Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk7xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6w8aeG6v27hu4vDqjzhurU04buLPOG7l+G6vzQ8w6rhu4E0PMOsw6Dhu6M84bq/NeG7i8OqPOG6veG7gcOt4bqt4bujPMOiNDzhu6Phu5szJDzDojQ84bq1Mzzhu50zPOG6p27hu4vDqjzDrTbhu4vhur88xak14buJPOG7o+G6v+G7hTzhu6Phu5t04buR4buLw6o84bq+4buJMzxJ4butOi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTvhu6I24buBPOG6v2vhu5c84bq1NOG7iTzhu6Phur904buR4buLw6o8aeG7rTzDonIzPOG6tMOyPOG7isOq4buJNuG7gTzDquG7gTPhu4k84buLw6o14burPH0+L3t7L30+e10kPOG7o+G7mzc8w63hu5Hhu4E8w6LDo+G7nzzhur9s4buBPMOicjM84buX4bq/xKnhu4vDqjzFqeG7gWThu4s84bqnZTzhu4vDquG6v+G7hTzDouG6v+G7iTzhurXhu4HEkeG7ozzhu5fhur834buLPHXhu4vDqjzDonIzPMWo4buBw6nhu6M84buKM8OsPMWpZTzFqeG7gcOpw6I8UuG7qzzhurUz4buLPOG7ouG6v3TDteG7i8OqPMOsNuG7gTzhur7hu4kzPEnhu608NOG7lzzhu6Phur/hu5/EkTzDouG6v2/hu4vDqjzhurU04buLPOG7l+G6vzQ8w6rhu4E0POG6p2/hu4E8xanDtOG7gTzDojQ84bqlMzzhu6Phu5vDteG7izzDonIzPMWo4buBw6nhu6M84buKM8OsJDzhu4rDqnThu5Hhu4E84buW4bq/NOG7ozzhu4vDqm7hu4s84bq0w7I84buKw6rhu4k24buBPMOq4buBM+G7iTzDjWQ84bq+N+G7gTzhurThu4Phu4vhur88w6Lhur/hu4k84bq14buBxJHhu6MjOi/hu5c7OuG7ozPhurXDreG6rTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcOsM+G7m8Oq4buB4buLI33hu5fhu6k8M+G7n+G7o+G7iSk7OuG7o+G7mzs64buj4bqlOzrhu4HDrMOqPOG7geG6pcOdKcOi4bujw60+Pl/DguG7ieG7i+G7o+G6reG7i+G7o+G7lsOtM8Oi4bqt4bq+4buJw63huqXhuq3hu5t7X+G7nsOi4buj4bubw61fw4Jf4buK4bqtxrDhu51f4bqs4bql4buB4buje1/hu4HDrMOq4buAw4x4w4rhuqxf4bqk4buA4buc4buWw4144buqKTzhu53hu5vDosOdKeG6v+G7o+G7o+G7lyMvL+G6pTPhu4vDqsOi4buJ4buLw6rhu50z4buLJcWp4buLL8Oi4buXxakv4bue4buXw63hu4kz4bqlL+G7iuG6rcaw4budL30+e10ve3sv4buAw4zDil8+ezAyMyVI4buWw4opPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50p4bq04buI4bua4bqk4bqs4buaLeG7muG7gMOK4bq+4buiIzzhu53hu4HDrcWp4bqt4bubPHvhu5fhu6k84bud4buJw63hu4HhuqU9POG6tOG7iOG7muG6pOG6rOG7mi3hu6Lhu4jhu5YjPOG7neG7gcOtxanhuq3hu5s8e+G7l+G7qTzhu53hu4nDreG7geG6pT084bq04buI4bua4bqk4bqs4buaLcON4bqs4bq84buiIzzhu53hu4HDrcWp4bqt4bubPHvhu5fhu6k84bud4buJw63hu4HhuqU9PMav4buA4bqk4bui4bq+IzxdIj7hu5fhu6k9POG6tOG7iOG7muG6pOG6rOG7mi3hurThu4jhu6Lhu6Lhu4jDjCM84bud4buBw63FqeG6reG7mzx74buX4bupPOG7neG7icOt4buB4bqlPTzhur7huqzhu4DDiuG6vuG7oiM8W3sx4buX4bupKTs6L+G7o+G6pTs6L+G7o+G7mzs64buj4bubOzrhu6PhuqU7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74buKw6p04buR4buBPOG7luG6vzThu6M84buLw6pu4buLPOG6tMOyPOG7isOq4buJNuG7gTzDquG7gTPhu4k8w41kPOG6vjfhu4E84bq04buD4buL4bq/Oi/hu5c7Oi/hu6PhuqU7Oi/hu6Phu5s7Oi/hu6Mz4bq1w63huq07Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4Lhur/hu6Hhu4vDqjzhu6Nu4buBPGnhur/huqHhu4vDqjzhuqfhu4Xhu4vhur88w6I0w6I8w6Ju4buLw6o84buj4burPMWo4buBw6nhu6M84buKM8OsPGnhur9u4buLw6o84bq1NOG7izzhu5