Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu45E4bq0xJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkeG6snLhuqzEkS7hurllxJHDlELhu4/EkeG6tuG7i8SCxJHhurJyZ+G7q3LEkVLGrzDEkeG6snLhu5/EkcawROG7j8SR4buP4bqs4buFxJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nhuqcvcsOp4bqt4bqnc+G7qXHEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buP4bqz4buN4buF4buxxIJy4bq04bqycuG7seG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYvw6nhur/hurnhu4Mv4bq94buHw7Xhurll4buB4bq74buHZWXhurLhu4Phurnhurnhur3Dqsaww6nhurPhu6fEgnFkxJEv4bqtWeG7q3HEkVDhu7HhurDFqeG7kcawxJHDomnhu6ty4bqlxJHGsGfEkcO04buz4burccSRcuG6qkHhu6txxJHDicOBc8SRUXNm4bupxJHDtMO94buPxJHFqeG7gsSR4bqycuG6tG/hurLEkeG7puG6tOG6sHHhu5Hhu6vEkVHhu5HDteG7kcSR4buP4bqs4buFxJHhu43hu63hu6txxJHDtGbEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nhurPhuqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq1S4bq0beG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkcOJc8ah4burxJHhu6jhu4XhurDhurJz4burxJFQ4bux4bqwxanhu5HGsMSRw7TDrcSRxanDisSRcuG6oMSCxJHDtOG7s+G7q3HEkXFyc8SR4burcsOBxJHDicOBc8SRxq9zxqHhu6vEkcO04buxZ+G7q8SR4buN4but4burccSRw7RmxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJHDojBQUOG6pcSRw4lnxJHhurbhu5fEkeG7j3J04burcsSR4bqyckLhu4/EkeG6suG6sOG6osSR4bqycmfhu6tyxJFy4bq0beG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkcOJc8ah4burxJHhurJy4bufxJHGsEThu4/EkeG7j+G6rOG7hcSR4buN4but4burccSRw7RmxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJF04bqyxJHhu6txZ+G6vMSR4bqyw4Fz4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0s4bqw4buF4buxxJHDtOG7t3PEkcOJw4FzxJEwc+G7keG6suG7q+G7heG7qSbGsOG6tOG6tuG6t8SRLOG7t+G7q3HEkeG6snLhuqrEkcWpw4rEkcavxqHEkVLhu7Fnc8SR4buE4burcsSRxalyauG7q3HEkcO0w7rhu6tyxJEwUFDEkcO0w63EkXLhu7Fn4burxJHhurJt4bqyxJHhuq7hurRmxJHhurLhurB14burcsSRw7Rn4bupxJHEgnJm4burxJHhurZBxJHhu43hu7XEkcOJw4FzxJFQ4bux4bqwxanhu5HGsOG6s8SRUuG7hXPEkeG7jcah4burxJHhu4/huqjhu6txxJHDtMOtxJHhurJyw73hu6txxJHhu6tybeG6ssSR4buPZuG7j8SRw7Rz4bud4bq0xJHFqXLhu7Fp4burxJHhu4/huqbEkeG6snLhu5/EkcOJZ8SR4bq24buXxJHhu6ty4buF4burcsSR4buPcuG7reG7q3HEkXLhu7Fn4burxJHhurJt4bqyxJFy4bqgxILEkcO04buz4burccSR4bqy4bqw4bux4burccSR4bqycsOAc8SRcXPhu4Xhu6vEkeG7q3Hhu4vhu6vEkeG6tuG7i8SCxJHhurLDgXPhurPEkVnhu6txxJFQ4bux4bqwxanhu5HGsMSR4buP4bqo4burccSR4bq24buXxJHhurLDgXPEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkcOJZ+G7scSR4buP4bq0w71zxJHhurJyZuG7q3HEkeG7q2fhurzEkXLhu7HEqeG7j8SRw7Ru4bq0xJHhurJyZuG7q3HEkeG6tuG7heG6tMSRw7Thu5/EkcWpw4rEkXLhuqDEgsSRw7Thu7Phu6txxJHDiWfEkeG6sOG7hcSR4bup4buL4bqyxJHhu41m4buxxJFxc8OBc+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtUuG6tG3hu6vEkcaw4bq04bq84buj4burxJHDiXPGoeG7q8SRUOG7seG6sMWp4buRxrDEkeG6tnPhu6tyxJHhu6txZ+G6vMSR4bq54bq5L+G7gS/DqeG7g+G7geG7g8SR4bqyaHPEkSxs4bq8xJHDlELhu4/hurPEkcWocnPEkeG7j+G7r+G7q8SR4bqycnPEkcO0beG6tOG6t8SReeG7q3HEkeG7j3JBc8SR4bqixJHDicO6xJHhurLhurB0xJFyb+G6tMSRw4nhu6PEkcSCcmlzxJHhu49