Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu67DoFvhu4XDtGZb4buFbTdb4buDZjhsW+G6q3Xhuqlb4bubW+G7hDlbUeG7hWHhuqnhu4UhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30o4buuw6Bb4buFw7RmW+G7hW03W+G7g2Y4bFvhuqt14bqpW+G7m1vhu4Q5W1Hhu4Vh4bqp4buFIS/hu6MoIeG7oyghcTfhuq3EqWNbcHF2xKlj4bu4fWo34buh4buDZmsqIOG7o+G7r1s3cnFsfSghceG7oSghceG6qyghZmrhu4NbcOG7oeG6qeG7uH3hu4VxceG7oyovL+G6rTds4buj4buFcnHhu4VsOuG7sWsvbMSp4bqr4bqrN3E3L+G7rWPhuq1wZnFjL+G7g2Y3bC3huqty4bqpLeG6qzdsLXE3bC8gXSJdLyIvIiJDM+G6qOG6qCDhu7XhuqrhuqoxLyIgMF0iNTIxNSJdMTNf4buDZjds4bqrcuG6qTrhu4Nm4buHfVs3xKlm4buDa+G7uH3EqWPhu4dxfSghL3HhuqsoIS9x4buhKCFx4buhKCFx4bqrKCHhu6MoUGZr4buFW+G7sWbhurlrW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G6qELhu4hRW+G6quG7pcah4bqpW+G7ouG7hXNbUeG7hW9b4bux4buVZlvhu4Nm4buXW+G7hW/huqlbUWZrW+G7hW/huqk6IS9x4bqrKCEvceG7oSghL3E34bqtxKljKOG7olFMLVvhu67DoFvhu4Q5W1Hhu4Vh4bqp4buFW+G6qW1bcOG7j1vhuqvhurdrW3Hhu6Xhu5lr4buDW2Lhu49mW2Lhu41r4buDW3BsW+G7seG7lWZb4bqpOOG6qVvhu6/DoFtr4buDbGFmW3Hhu4VpW+G6qcO6N1tx4buFaVvhu6/DoFvhu6Lhu4VzW1Hhu4VvP1tx4buh4bq5a1siXVtr4buDOWtba+G7heG6t2tb4buJ4buF4bqlcjpb4bqo4buZW+G6qeG6s3Jb4buJZmvhu4VbceG6u1vhuqnDujdb4buvw6Bb4bqp4buFw7pbduG6u3JbceG7hXLhurVrW2vhu41r4buDP1tx4buFcltr4buFw6Lhu6NbccWpW+G6qeG6t3ZbxKlzNz9b4bqp4bq3dlvhu4VsN1tqOXJb4bqp4buFZuG6u2pbceG7oeG6uWtbNV0jW2vhu4Nyw7VrW3Hhu4VyW+G6qcO6N1vhuq05W+G6qWxrW2vhu41r4buDW+G6q+G6t2s/W3HDvVvEqcOqW+G7hcO0W2vhu4Phu4XDqGxb4bqpbmtb4bqpN2w/W+G7sWbDquG6qVtiZlvEqWFmW3HFqVtx4buhcmvhu4NbceG6t2pbYuG6u2tb4bqpOOG6qVvhu4nhu4VyW+G6q+G6t2tb4bqp4bulW+G7ieG7hThb4buvNz9b4bqpbVtr4buZZlti4bq7a1vhu4PhurVrWzJb4bqp4bq3dltw4buPOltCbVvEqTlba+G7heG7q2vhu4NbduG6u3JbceG7j1vhu4nhu4U44bqp4buFW+G7n3I3az9b4bqt4bq5a1vhuqlha+G7hVtibVvhuqnhu5lbcOG7m1vhu7HDonFb4bqp4buF4bqzcVvhuqnDujdbceG7oeG7peG7l2vhu4NbcWbhur9yW+G7hW/huqlb4buEOVtR4buFOWvhu4Vba+G7hWbhur1yW2vhuqFqW+G6qeG7heG7pTdbceG7hcaw4bqpW3DGsFvhuqltW3DGsFti4bq1cltx4bulW8Sp4buVaz9b4bqpOOG6qVvhu6Phu4Vua+G7g1vhu4Vv4bqpP1vhu6Phu4Vua+G7g1vhuqnhu4Xhu6fhuqlba+G6oWvhu4Nb4buxxak3W3Hhu4Vm4bq7clvhu7HFqTdb4buvcuG7j2vhu4Nb4bqp4bqz4buj4oCmW1HhurNxW+G6qcOhW2vhu4Xhu6tr4buDW2Jm4bq9cltibVtiw6Bbw6Fr4buFW+G7heG7peG7m2vhu4Nb4buJ4buF4buNa+G7g