Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqh4IU3hu7BFMeG7okUuO+G7muG7sEXDlcOd4buwUkUuO8Oa4buwU0UuO1fhu7BSReG7kFThu6Dhu6pFOiHhu7LDlUVSVEbhuqwvU+G6uOG6qOG6rC5G4buO4buo4buSRSwuNOG7qOG7ksOAxJDhu6pGO1JU4buw4bqw4bq6PzNFRiEu4busxJDhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qHghTeG7sEUx4buiRS474bua4buwRcOVw53hu7BSRS47w5rhu7BTRS47V+G7sFJF4buQVOG7oOG7qkU6IeG7ssOVRVJURuG6rC8uw5ThuqjhuqwvLjvhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qHQ74bus4buwUkXhu7BTMOG7sFJF4buwUkg0RXThu5wuRW5SITThu5rhu7BF4buQR+G7sEVrOEUsICFF4buwSDThurJFLjvhu5rhu7BFw5XDneG7sFJFLjt9JOG7sFJFblNIReG7qkc0ReG7qFfDlUXDlE8hRWQh4buwUkVxIU4u4bqyRWJG4buwRTohw43hu7BF4buoNUXDlCJFR+G7sEVTITRF4buQ4bu24buwUkVTI+G7sEXhu4Thur7DiUXDlUfhu7BF4buO4bu24bqyRcavOUUsfUUxSEXDlcOd4buwUkXhu7BTTeG7sEUuOyLDlUUuVOG7nD9F4buoSOG7qkUxVOG7nsOVRS5JVEVTVOG7nuG7sEUuO30k4buwUuG6skXhu5Dhu7Thu7BSRS5TJFRFw5VHw5VF4buwU0hFLlNPIUXDlXvhu7BSRVMhNEXhu5Dhu7bhu7BSReG7qCLDlUXhu6h9JeG7sFJFUyPhu7BF4bq64bq0w4nDicOJRcOVR+G7sEXhu47hu7bhurJFxq85RSx94bqyRcOVw53hu7BSReG7sFNN4buwReG7qEjhu6pFMVThu57DlUXhu6hU4bua4buwRS48w5VF4bq8RcOVRkXhu5Dhu6BFU+G7rEjhu7BFLlNI4buwU0Xhu7Dhu7IuReG7sFMw4buwUkVTSeG7sFJF4buqPMOVRcOVIeG7slRFw5Up4buwUkXhu5Dhu6BFblNIReG7qkc0RcOVU1Xhu7BTRS5TW8OVReG7kFRFMUjhu6xFU+G7rEkuReG7kOG7tuG7sFJFLl1F4bq64bq+L+G6uuG6tOG6rC8uw5ThuqjhuqwvLjvhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qOG6rC5G4buO4buo4buSRSwuNOG7qOG7ksOAxJDhu6pGO1JU4buw4bqw4bq6PzNFRiEu4busxJDhuqjhuqwuO+G6qOG6rC7DlOG6qOG6rFThu6pSRTJUw5QuU8OAxJDhurzDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4bq44buE4buExJBFLDvDlcOAxJBTLi4/4bqwLy8yMjLhurTDlVNU4buwUz9TIeG6tDHhu7AvP+G7qCwvP+G7rDsuRuG7qC/DlOG7rMOVLC/hurjhu4bhurzhur7hur7DieG6uOG7gOG6tGpwZ8SQRUbhu6guw4DEkMSQ4bqo4bqsLy7DlOG6qOG6rC8uO+G6qOG6rC474bqo4bqsLsOU4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/aOG7kkbDlMSQ4bqobFThu5rhu7BFU+G7rEbhu7BFMeG7iuG7sEXhu7BSU+G7nkXhu5Dhu67hu7BFUlRG4busRS5TXUZFLklURcOVw53hu7BSRS47fSThu7BSRW5TSEXhu6pHNEXhu6hXw5VFw5RPIUVkIeG7sFJFcSFOLuG6rC8uw5ThuqjhuqwvLjvhuqjhuqwvLkbhu47hu6jhu5Lhuqjhuqw/4bqoxJHhu5rhu6pF4bq64bq+L+G6uEXhuqThu5Dhu5rhu6pFUlRG4busRS5TXUZFdOG7nC5FazhFcyAh4bqm4bqyReG7qMOM4buwU0Xhu5BJ4busRXTDkz9F4buQ4busSOG7sEVkTyFFxq9TVUU6IeG7ssOVRVJURkXDleG7rkXhu6pKLkXhu5BPNEXhu5A+RS5JVEXDlcOd4buwUkUuO30k4buwUkVuU0hF4buqRzRF4buoV8OVRcOUTyFFZCHhu7BSRXEhTi7hurJFLuG7uEXDlVNbw5VF4buoUEXhu5Dhu67hu7BFZ1RG4busRS5TXUZFMUhFw5VTKMOVRXThu5wuRcOVR+G7sEXhu47hu7bhurJFxq85RSx94bqyRcOVw53hu7BSReG7sFNN4buw4bqyRcOVR8OVRcOVUyE04bua4buwRVJURuG6skXDlUfDlUXhu7BTSEUuU08hRS474bus4buwUkXhu7B9PcOVRTFIRToh4buyw5VFLuG7nEUuU0bhu6pFUlRGRTNNNEXDlCLhu7BSRcOVw53hu7BSRS47w5rhu7BTRS47V+G7sFJF4buQVOG7oOG7qkU6IeG7ssOVRVJURkXhu7BINOG6tOG6rD/huqhjUz5FLsOZw5VTRXTDkz9F4buQ4busSOG7sEXEkVThu7BTRWxGRXRT4buK4buwUuG6skV04bu44buwUkVnVEfhu6pF4buQ4buyw5VFdMOTP0Xhu5Dhu6xI4buwRXQ7T+G7sEVjw43hu7BT4bqyRXBT4buuRXThu7jhu7BSRWdUR+G7qkXhu5Dhu7LDlUV0w5M/ReG7kOG7rEjhu7BFLUV0O30q4buwUkViRuG7sEU6IcON4buwReG7qDVFw5QiRUfhu7DhurJFw5Up4buwUkXDlUfDlUXhu5Dhu7Thu7BSRcOVU1VF4buow4zhu7BTReG7kEnhu6xFdOG7pOG7sFNFITjhurJFaMSRbmThurJFdWJuZOG6skV1Ym10dHF2bkUu4buk4buwU0VxIcON4buwUkVuUsOMVOG6tkVTITThu57hu7BFYsOa4buwU0VzI+G7sOG6skXhu5BJVEXDlFThu57hu7BF4buwU0hFLlNPIUXDlVNV4buwU0V0w5M/ReG7kOG7rEjhu7BFdOG7ksOVU+G7sFQ/RTFIRcOVR8OVReG7sFNIRS5TTyFFLjvhu6zhu7BS4bqyReG7sFLhu6xIVEXhu7B9PcOVRTFIRVNI4buwUkUuO+G7iuG7qkXDlUfhu7BF4buO4bu24bqyRcavOUUsfeG6skXDlcOd4buwUkXhu7BTTeG7sEUuU0bhu6pFUlRGRTNNNEXDlCLhu7BSRW5TSEXhu6pHNEXhu6hXw5VFw5RPIUVkIeG7sFJFcSFOLkXhu5DDjEXDlSnhu7BSReG7sFNGIUXDlVNI4busReG7kOG7ruG7sEVSVCRFP1MoLkVSVEbhu6xFLlMkVEVSVDBGReG7sOG7iuG7qkXDlXtFMUhF4buw4buK4buqReG7qj1U4bq04bqsLz/huqhsw4zhu7BTReG7kEnhu6xFdMOTP0Xhu5Dhu6xI4buwRcOUTyFFxq9TVUVxIeG7ssOVRVJURkV2VOG7ni5Fbkbhu6pFMUhF4buow4zhu7BTReG7kEnhu6xFLuG7pOG7sFNFcSHDjeG7sFJFblLDjFRFw5VTKMOVRcOVR8OVReG7sFNIRS5TTyFFLjvhu6zhu7BSReG7sH09w5VFMUhFOiHhu7LDlUUu4buc4bqyRcOVR8OVRcavOUUsfeG6skXDlcOd4buwUkXhu7BTTeG7sOG6skXDlVMhNOG7muG7sEVSVEZF4buwfT3DlUXhu7BS4busSFRF4buq4bu2LkXhu7Dhu4rhu6pF4buqPVRFLjtI4buwReG7kE80ReG7sFThu6Lhu6pFMSFU4bqyRVNJ4buwU0U/UyjDlUUxSEUuU+G7iOG7sFJF4buoJVRF4bq0RWNTKMOVReG7ql3hu7BSRSwiRS5TSOG7sFNFw5XDneG7sFJFLjvhu6zhu7BSRTohR0UuO8Oa4buwU0VTJT9FLkfDlUVSVCg/ReG7kCZFUlQwRkXDlUfDlUXDlU4/4bqyRcOVR8OVReG7sFJI4buwU0UuXUV0OyHhu7BSRX0j4buwUkXhu5Dhu5zhu7BF4buQw5lGRT9TfSPhu7BSReG7kOG7slRFMT1URcOVUz5F4buQTyFFLn1Fw5V74buwUkXhu7BTfUXDlUfDlUXhu7BTSEUuU08hReG7kOG7oEXDlCJFR+G7sEXhu7BTSEXhu6pHNEXhu6hXw5VFw5RPIUUx4buiReG7kFXDlVNF4buQKOG7sFJFLlThu5zhu7BF4buQ4bu2RTFI4busReG7sFJINEXhurrhur4v4bq6RSzhu4g/RS49VOG6tOG6rC8/4bqo4bqsP+G6qGNT4bukRcOVVuG7sEXhu5Ao4buwUkXhu6rhu7YuRS5TR+G7sFJF4buwMEZF4buwU0hF4buqRzRF4buoV8OVRcOUTyFFZCHhu7BSRXEhTi5FLMagRcOVU1Xhu