Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcO6w501w5ksNTDhu4HDmeG6uuG7geG6pS7DmTThuq01w5nDgDThuq9Xw5lLw73EqMOZ4bq/NV3hurnDmWvhu4cuw5ku4buLw5nhur/hur01w5nDqlfhu4HDmcOgbsOZNOG6t+G6ucOZ4bq/NGnDmVbDmeG6v8OdNcOZNOG7gWwgw6PDmXnDncOZeeG6sVdQLzThu6ZRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRUDXhuqMzw5nDquG6vS7DlcOaLy8u4bucLFfEg+G6uTThu4Hhur80xIPhu5zEqcOjLyEpw6rDoOG6v8SD4bq5L8OjKWrDqi/FqOG7pMWo4buqL+G7qFYh4buo4bumxq/hu6bhu6zGr+G7ruG6v+G7puG7rOG7puG7quG7pOG7ruG6oeG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5kvUVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUXNZw5nhuqBbw5nhur40OMOZTF3Do8OZLcOZRmzDmcSpNVvDo8OZ4bq+NGhkw6Mzw5nhur/hur3DrC7DmUZsw5ksV8Ojw5nEqCLDmS5YLsOZxKkqw6PDmSgiw5lr4bu0w5k04bqtNcOZLmZXw5nhurrhu4HhuqUuw5k04bqtNcOZMzXhu7I1w5nhur/hur03w6M0w5nhuqPhuq3hur/DmcOq4bqlw5ltw5nDoDVdw6Phu5rDmcOgNV3Do8OZw6MzNDjDmS5mV8OZLuG7i8OZ4bq/4bq9NcOZ4bq/w501w5k04bqtNcOZw6MzNDjhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhurjhur7DuuG6vsOZLcOZw4MzWWzDmcWo4buqL+G7sOG7msOZw7rEg1nDo8OZw7pz4bq6ecOZw6A04bqvV8OZS8O9xKjDmTPhuqfhuqPDmS5YLsOZw6LDozPhu5rDmSxZ4buWw5nhuqBbw5nhur40OMOZTF3Do8OZLcOZRmzDmcSpNVvDo8OZ4bq+NGhkw6Mzw5nhur/hur3DrC7DmUZsw5ksV8Ojw5nEqCLDmS5YLsOZxKkqw6PDmSgiw5lr4bu0w5k04bqtNcOZLmZXw5nhurrhu4HhuqUuw5k04bqtNcagw5l5xINZw6Mzw5nhurrhu4FXw6Mzw5l5WeG6o8OZLcOZRmzDmcSpNVvDo8OZ4bq+NGhkw6Mzw5nhur/hur3DrC7DmUZsw5ksV8Ojw5nhur5ZNcOZLjQ2w6M0w5ktw5nDgzMlw6PDmcOqWC40w5kuZlfDmeG6uuG7geG6pS7DmTThuq01xqDDmSxZw5nDujXDozTDmeG6vjQ4w5lzN8OjNMOZ4oCTw5kow501w5ksNTDhu4HDmeG6uuG7geG6pS7DmTThuq01w5nhur85w6M0w5ko4bu0w5ku4bqvw5ks4buB4bqpNcOZ4bq/NV3hurnDmWvhu4cuw5ku4buLw5nhur/hur01w5nhur/DnTXDmTThu4FsIMOjw5l5w53DmXnhurFXw5nDqlfhu4HDmcOgbsOZNOG6t+G6ucOZ4bq/NGnDmVbhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF1w6zDmSzhu4Hhuqk1w5nhur81XeG6ucOZa+G7hy7DmS7huq/DmeG6oeG7tMOjNMOZKMOdxIPDmUZsw5ksV8Ojw5nhuqLhur7hur7hurrDmeG6vznDozThu5rDmXnDusODdcOZ4bq/OcOjNOG7msOZ4bqh4bu0w6M0w5kow53Eg8OZNOG7gWwgw6PDmXnDncOZeeG6sVfDmcSpWcOZLuG7i8OZ4bq/4bq9NcOZ4bq/NDjDmeG6v+G6vSrDo8OZecOdw5l54bqxV+G7msOZa+G7tMOZ4bq+acOZeTUg4bq5w5nEqVnDmWvhu7TDmeG6ojXDozTDmXnDnS7hu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhur40V2zDmeG6oyPhur/DmcO6xINZw6PDmcO6c+G6unnDmeG6vznDozThu5rDmcOiw6Mzw5l5xINZw6Mzw5nhurrhu4FXw6Mzw5l5WeG6o8OZKOG7tMOZ4bq/NMOiw6Mzw5ksWMSDw5nhur9jNcOZLuG7i8OZ4bq/4bq9NcOZw6Bd4bq/w5nhurvhu4Hhu7LDmcOgbsOZNOG6t+G6ucOZ4bq/NGnDmVbDmeG6uuG7geG6pS7DmTThuq01w5nDoDThuq9Xw5lLw73EqOG7nMOZw4Buw5k04bq34bq5w5khNTHDo8OZ4bq9V8