fhur80PMOq4buBNDzDrMOg4bujPOG6vzXhu4vDqjzhur3hu4HDreG6reG7ozzDojQ84buj4bubMyQ8w6I0POG6tTM84budMzzhuqdu4buLw6o8w6024buL4bq/PMWpNeG7iTzhu6Phur/hu4U84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6vuG7iTM8SeG7rSU8xajhu4HDqcOiPFLhu6s84bq1M+G7izzhu6Lhur90w7Xhu4vDqjzDrDbhu4E84bq+4buJMzxJ4butPDThu5c84buj4bq/4bufxJE8w6Lhur9v4buLw6o84bq1NOG7izzhu5fhur80PMOq4buBNDzhuqdv4buBPMWpw7Thu4E84buL4bq/4bun4buLw6o8w6zDoOG7ozzhur814buLw6o84buLNeG7qzzDrTU8aeG6v27hu4vDqjzDom7hu4vDqjzhurXDoeG7i8OqJDzhuqfhu4E84buLw6p04buTw6I8w6024buBPOG7o+G7geG7i+G6vzzhu6Phur/huq/hu4s84bujw7k84bql4buJPOG7o+G6v3TDteG7i8OqPMOsNuG7gTzDonPhu4vDqjzhu4vhur90PMah4bufM+G7izzhur/DqTxp4buB4buL4bq/POG7o8SRJDzhu6Phur90w7Xhu4vDqjzDrDbhu4E84bqnM+G7i8OqPOG7l+G6vzThu6M84buj4bub4buB4bq54buLPOG7o2/hu6M84bqn4bqr4buXPMOq4buB4bunMzzhur8z4buBPOG7i3TDtMOiJDxp4bq/buG7i8OqPOG7l+G6v3A84bq/4buT4buXPMWpw7Thu4E8xqHhu58z4buLPOG6v8OpPOG6pm/hu4E84bujNMOiPOG7ouG7iTXhu4s84bql4buBw6nhu4s8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6w84oCTPOG6vuG7iTM8SeG7rSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDguG6v+G7oeG7i8OqPOG7o27hu4E8w6Lhur/hu4k84bubw6Hhu4vDqjzDojTDojzhur/hu4k24bujPOG6p8Oy4buLw6o84buj4bq/dMO14buLw6o8w6w24buBPMOq4buB4bunMzzhur8z4buBPOG7i3TDtMOiPMOi4bqv4buLPOG6p3Thu5PDojzhu6nhuq3DrDzhu6nhuqnhu6M8w6zDsuG7ozzDojTDouG6vzxp4bq/NMOi4bq/PMah4bufM+G7iyQ8w6Ju4buLw6o84bq1w6Hhu4vDqiQ84buL4bq/w6HDrDzhurU34buJPMWpw6k8xqHhu5/hu6tl4buLPMOt4buT4buBPMOi4bq/4buH4buL4bq/POG6pzThu4vDqjzDonIzPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7i8OqdOG7keG7gTzhu4vhu59u4buBPOG7o+G7m8Oz4buLw6okPOG7nTfhu4s84bup4bufxIPhu6MkPMOi4bq/xJE84bq14buBxJHhu4s8xak1POG7qeG7n8SD4bujPGnhur/hurfhu588w6zDoOG7ozzhur814buLw6o84bq94buBw63huq3hu6M8w6I0POG7o+G7mzMkPMOiNDzhurUzPOG7nTM8w6JyMzzFqOG7gcOp4bujPOG7ijPDrDzDonPhu4vDqjzhu4vhur90PMOt4buT4buBPOG7h8Oi4bq/PMOicjM84buLw6p04buR4buBPOG7o+G7gWThu5884bqlcOG7i8OqPMWpNTzDojTDojzhuqXhu4kz4buL4bq/POG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c84buL4bq/4bqx4buXPGnhur/hurfhu58kPOG7l+G6v8Oj4buLPOG7l+G6v2/hu4E8w6JyMzzhur7hu4kzPEnhu60lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bu2POG7ouG7mzc8w63hu5Hhu4E8w6LDo+G7nzzhur9s4buBPMOicjM84buX4bq/xKnhu4vDqjzFqeG7gWThu4s84bqnZTzhu4vDquG6v+G7hTzDouG6v+G7iTzhurXhu4HEkeG7ozzhu5fhur834buLPHXhu4vDqjzDonIzPMWo4buBw6nhu6M84buKM8OsPMWpZTzFqeG7gcOpw6I8xq/hu6Lhu4g84buj4bq/buG7i8OqPMah4bufMzzhu5fhur804buLPMah4buf4burxJHhu6M84bqnb+G7gTzFqcO04buBPMOiNMOiPGnhur/hu4HEkeG7nzxp4buBw6nhu4s8w6JyMzzFqOG7gcOp4bujPOG7ijPDrDzDreG7gWThu4s8xqHhu58z4buLPOG6p8SR4buLPMWp4buBw6nDojzhur7hu4kzPEnhu608NOG7lzzhu6Phur/hu5/EkTzDouG6v2/hu4vDqjzhurU04buLPOG7l+G6vzQ8w6rhu4E0PMOtZOG7