7BTRS5TW8OVReG7kFRFMUjhu6xFMcOT4buwRVNI4buwU0XDlVPhu6xFO0ZFw5VHw5VFLMON4buwRT9Tw5Lhu6pFLlN9I+G7sFJF4buqSVRF4buQTyFFLlThu5rhu7DhurRFw7Thu7BSRcSRVOG7sFNFduG7iuG7sEVuUlfDleG6skVwU+G7rkV04bu44buwUkVSVEfhu6pF4buQ4buyw5VFY8Od4buwUkUuNEV0bmhoReG7quG7ti5FLlNI4buwU0UxVOG7muG7sEXhu6hXw5VFU+G7rkZFw5RPIUViw5rhu7BTRXMj4buwRS1F4buQI+G7sEUxw5lFLMagRS47IsOVRS5U4bucP0U6IcON4buwReG7qDVFMUhFMcOT4buwRVNI4buwU0VuU0hF4buqRzRF4buoV8OVRWRPIUVkIeG7sFJFcSFOLkXDlVPhu6xF4buOVOG7nC7hurBFY1NU4buiIUXhu7BSSDRF4bq64buAL+G6uEXhuqThu7BSSDRF4buqKeG7sFJF4buq4bu2LkV04bucLkVrOEVzICHhuqbhurJF4buwU0hF4buqRzRF4buoV8OVRcOUTyFFZCHhu7BSRXEhTi5FLMagRcOVU1Xhu7BTRS5TW8OVReG7kH1GRcOUTyFFw5RU4buSLOG7kuG7qEUxSOG7rEU/U03hu7BFM30q4buwUkXDlVN94buwUkXDlU4uRcOUTyFFLlPDnUXhuqRjZHXhuqZF4buQ4bugRcavUypUReG7kOG7tuG7sFLhurJF4buQTTRF4buoSEXhu6rhu7LDlUU6IUbhu7BFLjtX4buwUkXDlT5GRTohR0UuO8Oa4buwU0XDlVMhw5Lhu7BF4buOw5lFw5VTSTRFLlMgReG7kOG7oEUuVOG7nOG7sEUuPVRFMcOT4buwRVNI4buwU0Xhu7BTSEXhu6pHNOG6skUsRiFF4bq4w4lF4buwUkg0RcavUypUReG7kOG7tuG7sFJFP1NN4buwRTN9KuG7sFJFw5VTfeG7sFJFw5VOLkXDlE8hRS5Tw51F4bqkY2R14bqm4bqyReG7sFNIReG7qkc0RSzGoEXhu5B9RkXDlE8hRS5Tw51FMUjhu6xFw5VTSTRFLlMg4bq0RXQ74bus4buwUkXhu7BTMOG7sFJF4buwUkg0RXThu5wuRW5SITThu5rhu7BF4buQR+G7sEXhu7BINOG6skUuO+G7muG7sEXDlcOd4buwUkUuO30k4buwUkXhu7BTSEXhu6pHNOG6skViRuG7sEU6IcON4buwReG7qDVFw5QiRUfhu7BFUyE0ReG7kOG7tuG7sFJFUyPhu7BF4buE4bq+w4lFw5VH4buwReG7juG7tuG6skXGrzlFLH1FMUhFw5XDneG7sFJF4buwU03hu7BFLjsiw5VFLlThu5w/ReG7qEjhu6pFMVThu57DlUUuSVRFU1Thu57hu7BFLjt9JOG7sFLhurJF4buQ4bu04buwUkUuUyRURcOVR8OVReG7sFNIRS5TTyFFUyE0ReG7kOG7tuG7sFJF4buoIsOVReG7qH0l4buwUkVTI+G7sEXhurrhurTDicOJw4lFw5VH4buwReG7juG7tuG6skXGrzlFLH3hurJFw5XDneG7sFJF4buwU03hu7BF4buoSOG7qkUxVOG7nsOVReG7qFThu5rhu7BFLjzDlUXhurxFw5VGRS474bua4buwRcOVw53hu7BSRS47fSThu7BSReG7kOG7oEUuUyLDlUVTVOG7nuG7sEXDlUfDlUU/U0/hu7BFMVThu57DlUXDlVbhu7BF4buoSVRFw5U+RkXDlUfDlUVS4buuVEUuU08hRWVwY0Xhurgrw4rhurJF4bq6K+G6vOG6tkXhu5BPIUUuU0fhu7BSReG6ukXhu7BTw5M/ReG7gsOJ4bq0w4nDicOJRS5O4buwRcOUTyFFLlPDnUUxSEXhu7BTw5M/ReG7kD5FLOG7skXhu7BSITThu5rhu7BF4buoVOG7niHhurJF4buwU1Thu5rhu7BF4buoVOG7niFFMUhFU+G7rEdFP1PDkuG7quG6skXDlVNNLkUzKMOVRS5Hw5VFP1M8w5VFMTxFw5XDneG7sFJFLkfDlUXDlVNJNEUuUyDhurZFP1NHLkXhu5BU4bue4buwRS7hu6xI4buwReG7juG7tkXDlUfDlUUuIUZF4buOVOG7sEXDlT5GReG7sFNIReG7qkc0ReG7kFThu57hu7DhurJFLjvhu6zhu7BSRS5TR+G7sFJF4bq6RS49VEUuVOG7nD9FLjzDlUXGr1MqVEXhu5Dhu7bhu7BSRcOVR8OVRT9TTeG7sEUzfSrhu7BSRXLhu5JR4busO+G7qlThu7BSRTMow5VFLkfDlUXhuqRjY3LhuqZFMUhFYztGw5XGr1Thu7BSRTMow5VFLkfDlUXhuqRyZmNj4bqmRTFIRcavUypUReG7kOG7tuG7sFJFw5VHw5VFP1NN4buwRTN9KuG7sFJFw5XDneG7sFJF4buwUlPhu55Fw5VW4buwReG7qElU4bq2RS5U4buc4buwRVNI4buwU0UuO1Thu6Dhu7BFxq9TRlRFw5XDneG7sFJFLkfDlUXhu7BSU1Thu57hu6pFLlMh4bqyRVPhu6xI4buwRS5TSOG7sFNFw5VHw5VFU0nhu7BSReG7qjzDlUXDlcOd4buwUkUuO8Oa4buwU+G6tEVrUypUReG7kOG7tuG7sFJFLuG7rEjhu7BF4buO4bu2ReG7sFNIReG7qkc0RTFIRTHDk+G7sEVTSOG7sFNFLlN9I+G7sFJF4buqSVRFMUjhu6xFLlNH4buwUkUuU1tFw4rDikXhuqThu7BSSDRF4bq64bq+L+G6ui/hurrDicOJ4buE4bqmRS5T4buS4busRVMlP0Xhu5Dhu7Thu7BSRWVwY0Xhu5DDjEXGrzVFxq/hu5wu4bq04bqsP+G6qMSR4buu4buwRWdURuG7rEUuU11GReG7sOG7iuG7qkVrOEUsICHhurJFLklUReG7kMOdRS5Tw5lF4buqPVRFdknhu7BFdH0k4buwUkXhuqQuUyHhu7bDlUVra3RFZCHhu7BSRXEhTi7huqZFMUhFLklURS5TSOG7sFNFP1Phu7JFcSHDjeG7sFJFblLDjFRFLuG7uEXDlVNbw5VF4buO4buI4buwRT9TR+G7rEVT4busRkU/UzzDlUUxPEVTSOG7sFJFMUnhu7BF4buwU03hu7BFw5RN4buwRS474bus4buwUkUu4buk4buwU+G6tOG6rC8uw5ThuqjhuqwvLjvhuqjhuqwvLkbhu47hu6jhu5Lhuqh0U+G7kuG7rEXDlVNU4buwUz9TIeG6tDHhu7A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân

Thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân
2009-01-20 13:34:00

Trong năm 2009, cán bộ, nhân viên của Trụ sở tiếp công dân của Đảng và Nhà nước cần tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân theo chức năng và nhiệm vụ được...

Khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN 2009

Khai mạc Diễn đàn du lịch ASEAN 2009
2009-01-10 07:44:00

Tối nay 9/1,Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 (ATF09) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thiện Nhânđã tới dự và tuyên bố khai mạc.

VietNam Airlines phấn đấu đứng thứ 2 khu vực

VietNam Airlines phấn đấu đứng thứ 2 khu vực
2009-01-09 15:44:00

Năm2009, thị trường vận tải hàng không dự báo sẽ suy giảm mạnh trong lúccạnh tranh ngày càng khốc liệt, tổng thị trường hành khách dự báo chỉtăng trưởng 6,76% so với năm 2008

Nhìn lại quan hệ hợp tác Việt-Pháp 2008

Nhìn lại quan hệ hợp tác Việt-Pháp 2008
2009-01-07 14:20:00

Năm 2008, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp có những bước pháttriển đáng khích lệ. Mối quan hệ hợp tác này đã và đang được lãnh đạohai nước quan tâm thúc đẩy

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long