Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b+G7lcO0d+G7q0vDtErhurBPw7Rl4bq24bqgSsO04bqqw4lKw7Thu5JxRMO0SkTDjMO04buZ4buVw7RKceG6tsO0Q3VD4bquw7RK4buI4bu3w7RD4buG4bq2w7R24buxSsO0Q+G6sOG7qUrDtFnhurxD4bquw7Rb4buhQsO0UG4v4bqw4buTb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjDrDveG7oXjDtW9W4buAw7R24buhw7RX4bq8Q+G6rsO0w6PhurDDkkhD4bquxKnDtDpL4buWw7ThurdEcUPEqcO0WEvhu5bDtH1yQ+G6sMO0eXTDtHnDkkh3w7RK4buI4buhQ+G6rsO0JkRL4buIxIJES+G7iErhu5hEw7TDjOG6sOG6tkFDw7R2c0PDtOG6t+G6sHDhurbDtHvhu6FDw7R24bq0Q+G6sMO0d+G6sMOJQ8O04buScUTDtHjhu6FD4bqww7TEqHB34bqww7Thu5nhu5XDtEpx4bq2w7RDdUPhuq7DtErhu4jhu7fDtOG7lEvhu6lKw7TEqMO6d8O0Q+G6sOG7qUrDtHdP4buhw7R2xJBD4bquw7R5cMO0WeG6vEPhuq7DtFvhu6FCw7RQw7RJw7RK4bqwR+G6tsO0eeG6tuG6okLDtOG6sOG6tuG6oEPDtEpy4bq2am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtOG7oeG6qkpmw7VX4bq8Q+G6rsO0w6PhurDDkkhD4bquw7R3TUPhuq7DtFhL4buWw7R9ckPhurDEqcO0Okvhu5bDtOG6t0RxQ8O04bqqw4lKw7Thu5JxRMO0SkTDjMO04buZ4buVw7R34burS8O0SuG6sE/DtErhu4jhu7fDtOG6sOG7oeG7lsO0Q+G6sOG7qUrDtFnhurxD4bquw7Rb4buhQsO0UMO0w7XDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1SuG6sEtCduG7leG7kcO1w7TEqOG7iHdmw7XhurBKSsOM4buLLy/EqErhu6FK4bq2d2p2REPhuq544buhw4zhuqpLxKhq4buSQy/hu6DEqMSow71KxKgvfcO9eOG6tuG7oS/hu5nhu5Hhu5PGoS/hu5Phu5Ev4buZ4bufL8ah4bubL3dEQ+G6ri3DjOG6sEtEQ+G6ri3hu5Nq4bqsw4zhuq7DtW9uw4xvV+G6vEPhuq7DtMOj4bqww5JIQ+G6rsO0d01D4bquw7RYS+G7lsO0fXJD4bqwxKnDtDpL4buWw7ThurdEcUPDtOG6qsOJSsO04buScUTDtEpEw4zDtOG7meG7lcO0d+G7q0vDtErhurBPw7RK4buI4bu3w7ThurDhu6Hhu5bDtEPhurDhu6lKw7RZ4bq8Q+G6rsO0W+G7oULDtFBuL8OMbzrhurxCw7Thu4pL4buhxKnDtErhu4jhu6FD4bquw7QmREvhu4jEgkRL4buISuG7mETDtMOM4bqw4bq2QUPDtHZzQ8O04bq34bqwcOG6tsO0e+G7oUPDtHl0w7ThuqrhurbhuqBKw7ThuqhBw7R44buhQ+G6sMO0xKhwd+G6sMO04buZ4buVw7R34burS8O0SuG6sE/DtHjDkkbhurbDtOG7meG7lcO0Skvhu4bhurbDtOG7qUPDtErDkkhD4bquw7RD4bqw4bupSsO0SuG7iERD4bquw7ThuqjhurBLw7Thu5LDlXfDtFnhurxD4bquw7Rb4buhQsO0UGrDtOG6t+G6sMO9RMO0ecSQxKnDtHdwd8O0d+G7q0vDtErhurBPw7ThurfhurBw4bq2w7R74buhQ8O0d+G6sOG6tsOBQsO0cMOMw7R5c0TDtOG7kkbhurbDtOG7ncO04bquw5Lhu4RD4bquw7RC4bulSmrDtFvhu4bhurbDtHbhu7FKw7RD4bqw4bupSsO04bqw4bunQ8O0Q+G6sOG6tkFDw7Thuqpxw7RX4bqw4buhQ+G7oUrhurDhurbDjMO04bqxREPhuq7huqjhu4jhu6HEqOG6tkPDtOKAk8O0Q+G6ruG6vOG6tsO0xKjhu6FEw7Thu5Lhu69Dw7R5w5JId8O0SuG7iEvhu5bDgEPDtErhurDhurxD4bquw7ThurfhurBw4bq2w7R74buhQ8O0Q+G6rkjhurbDtHfhu6HDtOG6qnHDtOKAnH3DvcSoxKjhurbDtHnhu6lKw7RDw5JGd8O0d+G6sE3hu6HDtOG7knFD4bqu4oCdasO0ZeG6tuG6oErDtFvhu6FCw7R3xJDDtOG7lcO0d3DhurbDtEpBQ8O04buUS+G7qUrDtOG6sOG6tuG6oEPDtErhu4