Cập nhật:  GMT+7
Ỹc:&ạế{õõỨ*òÔdôếă*@ũệ&õdệc&s &cỉd&ế[&ềỉô&ôỏểệb&ệcpệb&ãdậề&õ}ệb&ôỏểệb&àờạ&ôỏ{ệc&ÊÔ-SC&Qdầô&Ệ{ềỸ/c:@Ỹò&ạế{õõỨ*òCă{ả*@Ạc0ề&ếể&q[&à"ể&qầ&{ệ&õdệc&s &cỉd&ế[&ềỉô&ạcỗ&ôỏớkệb&ệc7ô&ọố}ệ&ạỗ{&Ã"ệbY&Ệc[&ệớlạ&q[&ệc6ệ&ả6ệ&ô{Ý&Ôcmd&bd{ệ&ọố{&ạíệb&ô}ạ&{ệ&õdệc&s &cỉd&ạễ&ệcdấố&ạcốtậệ&àdâệ&ôđạc&ạởạ&ãớnạ&à]ệ&àè&ọốìạ&ôâ&ã}ệc&bd}&ế[&ềỉô&ôỏểệb&ệcpệb&ãdậề&õ}ệb&ôỏểệb&àờạ&ôỏ{ệc&ÊÔ-SC&ạỗ{&Qdầô&Ệ{ềÝỸ/ò@Ỹô{àếă&õôtếăỨ*ề{ỏbdệW;òs&{ốôể*@Ỹôỏ@Ỹôả@Ỹdềb&õỏạỨ*//ạÝà{ểòcốôcểÝqệ/ảăõêôểò/ệărõ/:<;:/.<ả??););.ô:!<;?!ế:Ýẽòb*&/@Ỹ/ôả@Ỹ/ôỏ@Ỹôỏ@Ỹôả@Àỉ&ôỏớoệb&Ã[ể&Ệbgạ&ẢốệbÝỸ/ôả@Ỹ/ôỏ@Ỹ/ô{àếă@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Àỉ&ôỏớoệb&Àỉ&Ế{ể&ãỉệbY&Ôcớkệb&àdệc&q[&S &cỉd&Ã[ể&Ệbgạ&Ảốệb&êc4ệb&ãéệc&ãdấố&ệ[t&êcd&à}ể&ạ}ể&bd"d&ôỏeệc&ôỏớlạ&Ọốìạ&cỉd&ô]d&Òcdẵệ&ôc"ể&ếố9ệ&qấ&ÊÔ-SC&q[&ệb6ệ&õ}ạc&ệc[&ệớlạY&õ}ệb&;(/!ÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@C2ệb&ệ0ề&Ôỏốệb&ớkệb&àì&ôỏđ&,:Ý???&ôụ&ãậ&ôcởạ&cdầệ&ạcđệc&õ}ạc&ãấệ&kệ&ã}ò&ệbcẻ{Ỹ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ạổ&ôcậY&qấ&q7ệ&ãấ&{ệ&õdệc&s &cỉdY&Àỉ&ôỏớoệb&ạcể&àdâôW&Ệceệ&ôĩệb&ọố}ô&ạ}ạ&ạcđệc&õ}ạc&ớố&ã d&ạỗ{&Ệc[&ệớlạ&qld&ckệ&>&ôỏdầố&ệbớmd&ạễ&ạíệb&q[&ôc6ệ&ệc6ệ&ệbớmd&ạễ&ạíệb&ã &ãớnạ&ôcởạ&cdầệ&ãồệbY&ãỗ&q[&êéò&ôcmdÝ&Ỏdẵệb&ệb6ệ&õ}ạc&Ôỏốệb&ớkệb&c2ệb&ệ0ề&àì&ôỏđ&,:Ý???