Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6o3JFZsONRmZI4bq8ZmjEqWpm4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG7tOG7gMOC4bu54burZuG7osO14bu54bur4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDquG6o3JFZsONRmZI4bq8ZmjEqWpm4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG7tOG7gMOC4bu54burZuG7osO14bu54bur4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqiJt4bu54burZmovaGnEkWZFb+G7rWbhu7Hhurbhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmMOG7ouG7uOG7oGZC4bux4buA4bqm4bu54burZiZm4bue4bux4bqsZuG7oOG7gmzEkWbhu7BuZuG7uOG6tuG7rcSRZiBM4bu44bugZkPDicah4bu5ZlDhuq7hu7nhu6tmUGxmcMOyZuG7t+G6qGZC4bux4butw7rhu7lmw41yRWbDjUZmxJDDgmZF4bux4bub4bu3ZkjhurxmbeG7uWbhu7HDisOMZuG7sUFv4butZkVu4butZsSQw7Phu7lmSG5m4bur4buZw4xmROG6ruG7rWZFRMahRWZF4buEZuG7n8SC4bu54burZuG7n+G6tuG7ueG7q8SRZsONw7PDjGZEbGZFb+G7rWbEkOG6rmZoxKlqZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbhu7Thu4DDguG7ueG7q2bhu6LDteG7ueG7q8SRZuG7sG5m4bu44bq24butZeG6vULDquG6vUVs4buj4bu1cWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4Xhu7dsROG7q+G7reG7uWNpQsONZmzDiUVB4buFw6rhur1FRMOq4bq9ReG7ocOq4bq94but4bu34burZsSQROG7n+G6peG7heG7sUVFQmMvL+G7o2xBQuG7scOJReG7sUFlSOG7uS9B4bu14buh4buhbEVsL0lx4bujxJDhu61FcS9s4bu5LeG7ueG7reG7ueG7sS1Dw4lB4bufLULhu7FB4bu54burL2lnZ2ovay9oaFFoTGpn4bug4bugw63hu6IvaGlpampn4buLacOsZ8Sp4buJ4buLX2hq4buJw6xr4buLZcO9QuG7q+G7hcOq4bq9L0Xhu6HDquG6vS9FRMOq4bq9RUTDquG6vUXhu6HDquG6vULDquG7nm3hu59m4bujd2bhu59tQWZFb+G7rWZFw4BsZsOT4bu54buxY2YgIOG6o8Og4bu44bq9L0LDquG6vS9F4buhw6rhur0vRUTDquG6vS9FbOG7o+G7tXHDquG6vULDquG7tuG6tkVmxJDhuq5m4buzdGZDw4ltZuG7s+G7seG7r+G7n+G7sWbhu5/huq5mRXbhu7nhu7Fm4buxw4rDjGbhu7FBb+G7rWZFbuG7rWbEkMOz4bu5ZuG7n8OKbGbhu55Fw4xm4bue4bqyZkLhu7Hhu5fhu7lm4bu2bMOMZuG7nuG7seG7rcO54bu5ZiDhu7Hhu4/hu7nhu6tm4bq54bu5w4Lhu61m4bufw4Fm4bu3w7RFZuG7o8O14bu54burZuG7oeG7reG7p+G7uWZF4buv4buf4buxZuG7scOC4bu5Zmjhu4llZ2dn4bu3aWbhu7duZuG7q+G7rW1BZsON4buGZiDhu7Ft4butZuG7sG5m4buf4buxQWbhu7VuZnDhu5VFZuG7n8OKbGbhu7nhu7FuZkXhu7HhuqbhurtmSG5m4bur4buZw4xm4bu34buVRWZFRMahRWZF4buEZuG7n8SC4bu54burZuG7n+G6tuG7ueG7q8SRZnDDsmbhu6N3ZuG7n8OCZkPDiWzhu7lm4bueIlAgZuG7nsSC4bu54burZmzhu7lmQ8OJxqHhu7lmUOG6ruG7ueG7q2ZQbGbhu6Phu49FZuG7q+G7rUfEkWbhu7Phu7Hhuqjhu61mReG6rmZqZuG7o3dm4bufbOG7uWXhur1Cw6p94bux4buX4bu5ZkXhu7Hhu5vhu7dmSOG7leG7uWZww7Jm4buh4butxrDhu7lmRGxmRURB4bu54burZsSQw