Cập nhật:  GMT+7
SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJTsOTSuG7pOG6sUrhu5A6Sjjhu5g7SuG6teG7tlfDmUom4buSP0rDmeG7tDtKOOG7tMOUOuG7tEo64bu24busOkrhu6bDozHDmUrhurXDlOG6p0rhurU+Oko44bqvSsO9OWNKw705PsOZSuG7suG7tsOUSuG6tVZK4bq14bu2V8OZSibhu5I/SC/hu7RMSUg0SsOZJsOUNzdFxKg04buTxajDlOG7pMSoSeG7tz064bu0SuG7pjvhu5I6Snnhu7RhSuG7t+G7tCFK4bu04bu2VzpK4bumw5Q64buySjU54buUOkom4bqtSjg24busOkpO4buGTUo4PUrhu6Z7OuG7sko44bqvSjrhu7I5ezpK4bq1PjpKTE1LSsOZ4bu0O0pOw5NK4buk4bqxSuG7kDrhu4ZKOOG7mDtK4bq14bu2V8OZSibhu5I/SsOZ4bu0O0o44bu0w5Q64bu0Sjrhu7bhu6w6SuG6tcOU4bqnSuG6tT464buGSuG7puG7mDhKTEtL4bq4SjhbOuG7sko/xIPDmUrDmeG7tDtK4bq1w5Thuqfhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDThu4vDlDQ44bu2OzrEqElI4bu2P+G7skrDmSbDlDc3RcSo4bu24buLxag6OMWoNsSoSjc44bqnJsWoRcSow6Lhu7bhu6Q44bu04bq+SkxLS0s04bql4buASuG7tMWo4bu24buy4bu0OOG6vkrhu4xLTTThuqXhu4DEqEo3NsOZRcSoLy/DmeG7gsOaw5Q7NOG7tDk44bu0O+G7guG6tTov4bukxag3Kjg7NC86xajDojcvTU5NSy9MTEzhu6RNTMOVTMOSw5Phu4w44buOTkxNJsOTLT/DlOG6py3hu7TDlOG7ti3DlDnhu4IlNOG7ssSoSsOUJjhFxKhOw5NK4buk4bqxSuG7kDpKOOG7mDtK4bq14bu2V8OZSibhu5I/SsOZ4bu0O0o44bu0w5Q64bu0Sjrhu7bhu6w6SuG7psOjMcOZSuG6tcOU4bqnSuG6tT46Sjjhuq9Kw705Y0rDvTk+w5lK4buy4bu2w5RK4bq1VkrhurXhu7ZXw5lKJuG7kj/EqErDouG7tuG7pDjhu7RFxKhMS0tLxKhK4bu0xajhu7bhu7Lhu7Q4RcSo4buMS03EqEovSUgvNElINErDmSbDlDc3RcSoNOG7i8OUNDjhu7Y7OsSoScSpw6Mxw5lK4bq1w5ThuqdKTktLSjg24bu2VzlKOOG6r0o64buyOXs6SuG6tT46SkxNS0o44bqvSjrGoD9KTUtMw5JK4bum4buWSuG7suG7tmE0SsOUOuG7tErhurThuqNK4buLPDrhu7JK4buTO+G7kjrhu7JKLUrhu5Hhu7bhu5A/SuG7pj7DmUrhu4s8OuG7sko44bqnSuG7t3Hhu5Phu5NK4buJVzhKP8OU4bqnSuG7k+G7lOG7tkrhu4U54buGSjjhu7QjSjg2UTpK4buhUD9K4bu34bu0w5Q74buGSuG7tDnhuqdXOkrhu6FQP0rhu7fhu7TDlDtKPzJKNn064buySjU54bqnSj88Sjfhu5Q6SuG6pTlROOG7hko44buYO0rhurXhu7ZXw5lKJuG7kj9Kw5nhu7Q7Sk1LSibDlDtK4bumfTrhu7JK4bumI8OUSjThu7TDoyI64buySuG6tSDhu7ZKOOG7tDlKOuG7tFM0Sjjhuq9K4buMLeG7jko4NuG7tlc5SuG7pns64buyLzjhu7Thu5A64buy4buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4bu3Njs64buySuG7pizhu4ZKw5nhu7Q7SuG6tcOU4bqnSsOZIko3Mko34buUOkrhuqU5UThKKuG7tjrhu7RK4bukO8OUOuG7tEom4buSSkzhu4LDkk/hu45KODbhu7ZXOUrhu6Z7OuG7si9M4buOSuG7pOG6sUrhu5A64buGSjjhu7Q5SuG7tGE4SkxOS0omw5Q7SuG7pn064buySjjhu7TDlDrhu7RKOuG7tuG7rDrhu4BKw5nhu7Q7SuG6tcOU4bqnSjjhu7TFqDtKOuG7ssOjMOG7tkomw5Q7SuG7pn064buySibhu5JKTOG7jErhu6ThurFK4buQOkrhurUg4bu2Sjc+SuG6tT46Sibhu5JKTOG7gsOT4buMS+G7hsOTSjg24bu2VzlK4bumezrhu7JK4buy4bu24buU4bu2SjU54bqn4buuOErDmeG7tDtK4buOTUomw5Q7SuG7pn064buySsOZLErhurXhu7ZXw5lKJuG7kj/hu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDThu4vDlDQ44bu2OzrEqElI4bu2P+G7skrDmSbDlDc3RcSo4bu24buLxag6OMWoNsSoSjc44bqnJsWoRcSow6Lhu7bhu6Q44bu04bq+SkxLS0s04bql4buASuG7tMWo4bu24buy4bu0OOG6vkrDksOSTjThuqXhu4DEqEo3NsOZRcSoLy/DmeG7gsOaw5Q7NOG7tDk44bu0O+G7guG6tTov4bukxag3Kjg7NC86xajDojcvTU5NSy9MTEzhu6RNTMOVTMOSw5NLOMOVTEtPJsOSLTThu7Q5Ozrhu7It4bqlw5Qtw5nDlD8tKuG7tMWo4buCJTThu7LEqErDlCY4RcSoTsOTSuG7pOG6sUrhu5A6Sjjhu5g7SuG6teG7tlfDmUom4buSP0rDmeG7tDtKOOG7tMOUOuG7tEo64bu24busOkrhu6bDozHDmUrhurXDlOG6p0rhurU+Oko44bqvSsO9OWNKw705PsOZSuG7suG7tsOUSuG6tVZK4bq14bu2V8OZSibhu5I/xKhKw6Lhu7bhu6Q44bu0RcSoTEtLS8SoSuG7tMWo4bu24buy4bu0OEXEqMOSw5JOxKhKL0lILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDThu4vDlDQ44bu2OzrEqEnhu5Mhw5lKN+G7tjrhu7RK4bu3NsOjMDrhu7JK4bu34buTeeG7t0p54bu0w6MiOuG7skrhuqThu5Dhu4ZK4bu0OeG6p1c6SuG7i1Q/SuG7n+G7tOG7rErhu6bDozHDmUo4w6NK4bq1UTrhu4ZK4bu0w6MgOuG7sko64buy4bu04bu2VzThu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDTDrDvhu6ThuqfEqEnDvTljSjU5PsOZSuG7suG7tsOUSuG6tVZK4bq14bu2V8OZSibhu5I/SkY64buyOXs6SuG6tT46SkxNS0dK4bukO0rhu7c2OTrhu7JKw6MiOuG7skrEqTvhu5I6SuG7t3Hhu4vhu7VK4buTe0rhu4vhu7Thu7hKcOG7tjrhu7RK4bqh4bqnSjU54bqnVjpKw5nhu7Q7SuG7pjvhu5I6Sjjhu7TDlDrhu7RKOuG7tuG7rDpKOD064bu04buGSjjhu7Thu5I64bu0SjThu7Q+SjU54buUOkom4bqtSuG6teG7kkrDmeG7tDtK4bumO+G7kjpK4bq14bu24busOko44bu0w5Q64bu0Sjrhu7bhu6w6SuG6tcOU4bqnSuG6tT46SuG7plhKPzJKNn064buySjU54bqnSj88Sjfhu5Q6SuG6pTlROOG7hko44buYO0rhurXhu7ZXw5lKJuG7kj/hu4ZKOMagOuG7sko44bu04busP0o44bu0OUo64bu0UzThu4ZK4bq1w6MiOkom4busOko04bu04buQOEo4NuG7tlg6Sirhu7Y64bu0Sjjhu67hu4JK4buLw6E64buySuG6tSDhu7ZK4bu0XUo4NjFKw5nhu7Q7Sjjhu7TDlDrhu7RKOuG7tuG7rDpK4bumw6Mxw5lK4bq1w5ThuqdK4bq1PjpKOOG6r0rDvTljSsO9OT7DmUrhu7Lhu7bDlErhurVWSuG6teG7tlfDmUom4buSP+G7hkrDmeG7kMOZSuG7tDvhu5g4SuG7pn064buySjjDo0rhurVROuG7hkrhu7RdSjg2MeG7hkrhu7Lhu7Yg4bu2Sjjhu7Thu7ZXOUrhurXhu7ZXw5lKJuG7kj9Kw5nhu7Q7Sjjhu7TDlDrhu7RKOuG7tuG7rDpK