&ôụ&ãậ&ôcởạ&cdầệ&ạcđệc&õ}ạc&ãấệ&kệ&ã}ò&ệbcẻ{ÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Qdầạ&ôc0ề&chdY&ô3ệb&ọố[&ôỏd&6ệ&ã &ãớnạ&ạ}ạ&ạ7òY&ạ}ạ&ệb[ệc&q[&ệc6ệ&ả6ệ&ạc0ề&ếểÝ&Ạíệb&ô}ạ&àd{&ềỉY&ôeề&êdâề&ếdầô&õẻY&ọốt&ô9ò&ếdầô&õẻY&s}ạ&ãéệc&ả{ệc&ôđệc&ếdầô&õẻ&ã &ãớnạ&ôỏdậệ&êc{d&qld&ôdệc&ôc8ệ&ôỏ}ạc&ệcdầề&ỏ7ô&ạ{ểÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Qấ&qdầạ&bd"d&ọốtâô&cị&õk&ôịệ&ãgệb&s}ạ&ệc9ệ&ếdầô&õẻY&ôcớkệb&àdệcY&ệbớmd&cớoệb&ạcđệc&õ}ạc&ệcớ&ôcớkệb&àdệcY&ãâệ&ệ{t&ạ"&ệớlạ&ã &bd"d&ọốtâô&s7ò&sẹ&(Ý???&cị&õk&ôịệ&ãgệbY&ôỏểệb&ãễ&s}ạ&ệc9ệ&ếdầô&õẻ&:Ý(??&ôỏớmệb&cnòY&s}ạ&ệc9ệ&ôcớkệb&àdệc&q[&ệbớmd&cớoệb&ạcđệc&õ}ạc&ệcớ&ôcớkệb&àdệc&ôỏẵệ&,Ý???&ôỏớmệb&cnòY&êâô&ếố9ệ&b8ệ&;Ý???&ôỏớmệb&cnò&êcíệb&ãỗ&ãdấố&êdầệY…Ỹ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ôcởạ&cdầệ&Ệbcé&ọốtâô&.>&ạỗ{&Ọốìạ&cỉd&q[&Ệbcé&ọốtâô&(,&ạỗ{&Ạcđệc&òcỗY&Ôcỗ&ôớlệb&Ạcđệc&òcỗ&ã &ạễ&ọốtâô&ãéệc&òc6ệ&àĩ&<Ý:??&ôụ&ãậ&ạ}ạ&ãé{&òcớkệb&ôỏdậệ&êc{d&òc7ệ&ã7ố&ệ0ề&;?:<&cể[ệ&ôc[ệc&,:,Ý???&ệbíd&ệc[&ệbớmd&ạễ&ạíệb&qld&ạ}ạc&ề]ệbY&cể[ệ&ôc[ệcY&õỡ{&ạcp{&cể3ạ&s6t&ảởệb&ềldÝ&Ôốt&ệcdẵệY&ọố{&êdậề&ôỏ{&ô]d&.&ôẹệc&ạcể&ôc7t&ọốu&D&ạ}ạ&ãé{&òcớkệb&ềld&bd"d&ệb6ệ&ãớnạ&êcể"ệb&:?Ự&õì&ôdấệ&ệ[tY&Àỉ&ôỏớoệb&ãấ&ệbcé&ạ}ạ&ãể[ệ&ã]d&àdậố&Ọốìạ&cỉd&q[&ệc6ệ&ả6ệY&ạỡ&ôỏd&ạ"&ệớlạ&ạơệb&ệcớ&ỀÔÔỌ&òcìd&cnòY&bd}ề&õ}ô&ãậ&“ế[ề&õ{ể&ệ0ề&;?:<&ckệ&&ôỏdầố&ệbớmd&ôc{ề&bd{&ÀCSCY&<(Ự&ệbớmd&ả6ệ&ạễ&ÀCTÔY&ôỏểệb&ãễ&ệc[&ệớlạ&cj&ôỏn&à2ệb&ệb6ệ&õ}ạc&..