Cập nhật:  GMT+7
4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG7qUzhu7Thu4LGr+G7qkrhu7bhu4Lhu6Lhu67hu5zhu6jhu4Jh4buqw5nhu5zhu4LDnUzhu7Lhu4I+4buo4buqVOG7tOG7gsOdNCLhu4Lhu54/4bu0xq/hu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RHSOG7gmFM4buCWVVd4buC4bu0KuG7quG7gl19N+G7nOG7gl0i4bqhVeG7tOG7guG7iOG7gl1W4bu04buoQ+G7gl3hu6hM4bu04buo4buCPuG7qCrhurgv4buoRuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj5s4bugSuG7ouG7huG6uuG7k8avTOG6oeG7gkbDjC/DjUPhu4JdTeG7quG7guG7q300IeG7tMav4buC4bq/SuG7tuG7guG7nsOV4bu0xq/hu4Lhu5PGr+G7qMOa4buC4bun4buoIOG7guG7q+G7qCND4buC4burfSLhu7TGr+G7gl3hu5Dhu7Lhu4Lhu4Hhu67hu5zhu6jhu4JhMeG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7suG7guKAk+G7gmvhu6pL4bu24buC4buiMeG7nOG7guG7tMav4buow5rhu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPuG7gj7hu6gq4buq4buC4buoKD7hu4JhLuG7quG7guG7q300IeG7tMav4buC4bq/SuG7tuG7guG7nsOV4bu0xq/hu4Lhu5PGr+G7qMOa4buC4bun4buoIOG7guG7q+G7qCPhu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4Lhu6lM4bu04buCxq/hu6pK4bu24buC4bui4buu4buc4buo4buCYeG7qsOZ4buc4buCw51M4buy4buCPuG7qOG7qlThu7Thu4LDnTQi4buC4bueP+G7tMav4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buER0jhu4JhTOG7gllVXeG7guG7tCrhu6rhu4JdfTfhu5zhu4JdIuG6oVXhu7Thu4Lhu4jhu4JdVuG7tOG7qEPhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gj7hu6gq4buCxq8m4buy4bqq4buC4bun4buoIOG7guG7q+G7qCND4buC4bur4buoS+G7quG7guG7k8avIuG6oVThu7RD4buCxakiTuG7tMav4buC4buT4buq4bu04buoQ+G7gmxM4buC4buTP+G7qkPhu4LDqsOS4buc4buCa+G7qkrhu7TGr0Phu4JBV+G7tOG7qOG7guG7p+G7qCDhu5xD4buCw7RN4bu0xq/hu4Lhu6ks4bu0Q+G7guG7k+G7quG7tOG7qOG7gsOq4bus4bu04buoROG7guG7q03hu6rhu4Lhu6fhu6gg4buC4bur4buoI0Phu4Jd4buoSuG7suG7gsav4buqSuG7gltM4bu04buCxq/hu6pK4bu24buC4bui4buu4buc4buo4buCYeG7qsOZ4buc4buCw51M4buy4buCPuG7qOG7qlThu7Thu4LDnTQi4buC4bueP+G7tMav4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buER0jhu4Lhu5zhu7jhu4JdfVThu7Thu4JH4buE4buC4bueLOG7tOG7gmHhu65D4buC4bui4bu2SuG7tOG7qOG7guG7tMav4buo4buqw5k+4buCYUzhu4LGr+G7mOG7tOG7gkZE4buE4buE4buE4buCW+G7quG7tOG7qOG7gmHhu6pU4bu04buC4bucS+G7nOG7gl19NCHhu7TGr+G7gl19VOG7tOG7guG7nuG7rkrhu4Lhu5pM4bu0ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4JG4buE4buE4buEPsOgQuG7guG7qOG7oOG7qsav4buoXeG6quG7guG7iuG7hOG7iD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4bucROG7mkrhu7Y+4buoIl3hu6jhu7ZEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9HSEfhu4QvRkZG4buiR0ZG4buEw4xJ4buEXUlJSEjDneG7hC16SUhJ4buIxKhG4buK4buKSeG7iOG7iMOMxKgt4bugRknFqMWoRFg+xq/hu4bhu4JKw51d4bq04buG4bupTOG7tOG7gsav4buqSuG7tuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7suG7gj7hu6jhu6pU4bu04buCw500IuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEdI4buCYUzhu4JZVV3hu4Lhu7Qq4buq4buCXX034buc4buCXSLhuqFV4bu04buC4buI4buCXVbhu7Thu6hD4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4I+4buoKuG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7hkbhu4Thu