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6vzRkNcOZMzVXw6PDmeG7plbDmcOjM1ls4buaw5ko4bu0w5nhur80w6LDozPDmeG6u+G7gVfDmeG7puG7pMOZ4bqg4buBP+G6v+G7msOZxajhu6bDmcODMzQ4w5nhurvhu4FsXeG6v8agw5kuNMSDw5ltw5nDoDVdw6PDmcSpWcSDw5nhu7DDmSHDrMOZWMOjw5nhuqDhu4E/4bq/xqDDmeG6u+G7gWxd4bq/w5koOMOjNMOZ4bq/NFnDozTDmeG6oT/hurnDmXnhuq01w5ko4bqnw6Mzw5ksJuG7gcOZLuG7i8OZ4bq64buB4bqlLsOZMzVX4buaw5ksJuG7gcOZdDRmw5nhur84LjThu5rDmeG6uTRbw5kuNOG7gTrDo8OZLlguw5nhurg04bqvw5l0NGbDmeG6vzguNOG7msOZLlguw5nhur80WcOjNMOZxKk1W8Ojw5kuZlfDmXnhuq01w5ko4bqnw6Mzw5ksJuG7gcOZLuG7i8OZ4bq64buB4bqlLsOZMzVX4oCmw5nDuiVsw5kuZ8OjM8OZ4bqhWcOZ4bqhJsOjw5koJuG7gcOZ4bq/NVvDo+G7msOZ4bq64buB4bqlLsOZNOG6rTXDmeG6v+G6qcOZLjRpLsOZNOG6t+G6ucOZIWhjNcOZNDfDozTDmeG6vzRpLsOZ4bq/4bq9w6wuw5nhur/hu4FsXcOjw5kzNeG7iVfDmS5YLsOZ4bq/OcOjNMOZ4bq/NFnDozTDmcSpw61Xw5ko4buy4bqjw5ks4buyxIPDmeG6vzRkNcOZMzVXw6Phu5rDmS40KuG6v8OZ4bqhaMSRw6Mzw5nDoG7DmTThurfhurnhu5rDmcSpw61Xw5ko4buy4bqjw5ks4buyxIPDmVfDo8OZ4bq/xINZw6PDmVfDo8OZw6M1w6M0w5nhur80w6LDozPDmeG6vzXDo+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUeG6vsOdNcOZLOG7geG6qTXDmeG6vzVd4bq5w5lr4buHLuG7msOZLuG7i8OZ4bq/4bq9NcOZNOG7gWwgw6PDmXnDncOZeeG6sVfDmSjhu7TDmSgiw5nDozM0OMOZLlguw5kuKuG6ueG7msOZw6MzWcOjNMOZLibDo8OZaynhuqPDmWs84bq/4buaw5nDozM0NVvDo8OZLmnhu4HDmSgww5nDoyXDozPDmeG6o2kuw5nhurk04buFw5kuKuG6ucOZLjTEg8OZLljDo8OZLOG6rcOZZcOZw6A04buBw5khJcOjw5kuaOG7msOZKOG6p8OjM8OZ4bq/NGQ1w5ks4bqpw5nDquG7gcOjM8OZ4bqj4bqt4bq/w5nDquG6pcOZLjRpLsOZIVfDozTDmcOjNGjDmeG6uTThuq/DmeG6v+G6vWhlw6Mzw5nDoDThu4HDmSElw6PDmS5o4buaw5ks4bqpw5nDquG7gcOjM8OZ4bq/NFvhuqPDmeG7psOZLDVbw6PDmS40XcOZLsOiw6Mzw5kuNGkuw5nEqeG7tsOjw5nhurk04bqxw6Mzw5nDuuG7ssOjM8OZZmzDmWvhu7TigKbDmSgww5ko4buy4bqjw5ks4buyxIPDmcOgNOG6pTXDmeG6oWjEkcOjM8OZxKlZw5kuNCrhur/DmeG6oWjEkcOjM8OZLsOiw6Mzw5nEqTUgLuG7nMOZw7oiw5nDozM0OMOZLlguw5kuKuG6ucOZLjQ2w6M0w5nhurvhu4FsIsOjw5koOmzDmcOjNFfDozTDmcSpNSAuw5k0xINZw6PDmeG6vzQ1IMOjw5nhur/hu4FsXcOjw5koaGTDozPDmeG6oTVbw6PDmWvhu7TDmS40w51sw5nhurvhu4FXw5lMW8Ojw5nhuqDhu4E/4bq/4buaw5nhuqI1w6M0w5l5w50uw5nEqVnDmeG6vzQ4w5nhur/hur0qw6PDmXnDncOZeeG6sVfGoMOZLuG7sjXDmeG6v8OdxIPDmeG6ocOdNcOZ4bq/4bq9w53huqPDmSxi4bqjw5nhur81W+G7gcOZ4buHw6Mzw5nhur/hur1bw6PDmSg4V8OZLFnDo8OZLlguw5lr4bu0w5nDulfDo8OZ4bq+NGjEkcOjM+G7msOZ4bq+acOZeTUg4bq5w5nEqVnDmeG6v+G6vTjDmeG6v+G6vSrDo8OZKDDDmSjhu7LhuqPDmSzhu7LEg8OZ4bq/aGM1w5nhur81W+G7gcOZLjTEg8OZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/GoMOZw6Mlw6Mzw5kuKuG6ucOZNCDDmeG6vzThuqXDozPDmS7huqXDozPDmeG6vzTEg1jhur/DmcOjaGMuw5kuZlfDmeG6u+G7geG6pS7DmeG6oeG6rcOZxah1w5koMMOZw6A04bu4LsOZ4bq5NOG7hS7DmcOjNOG7icOjM8OZ4buyw6M0w5k0aGXDozPDmShdw6PDmShkNcOZw6rhuqXDozPDmcOjM2hkNcOZISXDo8OZ4bq/4bq9W8Ojw5koOFfDmSxZw6Phu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF0WC7DmSjDnTXDmSw1MOG7gcOZLmfDozPDmSgiw5nDozM0OMOZLlguw5kuKuG6ueG7msOZw6MzWcOjNMOZKCLDmcOjMzQ4w5nhuqFbw6PDmXQ0NsOjNMOZ4bq5NGbDmeG6v+G7tsOjM8OZLmhkw6Mzw5kzNVjhuqPDmcOqWOG6v+G7msOZw6A1MOG6o8OZ4bq/4bq9V+G7msOZ4bq/NFfDozTDmeG6v+G6vVfDmTTEg8Od4bq/w5ko4bqtw6Mzw5kuZlfDmS5YLsOZIcSDV8OjNMOZw6MzNDUg4bq5w5nDoDXDozTDmSHEg1fDozTDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5kuWC7DmeG6oWHDozTDmcSpw6wuw5koNSDDo+G7msOZw6NoYy7hu5rDmWvhu7bDozPDmSEm4buB4oCmw5nEqVnDmeG6v+G7tsOjM8OZLmhkw6Mzw5nhurvhu4Hhu7LDo8OZ4bqhbcOZLlguw5nEqSrDo8OZKCLDmVfDo8OZw6M1w6M0w5nhuqPDncOjM+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUcOKV+G7gcOZw6A0NcOZw6MzNCnDmW3DmcOgNV3Do8OZ4bq5NFjhur/DmSw1MOG7gcOZLmZXw5kuWC7DmS7hu4vDmeG6v+G6vTXhu5rDmSxZw5nhuqBbw5nhur40OMOZTF3Do8OZLcOZRmzDmcSpNVvDo8OZ4bq+NGhkw6Mzw5nhur/hur3DrC7DmUZsw5ksV8Ojw5nEqCLDmS5YLsOZxKkqw6PDmSgiw5lr4bu0w5k04bqtNcOZLmZXw5nhurrhu4HhuqUuw5k04bqtNcOZxKlZw5nhuqHhu7TDozTDmSjDncSDw5k04buBbCDDo8OZecOdw5l54bqxV8OZKOG7tMOZ4bq/NV3hurnDmcOjND/Do8OZxKlZw5kzNeG7sjXDmeG6v+G6vTfDozTDmeG6o+G6reG6v8OZw6rhuqXDmcOj4bqtNcOZIeG7gcOjM8OZ4bq/NOG7geG6rS7DmeG6vzQ64bqjw5nhurvhu4FsIsOj4bucw5l0WC7DmW3DmcOgNV3Do8OZw6A0WC7DmcOqfcOZKGjEkS7DmeG6v+G6qcOjM8OZNMSR4bq5w5koMMOZLjThu4FsMMOjw5nEqSLDmS5iw5nhurvhu4FXw6PDmS40aS7DmcOj4bu2w6Mzw5lrKeG6o8OZazzhur/DmTM14buyNcOZ4bq74buBbF3hur/DmeG6v+G6vcSDw6Mzw5nhur80ZDXDmTM1V8Ojw5nhur9jNeG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhu43hu4Hhur80xIPhur3DmlHhuqJXNcOZecSDV1Av4bq5UQ==

Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chắt lọc, hội tụ trí tuệ từ ý Đảng, lòng dân

Chắt lọc, hội tụ trí tuệ từ ý Đảng, lòng dân
2020-06-18 07:11:02

PTĐT - Thời điểm này, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đang khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Thảo luận Luật Biên phòng Việt Nam

Thảo luận Luật Biên phòng Việt Nam
2020-06-16 15:04:33

PTĐT - Bước sang tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, sáng 16/6, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luật về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Sử dụng điện thoại có văn hóa

Sử dụng điện thoại có văn hóa
2020-06-11 07:10:58

PTĐT - Hôm nay, báo cáo viên cấp huyện về truyền đạt học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long