Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOCbhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6o+G7l2p54bqjw7Jw4buP4bqjaXThu4/huqN44buN4bujYuG7j+G6o2lu4bqjeOG7jcO9Z+G6o2nhu4PhurbhuqPhu43hu6PhuqvhuqNmw7Thu53hu43huqNYdnnhu53DsuG6o0lz4budw7I3L+G7jcSDODfhu604JuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4bqj4bq2annhuqNn4buBeeG6o+G7jnd24bqtw63GoeG6o2fhu43hur/hu5vhuqNow4F44bqj4budw7Lhuq3hurbhuqPEguG7j21n4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu5fhu4154bqjaeG7keG7neG7jeG6o2dBMjd44bqtZsahw63huqN3eOG6tsahw6174bqh4bub4bqtdsOy4buP4budMOG6r+G7reG6sOG6o+G6rXl44buj4bqhODd4djg3eGg4N+G7j+G7m8Oy4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8vZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL+G7o8ahaGjhuq144bqtL+G6rsOtZnfhu494w60veOG7j+G7nS14eWctd3kt4buX4buPw63hu50vxIPDo8OjR8OTRuG6rMOjRkjhuqwv4bqvw6PEg8SDL8SDL8SD4bqv4bqz4bqv4bqnw43huqdISOG6p0YvxIPhuq/hurPhuqfEg+G6r+G6peG6tcOi4bqlw6PhurfhurVf4bqtxILhuq144bqtdjPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcah4buPw7Lhu5174bqhduG7j8Oy4buNeOG6oTg3L3hoODcveHY4N3h2ODd4aDg34butOEfhu6fhuqN34bur4bqj4buNYuG6o3jhu4Hhu53DsuG6o+G7q+G6o8OS4bqteuG6reG6o2bhu5HhuqPhu63hu43huqnhuqPhu43hu7fhurbhuqPhu53DsuG7jeG7j2rhu5vhuqN4dnDhu53DsjLhuqNn4buB4bud4bqjaUHhu6ln4bqjeOG6qeG7j+G6o3jhu43hu49reOG6ozVj4bud4buNMOG6o1bDrXl4w612dzY3L3hoODcveHY4Ny944bqtZsahw6044bub4bur4bqjeOG6v3jhuqNnY+G6o2fhuqln4bqjZ+G6ouG6reG6o+G7l+G7jeG7g3nhuqPEguG6q+G6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjxqHhu4fhu63huqN4w4Fn4bqjeOG7jWPhuqN44buz4bqj4bud4buNw6rhu53huqPhu6zhuq3GocOtd3jhu4/hu53DreG6o+G7jeG7j23hu53huqNm4buR4bqjw7Lhu4/huq3hu5vhuqPDsuG7j8OD4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jeG6q+G6o3jhu7PhuqNn4bu34bqt4bqj4buOd3bhuq3DrcahMzfhu6044bucw7LhuqvhurbhuqPhuq/hurcvxIPEgzLhuqPhu4zDuuG7j+G6o2l14budw7LhuqNGY+G7o+G6o+G6reG7neG6o8ag4buPauG7neG6o+G7jOG7qeG7reG6o+G7rnl0Z+G6ozXhu4xJRuG6rOG6o8ag4buM4buuNuG6o+G7jXDhu63huqN44buN4bqt4bub4bqjxILhur/hu53huqPEgmzhuqN4w7Thu53hu43huqPhu43DtOG7neG7jeG6o1h2eeG7ncOy4bqjSXPhu53DsjM34butOOG7rOG7jeG6qXjhuqNm4buPbnnhuqN4YuG7j+G6o2d5w7pn4bqj4buNcOG7reG6o+G7neG6q+G6tuG6o0li4buP4bqjd8OB4bqjRuG7s+G7j+G6o1jhu41r4bqjw5Lhu4/huq3hu53DsjLhuqPhu6zhu43hu5/huqNJYuG7j+G6o2jhu49t4bud4bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4bqjeGLhu4/huqPhu4xJRuG6rDLhuqNm4bqr4bq24bqjeHHhuqPhu6954bqt4bud4bqj4budw7Ji4buP4bqjxIJs4bqjxILhu49tZ+G6o2bhur944bqjZ+G7jeG6v+G7reG6o2fhuqln4bqj4bud4bul4bqjxqHhuqBn4bqj4budw7Lhu6Ni4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqNn4bu34bqt4bqj4buveXRn4bqjeGvhuqPEguG6q+G6o+G7l+G7jXnhuqPEguG6oGcy4bqjeOG7jUHhu6fhu53DsuG6o8ahQeG7qeG7ncOy4bqjw7Lhu4/Dg+G6reG6o2fhuqln4bqjZmrhu53