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bhu4rhu4Thu4jhu4bhu4Iv4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq64bupTOG7tOG7gsav4buqSuG7tuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7suG7gj7hu6jhu6pU4bu04buCw500IuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEdI4buC4bueNCjhu5zhu4JZVV3hu4Lhu7Qq4buq4buCXX034buc4buCXSLhuqFV4bu04buC4buI4buCXVbhu7Thu6hD4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4I+4buoKkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7q03hu6rhu4Lhu5zhu6g0LOG7tMav4buCXX3hu6zhu7Thu6hD4buC4bucS+G7nOG7guG7ouG7tkrhu7Thu6jhu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPkPhu4Lhu54s4bu04buCYeG7ruG7gltO4bu04buCw6Ai4buSXeG7glnhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6Lhu7ZK4bu04buoQ+G7guG7ouG7tkrhu7Thu6jhu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPuG7guG7njRK4buC4bu0xq80IeG7quG7gsOdSuG7tuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7nuG7quG7gsOdTOG7suG7gmHhu6rDmeG7nOG7ginhu4Lhu7Q0LuG7nOG7guG7tMav4bu2TOG7quG7guG7nk/hu4Lhu5wi4bu0xq/hu4Lhu5zhu5I+4buCXeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6rhu7Thu4Jhw5rhu4Lhu6jhu7ZNXeG7guG7nj/hu7TGr0Phu4JZVeG7guG7qOG7tk3hu5zhu6jhu4I+4buoS13hu4JdfeG7quG7pOG7tOG7guG7nDJK4buC4bueLOG7tOG7gmHhu65D4buCXeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6rhu7Thu4Jhw5rhu4Lhu7Thu6gi4buC4buc4buYIuG7gl0i4bqh4buk4bu04buC4buiMeG7tMav4buCYeG7ruG7gl194buw4buCYeG7qsOZ4buc4buCw51M4buyQ+G7guG6oVQi4buC4buc4buYIuG7gmHDmuG7gl194bus4bu04buo4buC4bueP+G7guG7tMav4buow5rhu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPkPhu4Jd4buo4buu4buCXX00IeG7tMav4buCw51K4bu24buC4bueP+G7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tDQu4buc4buCYUzhu4Lhu7TGr+G7tkzhu6rhu4Lhu7Q0LuG7nEThu4Lhur9L4buc4buC4bui4bu2SuG7tOG7qOG7guG7tMav4buo4buqw5k+4buC4bucM+G7tMav4buC4bueT+G7gl19N+G7nOG7gl3hu6pVPuG7gj7hu6g94bu0xq/hu4Jh4buS4bu0Q+G7gl0i4bqh4buk4bu04buC4buiMeG7tMav4buCw51K4bu24buC4bueP+G7tMavQ+G7gsOdTOG7suG7guG7qCbhu4JbLOG7guG7njRK4buC4bu0xq80IeG7quG7gsOdSuG7tuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7nuG7quG7gsOdTOG7suG7gmHhu6rDmeG7nOG7gl1N4buq4buC4bu0NC7hu5zhu4Lhu7TGr+G7tkzhu6pC4buCXTThu4Jh4buS4bu04buCPuG7qDDhu4Lhu6goPuG7gmEu4buq4buC4bu04buoIuG7guG7nOG7mCLhu4Lhu5wySuG7glvhu6rhu7Thu6jhu4Jh4buqVOG7tOG7guG7nuG7pOG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7guG7qDQu4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qMOa4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT5D4buCXSLhuqHhu6Thu7Thu4Jb4buq4bu04buo4buC4bueTOG7tuG7gl1N4bu24buC4bu0xq/hu6jDmkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hur9KPl3hu6rhu7bhu7Thu4bhurrhurjhu6rhu7LGr+G7guG7nMOdSltb4bq04buG4buq4bq/4bug4bu0XeG7oH3hu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGw6Hhu6rhu6Jd4buo4bqq4buCRuG7hOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4LDjMONSD7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