hEQ+G6rsO0eOG7oUPhurDDtMSocHfhurDDtENx4buWasO0WcSQw7Thuqpxw7Rb4bquS+G7lsODQ8O0V+G6vEPhuq7DtMOj4bqww5JIQ+G6rsO0bDrhu6BqP3ttxKnDtHfhu6tLw7RK4bqwT8O0SuG7iOG7t8O04buUS+G7qUrDtMSow7p3w7RD4bqw4bupSsO0ZWp7w73hu6Hhuq5Lw73DtOG7meG7keG7k8ahw7TigJPDtFnhu4LDtFhL4buWw7R9ckPhurDDtGw6ccO0W+G7gOG6tsO04bq3w63hurdtw7Thu5Jxw7RK4bqw4burQ8O0QuG7oeG7lsO0QsO6Q8O0d0/hu6HDtDp7ZcO04bq3RMSo4bqw4bq24buW4buhw7R94bq2S+G7iOG7ocO04oCTw7Rl4bq6w7Q6S+G7lsO04bq3RHFDw7Rs4bqxOlbDtFlxw7RbxalD4bqubWrDtFvEkOG6tsO04buSw4DDtFfhurxD4bquw7TDo+G6sMOSSEPhuq7EqcO0SuG7iOG7oUPhuq7DtCZES+G7iMSCREvhu4hK4buYRMO04buS4bq2w4FKw7RD4bqww5LDtMSo4buhS+G7i8O04oCc4buZ4buR4buT4buVw7Thuqpxw7RDdULDtHfhurDEkOG6tsO0xKhwQ+G6rsO0d0/hu6HDtHfhurDGsEPDtMSoTErDtENx4buWasO04bq34buIREPhuq7DtOG7kuG7oeG6tsO0SuG7iEXDtOG6qnHDtErhurBPw7ThuqrhuqZD4bqww7ThurPhu5Phu5/DtGXhurbhuqBKw7Rb4buhQsSpw7Thu6FD4bqww7R5dMO04bqu4bq2TMOMw7R54buA4bq2w7R2xJBD4bquw7Thuq7hurZxQ+G6sMO04buS4buzw7R4w5XDtGVXPsO04bqz4buT4bufw7R34bqwxrBLw7RQw7Thu5nhu5Hhu5Phu5fDtOG7kkbhurbDtOG7ncO0dnFDw7RK4bqww7pD4bquasO0OuG6tuG6oEPDtEpy4bq2xKnDtFfhurxD4bquw7TDo+G6sMOSSEPhuq7DtHnhu6FD4bquw7RK4bqw4bq2w7R54bupS8O0d+G6sETDtFd7VsO0OuG7oGo/e8O04buSccO0d8OTQ+G6rsO0ecOSSHfDtErhu4jhu6FEw7R34buEw7ThurDhu4DhurbDtOG6qOG6sERwd8O0cETDtFnhurfEgz/DtEnDtOG7kkVD4bquw7ThuqpEcuG6tsO0w6lE4buI4bqqeMO0V0vDjMO04buZ4buR4buT4bujw7Thu5Lhu47hu6HDtOG7iOG6vuG6tuKAnWrDtOG6t0vhu5bDtEPhurDhurZBQ8O0eXBD4bquw7RK4bq2w4F3w7Thuqpxw7RC4buASsO0xKjDisO0d+G7q0vDtErhurBPw7RK4buI4bu3w7R3T+G7ocO0ZeG6tuG6oErDtFvhu6FCw7R3w5ND4bquw7R34bqw4buE4bq2w7Thu6lDw7RKw5JIQ+G6rsO0ScO0Qk3hu6HDtOG6ruG6tnPhurbDtOG7kuG7juG7ocO04buKS+G7ocO04bqqcuG6tsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0ecOSSHfDtOG6rsSQw4zDtELhu6VKw7RK4buIREPhuq7DtHjhu6FD4bqww7TEqHB34bqww7RDceG7lmrDtFfEkMO0SuG6sOG6osO04bqo4bqiw7R5w4FDw7RD4bqww5LDtMSDS8OBw7Rb4bquw4l3w7Q6c+G6tsO0bOG6sXtb4bugbcSpw7RWTeG6tsO04bq34bq2w4FDw7RYw5ND4bquw7RsZeG6tsO9SkrDveG6qm3DtOG6sOG7oeG7lsO0SuG6sE/DtELhurxDw7TDo+G6sOG6ssO0feG6tkPhurDDtHtEQ+G6rsO0bDpxw7Rb4buA4bq2w7ThurfDreG6t21qw7Rb4bquRHHhurbDtGXhurbhuqBKw7Rb4buhQsSpw7ThurfhurBw4bq2w7R74buhQ8Spw7R3cHfDtEPDkkZ3w7R3RUPDtOG6qnLhurbDtErhu4hEQ+G6rsO04bqo4bqwS8O04buSw5V3w7RZ4bq8Q+G6rsO0W+G7oULDtFDDtEPhurDDksO04bqx4bq2Q+G6ruG7ocOMROG7iMO9xKnDtFfhu6FCw4xLd+G6sOG6tuG7ocO04bqw4buh4buWw7Q7Q3hEQ8O9xKjhurbhu6HDtHfDk0Phuq7DtHnEkEPhuq7DtOG6rsSQw4zDtErhu47DtOG7lS3hu5fDtOG6rsOS4buEQ+G6rsO0QuG7pUpqbi/DjG9uw4xv4bq34bqww71Ew7R2REPhuq544buhKw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

