Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6tmshw7kyIcah4buV4buLKi/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4m4buSxqDDjS0h4bq64bq/aeG6uyE0aeG6uyFp4bq7w7pp4bq5IeG6t2sh4bq54bq9McOtIcahcyFo4bq9Y2khaeG6uXHDteG6tyHhurViaSFo4bq9Y2kh4bun4buba+G6vSFp4bq5MsWpIWnhurkyxakhxqHDo2khxqHDoGghw7nhu43hur0haeG6u8O6aeG6uSHhurvhu4nhurchxqHhu5Xhu4shaeG6u8SpIeG6tTFp4bq5IcWp4bqr4bubIWfhu5traSHhurXhuqfhu5Mh4bqz4bujIeG6tXJp4bq5Icah4buV4bqraSHhurHhu5/hurch4bq54bq9NGnhurlAIeG6t+G6uzZoIeG7l8Os4bq3IeG6u+G7ieG6tyHhu5fhur1p4bq7IeG6uzDFqSFp4bq54bq74buHIeG6ueG6vTThur0hZzDDrSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZJ4bq7w6BpIWnhurkyxakhaeG6uzIh4bq54bq9McOtIcOZ4bq9ZMahIUkwaCE8KC0pKUAh4buSxqDDjSHhu6fhur1pIeG6ueG6veG7jeG6vSHGoeG6u+G6vWThu5shaG7GoSHhu5dsIeG6u+G6v2nhurshNGnhursh4bq14bqn4buTIeG6ueG6vcO6MCHhurdrIcO5MiHGoeG7leG7iyMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhu5Lhurtxw7Jp4bq5Icag4bq7MGnhursqL+G7kyYqxqEw4bqxZ8OiIeG7l8ahxalnw6JXLmgw4buV4bq54bq9aeG7tjzhu5Phu6chMOG7m8ahw60uJirGoeG7lSYqxqHhurMmKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly8pe3tbL3si4bqzeyl7fSgoKMahe1siPiJnKSPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/GoeG6syYqL8ah4buVJirGoeG7lSYqxqHhurMm4bq2ayHDuTIhxqHhu5Xhu4shxqDhu5Vx4buPaeG6uSHhu5LGoOG6ssagScagIcag4bq7MGnhursh4buWw7JpIyovxqHhurMmKi/GoeG7lSYqL8ahMOG6sWfDoiYqxqEw4bqxZ8OiIeG7l8ahxalnw6JXLmgw4buV4bq54bq9aeG7tjzhu5Phu6chMOG7m8ahw60uJirGoeG7lSYqxqHhurMmKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly8pe3tbL3si4bqzeyl7fSgoKMahe1siPiJnPCPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/GoeG6syYqL8ah4buVJirGoeG7lSYqxqHhurMm4bq24bq7Nmgh4buXw6zhurch4bq74buJ4bq3Icah4buV4buLIWnhurtxIWjhuqch4bq74bq9Y2kjKi/GoeG6syYqL8ah4buVJiovxqEw4bqxZ8OiJirGoTDhurFnw6Ih4buXxqHFqWfDolcuaDDhu5Xhurnhur1p4bu2POG7k+G7pyEw4bubxqHDrS4mKsah4buVJirGoeG6syYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLyl7e1sveyLhurN7KXt9KCgoxqF7WyI+Imc+I+G7heG7k+G6uS4hLyYqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKsah4buVJirGoeG6sybhu5Lhurvhu53GoSHhurnhur004bq9IWcww60h4bq54bq9w7owIeG6t2shw7kyIcah4buV4buLIyovxqHhurMmKi/GoeG7lSYqL8ahMOG6sWfDoiYqxqEw4bqxZ8OiIeG7l8ahxalnw6JXLmgw4buV4bq54bq9aeG7tjzhu5Phu6chMOG7m8ahw60uJirGoeG7lSYqxqHhurMmKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy4vL+G6tyPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurPDouG7l2bGocOt4buTL2nDouG7peG7ly8pe3tbL3si4bqzeyl7fSgoKMahe1siPiJneyPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/GoeG6syYqL8ah4buVJirGoeG7lSYqxqHhurMm4bq24bujaeG6uSHhurvhu4nhurchxqHhu5Xhu4shaOG7nTAh4buXM+G7kyHGoeG7lcOtaeG6uSFp4bq5MsWpIeG6u27hur0jKi/GoeG6syYqL8ah4buVJiovxqEw4bqxZ8OiJirGoTDhurFnw6Ih4buXxqHFqWfDolcuaDDhu5Xhurnhur1p4bu2POG7k+G7pyEw4bubxqHDrS4mKsah4buVJirGoeG6syYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLyl7e1sveyLhurN7KXt9KCgoxqF7WyI+Imd9I+G7heG7k+G6uS4hLyYqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKsah4buVJirGoeG6sybhurZrIcO5MiHGoeG7leG7iyHGoOG7lXHhu49p4bq5Icah4bq9xJHhu5sh4bq74buJ4bq3IeG7puG7m8OgaSHhu69pISTFqOG6q2khR8Oj4buTJSovxqHhurMmKi/GoeG7lSYqL8ahMOG6sWfDoiYq4buTJirhur1o4bq5IeG7l+G7leG6t1cuLy/hurcj4bqxMMOt4buT4bq74bubxqHhurvDrSPDuWkv4bqzw6Lhu5dmxqHDreG7ky9pw6Lhu6Xhu5cvKXt7Wy97IuG6s3spe30oKCjGoXtbIj4iZ1sj4buF4buT4bq5LiEvJirhur1o4bq5IeG7l+G7leG6t1cu4bq7xqHGoeG7k+G7ti8vaMOi4bqz4bq9MCPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurMwxqEw4bq9aDDhurnDouG7ly88KCl7KSkvw63hu5Xhur3hurnhur1pMGcv4bq9aDDhurnDouG7lykoIltdKSlfKDwj4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy7hurZrIcO5MiHGoeG7leG7iyHGoOG7lXHhu49p4bq5IeG7ksag4bqyxqBJxqAhxqDhurswaeG6uyHhu5bDsmkjLiEvJirhur1o4bq5IeG7l+G7leG6t1cu4bq7xqHGoeG7k+G7ti8vaMOi4bqz4bq9MCPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurMwxqEw4bq9aDDhurnDouG7ly88KCl7KSkvw63hu5Xhur3hurnhur1pMGcv4bq9aDDhurnDouG7lykoIltdKT5fKD4j4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy7hurbhurs2aCHhu5fDrOG6tyHhurvhu4nhurchxqHhu5Xhu4shaeG6u3EhaOG6pyHhurvhur1jaSMuIS8mKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy7hurvGocah4buT4bu2Ly9ow6LhurPhur0wI+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6szDGoTDhur1oMOG6ucOi4buXLzwoKXspKS/DreG7leG6veG6ueG6vWkwZy/hur1oMOG6ucOi4buXKSgiW10pe18oeyPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLuG7kuG6u+G7ncahIeG6ueG6vTThur0hZzDDrSHhurnhur3DujAh4bq3ayHDuTIhxqHhu5Xhu4sjLiEvJirhur1o4bq5IeG7l+G7leG6t1cu4bq7xqHGoeG7k+G7ti8vaMOi4bqz4bq9MCPhurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/hurMwxqEw4bq9aDDhurnDouG7ly88KCl7KSkvw63hu5Xhur3hurnhur1pMGcv4bq9aDDhurnDouG7lykoIltdKVtfKH0j4buF4buT4bq5LiEwZ8ahVy7hurbhu6Np4bq5IeG6u+G7ieG6tyHGoeG7leG7iyFo4budMCHhu5cz4buTIcah4buVw61p4bq5IWnhurkyxakh4bq7buG6vSMuIS8mKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy7hurvGocah4buT4bu2Ly9ow6LhurPhur0wI+G6sTDDreG7k+G6u+G7m8ah4bq7w60jw7lpL+G6szDGoTDhur1oMOG6ucOi4buXLzwoKXspKS/DreG7leG6veG6ueG6vWkwZy/hur1oMOG6ucOi4buXKSgiW10pXV8oWyPhu4Xhu5PhurkuITBnxqFXLuG6tmshw7kyIcah4buV4buLIcag4buVceG7j2nhurkhxqHhur3EkeG7myHhurvhu4nhurch4bum4bubw6BpIeG7r2khJMWo4bqraSFHw6Phu5MlLiEvJg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn

Bộ trưởng LĐTBXH trả lời chất vấn
2014-11-19 15:22:00

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, sáng 19/11, nhiều vấn đề "nóng" của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội như...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long