1tr4buF4bura+G7g1ti4bq7a1vhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW+G6q2F2W+G7sTlb4buFb+G6qVvhuqnDujdbceG7heG6tXZb4buxOVtx4buhbltx4buhbGvhu4Nba+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4Nbajlb4bqpbmtbcTjhuqlbYsO0a+G7g1vhuqnDoVti4bq7a1vhu7Fmw6rhuqlb4buFbDlrW3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu5Fb4bqpw6Lhu6Nb4bqtw6LhuqlbcWbhur9yW+G7hW/huqlb4bubW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW8SpOVvhu6HhurNxW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqhaz9b4bux4bqna1vhuqltW+G7hW/huqlbcGZr4buFW+G6rcOzW+G7hW/huqk6W+G6qOG7jVvhu4NmOGxbxKjhurlbUeG7hWlb4buYaz9b4buFZsOqcltx4buh4bul4buba+G7g1tr4buFOVtx4buh4bul4buXa+G7gz9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqpbVtx4buF4bq3altrZuG6uWtb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhu5tbYuG6t3Zb4buD4bq1a1swXVtr4bqhalvhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxKlvigJxCbVvEqTlb4bqp4bq3clvhuqnhu4VydsOqa1vhuqnDujdba+G7heG7q2vhu4Nba+G6oWpbceG7oeG7peG7leG6qT9b4buJ4buFZltr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW+G6qW5rW+G6qeG7heG7pTdba+G7hcOia1tx4buF4bun4bqpW2LhurV2W2LDulvhu7Hhur1b4buDZjhsW+G6q3Xhuqk/W+G7hW9b4bqp4buFbFvhu6HDo2vhu4Nb4buFb+G6qVvhuqnhu4Xhu6tb4bqp4buF4bulN1vhu59yN2tbceG7oW9r4buDW+G6rcOja+G7g1vhu7Fmw6rhuqlb4buJZuG6u2pb4bqp4buZaj9b4bqpbVvhuq1m4bq7cVti4bq3clvhu6HDo2vhu4NbYuG6v1vhuqnhu4VsW+G6qeG6t3ZbxKlzN1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tbceG7j3Fb4bqpw7lr4buDW+G6qeG6tWtb4buj4buFw6FmW+G6qW1b4buJZuG6u2tbceG7heG7p+G6qeKApuKAnVvhu65y4bqzcVvhu6Phu4U4cVtxxalbd1tx4bul4buba+G7g1tibT9ba+G7gzd2W3HFqVtr4buF4bura+G7g1tr4bqhalvhu4Vv4bqpWyBdXSJb4oCTWyBdXSBba+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4NbYsOgW8SpOWpbceG7j3Fb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtx4buFN2pbauG7pXJb4bux4buVZltCw6Fr4buDW8O6dj9b4bqp4buFZ2vhu4Vb4bufcnbhur1rW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7seG6vVvhuqnhu41r4buDW3E44bqpW+G7r8OgW+G7hcO0Zlvhu4VtN1vhu4NmOGxb4bqrdeG6qToh4bujKOG7sGbDquG6qVvEqTlqW2s5dlti4bulxqHhuqlbceG7oWbhur9rW+G7ieG7hTdmW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61b4bubW2vhu4Phu4VpW+G7n3J24bq7cVvhuqnDujdbQsOha+G7g1vhuq3DtFtqOVti4bulxqHhuqlbcWbhurtrW+G7hTlr4buFW2LhurtrW3HDomtb4bqpOOG6qVvhu4nhu4VyW+G6q+G6t2tb4bqp4bulP1vhuq03a1vhu4NmOGpb4buFZsOqclvhuqltW2rEg3Fb4bubW+G7heG6tXJb4buF4bq7cVvhuqk44bqpW+G6qXLDtOG6qVvhu4Vv4bujW+G6qcO6N1vhu4nhu4VyW2Lhur9b4buj4buFw6FrWzhr4buFW3Foa+G7hVvhu4Voa+G7hVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1vhuqnDujdba+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4M/W3Hhu4Xhu41r4buDW+G6rThsW+G7sWbDquG6qVvhu4Vv4bqpW3HDouG7o1vhuqnDujdbccWpa+G7g1vhu4Vv4bqpW3Bma+G7hVti4bq/W+G6qeG7hTdbasSRW+G7sTlb4bqtOVvhuqlsa1vhuq1m4bq7cVvhu7Hhur1bxKnGsOG6qVvhu4Vv4bqpP1twxrBb4buj4buF4bqza1ti4bqzclvhu6HDqGtbxKlydsOqa1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVtjajpbUMawW+G7sWbDquG6qVtibVtxOOG6qVtiw7Rr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4Nba+G7hcOzW2LhurtrW3Hhu6VbceG7peG7m2vhu4Nb4bqpw7o3W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2s/W+G7hW9bccawW+G7hTlsW+G7seG7lWZba+G6oWvhu4NbxKnGsOG6qVvhuqnDujdb4bqpbGtbamhr4buFW+G7sTlbYsO1a+G7g1tx4buF4buXZlvhuqnDuWvhu4NbceG7oeG6oWtbceG7oeG7m1vhu7Hhu5VmW3Dhu6fhuqlb4buFb+G6qVvhu7E5W3DGsFvhuqnhu4Xhu6U3W+G7n3I3a1tx4bq3alvhuqnDujdba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbxKk5alvhuqnhu4U3P1vEqTlqW2rEkTpbUcWpW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7sWbDquG6qVvEqTlqW2vhu4XDsz9b4bqpbVvhu6Phu4XhurVrW+G7seG6s3Fb4buxw6Fba+G7heG7pWvhu4NbYsOgW2JjalvEqWFmW2rDtHFb4buJ4bq7cVvhu59yw6Fb4buJ4buFOFvhuq3hurNxW2vhu4Phu5c/W3HFqVtr4bqhalvhu4Vv4bqpWyBdXSBb4oCTWyBdXTBb4bqtOVvhuqlsa1tr4buNa+G7g1vhuqvhurdrW+G7m1vhu4Q5W1Hhu4Vh4bqp4buFW3Hhu4XGsOG6qVtwxrBb4bufcjdrW3HhurdqW2LhurtrW+G6qeG7hXJ2w6prW+G7hW/huqlb4buFOWvhu4Vb4bqpw7o3W+G6qWxrW2NqW+G7hW86W+G7hG/huqlbcGZr4buFW2JmW+G7hW/huqlb4bqha1tqxIPhuqlb4buDb2tb4buDOWvhu4M/W3Bh4bqp4buFW3DDqVvhu4Xhu5lrP1twOOG6qeG7hVvhu7Hhu5s/W2LDtVvhuqt0a+G7g1vhu4Vv4bqpW3HDouG7o1tiw6BbYuG7pcah4bqpW2pyN1tw4bqjalti4bq1dltiw7pb4buF4buZazpb4buEOWvhu4NbceG7j2Zba+G7hWbhur1yW+G7g2Y3W2Joa+G7hVtiw6Bba+G7heG6o+G6qVtr4buF4bubW2vhu4U3cltx4buhOGvhu4VbxKk5alvDtWtb4bqrOWvhu4VbcMawW2ZqW8SpxINr4buDW+G6qeG7hWxb4bqpOOG6qVtjalvhu4Vv4bqpW3HDouG7ozpbS+G7hWbhur1yW+G7ieG7hXJb4bqr4bq3a1vhuqnhu6VbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buFb+G6qVtr4buFbWpbccWpWzJb4oCTWzRbY2o/W+G7g2Y3bFvhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbceG7heG6tXZb4bqp4buNW+G7g2Y4bFtiw6Bba+G7g+G7hcOtW+G7heG7pXJb4buFbMSD4bqpW2rDtHFb4buDZjdbYmhr4buFW2s5bFtibVtx4buh4buNa+G7g1trbGo/W+G7icOoalvhuqnEg+G7oz9bceG6s3Fba+G7hWbhurlrW+G6qeG7hcOtW3DGsFtxxrBb4buDZjjhuqk/W+G7ieG7heG7jWvhu4NbceG7hXRbxKk3bDpb4bqoOOG6qVtr4buFbWpb4buFb+G6qVtxw6Lhu6Nba+G7heG7pVtx4buF4bq7W2Lhu6XGoeG6qVvhu4Voa+G7hVtx4buFOWvhu4VbccWpW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhuqFqW+G7hW/huqlbIF1dMVvigJNbIF1dMltrN3ZbYsOgW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW2vhur1rW2vhurvhu6M/W+G7hW/huqlbcGZr4buFW8SpcuG7jWtb4buj4buFw6FmW+KAnHHhu4Vyw7Thuqlb4bqtOWZbceG7oeG7peG7leG6qVvhu4nhu4VmW2JmW2vhu4PDuj9bYsO6W+G6rTlmW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqlb4buJ4buFZlti4bq7a1tx4buh4bul4buXa+G7g+KAnTpb4buEOWvhu4Nba+G6oWpb4buxZsOq4bqpW+G7ieG7hcOhbFtwOHFb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1ti4bulxqHhuqlbYjhr4buFW+G7g2Y4W2vhu4Phu4Vm4bq5altxc+G6qT9ba+G7heG7q2vhu4Nb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbduG6u3Jb4buJZGpbYuG7pcah4bqpW+G7g2Y3bFvhuqnhu4VsW3HFqWvhu4NbceG7heG6tXZb4bqp4buNW+G6qW1bceG7oTjhuqnhu4Vba+G7hWbDqmpb4buj4buFdVtiYWw/W+G6rcO1Zlvhuqvhu6Xhu51r4buDP1vhu4U5a+G7g1tx4buFOGvhu4Nb4bqpbVvhu4lm4bq/altx4buhNz9b4buj4buF4bq3a1vEqWxhZjpbQmbhur1yW2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW8SpOVvhu5tbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4bqpbVvhu4Xhu5lrW+G6qeG7hXXhuqlb4bqp4buFOHJb4buJ4buFcnbhurtxW3HDonFbYjdr4buDW3Hhu4VjbFvhu4Vv4bqpW+G7m1vhuqk44bqpW+G7ieG7heG7j2ZbxKnhu5Xhu6NbYsOgW2Lhu6XGoeG6qVvhuqk44bqpW3Hhu4XhurV2W+G6qeG7jVvhu59yN2tbceG6t2pb4bqp4buF4bqhaltwbeG6qVvhuqthdlvhuq3DoWxb4buJ4buFOFvhuqnhu4VyW2I4bD9b4buvbTdbYmZbcMawW2rEg+G6qVvhuqnDoWpb4bqtw6pr4buFW3HDonFb4buFbjdba+G7hcOi4bujW3Hhu49xW+G7seG7lWZb4bqpw7Rr4buDW2LDtWvhu4M/W2Jm4bq/a1vhu4Voa+G7hVtr4buF4bulW+G6qeG7hThyW+G7sMO5W+G7sOG6oWtb4bui4buFbGvhu4Nb4bubW+G7ieG7hXJbIFtiN2vhu4NbxKk5W+G7hW/huqlbcGZr4buFW8Sp4buVa1sxQ1vhuq1pW+G6rcOqa+G7hVtrxINr4buDW2vhu4Xhu6Vr4buDW+G6qeG7hThyW+G7seG6p2tbYuG6u2tbxKnhu5Xhu6M/W2vhu4NsOWZb4buxZsOq4bqpW2Lhu6XGoeG6qVvhuq1ha1vhuq3DqFti4bulN1tibWs/W+G7m1tx4buh4bul4buXa+G7g1vhuqnhu4U4clvhuqlua1ti4bulxqHhuqlb4bqpOOG6qVvhuqnhu41b4bqp4buFw61b4bqtw6FsW3HDomtbcWhr4buFP1vhu59yduG6uWtb4buDbeG7o1txZuG6vWtb4bqpw7o3W+G7g2Zz4bujW+G6qeG7hThyW2rDtHFb4buj4buF4bq1a1tx4buFcuG7j+G6qVtx4buFN2vhu4PigKYh4bujKOG6qDjhuqlb4buFbGFxW2LDtGvhu4Nba+G7g2w5Zlvhu4Nm4buXW2Lhu6XGoeG6qVtr4buFOVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhuqnhu4VzW3c/W+G7n3I3a1tx4bq3aj9bceG7oWxr4buDW2JtW+G7sTdmW3Hhu6FuW2tua+G7g1vhuqnhu49xW8SpOVtx4buRa+G7g1vhu6Phu4V1W3Hhu6E44bqp4buFW2LDtGY6W8SoaeG6qeG7hVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1vhu4U5a+G7g1txcuG6tWs/W+G7hTlr4buDW3Hhu4U4a+G7g1ti4bulxqHhuqlbceG7heG7jWvhu4Nb4bufcjdb4bqp4bqz4bujW8O6dlvhu7E5W+G6rTdrW+G7g2Y4alvhu4Vmw6pyP1vhuqk44bqpW+G7o+G7hWxr4buDW3Hhu6E5bFvEqTlqW3Hhu4VjbFvhuq04bFtiw7RmP1vhu6Phu4Vsa+G7g1tx4buhOWxb4buvcmvhu4Nb4buJZ+G6qeG7hVtxcuG7kWZba+G7hcOzW2Lhu6XGoeG6qVvhu6Phu4U4cVtiw7Rr4buDW+G7ocO0a+G7g1vhu6HDoGZbceG7hXJb4buFc3Fb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbceG7hTdqW+G7g2Y3Olvhu4RsYXFbYsO0a+G7g1tr4buDbGFmW+G7ieG7hW03W+G7ieG7heG7jWvhu4Nba8SDa+G7g1tr4bq9P1txYWxbcMawW+G7heG7p2vhu4Nb4buJ4buF4bubZlvhu5tbxKnhu6c3W3Fy4buRZlvhuqk44bqpW2NqW2LDoFtx4buFxrDhuqlbcMawW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW2vhu4VyW+G6qeG6tXJb4buJ4buF4buNa+G7g1tx4buF4bq/W3Hhu4Vm4bq7clvhu5tbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbcWbhur9yW+G7hW/huqlb4buEOVtR4buFYeG6qeG7hT9bYmNqW8SpYWZb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW2NqW2rhu5NmW2vhu4M5dlti4bq7a1tx4buh4bul4buXa+G7g1vEqTlbasO0cVtr4buDOXZb4buxcmY6IeG7oyhL4bqhalsgXV00W2Lhu6XGoeG6qVtwxrBb4bufcjdrW3HhurdqW+G6qcO6N1txw61r4buFP1vhu4VydsOqaz9b4buFOWvhu4NbccO9W2LDtWvhu4NbccWpW2vhu4Nyw7VrW+G7seG7j2tbTOG6quG7tVvhuqnDujdbS+G7hcOicVvhuqzDoWtbYuG6tXJbceG7pVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhuqnhu5lbcOG7m1vhu7HDonFb4bqp4buF4bqzcVvhuqnhu4VsW2vhu4U5W3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7seG7lWZbIDJb4buj4buFbmvhu4Nb4buFb+G6qVvhuqk3bFtx4bq1a+G7g1ss4buJ4buFclvhu7UuP1ti4bulN1tx4buRa+G7g1tw4buPW+G6qTjhuqlb4buj4buFbmvhu4Nb4buFb+G6