg1fhuqPEgyThuqnDmlcgbeG6qeG6o1fhuqnDo25XaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vEg2HhuqlXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqPDmlfhuqXDo8SDOOG6qVfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6r+G7i1fhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqnDmlcgJeG6qVci4bq9w5pX4but4bqow5Xhu63DmlfDo2QgV8OsxIPhuqnDo8OaV8OsxIPhuqnDo1fDtcSDN+G6qcOaV2jDoz/Eg1fhuqfDsiRXIMOjZOG6qVfDrOG7jVcwa+G6qeG6o1dow6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8SDYeG6qVcgJVfhuqnDozzhuqlX4bumIMOjbFfhu5M44buJV+G6pypX4buRMlfhuq0l4buTxahXMcOhVzHEg1fhuqcq4bqtV8O1KlcxxINXw6NkIMOZV+G7isOjw7IgV+G7i8OtJuG6qeG6o1fhuqkq4buTV+G7i8SDOeG6rVdb4bqpV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6o+G7ieG7k1cg4buBV+G7iuG6qOG6ouG7isOaV8O14bqxV8Oje+G7iVfDozjhu4tXICUgV+G7i+G7ieG7kzjhuqlXMW7hu4PhuqnhuqNXMTnhu4lXIGJX4bqtfeG7i1cx4bq9V2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpV+G6p+G7h+G6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw6Mq4bqpw6NXaMOj4bq5V8OVxINh4buLV+G7isOt4bqxVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjblfhuqnDo8SDOeG7iVfDo+G7ieG7k2HhuqnDmlfhu4vDo+G6t1fhuqXDoyUgVzEk4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV2nhu4klV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqnDmlfDteG7h8SDV8O14bq3V+G7i8Ot4bqvV+G6o8SDJOG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8Oj4buJfeG6qVfhuqfhu4XEg1fDtSpXw6Mq4bqp4bqjV+G6p+G6qybhu4tXICUgVzHEg8Oh4bqtVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjV8O1O+G6qVfDo2Ikw5pX4buLPOG6rVfhuqfEg+G6qcOjw5pX4buLw6PhurFXw6zDslfhuqPEgyRX4buLO+G6qeG6o1fhuqnDo+G7iVcge+G7iVcw4buJV+G6p+G6tyDDo1fhuqcqV+G7iz7hu4tX4buTOOG7icOZV8OM4bqr4bqp4bqjw5pX4bqlw6NiV+G6pcOjO+G6qVfhuqfhu4fhuqlX4bqpw6M+4buLVyDDo+G6r+G6qcOjV+G6pypXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vEg2HhuqlXMcSDV+G6pybEg8OZV+G7sWbEg1fDo3vhu4lXw6M44buLVyAlIFfhu4vhu4nhu5M44bqpV+G6qeG6vcSDV+G7i+G6s+G6qcOjV+G6pypX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buL4buJ4buTOOG6qVcxxINX4buLw6My4bqrV+G6p+G6vVfhu4vDreG6seG6qcOjV+G7i8OjKOG6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXICUgV+G7i+G7ieG7kzjhuqlXaeG7ieG6uSBX4bqn4bq9VVcxbuG7g+G6qeG6o1fhu4vhurPhuqnDo1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6o8OjM1dp4buJJFcgJSBXMeG6tyRXMcSDw6Hhuq1X4bqpKuG7k1fhu4vDo+G6sVfhuqXDoyUgw6NXMOG7iVfhuqfhurcgw6NX4buLw7NXICUgVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4bqlw6MlIMOaV+G6qcOjPuG7i1fhuqcqV+G6pcOjJSDDo1cw4buJV+G6p+G6tyDDo1fhuqlu4buHIFfhuqnhuqPhuqsqxINX4bqlw6NiVyBiV+G7i8Ojw6FX4buLxIM4aFcgfeG6qVcgJSBXMeG6tyRXMcSDw6Hhuq1XMOG7iVfhuqfhurcgw6NXw7UqV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpV8O1feG6qVfhu4s/xINXw6Mq4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjV+G6qeG6vcSDV+G7i+G6s+G6qcOjw5lXdsSDOeG7iVfhuqkq4buTV+G7i8OtbuG7hyBXw6M44buLV+G6ozzhu5NX4buLw6rhuqlX4buLw6M+4buLVyDDo+G6q1fhuqnhuqMq4bqpw6NXMOG7iVfhuqfhurcgw6NXIGwkV+G7i+G6s+G6qcOjVyBt4bqp4bqjV+G6qcOjblcgw6PhuqtXIMOj4bqv4bqpw6NXICUgV+G6qcOjKlfhuqXDoyTEg1fhu4vDoyUgV8O1feG6qVfhu4s/xINXw7UqVyDDo+G6q1cgw6Phuq/huqnDo1fhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOVOVfhuq0h4buLV+G6o8SDJVcgP8OaVzDhuqtXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4buLw6My4bqrV8Oj4bqx4bqpw6NX4buLw6NvIFfhuqnhur3Eg1fhu4vhurPhuqnDo8OaV+G6qTfhuqlX4bqjxIMlV8O1M1fhu4vDrTfhuqlXICUgV+G7i+G7ieG7kzjhuqlXJWhXMGvhuqnhuqNX4buLw6My4bqrV8Oj4bqx4bqpw6NX4buLw6NvIFfhuqPEgyVXaMOjPOG6qVcgw6Mh4bqp4bqjw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV8O1xINhIFfhu5ElIFcx4bq34bqpw6NX4bqjxIMlV8O1M1cgw6NsV+G7kzjhu4lX4buLw6034bqpVyAlIFcgw7JX4bqn4buTV+G6p+G7h+G6qcOaVyBj4bqpV+G6qTjhu4lXw6Mq4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjVyDDo+G6s1cgYlfhuqnDo+G7iVcge+G7iVcxxINX4bqnJsSDV+G7i8OtN+G6qVcgJSBXIMOyV+G6p+G7k1fhuqnhuqMs4bqpV+G7i8OzV8OdLeG7tlfhuqXhuq1X4buLw6PhurFX4bqjxIMlV8O1M1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBiV+G7i+G6r+G6qcOjV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjV+G6qcOjPuG7i8OaV+G7i8OjbuG7g+G6qeG6o1cgw6PEg1dow6Phuq9Xw6w2V2ZX4bqtbyBXICThuqtX4bqpOOG7iVfhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVcxxINX4buLw6My4bqrVyAlIMOjV+G6qSrhu5PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOtbuG7hyBX4buLw6PDsiBX4buLw60m4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qcOaV8OtPuG7i1cge+G6qVcgYlfhu4vDozfhuq1XaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vDo28gV8O1feG6qVfhu4s/xINXw6Mq4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjVyDDqeG6qeG6o1cg4bq94bqp4bqjVyBiV+G7i+G6r+G6qcOjVyDDoz7hu4tXaMOjw6pX4buLw6PDqeG6qeG6o1fhuqnDo25Xw7V94bqpV+G7iz/Eg1fDoyrhuqnDo1fhuqXDoyUgw6NXIi7huqnhuqNX4buRMlci4buJ4buZ4buLw5pXMcOhV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVcgYlfhu4vDo8OhV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV+G6reG6veG7i1cgJSDDo1fhu4vDo+G7iX3huqlX4buLxINh4bqpw5pXw7Xhu4fEg1fhuq1vIFfhuqPEgyVXw7UzV2jDo2pXw6Phu4Vow5lXdm7hu4UgVyLEgzjhu4tX4buLw6Phu4PEg1cxxIPDoeG6rVfDo8SDYeG6qVfhu4smxINX4bqn4bqrJsSDV8Oj4bqx4bqpw6NXw7V94bqpV+G7iz/Eg1fDoyrhuqnDo1fhuqXDoyUgw6NXIMOp4bqp4bqjVyDhur3huqnhuqNXIi7huqnhuqNX4buRMlci4buJ4buZ4buLVyDDo24kVyBiw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV+G7i8OtbuG7hyBXMTzhu5NXMTpX4buLw7PhuqnhuqNX4buL4bq74bqpV+G7iybEg8OZV+G6qDvhuq1XWT09PcOaV+G7rcOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1fDlcSDYeG7i1fDg27huqnhuqNX4bqnKlcx4buB4bqpV8O14bq3VzF74buJV+G7i8SDN+G6qVfhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINXMTlXJeG6qVfigJzhu4rDqlcgw6NvIFfDtX3huqlX4buLP8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1cgw6nhuqnhuqNXIOG6veG6qeG6o1dmV+G7i8OjKuG6qcOjV2jDo+G6uVfDlcSDYeG7i1fhu4rDreG6sVfDtSpX4bqp4bq5xINX4bqnxIM54bqpV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVfDtWrhuqnhuqNX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4V+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i+G6s+G6qcOj4oCdw5pX4bqpw6Nu4bqp4bqjV8OtPuG7i1fhu4vEgzggV8OsJOG7iVfhu7hX4buLw6Ml4bqp4bqjV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDo+G6r1cxxIPDoeG6rVcxOldow6M/xINXMMOz4bqp4bqjV+G6pcOjJMSDV+G7i8OjJSBXw7UqV+G7kcSD4bqpV+G7i8OjJOG6qcOjV+G6p+G7mVfDo+G7hWhXMeG6u+G6qeG6o1ciZsSDVyAlIFfhuqnhuqPhu4nhu5M34bqpV+G6qcOjPOG6qVRX4bqow6Phu4lXIHvhu4lXw7V94bqpVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpV+G7i8Oj4buDxINXMcSDw6Hhuq1XMWJXIGPhuqlX4bqpw6PEkcOaVyDhu4FXw6xmV8OjJlfhu4t74bqp4bqjV2jDo2sgV8O1a1cgw6NuJFcx4bq74bqp4bqjVyLhur1VVyDDo+G6r+G6qcOjV8OsJSDDo1fDo+G6v1fhu4vDreG7hVcgw6NuJFcxbFVXIMOjbiRX4buLJuG6q1cxbuG7hSBX4buLw6NixINXaeG7iTLhuqlXMcSDV+G6pybEg1ciLuG6qeG6o1fhu5EyVyLhu4nhu5nhu4tXIMOj4bqrV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVVXMTlXJeG6qVfhuq0k4bqp4bqjV+G7i+G6r+G6qcOjV+G6qeG6oyzhuqlXw6Mm4bqpV+G6qTfhuqlXIMOjbiRX4buRJSBXMeG6t+G6qcOjVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7kSUgw5pXIGtX4buLw6PDoVfhuqfhur1X4buLw63hurHhuqnDo1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlw6MkxINXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXICUgV+G7i+G7ieG7kzjhuqlX4buRMlci4buJ4buZ4buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu5Dhu4k+4buLV2jDoyXhu4tX4buLw7NX4buLw6PDsiBX4buLxIPDoOG6qVfhuqnDo+G7iVcge+G7iVfDtX3huqlX4buLP8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1fDo8SDYeG6qVfhu4smxINXw7UqV+G7i8OtN+G6qVcg4buBV8OsZlciKsSDV8OjZCBXw63EqeG7i1fDrSRX4buLw7NXw7XEg2EgV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDo+G6r1cxxIPDoeG6rVcxOVcl4bqpV8O1feG6qVfhu4s/xINXw6Mq4bqpw6NX4bqlw6MlIMOjVyIu4bqp4bqjV+G7kTJXIuG7ieG7meG7i1fhu4vDrW7hu4cgVzE84buTw5pX4bqt4buHxINXMTzhu5PDmlfhuqnhuqMq4bqpw6NX4bqi4buKw5Xhu4pXMTpX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXw7UqV8Oj4bqrKuG6qVfhu4vDo8SDYeG6qVdJ4buJ4buTV8Oj4bqrJiDDo1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuq0m4bqp4bqjV+G6p27hu4fEg1fDtX3huqlX4buLP8SDV8OjKuG6qcOjV+G6pcOjJSDDo1cgw6nhuqnhuqNXIOG6veG6qeG6o1ciLuG6qeG6o1fhu5EyVyLhu4nhu5nhu4tX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV+G7i+G6s+G6qcOjw5lXw5XEg2EgV+G6pyrhuq1X4bqpKuG7k1fhuqcqV8OtPuG7i1cge+G6qVfhu4vDo8SDOOG7i8OaV2jDo2pXw6Phu4VoV8O14buHxINXIMOjbFfhu4vDrW7hu4HhuqnhuqNXIGwkV+G6qMOjKlfhuqlu4buHIMOaVzEhIFcixINh4buLV+G6qWJXw6w2V+G6o2JoV2jDo3vhuqlX4bqjxIM/xINXaeG7ieG7kzjhu4tX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXw7U+4bqpVzE5V+G6qSThuqlX4bqjxIM/xINXw7U5VyUgw6NX4buLLCBX4bqjxIMk4bqrV+G7i8Ojw6nhuqnhuqPDmlfDqVfhuqnDo8SDw6Dhuq1X4bqtw6nEg1fhu4vDrW7hu4PhuqnhuqPDmlfhuqPEgz/huq1X4buLw6PEg8Oh4buJV+G7iuG6qOG6ouG7ilVX4bqjxIPEqWhX4bqp4bqjbuG7g8SDVzA84bqpV+G7i8Oja1fDo25m4bqp4bqjVzDhurcgw6NXw7VrV8O1feG6qVfhu4s/xINXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpw5pXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV8O14buHxINXIMOjxINXaMOj4bqvV2jDo2pXw6Phu4Vow5pX4buLxIM44buLV+G6pcSDYeG6rVcgw6PEg1dow6Phuq9X4bqt4buJJFfDrCzhuq3DmlfhuqXDoyTEg1fhu4vDoyUgV8Os4buNVzBr4bqp4bqjV2jDo27hu4HhuqnhuqNX4buLxINh4bqpVyAlV+G6qcOjPOG6qcOaVyBiV+G7i8OjN+G6rVcg4buBV8Oj4bq9xINX4buL4bqx4bqtV+G6pcSDOOG6rVfDtcSDYSBX4bqnKuG6rcOaVyA/xINX4buLw6PEg2HhuqlX4buLw6Phu4lX4bqpw6N9aFVXMeG6u+G6qeG6o1fhu4vDo+G7g8SDVzE/4bqtVyI/4bqrV8OjKsSDV8OjYyRX4bqn4buFxINX4bqvIMOjV+G6o8SD4buPJFfhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqnDmlcw4bqrJOG6qcOjV+G6qeG6o8OjxINhaFfDtSpX4bqpw6MqV+G6qW7hu4cgw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6h2byBX4bqsxIPhuqnDo8avL2jhu6g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Phong Châu

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cầu Phong Châu
2013-09-27 07:36:00

PTO- Chúng tôi trở lại công trường thi công, sửa chữa cầu Phong Châu vào những ngày cuối tháng 9, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, gần 200 kỹ sư, công nhân nhà thầu...

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9
2013-09-25 19:50:00

PTO- Chiều 25-9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh- Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng

Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng
2013-09-25 15:26:00

PTO - Sáng nay 25-9, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) và các Nghị định của Chính...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long