Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNSTDrcOhZmnhu6nDoUbhurvhu6/DoeG7rnTDoeG7q3bDosOh4buvb+G7tcO54buDw6Hhu6lvw7Phu5XDoWbDs2rhu5fDoeG6qeG7l280L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNeG7lnHDs8Oh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu4Nw4buXbsOh4bqgw6Lhu5duw6Hhu4Vzw7PDoeG7g8O9w6LDoeG7qW/hur3hu5fDoeG7lXPhu68gw6Hhu4dzw6Hhu6lvw7Phu5XDoeKAnOG7gm/huq3hu5XDoeG6oOG6p8ahw6Fv4bqt4buXb8Oh4bupb3fhu4PigJ3DoeG7qW/hur3hu5fDoW/DosOzw6Hhu4PDvcOiw6Fm4bqtxqHDoeG7hcOzbOG7l8Oh4buv4buxw63DoeG7lMOiw7PDoeG7mMah4buXbsOh4bqgw7nDs8Ohb8O64buXw6HhurPDoD7DoeG7h3HDs8Oh4buD4bqp4buXb8Oh4burdsOixILDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buob3fDoeG7rm/hu6PDoWbDouG7l27DoeG7meG6p+G7lcOh4buX4bu34buDw6Hhu5nhu53hu5duw6Hhu5Nv4bql4buXw6Fuw7PhuqnDoeG7r+G6rcOzw6Hhu5NvY+G7qcOh4buD4bql4buDw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4bqgaMOh4buv4bux4buL4buXw6Hhu4PhuqnDoeG7l+G7tcO54buDMMOh4buCeOG7l27DoeG6oMO5w7PDoeG7l3PDs8Oh4buFduG7l27DoeG7reG6uXbDoeG7mWPhu5duw6Hhu5XDouG7l27DoWbhu4nhu5fDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buDduG7l27DoeG7h8Oq4buDw6Hhu4Phuqnhu5XDocODd+G7gyDDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7r2/hu7XDueG7g8Oh4bupb8Oz4buVw6Hhu4Nv4bq54buXw6Hhu69vQeG7g8Ohw7Phu5fDoeG7heG6u3bDoeG7g+G6qeG7l2/DoeG7rWPhu4PDoeG7r2/Ds+G7i+G7l8Oh4buXb8Oz4buL4buXw6Fmc+G7g8OhZuG6pcahw6HhuqB44buXbsOhRuG6u+G7r8Oh4buudMOhZuG6q8OhZmvDoeG7meG6rcOzw6Hhurvhu5fDoeG7r+G7teG7p+G7l27DoeG7k2/hu5vDoeG7qW/DosOzw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7meG7neG7l27DoeG7l27hu7Xhu6XDs8Ohw4Nn4buVIMOhbuG7m+G7qcOh4bupb+G6veG7l8Oh4burduG6qeG7l27DoeG7h+G6pcOhb+G7jeG7l2/DoeG6qeG7l28gw6Hhu4PGoeG7l8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu6hvd8Oh4buub+G7o8OhZuG7ieG7l8OhbuG6veG7l8Ohb8O64buXw6HhuqDDucOzw6Hhu4fhuq3hu5fDoeG7h8Oow6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l+G7tcO54buDw6HhuqDhuqfDoeG7q3Zx4buDw6Hhu6/hu4kwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6ocOgw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqv4bqz4bq14bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7gzDhu4fDosah4bupb3bhu69vxqEw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SDxIMv4bqh4bqh4bqh4buFw6PhuqHhurfhuqHhurfhuq/DoOG7r+G6s8Og4bqvxIPhu5nhurct4bqh4bqjMOG7keG7qW5hw6HDouG7meG7rylhJMOtw6FmaeG7qcOhRuG6u+G7r8Oh4buudMOh4burdsOiw6Hhu69v4bu1w7nhu4PDoeG7qW/Ds+G7lcOhZsOzauG7l8Oh4bqp4buXb2HDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqhw6DDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/hurPhurVhw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNeG7lHPhu6/DoeG7rXHDoW/hu43hu5dvw6Hhuqnhu5dvw6Hhu4dxw7PDoeG7g+G6qeG7l2/DoeG7qW/Ds+G7lcOh4oCc4buCb+G6reG7lcOh4bqg4bqnxqHDoW/huq3hu5dvw6Hhu6lvd+G7g+KAncOh4bupb+G6veG7l8Ohb8Oiw7PDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7q3bDosSCw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buob3fDoeG7rm/hu6M0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buGc8Oh4bupb8Oz4buVw6HigJzhu4Jv4bqt4buVw6HhuqDhuqfGocOhb+G6reG7l2/DoeG7qW934buD4oCdw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buDw6rhu5fDoeG7leG6qeG7l27DoWbEqcOh4buv4bqnw7PDoeG7lcOi4buXbsOh4buvw7Lhu5dvw6Fvw7Nq4buXw6Hhu6/hu7Xhu6fhu5duw6HFqcOh4buXcOG7l27DoeG7r29w4buXw6Ekw7Nq4buvw6Hhu5bDouG7lSDDoWbhu5vDoeG7meG6p8Oh4buXb8OA4buXbsOhbsOzw6LDoWbhu43hu5dvw6Hhu5nEgsOh4buv4bql4buXIMOhw4PhuqXGocOh4buv4buxc+G7l8Oh4buHxanDs8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4dxIMOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu5Vpw6Fmw7PDocODduG6u+G7r8Oh4buTb+G6v3bDoeG7mcOixqHDoWZz4buXbsOh4bqgw7nDs8Oh4buVxqHhu5duw6Hhu5V2ceG7l8Oh4buvb8ah4bql4buvw6Hhu5Nv4bufw7PDoeG7g+G6pcOzw6Hhu5dub8OoxqHDoeG7hcOiw7PDoeG7hWXhu5duMMOh4buGc8Oh4bupb8Oz4buVw6HDg8ahw6LEgsOh4burdsOi4buXb8Oh4buD4bq5dsOh4buDb3bEgmrhu5fDoeG7r+G7sWjGocOh4buXbsahZ8Oh4buDw73DosOhbsOzw6LDoWbhu43hu5dvw6Fw4buXbsOh4busY+G7l8OhLcOh4buH4bqnw6Hhu65vY+G7lSDDoeG7g3jhu5duw6Fvw6LDs8Oh4buDw6p2w6Hhu4PGoeG7l8Oh4buv4buxw6LDs8Oh4buGw7LDoeG6oOG6p8Oh4buG4bq9djDDoeG7km/Ds8Oh4buH4bqnw6Hhu65vY+G7lcOhZsOzw6HDg3bhurvhu6/DoeG7k2/hur92w6Hhu5nDosahw6Fmc+G7l27DoeG7sXLDs8Oh4buHw7Nq4buvw6Hhu69i4buVIMOhZmvDoeG7meG6rcOzw6Fw4buXbsOh4busY+G7l8Oh4buHw7rDoeG6oMO6w6HhuqDDucOzw6Fvw6LDs8Oh4buDw6p2w6Hhu4PGoeG7l8Oh4buv4buxw6LDs8OhZsOi4buXbsOh4buvdnTDs8OhYuG7l8Ohb+G7o+G7g8Oh4bqg4bqnw6Hhu5Vz4buvw6Hhu5NvxqHhuqnhu5fDoeG7l+G7p8Oh4buX4bq94buXw6Hhu5NvdOG7l27DoeG7mXIww6Hhu4bhur12w6Hhu5NvcOG7l27DoeG7g2/hurvhu6nDoeG7l2/DquG7l8Ohb8ah4bqn4buXw6Hhu4Phuqnhu5dvw6Fuw7PDosOhZuG7jeG7l28gw6Fm4bqrw6Hhu6/hu7nhu5duw6HhuqDhurvhu6nDoeG7l27huqvDoeG7k2/Ds8Oh4buDb+G6rcSCw6Hhu69vZ8ahw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu69v4bu3w6Hhu6lveMOh4bupb8Oz4buJ4buVw6Hhu5fDusOzw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4bupb3Egw6Hhu4Phu53hu5fDoeG7hsOyw6HhuqDhu43DoeG7l25vw6jGocOh4buTb+G7m8Oh4buX4buL4buXw6HhuqDhu4Hhu5fDoeG7lXZz4buXw6Hhu5Xhuqfhu5duw6Hhu4NvdsSCauG7l8Oh4bqg4bunw6Hhu4NvcuG7l24ww6Hhu5ThurvEgsOh4buHccOh4buDxqHhu5fDoeG7l+G7tcO64buXbsOh4buvQcOiw6HhuqDhuqfGocOh4buXb8OidsOh4butceG7l27DoeG7q3bDosOh4buXbuG6p8SCMMOh4buCdnPhu4PDoeG7rXHhu5duw6Hhu5Nv4bubw6Hhu5NvYuG7l8Oh4buV4bqnw6Hhu5dub8O0w6LDoeG7r+G7jeG7l2/DoeG7l8O6w7PDoeG6oHjhu5duw6Hhu6t24buLw6Hhu5dub8OoxqHDoWbhuqvDoeG7rWfDoeG7hXbEguG7i+G7l8Oh4buVccOzw6Hhu6/hu43hu5dvw6Hhu6/hu7nDoeG7r2/hu6XDs8Oh4butxqHhu5fDoeG7r+G7scOtw6Fuw7PDgMOiw6Hhu4fhuqfDoeG7lm/huqfhu5fDoTJv4bqn4buXbsOhw4Phu5vhu5Uzw6HhuqDhuqfDoXDhu5duw6Hhu6xj4buXw6Hhu5Nvw7PDoeG7g+G6qcOhb8Oiw7PDocWpw6Fmc8Oh4buvdnTDs8Ohw4Phu4nDoeG7g2/Ds8SpdjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