4nhuq5FZuG7o8OJ4bqy4butZsSQbeG7ueG7q2VmfeG7seG7l+G7uWbhu7XhuqThu7lm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu5/hu5nDiWbhu7HhuqLhu61m4bufw4psZuG7sOG6tuG7rWZw4bqw4bu54burZsONckVmw41GZuG6ueG7sFDhuqPhuqPhurtmSG5m4bu5R2ZF4bux4bub4bu3ZkLhu7Ft4bu5ZuG7n+G7scOKZkXhuqBsZiBE4buX4bu5ZiDhu7F3Zn3hu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7Dhu63hu6Xhu7lmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59m4bufbeG7n2bhu6N3ZuG7n21BZkVEw7Nm4bu14bqm4butZuG7s+G7sW1mcOG7l8OMZnDDisSRZkTDg2ZEbuG7ueG7q2ZI4bqk4butZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2bhu7nhu7Hhu4BmcMOyZkXhu4Lhu7nhu6tmRUTDs2bhu7Xhuqbhu61mRW/hu61m4bueW1AgZeG6vULDquG7nm3hu59m4bujd2bhu59tQWYg4buxbeG7rWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDs+G7rcSRZuG7uOG7q8SCZiDhu7F3ZuG7oMOJ4bu54burxJFm4bu0w7pmIOG7sXdm4buw4bqs4butxJFm4bu0w7pmW8OJbOG7ueG7q2bhu7Lhu63hu6fhu7nEkWZ94buxb+G7t2bhu57hu7Hhu69m4bu44buN4bu54burxJFm4bu44burw4nDjMaw4bu5ZlDhu4/hu59m4buw4bq64bu54burZkhuZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWYg4buxd2bDoOG7reG7p0VmcOG7pcOJZkXhu7Hhu4JsZuG7ueG7scah4bu5Zkjhu63hu6fhu59mRUThu4BsZmjhu4svamZww7JmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mcMahQmbhu6Phu4bhu59mReG7gOG6puG7ueG7q2ZEbkFm4bufw4psZuG7nkXDjGbhu7Zsw4xm4bue4bux4butw7nhu7lmIOG7seG7j+G7ueG7q2bhurlFRHdm4bur4butbWbhu7HDguG7uWbDrcSRw6xmRUThu63hu6fDiWZw4bqw4bu54bur4bq7ZuG7tW5m4buxbuG7ueG7sWZI4butZuG7scOKw4xm4buxQW/hu61mRW7hu61mxJDDs+G7ucSRZkXhu4JmcOG7mcOMZnDDsmZFb0FmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7reG7p+G7uWZwxalm4buxbuG7ueG7q2ZFROG7jeG7t2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu63EkWbhu5/DgWbhu7Xhurjhu59m4buxbuG7ueG7q2bhu7nhu6tu4bu5ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu5/DgWZF4buxxalmSG5BZnDhu4Dhuqzhu59m4buz4buxw4nEguG7uWZI4butw7rhu7lm4bueRcOMZnDFqWbhu7XGoUJm4bu5w4Lhu61mReG7seG6pmZF4buEZsSQbOG7rWZDw4nDjGZwd+G7ueG7sWXhur1Cw6rhu57DgOG7uWbhu6N3ZuG7n21BZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWYg4buxd2bhu7jhu7Hhu61m4buf4bq+4bu54burZkXhu7Hhu4JsZuG7ueG7scah4bu5ZuG7ueG7q27DjGZp4buJZkhuZmlqL2pmcMOyZuG7tcSC4butZuG7s3JBZkXhu7HDuuG7t2bhu4lmQuG7seG6vGbhu7lHZuG7oeG7meG7uWZF4bq24bufZuG7tsSC4bu54burZuG6qGbhu7BBbmbhu6J24bu54buxZuG7t2zhu7nhu6tmReG7sXFBZuG7n+G6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu63DuuG7ueG7q2ZI4bulZuG7sG5