4bumw6Mxw5lKw5nhu5DDmUrDmVE0SsOafUrEqTvhu5I6Sjg74buSOko4PTrhu7RKODbhu7ZYOkoq4bu0w5Thu7ZKw5ksSuG7tOG7tlc5SjU54buU4buCSuG7t+G6r0o6xqA/Sk1LTU1K4bum4buuOko6w5Thuqfhu4ZKKuG7tDvhu5Q64buySsOTTuG7gktLS0rhu6Y74buSOkrhurXhu7bhu6w6Sjjhu7TDlDrhu7RKOuG7tuG7rDpK4bumw6Mxw5lKODY54bqnVjpKOOG7tDw64buySjjDo0rhurVROuG7hkrhu7TDoyA64buySjrhu7Lhu7Thu7ZXNOG7hkrhu7Lhu7Yg4bu2Sjjhu7Thu7ZXOUrhurXhu7ZXw5lKJuG7kj/hu4JK4bu34bu0PDrhu7JKNTnDlErDmeG7kMOZSuG7tDvhu5g4SuG7pn064buySuG7tF1KODYx4buGSjg2OeG6p1Y6Sjjhu7Q8OuG7skrDmTk64buySsOZUTRKw5nhu7Q7SuG7pjvhu5I6SuG6teG7tuG7rDpKOOG7tMOUOuG7tEo64bu24busOko44bu0PDrhu7JKOOG7tjpK4bu04bqzOUrhu7jDmeG7tOG7hko44bqvSuG7pixK4bumIzrhu7RK4bu0w6MgOuG7skrDmeG7tCE6Sjrhu7Lhu7RWSjThu7TDoUrhu7QxNErhurUg4bu2SuG7puG7tlY5Sirhu7ZXOuG7hkrhu7IsNEo04bu0UjpK4buy4bu24buU4bu2SjU54bqn4buuOErhurXhu7ZXw5lKJuG7kj/hu4ZK4buy4bu24buUP0o4PUomV0o44bu0UThKOuG7suG7tOG7tlc0Sjg24busOkrhu6Yjw5RKw5rhu5I64buGSuG7suG7tmE0SsOZ4buQw5lK4bumI8OUSjThu7TDoyI64buySuG7tDvhu5I6Sjjhu7Thu5I64bu0SsOZ4buQw5lKP8Ogw5lKOOG7tuG7rDlKNOG7tOG7kDhKODbhu7ZYOkoq4bu2OuG7tEo44buuSi1K4bql4buWSuG7tH3hu7bhu4JILzRJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDRkOTjhu7Q7NsSoSeG7n+G7tOG7kDrhu7RK4buJOeG6p0gvNEk=

Khánh Duy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ nhịp sản xuất, duy trì đà tăng trưởng

Giữ nhịp sản xuất, duy trì đà tăng trưởng
2023-05-15 08:01:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, ngành Công nghiệp của cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường....

Tam Sơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Tam Sơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới
2023-05-14 10:45:00

baophutho.vn Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM, được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng sự quyết liệt chỉ đạo của cấp ủy,...

Tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển

Tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển
2023-05-14 10:44:00

baophutho.vn Thời gian qua huyện Tam Nông đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp về huy động vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, góp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long