M.U thua đau ở cúp Liên đoàn Anh

M.U thua đau ở cúp Liên đoàn Anh
2015-10-29 07:53:00

Sau Chelsea và Arsenal, M.U là "ông lớn" thứ 3 phải nói lời chia tay cúp Liên đoàn từ vòng 4, sau thất bại trước Middlesbrough ở những loạt đá luân lưu với tỉ số 1-3.

ASEAN Super League sẽ khởi tranh vào tháng 8/2016

ASEAN Super League sẽ khởi tranh vào tháng 8/2016
2015-10-26 13:34:00

Tại cuộc họp Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Malaysia hôm 24/10, kế hoạch tổ chức ASEAN Super League đã chính thức được thông qua. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm...

VFF sẽ mất tiền tỉ nếu chia tay HLV Miura?

VFF sẽ mất tiền tỉ nếu chia tay HLV Miura?
2015-10-26 10:23:00

Thời gian qua, báo chí rùm beng về chuyện một ông bầu "đòi" thay HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông bầu này còn mạnh dạn tuyên bố: "Để tôi đầu tư đội tuyển thì Việt Nam sẽ...

Hoà chủ nhà M.U 0-0, Man City lấy lại ngôi đầu

Hoà chủ nhà M.U 0-0, Man City lấy lại ngôi đầu
2015-10-26 07:30:00

Máu đã đổ trên đầu Wayne Rooney, nhưng những nỗ lực của Gã Shrek cùng các đồng đội là không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của Man City. Trận hòa 0-0 tại Old Trafford ...

Real Madrid là đội bóng có thương hiệu đắt nhất

Real Madrid là đội bóng có thương hiệu đắt nhất
2015-10-24 07:59:00

Real Madrid chính là thương hiệu bóng đá đắt giá nhất hành tinh theo công bố mới đây của tạp chí Forbes, với giá trị lên đến 464 triệu USD. Thương hiệu của Real được định giá...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long