y4buxxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4buPbOG6tMSRxrBo4buPxJHhu43hu7XEkcWpcmbhu4/EkeG7q3Lhu4XhurTEkeG6smhzxJFxc2lzxJFSaOG7q3HEkeG7qnJt4bqyxJHDiWfEkVJo4burccSR4buqcnXEkcOUQuG7j8SRw6Lhu6tyReG7q3HEkXJo4burccSRw7Rt4bq0xJHhurJybcSCxJFyQeG7q8SR4buM4bq04burw7Xhu5HhurbGsHNx4buF4bql4bqzxJHDlMO54burcsSR4buP4buF4buxxJHhurZExJHhu6txcnPhu6PEgsSR4buPbuG6tMSR4bqycuG6rMSR4buP4bqs4buFxJF54burccSRxrBnxJHhu4/huqThu6txxJHDicOBc8SRLuG6uWXEkcOUQuG7j8SRw7VExJEx4bux4bqwxrDDtcSR4buO4bq0xILEkeG6suG6sOG7lcSR4burw6zhu6nEkcOp4buD4buD4buD4bqzxJHhu47huqjhu6txxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu6vDrOG7qcSR4burZ+G6vOG6t8SRUOG7seG6sMWp4buRxrDEkeG7j+G7rcSR4bq/xJHhurLhurBv4burxJHFqXLhu7Fm4buPxJFm4buxxJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkS7hurnDqcSRw5RC4buP4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu6rDrOG7qcSR4bq5ZcOp4bq94bq3xJFQ4bux4bqwxanhu5HGsMSR4buPcuG6tOG6vOG7n+G7q8SR4bq24buF4burccSR4buPeeG7q3HEkeG6smbhu4/EkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q+G6s8SRWeG7q3HEkcO0w63EkcO0aeG7qcSR4burcnPhu6Phu6nEkXJn4burccSRxrDhu7Fo4bqyxJHDieG7hXPEkeG6suG6sOG7r8SRxalyZuG7j8SR4burcuG7heG6tMSR4bqixJHDtOG7tXPEkVJo4burccSRLOG6qsSRw6nhurPEkVDhu47EkTvhu4Xhu4XhurDhu43hurDDvOG7j8Wp4buR4burxJHhurJDxJFy4bq0beG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkcOJc8ah4burxJHDtOG7tXPEkeG6suG6sOG7leG6t8SRcuG6tG3hu6vEkcaw4bq04bq84buj4burxJHDiXPGoeG7q8SRxIJy4bqmxJHhurLhurBm4buPcsSR4buPcnPhu5vhu6vEkeG6snLhurRv4bqy4bq3xJFy4bq0beG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkcOJc8ah4burxJHDtOG7tXPEkS7DqeG7g8SRw4lnxJFxc8OAxJHGsGfEkeG6suG6sOG6oMSRxrDDisSRcuG6tG3hu6vEkcaw4bq04bq84buj4burxJHDiXPGoeG7q8SR4bqy4bqw4bqq4bqi4burceG6s8SRxahz4bub4burxJHhurJyQuG7j8SRw4lnxJHFqXPhu6tyxJHhu6txcnPhu6Phu6nEkcO04buFxJHDtWjhu6txxJHhu4/huqzhu4XEkVDhu7HhurDFqeG7kcawxJHDtOG6quG6oOG7j8SRxanhur7EkcOJduG7q3HEkeG6tuG7l8SRcXPDgsSCxJF04buPcsSR4buPcuG7scSR4bqy4bq04bq84buf4burxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bup4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0s4bqw4bqqw4Hhu4/EkcO04but4bq3xJFy4bq0beG7q8SRxrDhurThurzhu6Phu6vEkcOJc8ah4burxJHhurLhurDhuqrhuqLhu6txxJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG7qnHhurThurzhu6Hhu6vEkVJF4bq0xJEscuG7i+G7q3HEkcO0w63EkeG7q3Jz4bud4bq0xJHGsG7hu6vEkcO04budxJHhurrhurRt4bqyxJHhurJ14bupxJHFqXPhu5vhu6nEkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SRw4lzxqHhu6vEkeG6snLhu5/EkcawROG7j8SR4buPcuG7scSRw7Thu7VzxJHhurLhurThurzhu5/hu6vhuq/EkeKAnMOU4bufxJHhu49y4bq0w7Phu6vEkeG7jcO6xJHhu49y4buxxJHhu4RQUMSR4buO4bq0xILhurfEkeG6snlzxJHDtOG7ncSR4burcXLDusSRw4nDgXPEkTBQUMSRxrBnxJHDtOG7tXPEkeG6suG6tOG6vOG7n+G7q8SRMHPhu6PhurLEkeG7quG7heG7qcSR4buPbuG7q8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG7j3bEkeG6umbhurLEkeG7q3Jz4bud4bq0xJFyQeG7q8SRw4nDgXPEkeG7j2bhu4/EkcO0w71zxJHhurJy4bqsxJHDtGrhu6txxJHhu49txILhurPEkeG7jMah4burxJHhu49o4burcsSRw7Thu63hurfEkcOJbeG7q8SRw7Thu53EkeG6snLhu5/EkcawROG7j8SR4buP4bqo4burccSRxIJyaXPEkeG7j+G7rcSR4bq2RMSR4buPcuG6tMOz4burxJHhu43DusSRckHhu6vhurfEkeG7q8ah4burxJHhu49u4burxJHhu4/hu63EkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SRw4lzxqHhu6vEkeG6snLhu5/EkcawROG7j8SR4bqy4bqw4bux4burccSRcXPhu4VzxJHDtOG7sWjhu6vEkeG7j3LhurTDs+G7q8SR4buNw7rEkeG6tuG7i8SCxJHhurLDgXPhurPigJ3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7qnJz4buj4bupxJHDieG6psSR4buP4bqs4buFxJF54burccSRUOG7seG6sMWp4buRxrDEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG6snLDgHPEkXFz4buF4burxJHhurLDgXPEkeG6tuG7l8SRceG7i+G7q8SRw4nDgXPEkeG7j2bhu4/EkeG7j3Jz4bub4burxJHDtcO64buPcsSR4buP4bqs4buFxJEuw6nhu4PEkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkeG6osSRcXNpc8SR4buPcmzhurTEkUbEkcOJZ8SR4bqy4bq04bq84buf4burxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJHhuqLEkeG7hFBQxJHhu47hurTEgsSR4bq5ZcOp4bq/4bqzxJEs4bqw4bux4burccSRw7Vnc8SRcmjhu6vhurfEkXnhu6txxJFQ4bux4bqwxanhu5HGsMSR4bq24buXxJFxc8OCxILEkcO0w4PEkeG6suG7sWfhu6vEkeG7jeG7tcSR4buPZuG7j8SRw7Thu7VzxJHhurLhurThurzhu5/hu6vEkeG6ruG6tMO94buPxJFxc+G7hcSR4bqixJHhu6tyReG7q3HEkXFzaXPEkcO0beG6tMSR4bqu4bq0w73hu4/EkeG6suG7m+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw5Rs4bq8xJHGsGfEkcawbuG7q8SRw7Ru4bq0xJHhurJzxqHhu6vEkTBQUMSR4bqyd8SR4bqweMSR4bq2RMSR4bqu4bq04buF4burxJHhurJs4bupxJHhurLDgXPEkeG7j3nhu6txxJHhurJm4buPxJHhurJy4bufxJHGsEThu4/EkeG7j+G6rOG7hcSRw7Thu7VzxJHhurLhurThurzhu5/hu6vhurPEkSzhurDhuqrDgeG7j8SRw7Thu63hurfEkeG7qeG7teG6ssSR4bq2w73EkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SRw4lzxqHhu6vEkcOJZ8SR4buPcuG6tOG6vMah4burxJFxc+G7hcSR4bqyQ+G7q3HEkcSCcuG6psSR4bqy4bqwZuG7j3LEkcOJbeG7q8SRw7Thu53EkeG6snLhu5/EkcawROG7j8SR4bqixJHDtOG7tXPEkeG6suG6tOG6vOG7n+G7q8SRxrBnxJHDleG6vMaw4buF4burxJHFqOG7keG6sOG6sMSRw6Lhurbhu4XhurTEkeG6snJn4burcsSRcuG6tG3hu6vEkcaw4bq04bq84buj4burxJHDiXPGoeG7q8SRUmlzxJEmcuG7r+G7q3HhuqXhurfEkVDhurThu6dz4bup4bux4bqy4buxxJFS4buR4bqw4bux4bux4bq3xJHFqOG6tOG7jeG7scSRO3Jz4burc+G7j3Jz4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq074buF4bq0xJHFqXJzxJHhu6tyb+G7q8SR4burcnPhu6Phu6nEkcOJ4bqm4bq3xJF54burccSRUOG7seG6sMWp4buRxrDEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHFqXJpxJHhu6vDrOG7q3HEkeG6tuG7l8SRxrDhuqrhurTEkeG6suG6sMOCxJHhurJoc8SRxaly4bq0xJHhu6tyZ8SR4buPcuG6tOG6vMah4burxJFxc+G7hcSR4bupw4FzxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bq6bOG6vMSRw7VE4burccSR4bqy4bqw4bux4burccSRxaly4bq0eeG7q8SRw4lzxqHhu6vEkTBQUOG6s8SRLOG6sOG6qsOB4buPxJHDtOG7reG6t8SRUXNm4bupxJHDtMO94buPxJHFqeG7gsSR4bqycuG6tG/hurLEkeG7puG6tOG6sHHhu5Hhu6vEkVHhu5HDteG7kcSR4buP4bqo4burccSRw7TDrcSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG7jcO9xJHhurLhurB0xJHhuqLEkeG6smhzxJHDtGzhurzhurMv4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0scuG7keG7scSRMHPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6kr4bqnL8SC4bqt