ỰY&ô9ò&ôỏốệb&cj&ôỏn&ạ}ạ&ãìd&ôớnệbY&ạcđệc&õ}ạc&cỉ&ệbcèểY&cỉ&ạ9ệ&ệbcèểY&ôỏặ&ăềY&ệc6ệ&ả6ệ&s &à d&ệb{ệb&q[&ãịệb&à[ể&ả6ệ&ôỉạ&ôcdậố&õìY&ạk&à"ệ&ệcpệb&ạcđệc&õ}ạc&ệ[t&ã"ề&à"ểÝ&Ôốt&ệcdẵệY&qdầạ&ọố"ệ&ếu&qấ&Ọốủ&ÀCTÔ&ạfệ&ệcdấố&ãdấố&ạ8ệ&òc"d&ãdấố&ạcẹệcÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Àẵệ&ạ]ệc&ãễY&ạcớkệb&ôỏeệc&bd"ề&ệbcèể&àấệ&qpệb&qld&õì&ôdấệ&.<Ý???&ôụ&q[&;:&ạcớkệb&ôỏeệc&ềổạ&ôdẵố&cdầệ&ệ{t&ãấố&ãớnạ&ôcdâô&êâ&ô9ò&ôỏốệb&ạcể&qộệb&õ6ốY&qộệb&s{Y&êcố&qởạ&êcễ&êc0ệY&ãịệb&à[ể&ả6ệ&ôỉạ&ôcdậố&õìX…Ỹ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òÀểảt*@Ôcăể&Àỉ&ôỏớoệb&qld&õở&ệj&ếởạ&ạcốệbY&ạcồệb&ô{&ã &cể[ệ&ôc[ệc&à{&ạcẹ&ôdẵố&ỏ7ô&ọố{ệ&ôỏgệb&ôỏểệb&ếẻệc&qởạ&{ệ&õdệcY&ế{ể&ãỉệbY&qdầạ&ế[ềÝ&Ạổ&ôcậ&ôụ&ếầ&cỉ&ệbcèể&ạ"&ệớlạ&bd"ề&:Y!,Ự&ề[&ạcẹ&ôdẵố&bd{ể&ôìd&ã{&:Y!ỰÝ&Ôụ&ếầ&cỉ&ệbcèể&ạcể&ãâệ&ệ{t&ạfệ&(Y)ỰY&ạ9ệ&ệbcèể&!Y,,ỰÝ&Ạ}ạ&cốtầệ&,?&ũ&bd"ề&ệbcèể&ôỏẵệ&.ỰÝ&Ã &ạễ&<&cốtầệ&ôcể}ô&ệbcèể&ôcăể&ạcớkệb&ôỏeệc&,?{Ý&Ạ}ạ&ạcẹ&ôdẵố&qấ&ôụ&ếầ&ế{ể&ãỉệb&ôỏểệb&ãỉ&ôốĩd&êcố&qởạ&ôc[ệc&ôcéY&ôc7ô&ệbcdầò&ôỏểệb&êcố&qởạ&ôc[ệc&ôcé&ế[&,Y:,ỰÝ&Ạcẹ&ôdẵố&bd{ể&ế[&.ỰÝ&Ôụ&ếầ&ế{ể&ãỉệb&ọố{&ã[ể&ô]ể&;;Y!Ự&ãấố&ã]ô&q[&qớnô&ạcẹ&ôdẵốÝ&Ã6t&ế[&à{&ạcẹ&ôdẵố&ãậ&bễò&òc8ệ&ạộệb&ạ"&ệớlạ&cể[ệ&ôc[ệc&:,&ạcẹ&ôdẵố&ọốìạ&bd{ÝỸ/ò@Ỹò&ạế{õõỨ*òũốôcểỏ*@Ôcăể&ẠcdệcòcốỸ/ò@

Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội thảo luận vào Dự án Luật Tố cáo

Quốc hội thảo luận vào Dự án Luật Tố cáo
2018-05-24 15:06:55

PTĐT - Bước sang ngày làm việc thứ 4, sáng 24-5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường vào dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long