4bucROG7mkrhu7Y+4buoIl3hu6jhu7ZEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9HSEfhu4QvRkZG4buiR0ZG4buEw4xJw4xdw4zhu4jhu4rhu4TDnUbhu4QteklISeG7iMSoRuG7iuG7isOMw4xG4buKw40tSsSo4buI4bug4bucRFg+xq/hu4bhu4JKw51d4bq04buG4bupTOG7tOG7gsav4buqSuG7tuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7suG7gj7hu6jhu6pU4bu04buCw500IuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEdI4buCYUzhu4JZVV3hu4Lhu7Qq4buq4buCXX034buc4buCXSLhuqFV4bu04buC4buI4buCXVbhu7Thu6hD4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4I+4buoKuG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7hkbhu4Thu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bDjMONSOG7huG7gi/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hur9KPl3hu6rhu7bhu7Thu4bhurrhu6nhu6rhu7Thu6jhu4Jh4buqVOG7tOG7guG7q300IeG7tMav4buC4bq/SuG7tuG7guG7nsOV4bu0xq/hu4Lhu5PGr+G7qMOa4buC4bun4buoIOG7guG7q+G7qCPhu4Jd4buoSuG7suG7gsav4buqSuG7gj7hu6g94bu0xq/hu4Jh4buS4bu04buCXX034buc4buCXSLhuqFV4bu0ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq/M+G7tMav4buCXU3hu6rhu4Lhu6lM4bu04buCxq/hu6pK4bu24buC4bui4buu4buc4buoQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu6Dhu7Lhu4Lhu6gj4buc4buCW+G7quG7tOG7qEPhu4Jb4buq4bu04buo4buCYeG7qlThu7Thu4JhTOG7guG7tMavNCHhu6rhu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7gsOdSuG7tuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7njQo4buc4buC4bucIuG7tMav4buC4buc4buSPuG7gl3hu6gl4bu0xq/hu4Jd4buq4bu04buCYcOa4buCXeG7qOG7ruG7gl19NCHhu7TGr+G7gsOdSuG7tuG7guG7nj/hu7TGr0Phu4Lhu540KOG7nOG7gl004buCYeG7kuG7tOG7gmHDmuG7guG7nOG7qFXhu4Lhu54/Q+G7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7gltL4buc4buoQ+G7gj7hu6hLPuG7gsOdIuG7lF3hu4LDneG7qlThu7Thu4J7Ikrhu7Thu4Lhu55V4bu04buCw51K4bu24buC4bueP+G7tMavQ+G7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7skPhu4LDoCLhu5Jd4buCWeG7qOG7liLhu4LDnUrhu7bhu4Lhu54/4bu0xq9D4buC4bueTOG7tuG7gl1N4bu2Q+G7guG7ok3huqHhu4Lhu7TGr+G7qMOa4buCYUzhu4Lhu5pO4bu24buC4buo4buq4buk4buy4buCXeG7qOG7kl3hu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPkThu4Lhu4fhu5DhuqHhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu6jhu7ZNXeG7guG7nj/hu7TGr+G7gsav4bu4PuG7gj7hu6jhu5jhu7Thu4JZVV3hu4Lhu7Qq4buqQ+G7guG7qCg+4buCXUvhu5zhu4LGr+G7qjlK4buC4bucS+G7nOG7guG7ouG7tkrhu7Thu6jhu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZPuG7gmFM4buCXX00IeG7tMav4buC4buoI+G7nOG7guG7nuG7pOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4Lhu5zhu7jhu4Lhu6jhu6rDmSLhu4J7Ik7hu4Lhu7Thu6jhu6rDmeG7suG7gmEx4buCxq/hu6pO4buq4buCeyLhuqFVXeG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7skPhu4LDoCLhu5Jd4buCWeG7qOG7liLhu4LDnUrhu7bhu4Lhu54/4bu0xq9D4buC4buiMeG7guG7qCPhu5zhu4JhTOG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7guG7qDQu4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qMOa4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT7hu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu5xL4buc4buC4bug4buy4buC4buoI+G7nOG7glvhu6rhu7Thu6hD4buCW+G7quG7tOG7qOG7gmHhu6pU4bu0Q+G7guG7nk7hu7Lhu4Lhu5pO4bu24buCSuG7tOG7glvhu6rhu7Thu6jhu4LDoE/hu4Lhu6g/4buqQ+G7gsav4bu4PuG7gj7hu6jhu5jhu7Thu4Jd4buoN+G7nOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4buyMeG7nOG7gl3hu6pUIuG7gj7hu6hLXeG7gl194buq4buk4bu04buCWeG7quG7tOG7qOG7gl1V4buCw6BP4buC4buoP+G7quG7guG7nDJK4buCXVbhu7Thu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq64bq44buq4buyxq/hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7huG7quG6v+G7oOG7tF3hu6B94buG4buCW13huqHDneG7oOG6tOG7hsOh4buq4buiXeG7qOG6quG7gkbhu4Thu4Thu4Q+w6BC4buC4buo4bug4buqxq/hu6hd4bqq4buCw4xHST7DoELhu4bhu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4bucROG7mkrhu7Y+4buoIl3hu6jhu7ZEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9HSEfhu4QvRkZG4buiR0ZG4buEw4zDjUhdSOG7iEfDnUbhu4QteklISeG7iMSoRuG7iuG7iknhu4rhu4Thu4RILUlHw4zEqMWoRFg+xq/hu4bhu4JKw51d4bq04buG4bupTOG7tOG7gsav4buqSuG7tuG7guG7ouG7ruG7nOG7qOG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsOdTOG7suG7gj7hu6jhu6pU4bu04buCw500IuG7guG7nj/hu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEdI4buCYUzhu4JZVV3hu4Lhu7Qq4buq4buCXX034buc4buCXSLhuqFV4bu04buC4buI4buCXVbhu7Thu6hD4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4I+4buoKuG7huG7gsOh4buq4buiXeG7qOG6tOG7hkbhu4Thu4Thu4Thu4bhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3hurThu4bDjEdJ4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6uuG7qeG7quG7tOG7qOG7gmHhu6pU4bu04buCXeG7rOG7suG7guG7qOG7quG7pCLhu4Jhw5rhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qMOa4buC4buyLuG7quG7guG7nkrhu7TGr+G7guG7nOG7uOG7guG7tOG7qCLhu4Lhu5zhu5gi4buCXSLhuqHhu6Thu7Thu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Lhu5xK4bu24buCXX1U4bu04buCXeG7qOG7ruG7gl19NCHhu7TGr0ThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hurciXeG7qOG7tn3hu4bhurrDtFThu4Js4bu2TOG7tMav4bq4Lz7huro=

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ nhịp sản xuất, duy trì đà tăng trưởng

Giữ nhịp sản xuất, duy trì đà tăng trưởng
2023-05-15 08:01:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, ngành Công nghiệp của cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường....

Tam Sơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Tam Sơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới
2023-05-14 10:45:00

baophutho.vn Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM, được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp, các ngành, cùng sự quyết liệt chỉ đạo của cấp ủy,...

Tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển

Tạo đà cho kinh tế-xã hội phát triển
2023-05-14 10:44:00

baophutho.vn Thời gian qua huyện Tam Nông đã tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp về huy động vốn đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, góp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long