1xajDoeG7qW/hur3hu5fDoW/DosOzIMOh4buHc8Oh4bupb8Oz4buVw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buveeG7g8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7r2/huqXhu4PDoeG7lXHDs8Oh4burdsOi4buXw6FvasOh4bupb+G7t+G7g8Oh4buv4bqt4bupIMOh4buvw7Phu4nhu5fDoeG7r2/GoeG6pcOzw6Hhu5nhu7XGsOG7l27DoeG7l8Oi4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7g3Zz4buDw6Hhu6/hu43hu5dvw6Hhu6/DosSCw6Hhu4fDosOhbsOzw4DDosOhcOG7l27DoeG7rGPhu5cgw6Hhu4fhuqfDoeG7lm/huqfhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buH4bqnw6Hhu65vY+G7lSDDoW7Ds8OAw6LDoeG7r+G7jeG7l2/DoeG7g+G6qeG7lcOhbsOzw6LDoWbhu43hu5dvIMOh4buVccOzw6Hhu6t2w6Lhu5fDoW9qw6Hhu5Xhu4F2w6Hhu6/DgcOh4buTb8Ozw6Hhu4fhuqfDoeG7rm9j4buVw6HFqcOh4bupb+G7tcO64buXbsOhw4PDosOh4buH4bq74buvw6Hhu5du4bulw6Hhu6/hu7HFqcOh4bqgxKkww6Hhu4Zk4buXbsOh4buXb8OA4buXbsOh4buv4buN4buXb8Ohb3Zx4buXbsOh4buT4buP4buDb8Oh4buvw7Lhu5dvw6HDg2fhu5fDoeG7meG7geG7l8Oh4buZ4bulw7PDoeG7r2/GoeG6rcOzw6HigJxmY+G7r8OhbsOz4bql4oCdIMOh4buHc8Oh4bupb8Oz4buVw6Fm4bqrw6Hhu5XDouG7l27DoeG7meG6rcOzw6Hhu4NvxqHDoeG7k2/huqXhu5fDoW7Ds+G6qcOh4buXb8OA4buXbsOh4buDduG7l27DoeG7h8Oq4buDw6FmxqHhu5duw6Fm4bq9xILDoeG7g+G6qeG7lcOhw4N34buDw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7leG6p+G7l8Oh4bqp4buXbzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTU0w7Phu5Vuw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlhw7Phu4Jn4buX4buvZ+G7sWHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4bqiw7Phu4Xhu69vXcOh4bqhw6DDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6HhurHhurXhurXhu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buDMOG7h8OixqHhu6lvduG7r2/GoTDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqj4bqjxIPEgy/huqHhuqHhuqHhu4XDo+G6oeG6t+G6oeG6s8Og4bq14buv4bq34bqj4bqzw6Phu5nEgy3Ds+G7lW4txIPhuqHhuq/huqEw4buR4bupbmHDocOi4buZ4buvKWEkw63DoWZp4bupw6FG4bq74buvw6Hhu650w6Hhu6t2w6LDoeG7r2/hu7XDueG7g8Oh4bupb8Oz4buVw6Fmw7Nq4buXw6Hhuqnhu5dvYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhuqHDoMOgw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6seG6teG6tWHDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buCcOG7l27DoeG7g2/Ds+G7iXbDoeG7h3PDoeG7qW/Ds+G7lcOh4oCc4buCb+G6reG7lcOh4bqg4bqnxqHDoW/huq3hu5dvw6Hhu6lvd+G7g+KAncOh4bupb+G6veG7l8Ohb8Oiw7PDoeG7r+G6rcOzw6Hhu7Hhuq3hu6nDoeG7g2/Ds+G7iXbDoeG7qW/Ds+G7lcOh4buYxqHhu6/hu69nw6Hhu4LDs+G7l2fhu5XDosOhJMOzauG7r8Oh4buu4bux4buNMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7Hhu7XDueG7g8Oh4buTb8Ozw6Hhu4dzw6Hhu6lvw7Phu5XDoeKAnOG7gm/huq3hu5XDoeG6oOG6p8ahw6Fv4bqt4buXb8Oh4bupb3fhu4PigJ3DoeG7qW/hur3hu5fDoW/DosOzw6Hhu4fhurvhu5XDoeG7leG6pcSCIMOhZnLDs8Oh4buDb8Oow6Hhu5jGoeG7l27DoeG7gnHhu4Mgw6FvdsSCauG7l8Oh4buu4bq54buXw6Hhu6zDuuG7l8Oh4oCcbuG7m+G7qcOh4buVxJHhu6/igJ3DoeG7r+G7scah4buXbsOh4buXb8OzxKl2w6Hhu6lv4bq54buXw6Hhu4Phuqnhu5dvw6Hhu4N2c+G7g8Oh4butceG7l27DoeG7h+G7jeG7l2/DoeG7heG7jyDDoeG7heG6ueG7l8Oh4buF4bqrw6Hhu4PDvcOiw6Fuw7PDosOhZuG7jeG7l2/DoXDhu5duw6Hhu6xj4buXw6HFqcOh4bupb+G6veG7l8Oh4buVc+G7r8Oh4buDw73DosOh4buHc8Oh4bupb8Oz4buVMMOhJMOtw6FmaeG7qcOh4buXb8OA4buXbsOhZnLDs8Oh4buDb8Oow6Hhu6/hu7F24buXbsOh4buFdsOh4buTb3Dhu5duw6Hhu4Nvw7XDoeG7lcOi4buXbsOh4buZ4bqtw7PDoW/Ds2p2w6Hhu7fhu5duw6Fmc+G7g8OhZuG6pcahw6Hhu4NvxqHDoeG7h3HDs8Oh4buD4bqp4buXb8Oh4bupb8Oz4buVw6Hhu5XhuqfDoeG7g+G7neG7l8OhbuG7m+G7qcOh4bupb+G6veG7l8Oh4buv4bqtxqHDoeG7l+G7i+G7l8Oh4buDb+G6u+G7r8Ohw4N34buDw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7leG6reG7l2/DoeG7lcOsw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7l3TDs8Oh4buHw6rhu6/DoeG7r8Oy4buXb8Oh4buD4bql4buDbyDDoeG7rXHDoeG7qW/DquG7l8Oh4buDw73DosOh4buD4bql4buDw6Hhu5dv4bq54buXw6HhuqDDquG7r8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu6lvw7Phu5UwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7hMOzbOG7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7rnfDocOC4buXb8OhMuG6oMOiw7PDoeG7h+G6p8Oh4buWb+G6p+G7lzPDoeG7g2/Ds8Oiw6Hhu63DrV3DoeKAnOG7gm/huq3hu5XDoeG6oOG6p8ahw6Fv4bqt4buXb8Oh4bupb3fhu4PDoeG7meG6p8Oh4buHc8Oh4bupb8Oz4buVw6Fm4bq9dsOh4buvw7Phu4vhu5fDoeG7r3DDs8OhZuG7teG7p+G7g8Ohbm/Ds8Ohb+G7jeG7l2/DoeG7r+G6rcOzw6Hhu6hvd8Oh4buub+G7ozDDoeG7ruG7scah4buXbsOh4butdnHhu6/DoeG7lXPhu6/DoeG7r2/huqXhu5duw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6Fm4bub4buXbsOh4bupb8Oz4buVIMOh4buvcMOzw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7g2/DtcOhZuG7teG7p+G7g8Oh4buvw6rhu5fDoeG7lWPhu6/DoeG7g2/Ds+G7i+G7lcOh4buXbuG7tcaw4buXbsOh4bqgw63DoWZp4bupw6Hhu692xIJq4buvw6Hhu5XhurTDoeG7g8O9w6LDoWZyw7PDoeG7g2/DqMOh4buYxqHhu5duw6Hhu4Jx4buDw6Hhu5Nvw7PDoeG7h+G7jeG7l2/DoeG7lcOz4buXb8Oh4buZ4buB4buXw6Hhu5Nvw7PDocOD4buJw6Hhu4Nvw7PEqXYgw6Hhu69v4bu1w6Fuw7Phuqvhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buH4bq9dsOh4buTb3Dhu5duw6Hhu5Nvw7LDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buZ4bqn4buXbyDDoeG7leG6peG7r8Oh4buVw63DoeG7leG6p8Oh4buD4bud4buXw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu69v4bu1xanhu5duw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu5Xhu5vhu5fDoWLhu5fDoWbEkeG7g8Oh4but4bqp4buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhur/hu5XDoeG7r29B4buDw6HhuqB44buXbsOh4buDw6LGocOh4buob3fDoeG7rm/hu6Mww6Hhu65ww7PDoeG7r29B4buDw6Hhu61Bw6Hhu4fDs+G7ieG7r8Ohw7rhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buv4bux4bq54buXw6Hhu6/hu7Hhu6Phu5duw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Fuw7PhurnEgsOh4bupb3fhu6/DoeG7meG6p+G7lcOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buXw7rDs8OhZuG6ucSCMMOh4buCb2Phu4PDoeG7g29j4buXw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7r2/hu6XDs8OhbsOzw6Lhu5fDoeG7r8O5w7Mgw6Hhu5jGoeG7l27DoeG7gnHhu4PDoeG7rcOsw6Hhu5nhuqfDoWbDs2vhu5XDoeG7heG7ueG7l27DoeG7g2/hurnhu5fDoeG7meG6rsOh4buv4bu1xanhu5duw6Hhu4NvxqHDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7g292xILhu4nhu5fDoeG7hXbDoeG7meG7j+G7g2/DoeG7r+G7scWpw6HhuqDEqcOh4buDc8Ozw6Hhu5dudnLhu5fDoeG7g8O9w6LDoW7Ds8Oiw6Fm4buN4buXb8Oh4buvcMOz4oCdMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXFqMOh4bupb+G6veG7l8Ohb8Oiw7PDoeG7g8O9w6LDoeG7h3PDoeG7qW/Ds+G7lcOh4oCc4buCb+G6reG7lcOh4bqg4bqnxqHDoW/huq3hu5dvw6Hhu6lvd+G7gyDDoeG6s8OgPsOh4buHccOzw6Hhu4Phuqnhu5dvw6Fm4bu14bun4buDw6Fm4bqtxqHDoeG7hcOzbOG7l8Oh4buUw6LDs8Oh4buYxqHhu5duw6HigJzhu4Nv4buj4buXw6Hhu5XEkeG7r8OhbsOBw7PDoeG6oOG6p+G7l27igJ3DoeG7r+G6rcOzw6Hhu6hvd8Oh4buub+G7ozDDoUZrw6Fm4bql4bupw6Hhu7fhu5duw6Fmw6LDoeG7heG6reG7l27DoeG7h3HDs8Oh4buD4bqp4buXb8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu6lvw7Phu5Ugw6Hhu6lveMOhb+G7p+G7qcOh4bqgw7nDs8Oh4buFw7Ns4buXw6Hhu4fDs+G7ieG7l8Oh4buD4bq5dsOh4buDb3bEgmrhu5cgw6Fm4bqtxqHDoeG7hcOzbOG7l8Oh4buUw6LDs8Oh4buYxqHhu5duw6Fm4bqrw6Hhu6/DtcOh4buVw7XDoeG7mUHDosOh4buDb+G7o+G7l8Oh4buv4bu54buXbsOh4buDYuG7l8Oh4buXb+G6pyDDoeG7g8ah4buXw6Fm4bu14bul4buXbsOhZuG6u+G7ryDDoWZyw7PDoeG7g2/DqCDDoeG7k292w6Hhu4Nv4bunw6Hhu6t24buLw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buD4bql4buDw6HDg+G6q8Oh4buuw6Lhu5XDoeG7rm/DouG7l28gw6Hhu5TDs+G7l2/DoUbhuqfDs8OhMm92xIJq4buXw6Hhu67hurnhu5fDoeG7rMO64buXMyLDoeG7r+G7ueG7l27DoeG7g3bhu5duw6Fm4bu14bul4buXbiDDoW7hu5vhu4PDoeG7qW9xIMOh4buTb3bDoWZww6Hhu69v4buPw6Hhu65vw6Lhu5dvw6Hhu6zDuuG7l8Oh4buww7PhuqBn4bux4butw7Phu4VnIMOh4buv4bqtw7PDoSRi4buXw6Hhu5TDs+G7iXYgw6Hhu69v4buPw6Hhu6/hu7Hhurvhu5fDoeG7rm/DouG7l2/DoeG7rMO64buXw6Eyb3bEgmrhu5fDoeG7rm/DouG7l2/DoeG7rMO64buXMyDDoeG7qW/hu7Xhu6Xhu5duw6Hhu65vw6Lhu5dvw6Hhu5TDs+G7iXbDoTLhu65v4bqn4buXb8Oh4bupb3HDoSTDs2rhu6/DoeG7ruG7seG7jTMwMDA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1RuG6rcahw6Hhu4XDs2zhu5fDoeG7lMOiw7PDoeG7mMah4buXbsOh4buv4bu54buXbsOh4buHc+G7g8Oh4buH4bqt4buDb13DoeKAnOG7qG93w6Hhu65v4bujw6Hhu5nhuqfDoeG7leG6qeG7l2/DoWbhurvhu6/DoeKAnOG7g29w4buXw6Hhu7HDonbDoeG7g2Phu6/DoeG7sXHhu5figJ3DoeG7l3Zww7PDoeG7heG7tcaw4buXbsOh4buvdnTDs8Oh4buvb8O6w6Hhu69ww7Mww6FG4bq5xILDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7meG6p8Oh4buXw7rDs8Oh4buTb8O6w7PDoeG7l252cuG7l8Oh4buD4bqp4buVw6HDg3fhu4Mgw6Fuw7N34bupw6Hhu69ww7PDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu4PDquG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buvb+G6peG7g8Oh4buXc8Ozw6Hhu4V24buXbsOh4buDb8ahw6Hhu4dzw6Hhu6lvw7Phu5XDoeKAnOG7gm/huq3hu5XDoeG6oOG6p8ahw6Fv4bqt4buXb8Oh4bupb3fhu4PigJ0ww6FPw7rhu5fDoeG7l8OAw6Igw6Hhu6hvd8Oh4buub+G7o8Oh4buZ4bqnw6Hhu5fDusOzw6Hhu4Phu5vDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buFw6Lhu5dvw6Hhu5nDouG7lcOh4buvb2Phu5duw6Hhu4Phuqnhu5dvw6Fmc+G7g8OhZuG6pcahIMOh4buZ4bqnw6Fm4buPw6