Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhu7XFqDx9PuG6vljhu4hh4bq+e8avWeG7puG6vuG7pOG7jmHhur574bumxahUe+G6vuG7pkrFqOG6vsON4bqqSeG7gOG7gOG6vnvhu7Dhur7hu5okWeG7pMSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pFxanhu6Y9WeG7pOG6vlZR4bq+4buWIOG7iuG6vuG6uVbhu4o34bq+4buW4bumw53hur574bumw5Vh4bqo4bq+ezzDnVnhu6Thur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4ZH4bq+4buaTOG6vuG7luG7suG6vkjhu4LhuqrDjUjhu4Thur7GoOG7tFnhu6Thur43xag8fT7hur5Y4buIYeG6vnvGr1nhu6bhur5YOsWo4bq+OX3DlXvhur7hu6bFqFRZ4bq+e0rFqOG6vuG7tcWoVHvhur7DteG7iljhuqzhur5I4buG4bqoSeG6vns8xahUfeG6vlcxLHvhur5Y4buIYeG6vnvGr1nhu6bhur7hu5pM4bq+4buU4buq4bq+V+G7jmHhur5Z4bumxajDmljhur43xag8fT7huqzhur7hu6Thu45h4bq+e+G7psWoVHvhur7hu6ZKxajhur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqBdWeG7pOG6vns8w51Z4buk4bq+WTE64buW4bq+MTrhu5bhur57xq9Z4bum4bq+VuG7psOdS1nhu6Thur7DjeG6qknhu4Dhu4Dhur574buw4bq+4buaJFnhu6ThuqrEkC8oReG6uzBZ4buk4bq+ezzDnVnhu6Thur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4ZH4bqo4bq+4buaTOG6vuG7luG7suG6vkfhuqrhu4Lhu4JI4bq+OOG7nOG7lD7FqHvhu5zhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWP+G6vil94buKWeG6qOG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhur57SsWo4bq+4bu1xahUe+G6vsO14buKWOG6vuG7lOG7quG6vuG7puG7iuG7llbhu5w84bq+OeG7jljhur5Z4bum4buQKOG6qOG6vns8w51Z4buk4bq+4bua4buy4bq+4buW4buy4bq+4buERuG7gOG6vjjhu5zhu5Q+xah74buc4bq+4buWIOG7iuG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4o4bumIOG6vjfEqOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7pMWo4buIw53hur7GoCLhu5bhuqrEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7jyV74bq+4buaxahVWOG6vuG7muG7iFnhu6Thur7hu5bhu6Zb4bq+w6Hhur5XxKjhur57PMOdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vlnhu6R9JFnhur5X4buOYeG6vlnhu6bFqMOaWOG6vjfFqDx9PuG6vnvhu6bhu6jhur7GsOG7p+G6ueG6vjfhu5hZ4bq+V8So4bq+WeG7pH0kWeG6vlfhu45h4bq+WeG7psWow5pY4bq+N8WoPH0+4bq+WeG7psWoU33hur5Z4bumw5V74bq+e0rFqOG6vuG7tcWoVHvhur7DteG7iljhur7hu6bFqFRZ4bq+WeG7imHhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq5UVnhur7hu5ZKWeG7puG6vj404bq+4buUXVnhu6Thur4o4bum4buIe+G6vuG7liDhu4rhur43xag8fT7hur5Y4buIYeG6vnvGr1nhu6bhuqjhur57PMOdWeG7pOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hkfhuqjhur5Z4bukMTvFqOG6vsagXVnhu6Thur7hu7XFqFR74bq+w7Xhu4pY4bq+e8WoUijhur57IuG7luG6vijhu6ZLxajhur7hu5bhu6bhu6p94bq+PjThur7igJx7POG7iuG6vnvDlVnigJ3hur7hu5Yg4buK4bq+e8WoWeG6vlnhu6ZOWeG6vjzhu4jhu5bhuqrhur7FqeG7pj1Z4buk4bq+VlHhur57M+G6vuG7plThur574bumPVnhu6Thur7hu6TFqOG7iFjhur4+4buIe+G6vuG7ilnhur5ZxahZ4bum4bq+WEpZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vuG6uVbhu4o34bq+4buWMFnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6vnvhu6bDlWHhuqjhur5YJsWo4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7luG7suG6vns6xajhur7hu4bhu4ThuqjDjOG6vns8xahUfeG6vnvFqFnhur5Z4bumTlnhur484buI4buW4bq+4buaMSzhu5bhur4o4bum4buIe+G6vnvhu4hZ4bq+ezrFqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+PjXhur7GoCJZ4buk4bq+e0rFqOG6vuG7tcWoVHvhur7DteG7iljhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4buPJXvhur7hu5rFqFN94bq+4bua4buIWeG7pOG6vlgzWeG7pOG6vlfEqOG6vj7DneG6vjc6xajhur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4ZG4bqo4bq+w6Hhur574bumMuG7luG6vuG7liDhu4rhur5Z4bukMTvFqOG6vsagXVnhu6Thur5YSlnhu6Thur7hu5rhu4pZ4buk4bq+4buW4buy4bq+OX3hur7hu6YxOlnhu6Thur57PXvhur5XUVnhuqrhur7hursi4bq+e+G7plXhuqjhur5Gw43hurLhur5Z4bukMTvFqOG6vsagXVnhu6Thur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bua4buIWeG7puG6vuG7pMWo4buI4bq+4buKWeG6vlnFqFnhu6bhur5YSlnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+4bq5VuG7ijfhur7hu5pM4bq+4buW4buy4bq+e+G7puG7ssWo4bq+KX3hu5xZ4bq+4buW4bum4buw4bq+WC7hur7DmcWoV+G7nOG6vlnhu6bhu5BZ4bq+4buaMSzhu5bhur57M+G6vmpZe+G7nDxZ4buce+G6vj7hu4p94bq+VuG7psWo4bq+OeG7iOG7luG6vlnhu6bhu5BZ4bq+ezw04buW4bq+e8WoUijhur4pfeG7iuG6vuG7msWoVFnhur574bumw51Kxajhuqjhur7hu5bhu6bhu4p74oCm4bq+NzrFqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4bukNcWo4bq+4bumw53Dk+G7luG6vlgu4bq+w5nFqFfhu5zhur574bum4bucw53hur7hu5bhu6ZS4bq+4buaJeG6vuG7luG7pkph4bq+4buKWeG6vnvDncSoWeG6vkPhu6fhu4rDmeG7nOG6vuG7pX1ZROG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXFqeG7sOG6vldU4bq+WeG7pDE7xajhur7GoF1Z4buk4bq+VuG7psOSWeG7pOG6vuG7muG7qlnhu6bhur574bum4buwWeG7puG6vnvhu6bDnUtZ4buk4bq+4bumw53Dk+G7luG6vnvhu6YxO1nhu6Thur45fWFRWeG6vlbhu6bhu7Lhu4rhur5DV8Od4buWVkThur5Y4buIYeG6vlbhu6bFqOG6vjw7xajhur5W4bum4bu4xajhur7hu5TEqFnhur5XxKhY4bq+N8WoVOG7luG6vuG7ljBZ4buk4bq+4buW4buKw53hur7hu6Y/WeG6vllNWOG6vlnhu6TDneG7iMWo4bqo4bq+4buW4bumxahSWOG6vklG4bqy4bqq4bq+4bunPeG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqBdWeG7pOG6vj414bq+xqAiWeG7pOG6vljhu5B74bq+VuG7puG7kn3hur5YSlnhu6bhuqjhur7GoMSoxajhur57PFFZ4bq+w43hur5Ww6Hhur57NOG6qOG6vuG7luG7suG6vlZSe+G6vuG7piwo4bq+Pj3huqjhur7hu5bhu6Y24bq+N8WoUnvhur7hu6bDneG7iuG6qOG6vlbDoeG6vns04bq+4buaw5Phu5bhur7hu5TFqFR74bq+4buWMFnhu6Thur57TVnhu6Thur5XUVnhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanhu6bhu5zDneG6vuG7lOG7iMOd4bq+4buW4buIw53hur7hu5rhu4hZ4bum4bq+4bukxajhu4jhur43U+G6vnvhu6hZ4bum4bq+4bum4buoWeG7puG6vuG7ilnhur5ZxahZ4bum4bq+WEpZ4buk4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buGR+G6vjfEqOG6vjl94bq+4bumMTpZ4buk4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buGSOG6vuG7liDhu4rhur7FqeG7kCjhur7hu5rDncSoWeG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7pOG7plThur7hurlW4buKN+G6qOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7hkjhuqjhur5YTOG6vuG7miXhu5bhur43xKjhur4o4bumw5RZ4bq+WFNY4bq+4bukxajhu4hZ4bq+4buaxahUKOG6vj5Q4bq+e8WoUijhur57IuG7luG6vuKAnHvDlVnhur7hu5YjWeG7pOKAneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqBdWeG7pOG6vns8UVnhur7GoMWoVFnhur48JVnhu6Thuqrhur7hurlRWeG6vuG7lkpZ4bum4bq+4bua4buy4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWfSXhu5bhur57w5VZ4bq+4buWI1nhu6Thur7hu5RPWeG7pOG6vijhu6bDlFnhur5YU1jhur7hu6TFqOG7iFnhur7hu5rFqFQo4bq+Qz4oYTjhu4o84bucROG6vuG7mlXhur7hu5rhu4hZ4bum4bq+4buWTijhur574bumI1nhu6Thur57xahZ4bq+N8So4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWfSXhu5bhur57w5VZ4bq+4buWI1nhu6Thur57M+G6vuG7luG7pj3FqOG6vsag4buq4buW4bum4bq+NyLhur5D4bq94bq9w53hu6dE4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWp4bum4bucw53hur7hurvhu6bGr1nhu6bhur4o4bumIMSQLyhF


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long