m4bu44bq24butxJFmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59m4buf4buxQWbhu7HhuqBmcG3hu7nhu7Fm4buf4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7rcO64bu54burZuG7q+G7mcOMZuG7t+G7lUVmRUTGoUVmReG7hGbhu7Phu7HDiWZC4bux4bquxJFmReG7scah4bu3ZuG7n+G7seG7r2bhu5/DgOG7uWZww7nhu7lmxJDhuq5mw6xpZuG7uOG7sW5m4bue4buxw4nhu7nhu6tmRUTDqEFmRG5BZkhuQWZIbmbhu5/DgWbhu7Fu4bu54buxZnDhurbhu7nhu6tmcMahQmZC4buxbWbhu7fhurZFZsSQ4bquZkVu4butZsSQw7Phu7nEkWbhu6Phu63FqeG7uWbhu7Hhu63hu6fDicSRZkXhuqJmReG7sW3hu61mcOG6tmZF4buxbeG7n+G7sWZF4bux4buG4bufZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7ucSRZuG7tW5m4buxQW7hu7lmRUFu4bu5ZsSQbOG7rWZC4buxbUJm4bu1w4nGoUVl4bq9QsOq4bui4bqu4bu5ZuG7ueG7seG7meG7uWbhu5/hu7Hhu4bhu7nhu6tmSG5m4bu54burw4nDjMO64bu5ZnDDguG7uWbhu55Fw4xm4bu2bMOMZuG7nuG7seG7rcO54bu5ZiDhu7Hhu4/hu7nhu6tm4buf4bq+4bu54burZnDDsmbhu6Hhu53hu7lmRGxm4buf4buxQWbhu7BQ4bqj4bqjZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buf4bux4buG4bu54burZuG7n+G7hmbhu7Phu7FtZkTDg2ZEbuG7ueG7q2ZI4bulZuG7sW7hu7nhu7FmSOG7rWbEkGzhu61mQuG7sW/hu7dm4bufw4psZuG7n23hu59m4bujd2bhu59tQWXhur1Cw6rhu6JsZuG7tcOJxqFFZsSQ4buAZuG7o8OzQWZI4bunZkPDicOM4bul4bu5ZuG7teG6rOG7rWbhu5/hu7FBZuG7n23hu59m4bujd2bhu59tQWbhu7Vv4butZuG7n+G7sUFmRMO14bu54burZkjhu63hu6fhu59m4bufbeG7n2Zw4buAw4Lhu7nhu6tmxJDhu4RmcMahQmZC4buxbWbhu6Phu4bhu59mReG7gOG6puG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bueRcOMZuG7nuG7seG7rcO54bu5ZiDhu7Hhu4/hu7nhu6tmSHZm4bu5w4FmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59mw43hu5nDjGZFRG3hu61mQuG7sXJCZkVEw7rhu7lmcOG7lUVm4bufw4psZuG7uOG7sW5mIOG7seG6pmVlZWbhu7BQ4bqj4bqjZkhuZnBv4butZuG7oeG7reG7p+G7uWbhu5/DgmZDw4ls4bu5ZuG7q+G7rUdmQ8OJw4zhu6Xhu7lm4bufxILhu7nhu6tmReG6rmZww7Jm4buxQW7hu7lmRUFu4bu5ZkLhu7HDs+G7uWbhu6Phu63hu6fhu7lmQ8OJbOG7uWZw4butxanhu7dm4bu5bsOMxJFm4buz4bux4buR4bu54burZnB34bu54buxZuG7n+G7seG7j+G7n2bhu5/hu7Hhu4/hu7lmSOG7reG7p+G7n2ZwxqFCZkLhu7FtZkVu4butZsSQw7Phu7nEkWbhu6vhu5nDjGbhu7HDicOMw7rhu7lm4bu5bUFm4buz4buxw4lmQuG7seG6rsSRZuG7o+G7j+G7n2bhu7VBbGbhu7PDusOJZuG7q+G6oOG7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buz4buxbeG7n2ZF4buxbeG7n+G7sWZF4bux4buG4bufZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWbhu7VuZuG7sUFu4bu5ZkVBbuG7uWbEkGzhu61mQuG7sW1CZuG7tcOJxqFFZeG6vULDquG7suG7scOJZnDhu5VFZuG7ucOB4butZkVEw7rhu7lmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