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Thể thao 24h

Thể thao 24h
2016-07-17 06:19:00

Chelsea chính thức sở hữu Kante, MU thắng trong trận ra mắt của Mourinho, nhiều tay vợt tennis rút lui khỏi Olympics.

U16 Việt Nam khiến U16 Australia sốc nặng

U16 Việt Nam khiến U16 Australia sốc nặng
2016-07-13 07:43:00

Các cầu thủ U16 Việt Nam đã gây sốc tại Giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2016 khi giành chiến thắng tới 3-0 trước U16 Australia vào chiều tối 12-7.

Cơ hội đến Real Madrid cho fan bóng đá Việt

Cơ hội đến Real Madrid cho fan bóng đá Việt
2016-07-12 09:26:00

Con đường đưa người hâm mộ Việt Nam đến Real Madrid chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng đến thế. Hãy sẵn sàng cho giải bóng đá mini 5 người được NIVEA Men tổ chức với quy mô lớn...

Một kỳ EURO thành công với nhiều dấu ấn

Một kỳ EURO thành công với nhiều dấu ấn
2016-07-11 17:22:00

Khởi tranh từ đêm 10/6 và kết thúc vào đêm 10/7 (giờ địa phương), VCK Giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 15 đã ghi dấu ấn mới bằng chức vô địch của ĐT Bồ Đào Nha.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long