LDoWbDs2vhu5XDoeG7r+G6rcahw6Hhu5fhu4vhu5fDoeG7l2/DgOG7l27DoeG7r2/hu7XDueG7g8Oh4bupb8Oz4buVw6Hhu63Ds+G7l2/DoWZz4buXbuKAnTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buub+G7tcWp4buXbsOh4buvb+G7t+G7g8Oh4buHc8Oh4bupb8Oz4buVw6HigJzhu4Jv4bqt4buVw6HhuqDhuqfGocOhb+G6reG7l2/DoeG7qW934buD4oCdw6Hhu6lv4bq94buXw6Fvw6LDsyDDoeG7r8Oiw6Hhu5dv4bu1w6Fm4bu14bun4buDw6Fv4budw6LDoeG7leG7jeG7l2/DoeG6oOG6p8ahw6Hhu4Phuqnhu5dvw6Hhu61j4buDw6Hhu69vw7Phu4vhu5fDoeG7l2/Ds+G7i+G7l8Oh4buvb8O6w6Hhu5Vz4buXbsOh4buDw73DosOh4bqgeOG7l27DoWbhurvhu6/DoeG7r+G7sXbhu5duw6Hhu4V2w6Hhu6hvd8Oh4buub+G7oyDDoWbhu7Xhu6fhu4PDoWZj4buVw6Hhu4Nv4buN4buVw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l2/DgOG7l27DoeG7h+G7jeG7l2/DocSC4buL4buXIMOh4buFduG7l27DoeG7heG7j8Oh4bux4bq74buvw6FmdcOzw6Hhu69v4bq54buXw6Hhu69vdnPhu4PDoeG7g8O9w6LDoeG7g3Zz4buDw6Hhu61x4buXbsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7meG6p+G7l27DoeG7q3bhu4sww6FGa8Oh4buD4bubw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5dvw4Dhu5duw6Hhu69v4bu1w7nhu4PDoeG7qW/Ds+G7lcOh4bq74buXw6Hhu6/hu7Xhu6fhu5duw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7leG6p+G7l8Oh4bqp4buXb8Oh4buD4bqpw6Hhu5Vz4buvw6Hhu61Bw6Hhu5d1w6Hhu5lB4buDIMOh4buDccOhbmPhu5duw6Hhu4PDvcOiw6Fn4buTw7Phu6nDoWbGoeG6p+G7l8Oh4buZ4bqn4buVw6Hhu6lvw7Phu5UwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNUbhuq3GocOh4buFw7Ns4buXw6Hhu5TDosOzw6Hhu5jGoeG7l27DoeG7g2/GocOh4buHw7Phu4nhu69dw6HigJxO4bq94buXw6Fvw6LDs8Oh4buvb+G6peG7l27DoW5vw7PDoW/hu43hu5dvIMOhZsah4bqn4buXw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7qW/Ds+G7lcOhbsSR4bupw6Hhu5NvcOG7l27DocOy4buvw6Hhu5Nv4bubw6Hhu5NvYuG7lyDDoeG7r+G7scWpw6Hhu5du4bqtw7PDoeG7h8Wpw7PDoeG7r2/hu6XDs8Oh4buvw7Phu4nhu6/DoeG7mXfhu4PDoeG7h+G6u8SCw6Fuw7Phu6XDoeG7k29w4buXbsOhw73hu5duw6FvczDDoeG7lm/DgOG7l27DoeG7l27huqfEgsOhZuG6vXbDoeG7k2/Ds8OhZsah4bqn4buXw6Hhu5nhu4vhu5fDoeG7q3bDosSCw6Fv4buN4buXb8Oh4buvb+G7pcOzw6Hhu6/Ds+G7ieG7r8Oh4buXY+G7l27DoWZp4bupIMOh4buXb+G7teG7l27DoeG7rcOidsOhZuG7m8Oh4buZw7Phu4vhu5fDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu5XhurvEgsOh4buXbuG6p8SCw6Hhu5Xhu7XDosOh4buH4bqrxqHDoeG7r+G7scOzxKnhu5fDoeG7lcOz4buL4buXw6Hhu4d2c+G7g8OhZsah4bqn4buXw6Hhu6lv4bqpw7PDoeG7r+G6reG7lcOh4buXbm/DtTDDoUZrw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7meG6p+G7lcOhbsOz4bql4buXw6FmxqHhuq3hu5fDoeG7r2/hu6XDs8OhbsOzw6Lhu5fDoW5vw7PDoW/hu43hu5dvw6Hhu5fhu4vhu5fDoeG7r3DDs8Oh4burdsSC4buJ4buvw6Fm4buP4buXb8Oh4buDb8O14buXb8Oh4butw4HDosOh4buZ4bqtw7PDoeG7lXPhu6/DoeG7g2934buvw6Hhu5Phu4/hu4Nvw6Hhu4fhuqnhu5cgw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buVc+G7r8Oh4butccOh4buD4bqp4buXb8Oh4burdsOixILDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buV4bu1w6LDoeG7h+G6q8ahMMOh4buUxJHhu4PDoeG7hXjDoeG6oOG6u+G7r8Oh4bqg4bqpIMOh4buXb+G7teG7l27DoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7rUHDoeG7r2/DosSCw6FmdMOzw6Fm4bubw6Fm4bqrw6Hhu5XDouG7l27DoeG7meG6rcOzw6Fvw7NqdsOh4bu34buXbsOh4bux4bq74buvw6Hhu69x4buvw6Hhu5Nvw7Phu4nhu5fDoeG7g2/GocOh4buXb8OA4buXbsOh4buD4bqp4buXb8Oh4buHdnLhu5fDoeG7g8O9w6LDoeG7qW/Ds+G7lcOh4buD4bqn4buXbsOh4buDb+G6ueG7l8Oh4buvb0Hhu4PigJ0wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6ocOgw6DDoOG7qcODIsOhb2fDs25v4buvXcOh4bqx4bqx4bq34bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7gzDhu4fDosah4bupb3bhu69vxqEw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8SDxIMv4bqh4bqh4bqh4buFw6PhuqHhurfhuqHhurPhuqPEg+G7r+G6s8Og4bq14bqv4buZ4bqvLXrDo+G6s8SD4bqz4bqjxIPhurPhurXhurPDoOG6o+G6r+G6sS3huqHhu4fhurPhurfhu4Mw4buR4bupbmHDocOi4buZ4buvKWEkw63DoWZp4bupw6FG4bq74buvw6Hhu650w6Hhu6t2w6LDoeG7r2/hu7XDueG7g8Oh4bupb8Oz4buVw6Fmw7Nq4buXw6Hhuqnhu5dvYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhuqHDoMOgw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYeG6seG6seG6t2HDoS81NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7gsOi4bup4buvw7PGoeG7l2E14buGc8Oh4bupb8Oz4buVw6HDg8ahw6LEgsOh4burdsOi4buXb8OhZsSpw6Hhu6/huqfDs8Oh4buv4buN4buXb8Oh4buD4bqp4buVw6Fuw7PDosOhZuG7jeG7l2/DoWbhuqvDoWZrw6Hhu5nhuq3Ds8Oh4buXb8OzxKl2w6Hhu4Phuqnhu5XDocODd+G7g8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5nhu53hu5duw6Hhu5du4bu14bulw7PDocODZ+G7lTA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buGc8Oh4bupb8Oz4buVw6HigJzhu4Jv4bqt4buVw6HhuqDhuqfGocOhb+G6reG7l2/DoeG7qW934buD4oCdw6Hhu6lv4bq94buXw6Fvw6LDs8Oh4bqgw7nDs8Oh4butQcOh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4buDw73DosOh4buXb8OA4buXbsOhbuG7tcO64buXbsOh4buVxJHhu6/DoeKAnOG6oOG6p+G7l27igJ3DoeG7l2/hu7Vdw6Hhu5bhu6zhu7Thu67DoeG7rsOz4buJ4buXw6Hhu6p2w6Lhu5duw6Ey4bqgw6LDs8OhcOG7l27DoeG7rGPhu5czIMOh4buW4bus4bu04buuw6FGw7nDs8Ohw4Lhu5dvw6Hhu6p24bq54buXw6Ey4bqgw6LDs8Oh4buub2Lhu5duw6Etw6Hhu4bDsjMgw6Hhu5bhu6zhu7Thu67DoU9yw6Hhu6hvxqHhu5duw6Ey4bqgw6LDs8OhcOG7l27DoeG7qG/GoeG7l24zIMOh4buW4bus4bu04buuw6FWxILDoeG7mMOz4buXb8OhMuG6oMOiw7PDoXDhu5duw6FG4bu34buDMyDDoeG7luG7rOG7tOG7rsOhRuG7t+G7g8Oh4buqdsOi4buXbsOhMuG6oMOiw7PDoeG7ruG7seG7teG7peG7l27DoeG7rnLhu5czIMOh4buWbm9qw6Hhu63DtMOh4buqduG6peG7g2/DoeG7rm92w6Hhu6hv4bu1w7rhu5duw6Ey4bqgw6LDs8Oh4buH4bqnw6Hhu65vY+G7lTMgw6Hhu5Zub2rDoeG7rcO0w6Hhu653w6HGoMOi4buXb8OhMuG6oMOiw7PDoeG7h+G6p8Oh4buWb+G6p+G7lzMgMDAwIMOh4buDeOG7l27DoeG7l3PDs8Oh4buFduG7l27DoeG7qW/Ds+G7lcOh4buvb+G6u+G7lcOhZsOq4buVw6Hhu6/hu43hu5dvw6Hhu4Phuqnhu5XDoW7Ds8Oiw6Fm4buN4buXbyDDoeG7r+G7jeG7l2/DoeG7l25vw7TDosOhw4Phu5vhu5XDoeG7meG6p+G7l27DoWbhuqvDoWZrw6Hhu5nhuq3Ds8Oh4buXb8OzxKl2w6HDg3fhu4PDoeG7g+G6qeG7lcOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5nhu53hu5duw6Hhu5du4bu14bulw7PDocODZ+G7lcOh4buZ4bqnw6Fmw6Lhu5duw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu4Nw4buXbsOh4buDb8Oz4buJdsOh4buv4bqtw7PDoeG7l2/Ds8SpdsOh4bux4bqt4bupw6Hhu4Nvw7Phu4l2w6Hhu6lvw7Phu5XDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buTb2Phu6nDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu4PhuqnDoeG7l+G7tcO54buDMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVH4buTw7Phu6nDoeG7meG6p+G7lcOh4bupb8Oz4buVw6Hhu4fDquG7r8Oh4buHw7Igw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7qW/hur3hu5fDoeG7h8Oiw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4dzw6Hhu6lvw7Phu5XDoeKAnOG7gm/huq3hu5XDoeG6oOG6p8ahw6Fv4bqt4buXb8Oh4bupb3fhu4PigJ3DoeG7g3Dhu5duw6Hhu4Nvw7Phu4nhu5fDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqPDo8OhZsah4bqn4buXw6Hhu5nhuqfhu5XDoeG7qW/Ds+G7lcOh4butw6zDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu6954buDw6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buvb+G6peG7g8Oh4buHccOzw6Hhu4Phuqnhu5dvw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buXb8OzxKl2w6Fm4buPw6LDoeG7hcOi4buXb8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu6hvd8Oh4buub+G7ozDDoUbhurnEgsOh4butw6zDoeG7meG6p8Oh4buDw7rDoW9zw7PDoWZrw6HhuqDDrcOhZmnhu6nDoWbhurvhu6/DoeG6oOG6p8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu6hvd8Oh4buub+G7o8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4burduG6qeG7l27DoeG7h+G6pcOh4but4bq5dsOh4buxc+G7l27DoWbhu4nhu5fDoeG6oMO5w7PDoeG7h+G6reG7l8Oh4buHw6jDoeG7h3Hhu5fDoeG7qW/hu7XDuuG7l24gw6Hhu69vd+G7g8OhZuG6v8SCw6Hhu4V2w6Hhu5nhu4/hu4Nvw6FG4bq74buvw6Hhu650w6Hhu5du4bqnxILDoeG7g+G6p+G7l27DoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7lzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupw4J24buvb8ah4buxYTXhu4bDsuG7g2/DoeG7lm7hu6Phu4M0L+G7qTU=

Bích Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhớ đồng...

Nhớ đồng...
2022-11-02 14:04:00

baophutho.vn Có ai xa ruộng lúa thảo thơm, xa triền đê li ti hoa dại, xa những mùa cấy, mùa gặt mà không nhớ quê, nhớ đồng, nhớ khúc ca dao một thuở hát râm ran.

Ngoại ô êm đềm...

Ngoại ô êm đềm...
2022-11-02 13:06:00

baophutho.vn Giữa phố thị xô bồ, tôi từng ước mình cũng có một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, như lời bài hát: “Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh. Tuy bé...

Nhà cũ

Nhà cũ
2022-11-01 07:47:00

Mấy mẹ con tôi lâu lâu lại nhắc về căn nhà cũ. Một căn nhà nhỏ bé mà chứa đựng cả vùng trời ký ức vô tận...

Xuân Quỳnh, dấu ấn vẹn nguyên qua những tác phẩm

Xuân Quỳnh, dấu ấn vẹn nguyên qua những tác phẩm
2022-10-28 09:46:00

“Trời xanh của mỗi người” và “Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn” là hai cuốn sách được ra mắt nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của thi sĩ Xuân Quỳnh (6/10/1942- 6/10/2022).

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long