59m4bufbeG7n2bhu5/hu5VCZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWbhu6vhu61sQWbhu5/hu7FBZuG6o+G7r2bhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCZiDhu7HDs+G7t2bhu7Vx4bu5ZkXhu4Jm4bu54buN4bu3Zmhr4buJaMSRZsSQbMOJZuG7uW7DjGbhu55Fw4xm4bu2bMOMZuG7nuG7seG7rcO54bu5ZiDhu7Hhu4/hu7nhu6tmReG7rcO5QmZDw4nDs+G7ucSRZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6tm4bu1bmbhu7FBbuG7uWZFQW7hu7lm4bufw4Fm4buf4buN4bu5ZuG7n+G7hmZC4buxbUJm4bu14buKxJFm4bu54bux4buAZkjGocOMZuG7s+G7scSC4bu54burZkXhu7HFqWbhu5/hu7Hhu5VCZuG7ueG7scah4bu5Zkjhu63hu6fhu59m4bur4butbUFmw43hu4ZmIOG7sW3hu61m4buwbmZF4buEZuG7ueG7scah4bu5ZnDDgWbhu7VuZkVu4butZsSQw7Phu7lm4bufw4psZuG7t3bhu7nhu7Fl4bq9QsOq4buew4nhuq7hu61m4buf4bq64bu54burZuG7n23hu59m4bu1w4nGoUVmxJDhu4Bm4buf4bq+4bu54burZnDhu6Vm4bu54bur4buxd2bhu7BQ4bqj4bqjZsONceG7t2bDjXJFZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmRXbhu7nhu7FmReG7rcO5RWbhu6vhu63Ds+G7t2bhu7nhu7FzZuG7n+G7sUFm4bufbeG7n2bhu6N3ZuG7n21BZuG7o+G6qOG7rWZC4buxb+G7t2ZF4bq24butZuG7teG7l+G7uWZw4buXw4lmSG5m4buf4buxw4pmw4zDucOJZuG7sW7hu7nhu7FmcOG6tuG7ueG7q2bhu6FBZkPDiW1m4buz4bux4buv4buf4buxZWbhu7jDgeG7rWbhu7Xhuqbhu61mxJBsw4lm4buf4bq64bu54burxJFm4bufbeG7n2bhu6N3ZuG7n21BZuG7t0Hhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu7Hhu4Dhuqjhu7nhu6tm4buz4buxQWzhu7lm4bux4bqw4bu54burZuG7o+G6qOG7rWZC4bux4buX4bu5ZuG7teG6pOG7uWbhu7HhuqBmcMOyZkRsZnDhu5fDiWZF4bux4bq4xJFmSG5m4buh4buX4bu5ZuG7seG7rcWpw4lmRMO14bu54burZuG7seG6oGZww7Jm4bujd2bhu7XEguG7rWbhu7NyQcSRZuG7oeG6vGbhu6HhurTEkWbhu7Fu4bu54buxZnDhurbhu7nhu6tmRURt4butZkLhu7FtQmbhu7XDicahRWXhur1Cw6oibMOJZkLhu7Hhu63DuuG7uWZFRGzhu7nhu7FmReG6vOG7ueG7q2bhu6PDieG6suG7rWbhu5/hu7Hhu63hu6XDicSRZuG7n+G7scOKZkXhuqBsZiBE4buX4bu5ZiDhu7F3Zn3hu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7Dhu63hu6Xhu7lmcMOyZnDhuqDhu59m4bu14bqm4butZkXDicOMw7rhu7lmQuG7sW9FZkjhuqThu61m4bu54buxxqHhu7lmcHfhu7nhu7FjZuG7sG7hu7nhu7FmSOG7rWbhu5/Dimxm4bufbeG7n2bhu6N3ZuG7n21BZkXhu7HFqWbhu7Hhu63hu6fhu7lmxJDhu4Rm4bufQeG7rWZF4bux4buA4bqm4bu54burZuG7s0pm4buf4buAw4Lhu7nhu6tmQuG7sW1CZuG7tcOJxqFFxJFm4bur4buZw4xm4buj4buVRWbhu6N24bu54buxZuG7oeG7gGbhu7XDicah4bu5ZsONw7Jm4bux4bq24butZkLhu7HDs+G7rWZw4buA4bqs4bufZsONRmbhu7Xhu4pmReG7seG7r+G7n+G7sWZwbeG7ueG7q2ZF4buxcUFmQuG7sW1CZuG7tcOJxqFFZeG6vULDqiDDicOMZuG7ueG7seG7rcO64bu5xJFmcMWpZkVvQWbhu5/Dgmbhu7Hhurbhu61mReG6rkVm4buf4buxQWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7o3dm4bufbUFm4bu5bsOMZuG7n8Oz4butZkVvQcSRZuG7sFDhuqPhuqNmcMOyZuG7n+G7meG7uWbhu7nhu7Hhu4/hu5/EkWbhu5/hu7FBZuG7n23hu59m4bujd2bhu59tQWZw4buA4bqs4bufZuG7seG7gOG6qOG7ueG7q2Zt4bu5ZkVEcUHEkWbhu5/hurxmReG7scWpY2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmIOG7sXdm4bu44bux4butZkhuZuG7tMO6ZiDhu7F3ZuG7sOG6rOG7rWbhu7fhurThu61m4bu54bur4buA4bqm4butZmjhu4tmReG7sW3hu7nhu6tkZuG7uOG7q8SCZiDhu7F3ZuG7oMOJ4bu54burZmjDrWZF4buxbeG7ueG7q2Rm4bu44burw4nDjMaw4bu5ZiDhu7F3ZsOg4but4bunRcSRZuG7tMO6ZlvDiWzhu7nhu6tm4buy4but4bun4bu5ZuG7t+G6tOG7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61maGlmReG7sW3hu7nhu6tkZn3hu7Fv4bu3ZuG7nuG7seG7r2bhu7jhu43hu7nhu6tmSG5m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZlDhu4/hu59m4buw4bq64bu54burZuG7t+G6tOG7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4bujd2ZC4buxb0VmaGlmReG7sW3hu7nhu6tm4bufw7Phu61mRW9BZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7q+G7rWzhu7dm4bur4butR2Xhur1Cw6pd4butw7rhu7nhu6tm4bujd2bhu59tQWYg4buxbeG7rWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDs+G7rWZw4buA4bqs4bufZkXDicOMw7rhu7lmw41GZuG7t+G7huG7n2bhu5/Ds+G7ueG7sWbhu59tQWZIdmbhu7Fu4bu54buxZkjhu61mQuG7sW/hu7dmReG6tuG7rWbhu69FZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu3ZkVE4bqg4bu54burZuG7ueG7seG7lUVlZiDhu7FxQWYgfUA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bắt băng chuyên cướp tài sản du khách Nhật

Bắt băng chuyên cướp tài sản du khách Nhật
2008-12-09 07:18:00

Ngày 8/12, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc PC14, Công an TPHCM đã triệt phá một băng nhóm gồm 5 đối tượng chuyên cướp tài sản của du khách Nhật Bản.

Gỡ “Mớ bòng bong” đất trồng rừng Yên Lập

Gỡ “Mớ bòng bong” đất trồng rừng Yên Lập
2008-12-04 09:58:00

PTO- Trên địa bàn huyện Yên Lập đang diễn ra hiện tượng các hộ dân lấn chiếm đất đai, chặt phá cây rừng, uy hiếp cán bộ, công nhân công ty lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản...

Cán bộ thôn, xã “ăn tiền” của dân

Cán bộ thôn, xã “ăn tiền” của dân
2008-12-03 14:20:00

PTO- Năm 2008, thông qua công tác nắm tình hình, công an huyện Hạ Hòa phát hiện một số cán bộ xã trên địa bàn có biểu hiện cố ý làm trái các quy định về chi trả tiền đền bù cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long