Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhsTeG7qkV0U0bhu6xFM000RcOUIuG7sFJF4buww53hu7BSRS5Tw53hu7BF4buqPVRF4buwTeG7sFJFw5VG4bus4bqyRcavVOG7oCFF4buq4buMIeG6rC9T4bq44bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/aOG7kkbDlMSQ4bqobuG7iuG7qkXhurrDieG6uuG6vOG6skVTITThu57hu7BFbE3hu6pFdFNG4busRS5U4bucP0UuPMOVRS47VOG7oOG7sEXGr1NGVEVjU30j4buwUkUuO8Oa4buwU0UzTTRFw5Qi4buwUkXhu7DDneG7sFJFLlPDneG7sEXhu6o9VEXhuqRudG3huqZFUuG7iOG7sEUxPVRFLlMiw5VFU1Thu57hu7BFU1Thu54hRTohw41Fw5UjRcOVTiFF4buoSVRF4buwUkjhu7BTReG7sMOd4buwUkXhu7BSU1Thu54/4bqyRT9TRy5FLjtU4bug4buwRcavVOG7sFNFLuG7nEXhu7DDneG7sFJFLlPDneG7sOG6skUuO+G7rOG7sFJF4buQ4buuRS7Dkz9FLjsh4buwUkUuUyLDlUVTVOG7nuG7sEUzTTRFw5Qi4buwUkUzw4xFbnRtReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rOG6skXGr1Thu6AhReG7quG7jCFFMUhFxq9TIUXDlE3hu7BFw5V9RW50bUXGr1Thu6AhReG7quG7jCHhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqjhuqxU4buqUkXDleG7qEYsLMOAxJBUY+G7kuG7sC7hu5I7xJBFLC404buo4buSw4DEkDJUw5QuU+G6sEXhurjDicOJw4k/M+G6tkVT4buSVFJTLuG6sEXhu4bhurjhurw/M+G6tsSQRSw7w5XDgMSQLy/DleG6tOG7jkbhu6w/UyEuU+G7rOG6tDHhu7Avw5Thu5Isxq8u4busPy/hu7Dhu5IyLC/hurrhurzhurrDiS/hurjhurjhurjDlOG6uuG6uMOJw4rhu4Thurjhu4Qu4bq+4buG4bq64bq44buo4bq6LeG6uC3hurrhurTFqD9SxJBFRuG7qC7DgMSQbE3hu6pFdFNG4busRTNNNEXDlCLhu7BSReG7sMOd4buwUkUuU8Od4buwReG7qj1UReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rOG6skXGr1Thu6AhReG7quG7jCHEkEUyVMOULlPDgMSQ4bq4w4nDicOJxJBFU+G7klRSUy7DgMSQ4buG4bq44bq8xJBFL+G6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/Y0Y/LlThu6zhu7DEkOG6qG5SfSRURcOUTeG7sEVTITThu57hu7BFbE3hu6pFdFNG4busRcOVUyE04bug4buwReG7kOG7uFRFw5VNNEUuO+G7tOG7sFJF4buwU8So4buqReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rEXDlVNOLkXhu6h9JeG7sFLhurJFUlRGRS7hu4rhu7BSRVJUR0UuO8OZRS5TIUXhu7BTw5M/4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqh2PVRFP1N9I+G7sFJFw5VTTeG7qkXigJx4TTRFw5Qi4buwUkXhu7DDneG7sFJFLlPDneG7sEXhu6o9VEXhu6hIRTohR0UuO8Oa4buwU0Xhu6hU4bua4buwRS48w5XhurJF4buoTSFFw5RIVOG6skXDleG7rkXhu5BU4bug4buqRcavUypUReG7kE8hReG7sFN94buwUkXGr1PDneG7sFJFw5Xhu65F4buQVOG7oOG7qkXGr+G7nC5FLlMow5XigJ3hurJFUyE04bue4buwRS5U4bucP0UuPMOVRTohR+G7sEUuO1Thu54uRTFIRS47VOG7oOG7sEXGr1NGVEXDlUfDlUXDlVM+RS47fSPhu7BSRcOVPkZFxJHDjeG7sFJFMUhFw5VTVeG7sFNFLEfDlVNFw5U+RkVuU0hF4buwfT3DlUUuO+G7rOG7sFJFLCHhu7IuRTohR0UuO8Oa4buwU0UuUyLDlUVTVOG7nuG7sEVjU30j4buwUkUuO8Oa4buwU+G6skU/U8ONVEXhu6hI4buqRS5TIsOVRcOVU04u4bqyReG7qE40RTFU4buew5VF4buwTeG7sFJFw5VG4busReG7kCRURSzhu7Lhu7BSRcOVPkZF4buwUn0kVEXDlE3hu7BF4buoSOG7qkXhu6o8w5VFLlThu5oh4bq0RXhHw5VF4buQw5nhu7BTReG7kE00ReG7qEhF4buwU1Thu57hu6pFMTxFw5VTVeG7sFNFLjvDmUU6IUbhu7BFLjtX4buwUuG6skUuU30k4buwUkUzITThu5rhu7DhurJF4buoTSFFw5RIVEXDlT5GRcOVw41FU+G7nkUuU+G7suG7sFJFw5VTVeG7sFNFLjvDmeG6skVTITThu57hu7BFw5QhNEUuO8Oa4bqyReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rEXDlVNOLkXhu6h9JeG7sFJFw5VHw5VFLlThu5ohRcOVU1VF4buQw4xF4buQSS7hurZFM0fDlUXhu5DDmeG7sFNFO1lF4buw4bu2VEXDlCHhu7BSRcOVw53hu7BSRTFU4buew5XhurJFUlTDjVRFP1NHP+G6skXhu6jhu7ZFLjvDmuG7sFNFLlMiw5VFU1Thu57hu7BFMUhFP1NN4buwRcOVw53hu7BSRS47R8OVU0Xhu7BTVOG7nuG7qkXDlTxFLlPhu6BFw5VT4busRcOVR8OVRcOVI0U6IUbhu7DhurJF4buQI+G7sEUxw5nhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHY9VEXhu6o8w5VFLlThu5ohRcOV4buuRVUuReG7sFNOLkXhu6rhu7YuRTPDjEUxSEXhurrDiUXGr1MhRcOUTeG7sEXDlX1F4buQSS5Fw5VTIcOS4buwRW50bUXGr1Thu6AhReG7quG7jCHhurJF4buq4bu2LkUzw4xF4buQSS5Fw5VTIcOS4buwRW50bUXhu7BN4buwUkXDlUbhu6xF4buw4buK4buqReG6usOJ4bq64bq84bqyReG7sFJGNEUuXUXhu5BPIUXhu7Dhu4rhu6rhurJFUyE04bue4buwRWxN4buqRXRTRuG7rEXhu5DDjEXDlVPhu6RF4buQSeG7rEXDlUfDlUU/U1bhu7BSRcOVUyE04bua4buwReG7qsOd4buwRT9T4buyVEVTJT9Fw5VTSi5Fw5VTxqBFMT1URcOVI0U6IUbhu7DhurJF4buQI+G7sEUxw5lFMUhFw5VHw5VFM8OM4bqyRS5Tw5lFLjtO4buwRVMhNEXhu5Dhu7bhu7BSReG7sFIh4bu04buwReG7qCLDlUXhu5BPIUUufUXDlSNFLCpFMcOTLkXDlVNOLuG6skVTSUUuT+G7sFJFxq85RS5TIcOTLuG6skVT4busSOG7sEUuU1Thu57hu7BFw5VHw5VFLlThu5ohRcOVU1XhurRFdDvhu6zhu7BSReG7kOG7ruG6skXDlUfDlUUzw4xFY0bhu6xFeEfhurJFcyPhu7BFdlRFMUhFduG7puG7sFNFbElURS5U4bucP0UuPMOVRcOUITRFLjvDmuG6skXhu7BN4buwUkXDlUbhu6xFw5VTTi5F4buofSXhu7BSRcOVR8OVRS5U4buaIUXDlVNVRTPDjEXhu5BJLkXDlVMhw5Lhu7BFbnRtReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rEUuU+G7kuG7rEVTfT3hu7BSRTNNNEXDlCLhu7BSRTPDjEVudG1Fxq9U4bugIUXhu6rhu4wh4bq0RcSR4bu04buwUkXDlVNVRWNTIEXEkVvDlUVvRuG7sFNFLUVjUz5FLsOZw5VTRXVibmRFM8OMRXMj4buwRXZURcOVU+G7rEXhu45U4bucLuG6sEXEkHY9VEU6ITThu5wuRS5N4buqRTNNNEXDlCLhu7BSRS5TSOG7sFNFw5XDneG7sFJFM8OMRW50bUXGr1Thu6AhReG7quG7jCFFMUjhu6xFw5Uh4buyVEXhu7Dhu4rhu6pF4bq6w4nhurrhurzhurJFM8OMRVMhNEXhu5Dhu7bhu7BSReG7sFIh4bu04buwReG7qCLDlUUzTTRFw5Qi4buwUkXGr+G7nC5Fw5VOIUVTSUUuT+G7sFLhurJFP1NHLkUuO1Thu6Dhu7BFLMON4buwRTMhTi7hurJFOiE0RVPhu6xJw5VTRcOVR8OVRTEp4buwUkUsw43hu7BFMyFOLkUuw5M/RS47IeG7sFLhurJFw5VTITThu6Dhu7BF4buQ4bu4VEXDlSNFw5VOIUXDlU00RS474bu04buwUkXhu7BTxKjhu6pFLuG7iuG7sFJFUlRHRS47w5lFLlMhReG7sFPDkz/hurJF4buwTeG7sFJFw5VG4busReG7kCRURSzhu7Lhu7BSReG7sFNN4buwRcOUTeG7sOKAneG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/Y0Y/LlThu6zhu7DEkOG6qOG6rFThu6pSRcOV4buoRiwsw4DEkFRj4buS4buwLuG7kjvEkEUsLjThu6jhu5LDgMSQMlTDlC5T4bqwReG6uMOJw4nDiT8z4bq2RVPhu5JUUlMu4bqwReG7gOG7guG7hj8z4bq2xJBFLDvDlcOAxJAvL8OV4bq04buORuG7rD9TIS5T4bus4bq0MeG7sC/DlOG7kizGry7hu6w/L+G7sOG7kjIsL+G6uuG6vOG6usOJL+G6uOG6uOG6uMOU4bq64bq4w4nDiuG7hOG6usOKLuG7huG7huG6uOG6uOG7qMOKLcOK4bq0xag/UsSQRUbhu6guw4DEkGxN4buqRXRTRuG7rEUzTTRFw5Qi4buwUkXhu7DDneG7sFJFLlPDneG7sEXhu6o9VEXhu7BN4buwUkXDlUbhu6zhurJFxq9U4bugIUXhu6rhu4whxJBFMlTDlC5Tw4DEkOG6uMOJw4nDicSQRVPhu5JUUlMuw4DEkOG7gOG7guG7hsSQRS/huqjhuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2NGPy5U4bus4buwxJDhuqhoSUUuT+G7sFJFUlRG4busRS5Tw53hu7BSRTPDjEVzI+G7sEV2VEXhu5B9JcOVReG7kE8hRS59RTNNNEXDlCLhu7BS4bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjEkeG7oEU/U07hu7BF4buQTiFF4buQSS5Fw5VTIcOS4buwRW50bUXhu7BN4buwUkXDlUbhu6xF4buw4buK4buqReG6usOJ4bq64bq84bqyRTPDjEV0U0nDlVNFcyPhu7BFLsOTP0UuOyHhu7BSReG7kE8hRS59ReG7sE3hu7BSRcOVTj9F4buQfSThu7BSRVJURuG7rEUuU8Od4buwUkUuOzzDlUUzw4zhurJFxq9TIUXDlE3hu7BFw5V94bqyRcOVR8OVRS5TVOG7nC5Fw5VT4buc4bqyRcOVw41URS5J4bus4bqyReG7sE3hu7BSRcOVTj9FM000RcOUIuG7sFJF4buwU0hFMeG7iuG7sEVT4buuRuG6skUuVOG7nOG7sEUuPVRF4buo4buIP0Xhu5BKLkUyVFFUReG7qlRQ4buwRT9TVUUqRcOVR8OVReG7kFThu6Dhu6pFw5XDneG7sFJFw5Xhu7bhu7BS4bq2RTNNNEXDlCLhu7BSRSzDjeG7sEU/U8OS4buqRW9jb3BF4buQ4buyVEUxPVRFYkfhu7BTReG7juG7ti5F4buoV8OVRXRTScOVU0VzI+G7sOG6tkUuUyFFUygu4bqyRcavUyE04buc4buwRcavU1XDlVNFw5VHw5VFw5Thu6xG4buwU0Xhu7BSU1Thu54/4bqyRcOVR0Xhu7BTTeG7sEXhu5BPIUUufUU/U0cuRS47VOG7oOG7sEUsw43hu7BFMyFOLuG6skXGr1Thu7BTRcOU4busRuG7sFPhurJFw5TDmcOVU0UxPOG6skXhu7BTxKjhu6pFLknhu6xFMVThu57DlUXhu6hI4buq4bqyReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rEUuUyFF4buwU8OTP0Xhu7BSfSRURcOUTeG7sOG6skU/U07hu7BF4buQTiFF4buQSS5F4bq+4bq4RS47VOG7niFF4buQ4bu04buwUi/hu7BSfSRURS47KkXhu6jhu5rhu7DhurThurThurRFxJHhu7JURTE9VEXDlUfDlUUzw4xFw5VW4buwReG7qElU4bqyRWxN4buqRXRTRuG7rEU/U07hu7BF4buQTiFF4buqQFRFM8OMReG7kEkuRS5T4bua4buqRVUuReG7sFNOLkXhu6rhu7YuRS5U4buaIUXDlVNVRTPDjEVudG1F4buwTeG7sFJFw5VG4bus4bq0RWNHw5VFxq9TIUXDlE3hu7BFw5V94bqyRS5U4bucP0UuPMOVRcOUITRFLjvDmuG6skXDlT7hu7BSRcOV4buy4bqyReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rEXDlVNOLkXhu6h9JeG7sFJFw5VHw5VFLlThu5ohRcOVU1VFxq9TIUXDlE3hu7BFw5V9RW50bUXGr1Thu6AhReG7quG7jCFF4buQw4xF4buQfSXDlUXDlcOd4buwUkXhu7BTw5Phu7DhurZF4buqQFRFM8OMRcOV4buuRS5T4bua4buqRVUuReG7sFNOLkXhu6rhu7YuRcavUyFFw5RN4buwRcOVfUXhu5B9JcOVRcOVw53hu7BSReG7sFPDk+G7sEXGr1MhRcOUTeG7sEXDlX1FbnRtRcavVOG7oCFF4buq4buMIeG6skUu4busSOG7sEVTITThu57hu7BFw5Xhu65FLlPhu5rhu6pF4bq6w4lFxq9TIUXDlE3hu7BFw5V9RS47KkXhu6jhu5rhu7BF4buQfSXDlUXDlcOd4buwUkXhu7BTw5Phu7BFxq9TIUXDlE3hu7BFw5V9RW50bUXGr1Thu6AhReG7quG7jCFF4buw4buK4buqReG6usOJ4bq64bq84bq04bqsLz/huqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9i4busw5Q0xJDhuqjEkeG7tOG7sFJFw5VTVUViKVRFduG7iuG7sEVoSOG7rEUtRXQ7fSrhu7BSRT9TVuG7sFJFbsOd4buwUkXhu7BSU1Thu54/RTFIRXBTRy5FLjtU4bug4buwReG7sMOd4buwUkUuU8Od4buwRVMhNOG7nuG7sEVsTeG7qkV0U0bhu6xFxq9TS+G7sFJF4buQw5nhu7BT4bqwReKAnHBT4bus4buwUkUuO0jhu6xFM000RcOUIuG7sFJFbnRtReG7sE3hu7BSRcOVRuG7rOG6skVudG1Fxq9U4bugIUXhu6rhu4whRSpFw5VHw5VF4buQw5lGRT9TfSPhu7BSRS474bus4buwUkVTITThu57hu7BF4buQRuG7sFJFw5RUUOG7sEU7RkUsw51UReG7sOG7uFThurJFUuG7rj9FP1NP4buwReG7qkbhu7BSReG7qElURSxbw5VFLOG7suG7sFJF4buqPVThurJFLlNGNEXhu5Dhu7hURcOUVOG7nuG7sEXhu6pJ4busReG7qj1URcOVU+G7rEUxKeG7sFJF4buww53hu7BSRS5Tw53hu7BFw5U+RkVTITThu57hu7DhurRFdDvhu6zhu7BSRSwh4buyLkU6IUdFLjvDmuG7sFNFTjThurJFUyE04bue4buwReG7qCHDneG7sEXGr1Thu5rhu7BFLjvDmuG6skXhu45H4buqRSxHLkXhu6o8w5VFLlThu5oh4bqyReG7kMON4buqReG7jsON4busRS5U4buaIUXDlVNVReG7kEkuReG7kOG7nOG7sEXhu5BNIUXDlVPhu4jDlUXhu5Dhu5zhu7BF4buQ4buu4bqyRS5TIsOVRSwiRcOVU04uReG7qH0l4buwUuG6skXhu47hu6Lhu7BFMTDhu7BS4bq0RWghNOG7nuG7sEXDlXvhu7BSRcavw5k/RS5TJFRF4buOVOG7oCFFw5R9I+G7sFLhurJFxq9T4buS4buwRS5TfSrhu7BS4bqyReG7kOG7tuG7sFJFMVThu5rhu7BF4buQ4buyVEUxPVRF4buqQFRFw5VHReG7sFNN4buw4bqyRS7hu7hFw5VTW8OVRcOV4buuRS5TSOG7sFNFLlXDlVNFMyFOLkUs4buIw5XhurJFLknhu6xF4buQ4bu24buwUkXhu6giw5VFLlMow5VF4buQw5I0RS5TIsOVRVNU4bue4buwRWNTfSPhu7BSRS47w5rhu7BTReG7sFJINEXDlUjhu7BSReG7qknhu7BTReG7qsagRTFIRSxNIUU74bu24buwUkVTI+G7sOKAneG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YSEuU+G7rDvEkOG6qG5SV8OVRWxG4buq4bqsLz/huqg=

Ngọc Lam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ nhịp sản xuất, duy trì đà tăng trưởng

Giữ nhịp sản xuất, duy trì đà tăng trưởng
2023-05-15 08:01:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, ngành Công nghiệp của cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường....

Tam Sơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Tam Sơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới
2023-05-14 10:45:00

baophutho.vn Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM, được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng sự quyết liệt chỉ đạo của cấp ủy,...

Tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển

Tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển
2023-05-14 10:44:00

baophutho.vn Thời gian qua huyện Tam Nông đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp về huy động vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, góp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long