qVvhuqnDujdba+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4buFZsOqa1trN3ZbxKnhurlrWzA2W+G7o+G7hW5r4buDW+G7sTlb4bqpOOG6qVvhu6Phu4Vua+G7g1vhuqnhu4Xhu6fhuqlba+G6oWvhu4M/W+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW+G7scOqW3Bma+G7hVvhu4nhu4Vk4bujW+G7iWdrP1vhuqk44bqpW3Hhu4Vm4bq5cVvhuq1pW+G6rcOha+G7gz9b4bqtZuG6v3I/W2Jmw6prW2vhu6Xhu5Xhuqlb4bqtOWtb4buD4buF4bq7P1tw4bq3a1vhuqnhu4Xhu5lmW+G6rcOgZltxw6Lhu6M/W3Hhu6Xhu5dr4buDW+G7oTlsW+G6qeG7kWvhu4Nba+G7g8Oy4oCmOltiYXFbcWbhurlyW+G6qeG7hXLhuqVrW+G7n3Lhu4/huqlbceG6uzpbUeG7oWxr4buDW2JtW+G6qW1bcMawW2Jta+G7g1vhu4Nt4bujW+G7oeG6s3FbxKnhu5VrW+G6qcO6N1vhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7g1vhuqvhurdrW+G6qeG7pTpbUcWpW2vhuqFqWyBdXTBbYuG6u2tbazd2W+G7scOia1tiw7Rr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Xhu5lrWyBdXVtx4buhZsOqcltiw7Vr4buDW+G7sTlb4buFOWvhu4Nba+G7g+G7hWhrW2vhu4M5dlvhuqnhu41r4buDP1tibWvhu4NbauG7lWZb4buF4buZa1s1XVvhuq3DtFvhuq05a1vhu4Phu4XhurtbIFvhuqnhu4Xhu5Nba+G7g8O1Zj9bxKk4cVtw4bq3az9b4buv4bq3dltx4bul4buXa+G7g+KAplvhu5tb4buJ4buFclvhuqw6W1Hhu4VjbFtr4buFw6JrW+G7r2RxW+G6qcO6N1vhuqnhu41b4buw4bul4buZa+G7g1tR4buFaVvEqDdrW+G7tWvhu4U/W3Hhu5Fr4buDW+G7o+G7hXVbceG7oTjhuqnhu4VbYsO0ZlvhuqnDujdba+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4NbceG7hWhbccWpW2vhu4M5dlvhuqnhu4VyduG6v2tb4buxOWxb4buFb+G6qVvhu5tb4buJ4buFcltq4buVZltrOXZb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4bqpbVt3W3Hhu4Xhu6fhuqlb4buF4buZa1tx4buhbGvhu4Nb4buxZsOq4bqpW+G6rcOhbFvhu7HDqltq4buNZltx4buh4bul4buXa+G7g1vhu683a+G7hT9bcGHhuqnhu4U/W2LEkeG7ozpb4bqo4buFcnbDqmtbYmZb4bqrZOG7o1vhuqnDuWvhu4NbxKk5W2rDtHFba+G7k1vEqcaw4bqpW8Sp4buVa1vhuqnDujdb4bqpOOG6qVtx4buF4bq1dlvhuqnhu41b4buxOVvhu6Phu4V1W+G7hXJ2a+G7hVvhu4Vv4bqpW3Bma+G7hTpbSuG7k2ZbY2pb4bqpbVti4bq7a1sgW2Lhu41mW+G6q2Thu6M/W2rDtHFbYuG7jWZbYmZbccWpW2vhu4U5W+G7sTlbYuG6u2tbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4bqpOOG6qVtjalti4bulxqHhuqlbceG7hTd2W+G6rcOja+G7g1tqw7RxW2Lhu41mW+G6q2Thu6Nb4buJ4buFOOG6qT9b4buxaFtr4buF4bulW3Hhu4XhurtbYuG6s3Fb4bqpOHFb4buJ4buF4buNa+G7g1tx4buFY2xb4buxOWxbxKnhu5Xhu6M/W2vhur1rW2vhu4U5W8SpcuG7jWtbcGHhuqnhu4Vb4bqtbWvhu4M6W1Hhu6Fsa+G7g1vhu4nhu4Vy4buNa1vhu7Fm4bq5a1vhu6HDtGvhu4Nb4buhw6BmW+G6qcO6N1tr4buFOVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G7heG6vVtx4buF4bqzdlvhuq3hurNxW+G6qeG7p1tqw7RxW+G6qeG7hWbhurvhuqlbxKk4W+G7ieG7heG7jT9basO0cVtq4bqlclvhu4Nm4bqzdj9bceG7oWxr4buDW2vhu4U5W+G7scOqW3Bma+G7hVtwYeG6qeG7hVtww6lbasSD4bqpW+G6q3RbxKnhu6XGoWvhu4Nb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4buh4bqzcVti4buNa+G7gz9bYm1bxKk5W+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW+G6qcO6N1vhu7Fmw6rhuqlb4buDZjhsW+G6q3Xhuqlbd1tx4buF4bun4bqpW+G7scOqW3Bma+G7hVvhuqk4W2vhu4XhurdrP1vhu7HDqltwZmvhu4VbccOi4bujW3Hhu4Xhur9b4buh4bqzcVvhuqk3bFtx4buhbGvhu4Nb4buFbGFxW2LDtGvhu4Nb4bqpw7o3W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW2LDtGY6W0vhu4M3dltr4buF4bulW+G7sWbDquG6qVvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6q+G6p2tb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbcOG7qVvhuqt1a+G7g1tx4buFZuG6u3Fb4bqtaVtxxrBb4buFbGFmW+G6qTjhuqlbceG7heG6tXZb4bqp4buNW+G7g2Y4bFvhuqnDuWvhu4Nb4buj4buFw6FmW2rhurNxW2LhurtrW+G7g+G6tWtbIltx4buFOGvhu4NbYuG6v1vhuq3DoWxb4bqtN2tb4bqpOOG6qVtjajoh4bujKOG7hGbDqmtba+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4Nb4bqpbVswNVvhu4NmOGxb4buxZuG6uWs/W3Hhu6Fsa+G7g1tibVtx4buhaGvhu4VbYsO0W2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1siXV0jP1txw71bxKnDqlvhuqk3bFti4bqva+G7g1tiYWZb4buFb+G6qVvhuqnhu4Vm4bq7als0Mz8wIz9b4bqpbmtbxKlhZlvEqTlbceG7oXJr4buDW+G6qeG6s+G7o1tw4bulW+G7o+G7hWFqW2vhu4Xhu6Vba+G7hWHhuqk/W+G7hW83Ojo6W+G6qmxbYuG7pcah4bqpW2vhurdr4buDW+G6qTdsW+G7seG6vVvhuqnhu4VyduG6uWtbauG7jWtba+G7g+G7hWbDquG7o1vhu7F1P1tr4buDOXZb4bqpOWvhu4Nb4bqpbVtr4buFZuG6vXJb4buDZjhsW+G7sWbhurlrW2JhcVvhu4NmOGxb4buxZuG6uWtb4buDZsOzZlvhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7ozpb4bugZuG6uWvhu4Nba+G6oWpb4buFb+G6qVsgXV00W+KAk1sgXV01W3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G6qW1bNFvhu4NmOGxb4buxZuG6uWtb4buDZsOzZlvhuqnhurPhu6NbceG7hWk/WyBdW+G7g2Y4bFvhu7Fm4bq5a1vhu4Nmw7NmW+G6qeG6s+G7o1tx4buh4bul4buXa+G7gz9b4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqltW3bhurtyW+G7iWRqOlvhu4Q5W1Hhu4Vh4bqp4buFW+G6qcO5a+G7g1vEqTlbasO0cVtiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7g1tiYXFb4bqp4buFcuG6pWtb4buj4buF4buRW+G6qcOi4bujW+G7g2Y4bFvhuqt14bqpW+G6rcOi4bqpW3Fm4bq/clvhu4Vv4bqpW3HFqVsgXV0gOlvhu4Q5a+G7g1tr4bqhaltx4buRa+G7g1tw4buPW3Hhu6FlWzNbcXLhu5FmW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Vydltiw7Rr4buDW+G7oTdbxKnhu5Xhu6NbYmFxWyJdXSM6W+G6qOG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4Nb4buDZjhsW+G6q3Xhuqlb4bqpw7lr4buDW2vhu4M5dlvhuqk5a+G7g1ti4bulxqHhuqlba+G6t2vhu4Nb4bqpN2w6W+G7hGbDqnJb4bufcsOhW2I5bFtxYWxbcDdyWzJba+G6oWpb4buFbDlrW3Hhu4U5a+G7hVvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtxZuG6v3Jb4buFb+G6qVtiYXFbNjM/NCM/W+G7seG7pcahcVtx4buPZltx4buFZuG6v3JbMz80IzpbxKhm4bq5a1txdeG6qVtx4buhbGvhu4NbMFtr4bqhalvhu4PhurVrW2Lhurd2W3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW0LDtGZb4bqpw7o3W2vhu4U5W3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW2LDoFti4bulxqHhuqlbUeG7oXJr4buDW+G7pOG7mWvhu4NbQsO0ZltxxINr4buDW+G6rcOja+G7g1vhu4nhu4Vjaz9b4bqp4buFZlvhuq3DtFtCw6Fr4buDW2JhcVtx4buhbGvhu4NbcGHhuqnhu4Vb4bux4bura+G7g1tqYWvhu4U/W3Hhu4U4a+G7g1siIi0gXV01W3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G7sWZr4buFW+G6q8awW2Jta1tr4buFw6JrW+G6qzdr4buFW+G7hWbDqnJb4bqp4buFcuG6pWtb4bufcuG7j+G6qVvhu4NmNzpb4buEbDlr4buDW1Dhu5lr


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dạy bao nhiêu giờ để không thành “thợ giảng”?

Dạy bao nhiêu giờ để không thành “thợ giảng”?
2008-12-24 07:41:00

Không phải "ôm đồm" nhiều việc vì có trợ giảng giúp đỡ, giảng viên ĐHở nhiều nước vẫn chỉ phải dành khoảng 25%, nhiều nhất là 50% quỹ thờigian dành cho giảng dạy. Một GS ở Đức...

Gia tăng học sinh mắt kém, nhà trường thờ ơ

Gia tăng học sinh mắt kém, nhà trường thờ ơ
2008-12-22 12:54:00

Theo một kết quả nghiên cứu gần đây nhất thực hiện tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, trong 4 học sinh thì có 1 em mắc các tật khúc xạ.

HS tiểu học tìm hiểu về bảo vệ môi trường

HS tiểu học tìm hiểu về bảo vệ môi trường
2008-12-22 07:22:00

Với chủ đề “Gìn giữ môi trường & Bảo tồn văn hoá”, Cty TNHH Canon Việt Nam vừa khởi động chương trình vận động bảo vệ môi trường, thuộc dự án “Hãy tìm hiểu về bảo vệ môi trường”.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long