izzDrMOg4bujPOG6vzXhu4vDqjzhu6Nuw6w8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6wkPOG7isOqdOG7keG7gTzhu5bhur804bujPOG7i8OqbuG7izzhurTDsjzhu4rDquG7iTbhu4E8w6rhu4Ez4buJPMONZDzhur434buBPOG6tOG7g+G7i+G6vzzDouG6v+G7iTzhurXhu4HEkeG7oyM8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6w84bqnNOG7i+G6vzzDquG7gTQ8w6Iz4buJPMWpM+G7gTzhu6Phu5tqPMOicjM8xq/hu6Lhu4g84buj4bub4buJ4buLw6o84bq/w6k84buj4bq/b+G7i8OqPOG7o+G6v3TDteG7i8OqPMOsNuG7gTzhuqczPOG7l+G6v3TDteG7i8OqPOG7i8Sp4buBPMOi4bq/4buf4buLw6o8w6Jz4buLw6o84buL4bq/dDzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzFqeG7gcOpw6I8w6rhu4E34buBPMah4buf4burxJHhu6M8w6I0w6I84buj4bubM+G7i+G6vzzDouG6v8SD4buXPOG7o+G6v3TDteG7i8OqPMOsNuG7gTzGoeG7n2/Dojzhu6PEkTzhu4vEqeG7gTzhu5vhu4Fk4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74buW4bq/NOG7izzGoeG7n+G7q8SR4bujPMWpw7ozPMah4bufMzzDonIzPOG7ouG7jTzDouG6v3XDojzhu6Lhur90w7Xhu4vDqjzDrDbhu4E84bui4bq/xJE8w6rhu4HDtOG7gTwmxq/hu6Lhu4g/POG6p2/hu4E8xanDtOG7gTzDojTDojxp4bq/4buBxJHhu588aeG7gcOp4buLPMOicjM8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6w84bqnb+G7gTzFqcO04buBPMWp4buBw6nDojzhur7hu4kzPEnhu608NOG7lzzhu6Phur/hu5/EkTzDouG6v2/hu4vDqjzhurU04buLPOG7l+G6vzQ8w6rhu4E0PMOtZOG7izzDrMOg4bujPOG6vzXhu4vDqjzhu6Nuw6w84buLdMO0w6I8xIPDrDzhuqdu4buLw6o8w6024buL4bq/PMOicjM8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6w8w601PMOsw7Lhu6M84buj4buH4buLPOG6v+G7gcOp4bufPOG7o+G7h8Oi4bq/PMOiw7nDoiQ84bujNuG7iTzhuqfDsuG7i8OqPMOtw7nDojzDouG6v+G7iTzhu4vDqjXhu4vhur884buL4bufbuG7gTzhu6Phu5vDs+G7i8OqJDzhu5034buLPOG7qeG7n8SD4bujJDzDouG6v8SRPOG6teG7gcSR4buLPMWpNTzhu6nhu5/Eg+G7ozxp4bq/4bq34bufPMOsw6Dhu6M84bq/NeG7i8OqPOG7o27DrDzhuqdu4buLw6o8w6024buL4bq/PMOicjM8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6wlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4bq/4bqt4buJPOG6psOC4bucxajhu4o6L+G7lzs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội thông qua Luật Căn cước công dân

Quốc hội thông qua Luật Căn cước công dân
2014-11-20 19:07:00

Với 76,66% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Căn cước công dân chiều 20/11. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Cô và trò

Cô và trò
2014-11-20 14:50:00

PTO- Hình ảnh những cô giáo từ miền ngược đến miền xuôi ngày ngày tận tâm với những học trò nhỏ đáng yêu luôn đẹp dù đứng trên bục giảng, chăm sóc học sinh hay nghỉ giải lao.

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn
2014-11-19 15:22:00

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 19/11, nhiều vấn đề "nóng" của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội như...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long