huqPhu53hu43DqeG7m+G6o3jhuqnhu4/huqPhu5fhu43hu6vhu4/huqNpw7rhu53DsuG6o3jhu49r4bud4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+G7jeG7oeG6reG6o2bDtOG7neG7jeG6o1h2eeG7ncOy4bqjSXPhu53DsuG6o8SC4buF4bud4bqjZ+G7jUHhuq3huqNpQeG7qWfhuqPhu5104buP4bqjxqFi4buPM+G6o0d5w7pn4bqj4buX4buN4bu34budw7LhuqPhu43hu6Nj4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o2li4buj4bqjeGLhu4/huqNIY+G7j+G6o8OS4bqteuG6reG6o+G6sOG6v3nhuqNp4buP4bqj4budw7Lhu43hu49q4bub4bqjeHZw4budw7LhuqPhu5fhu43hu4/huqPhu5vhu7Phuq3huqNpc+G7ncOy4bqjZmV44bqjaeG7gXky4bqjZmLhu6PhuqPGoeG6oGfhuqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqjw7Lhu4/huq3huqN4xJHhu53DsuG6o3hi4buP4bqjSXPhu53DsuG6o+G7lMOtdnl34bqtxqHDreG7m+G6o3fhuq154bqj4buX4buN4buP4bqj4buOd3bhuq3Drcah4bqj4buveeG6tmt44bqjaeG7keG7neG7jeG6o+G7m+G7q+G6o3bDuuG7ncOy4bqj4buX4buNeeG6o2nhu5Hhu53hu43huqNnQeG6o8OS4buPxqHhu6PhuqN4dmrhu53huqPGoWThu53hu43huqN44buNw7nhuqPhu6zhuq3GocOtd3jhu4/hu53DreG6o2bhu5HhuqNn4buN4buPa+G7m+G6o2nhu5/hu53DsjPhuqNHecO6Z+G6o2bhu4F54bqjZ+G6ouG6o1jDueG7ncOy4bqjeOG7jXThu53DsuG6o2jhuqDhuqPhu5fhu49r4bud4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o3hi4buP4bqj4bus4bqtxqHDrXd44buP4budw63huqNp4buBeeG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg8Oj4bqjaeG6reG7ncOy4bqjacOB4budw7LhuqN4dkHFqWfhuqPhu53DsnnhurbhuqNn4bun4bqjacO04bud4buN4bqj4buN4bujZOG7nTM34butOFh2QcWpZ+G6o+G7l+G7jWPhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjeMO04bud4buN4bqj4buNw7Thu53hu43huqNo4buPb+G7neG6o2bhu49r4bud4bqj4bqw4bq/eeG6o+G7jeG7p+G7nTLhuqNJYuG7j+G6o3fDgeG6o0bhu7Phu4/huqNY4buNa+G6o8OS4buP4bqt4budw7LhuqPhu5dqeeG6o8OycOG7j+G6o2fhuqln4bqjZmrhu53huqPGoeG7j2rhu53huqPhu6954bqt4bud4bqjeMOA4bqjZnHhuqPDsuG7j2Phu4/huqPhu63hu43huqnhu63huqPhu695w6rhu53huqN34bqgMuG6o3jhu49r4bud4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqjaXThu4/huqN44buN4bujYuG7j+G6o8SC4bqr4bqjeOG7jUHhu6fhu53DsuG6o8ahQeG7qeG7ncOyMuG6o3h5w6rhu53huqN44buN4bu34bqjxqF54buHeOG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjaWLhu6PhuqPEguG6q+G6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4buveeG6tmzhu53huqPhu695dGfhuqN4azLhuqN44buPa+G7neG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2nhu49seeG6o3h24bqt4bqjZ+G6qWfhuqPEguG7teG6o8SC4buPbWfhuqPEguG7j+G6o+G7reG7jWLhu5vhuqN44buNw63hu6PhuqN44buP4bud4buN4bqjeOG7jeG7geG7neG6o+G7l+G7jXnhurZr4bud4bqj4budw7Lhu43hu5HhuqN4YuG7j+G6o0bhuqnhu6PhuqNn4bqp4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7rOG7jeG6qeG7j+G6o2nhu6Phuqvhu53huqNYw7Thu5vhuqPhu43hu49ueeG6o1fhuqDhuqN44buN4buHeOG6o2jhu6PhuqPhu4zDuuG7j+G6o2l14budw7LhuqPhu5zhu43DquG7neG6o+G7r3nhurZs4bud4bqjxqDhu4zhu67huqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxqHhu4fhu63huqM1eOG7jUHGsOG7ncOy4bqjaUHhu6ln4bqjw7Jw4buP4bqjxqHhuqvhuqPigJxG4bqp4buj4bqjZ+G6qeG7o+G6o8OS4bujxqFod3jhu6Phu53DreKAnTYzN+G7rThJYuG7j+G6o3fDgeG6o+G6tmp54bqjZ+G7gXnhuqPhu453duG6rcOtxqHhuqNn4buN4bq/4bub4bqjaMOBeOG6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjxILhu49tZ+G6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4buX4buNeeG6o2nhu5Hhu53hu43huqNnQTLhuqPhu5vhu6vhuqN44bq/eOG6o2dj4bqjZ+G6qWfhuqNn4bqi4bqt4bqj4buX4buN4buDeTLhuqN44buNY+G6o3jhu7PhuqPhu53hu43DquG7neG6o+G7rOG6rcahw613eOG7j+G7ncOt4bqj4buN4buPbeG7neG6o2bhu5HhuqPDsuG7j+G6reG7m+G6o8Oy4buPw4PhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buN4bqr4bqjeOG7s+G6o2fhu7fhuq3huqPhu453duG6rcOtxqHhuqPEguG6q+G6o3jDgOG6o2Zx4bqj4bubcOG7j+G6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buNMuG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2nDuuG7ncOy4bqjaeG7p+G7neG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o2fhu5/huqN44buNbuG6o2Phu53hu43huqPhu41B4bur4budw7LhuqN44buPannhuqNn4bqgZ+G6o2lr4bud4bqjeOG7j2vhu53huqN4dsO04bud4buN4bqj4buN4buh4bqt4bqjZsO04bud4buNM+G6o0li4buP4bqjd8OB4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjaWzhuqPhu53DsuG7jeG7keG6o2fhuqln4bqjZmrhu53huqN4YuG7j+G6o+G7rOG6rcahw613eOG7j+G7ncOt4bqjeMSR4budw7LhuqNnQcaw4budw7LhuqNpdOG7j+G6o3jhu43hu6Ni4buPMuG6o+G7jeG7oeG6reG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7neG7jcOp4bub4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4but4bqjR+G7jcO14bud4buN4bqj4but4buN4bu34bqj4buN4buh4bqt4bqj4buN4bup4but4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o8SC4bqr4bqjZ+G7jXnhu4Phu53huqNm4buR4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7r3nhuqnhuqN4dsO04bud4buN4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8ah4buH4but4bqj4buc4buN4bqr4bqj4budQcWpZ+G6o3fhuq154bqj4bud4bqr4bq2Mzfhu604SWLhu4/huqN3w4HhuqPhu53hu43hur/hu53huqPhu5ti4bud4buNMuG6o8agw7rhuqN4dsO04bud4buN4bqj4buN4buh4bqt4bqjZsO04bud4buNMuG6o1fhuqnhu53DsuG6o+G7l+G7j2vhu53huqPhu43hu6Hhuq3huqNmw7Thu53hu43huqNDduG7h+G7rTLhuqNn4bqpZ+G6o+G7nMOyeeG6tmrhu53huqN4ZWfhuqN44buN4bqt4bub4bqjZ+G7jeG7j2t54bqj4bua4bqtaHbhu4944bqjxILhuqvhuqNn4bqpZ+G6o+G7nMOy4buN4buR4bqj4buveeG6tmt44bqjxqHhu49q4bud4bqj4buveeG6reG7neG6o2fhu7fhuq3huqPhu4xJRuG6rOG6o8ag4buM4buuMuG6o3h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqjZ+G7n+G6o+G7nMOy4buN4buR4bqj4buveeG6tmt44bqjxIPhuqXhurPDo+G6ozXhu53EkeG7m+G6o+G6r8Ojw6PhuqU24bqjxILhuqvhuqPhu5zDsuG7jeG7keG6o+G7r3nhurZreOG6o8SD4bql4bq1w6PhuqM14budxJHhu5vhuqPhuq/Do8Oj4bqnNuG6o3jhu49r4but4bqjeOG7tWfhuqPGoeG6q+G6o+G7l+G7jXlz4bud4bqj4buX4buNw7nhuqN4dHjhuqPhu53hu43hur944bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7m8O6eOG6o+G7nWzhu53huqPhu43hu6Hhuq3huqNmw7Thu53hu43huqNmbOG7neG6o8SCw4Phu53DsuG6o3hi4buP4bqj4buX4buNeeG6o8SC4bqgZ+G6o8SC4bqr4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4but4buN4bqp4but4bqj4buN4bqt4buP4bqj4buc4buN4bqr4bqj4budQcWpZ+G6o2nDumfhuqPGoeG7h+G7rTM34butOCZs4bqjeMO04bud4buN4bqj4buNw7Thu53hu43huqPGoMOtZuG6reG7neG7o+G7nTLhuqPEgsWp4buP4bqjxILhu49tZ+G6o0fhu43DteG7neG7jeG6o+G7reG7jeG7t+G6o2nhu6Phuqvhu53huqPhu5dreOG6o2jDquG7neG6o3jDumfhuqNp4bqt4budw7LhuqNpQeG7qWfhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu43huq3hu48y4bqjSWLhu4/huqN3w4HhuqNG4buz4buP4bqjWOG7jWvhuqPDkuG7j+G6reG7ncOy4bqjaWzhuqPhu53DsuG7jeG7keG6o2fhuqln4bqjaWPhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qeG7j+G6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buR4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqNn4buN4buj4bqjeOG7j2vhu53huqN4dsO04bud4buN4bqjZ+G7t+G7ncOy4bqjZ3ThuqPhu43hu6Hhuq3huqNmw7Thu53hu40y4bqj4buN4buh4bqt4bqjw7Lhu49j4buP4bqjxILhuqvhuqN44bqp4buP4bqjeOG7jeG7j2t44bqjaeG6v3jhuqPhu51BxalnM+G6o0li4buP4bqjd8OB4bqj4bu34budw7LhuqPhu43DuuG6o8SC4buPbWfhuqNp4buPbHnhuqN4duG6reG6o2fhuqln4bqjxILhu7XhuqNn4buN4buPa+G7neG6o3fhuqDhuqN44bqp4buP4bqjaOG7j2/hu53huqPDsuG7j8OD4bqt4bqj4bub4buPbOG7neG6o+G7nOG6reG7m+G6o8agw61m4bqt4bud4buj4bud4bqjxILhuqvhuqPhu453duG6rcOtxqEy4bqjaXXhu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o+G6tmp54bqjZ+G7gXnhuqPhu453duG6rcOtxqHhuqNn4buN4bq/4bub4bqjaMOBeOG6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjxqHhu4fhu63huqN4w4Fn4bqjxILhuqvhuqPEgnPhuqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqj4bubcOG7j+G6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2nDuuG7ncOy4bqjxILhu4/huqPhu63hu41i4bub4bqjacO6Z+G6o8ah4buH4butMuG6o2fhu43hu7fhuqPhu6954bq2bOG7neG6o8SC4bqr4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o8SC4buL4bud4bqjxqFk4bud4buN4bqjeOG7jcO54bqjZ+G7t+G6reG6o8agw61m4bqt4bud4buj4budM+G6o0li4buP4bqjd8OB4bqjeOG6qeG7j+G6o+G7l+G7jeG6u+G7ncOy4bqjaeG7keG7neG7jeG6o3fhuqDhuqPhu7fhu53DsuG6o+G7jcO64bqjZ+G7t+G6reG6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7m+G6o2l04buP4bqjxILFqeG7j+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjxqDhuqBn4bqjxqFB4bup4budw7LhuqPDksO04bud4bqjw7Lhu4/Dg+G6o+G7jOG7oeG6reG6o2bDtOG7neG7jeG6o8ag4buM4buu4bqjeGLhu4/huqPGoMOtZuG6reG7neG7o+G7neG6ozVZ4buc4buOw5Phu47GoDbhuqNn4bu54budw7LhuqPhu53hu41B4bqjaXThu4/huqPEgsWp4buP4bqjxILhu49tZ+G6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o2nhu4HhurbhuqNp4bu34bqj4bucw7Lhu43hu5HhuqPhu6954bq2a3jhuqPEg8Oiw6PEg+G6ozXhuq/Do8Oj4bq1NuG6o2fhu7fhuq3huqPhu4xJRuG6rOG6o8ag4buM4buu4bqjxIJs4bqjxqDDrWbhuq3hu53hu6Phu50z4bqjWOG7jcOt4buj4bqjJuG7oiY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long