Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRsOsJsOVKuG7ilQhKljhu4o14buOVOG7ilRh4buM4buKw70+4buKVFnhuqFU4buKJOG7jCbhu4rDmjwqWOG7ijI2KFThu4o14buq4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVOG7ijXDlMOd4buKNeG7uCpZ4buKNeG7jOG7hC9ZxKhG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxw7XDmeG7jFXDjEbhu4QxRuG7hMOdJVjhu4rhu4wkw51YKkPDjCTDmVc1w4zhu4o0M1RDw4xZNTUx4bq6Ly9T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovJiRVVeG7jDXhu4wv4bq3w5lTNMOdNcOZLzXDnSotNTZULTQ2LT3DncOZKi/EqOG7iOG7iGnhu41ow5PEqE1N4bqrL0rhu4jEqOG7iC9ML8SoSkrDk+G7iOG7jUrDkuG7iExpL8SoSkxPT+G7iEvDk03hu4jDkk1LX+G7iOG7iOG7nSZYJuG7inbDveG7oeG6viMxWMOMRi3hu4rhu59Yw5XhurXhu4rEqE0tT8OK4buKw6wmw5Uq4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKVGHhu4zhu4rDvT7hu4pUWeG6oVThu4rhu53hu4wm4buKw5o8Kljhu4oyNihU4buKNeG7quG7iuG7hsO04bud4buh4buC4buKVSbhu4pTw5Xhu4rhuqsqKsOZJeG7jDPDncOZ4buKeMOZw5kzw50qPeG7iiTDlSXhu4o1M8OgICpY4buKw5omw5Uq4buKw5rhu5Lhu4rDmuG7qirhu4o1WeG7mCXhu4rhurHDleG7iiTDlSXhu4rhurHDneG7rFThu4o1w5TDneG7ijXhu7gqWeG7ijXhu4zhu4oqWeG7liXhu4o9WeG7kCbhu4o04buONeG7ijXDneG7sCXhu4oq4buYKljhu4pUYeG7jOG7ijXhu7gqWeG7isOa4buu4buKNTPDneG7rirhu4o9WeG7jMOd4buKNVnDo1Thu4pZw53hu6wq4buKw63Do+G7iuG7jirhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ilUm4buMKlnhu4oqWFnDneG7rDHhu4oq4bqv4buK4bqxw5Xhu4rhurHhu54q4buKw5rhu7Dhu4pT4bu0Klnhu4rDmuG7mipY4buKWMOdW8Od4bq+4buKw73DneG7qjHhu4rhurHDleG7iiTDlSXhu4rhurHDneG7rFThu4rhurFbw53hu4rDmibDlSrhu4pUP+G7inZZP+G7imlZYeG7ijXhu7ZUWeG7iuG7s2jhu5/DreG7ijXhu7gqWeG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu5vDnSXhu4rDteG7kMOdw4rhu4pUOCpY4buKw5rDlMOd4buKVcOd4busKuG7iiThu5IqWeG7isOaw5Qm4buKVOG7jlThu4p5IOG6uuG7iuG7m+G7quG7ilkmw5RUWeG7iuG6scOV4buKw6zhu6A24buKNcOgw4rhu4rhu53hu4wm4buKw5o8Kljhu4rigJPhu4rDvVnDoH0qWOG7ilPDnSpZ4buK4bqxw5Xhu4rhurLhu5Lhu4pZPMOdw4rhu4ppISpY4buKNVnDoH0qWMOK4buKw7U8w53hu4okw53hu6gq4buKWcOd4busMeG7ijFZOeG7iirhuq/hu4o14bu4Klnhu4rhurHDleG7iuG7ncOd4buoKuG7iiXDnSpZ4buKWSIx4buKNeG7jlThu4rhurPhu5Lhu4o14bu4Klnhur7hu4QxRuG7n+G7liXhu4o1MyYqWOG7ilRZw6B9Kljhu4o1M+G7tCpZ4buK4bqww53hu6xU4buKJMOVJeG7ilPhu7Aq4buK4bqx4bqvKljhu4pUYeG7jOG7isO04bud4buh4buKNcOUw53hu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKKlnhu5Yl4buKWD8x4buKMVnhu6Aq4buKNcOUJuG7iuG6scOd4busVOG7iiTDlSXDiuG7iuG6sz/hu4zhu4rDmj/DneG7iljDneG7kCXhu4oqWFnDqCbhu4o1WSEqWOG7ijI24buM4buKPVk24bq14buqKuG7ij1Z4buyVFnhu4pT4bu0Klnhu4rDmuG7mipY4buKWMOdW8Od4buK4bqxw5Xhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ij3DnSpZ4buKNeG7quG7isOa4bu24buM4buKMVnDoH0qWMOK4buK4bqx4buYKuG7ijFZOipY4buKVGHhu4zhu4rDtOG7neG7oeG7ijXDlMOd4buK4bqww53hu6w14buK4buf4buMJeG7isOa4buMKljhu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ij3hu6rhu4pZJsOUVFnhu4o1M8Od4buuKuG7ij1Z4buMw53hu4pVw6Phu4rhu44q4buK4oCcdlnhu4414buKNTPDneG7rirhu4pVJuG7jCpZ4buKKlhZw53hu6wx4buKKuG6r+G7iuG6scOV4buKU+G7tCpZ4buKw5rhu5oqWOG7iljDnVvDneKAneG7iuG7huG6tuG7i8Ot4buP4buL4buC4buKJMOV4buKJTw14buKMVnhu6Aq4buKVGHhu4zhu4pUWcOgfSpY4buKNTPhu7QqWeG7ijUmw5Uq4buKVOG7oDbhu4rhurbhu4vDreG7j+G7i+G7isOaw6AiVOG7ijXDlcOd4buKNTMi4buKUyDDneG7ilRZw6B9Kljhu4o1M+G7tCpZ4buKWSIx4buKNeG7jlThu4rDtOG7neG7oeG7ii3hu4pUfeG7ijI24buMKuG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKMjYoVOG7ijXhu6rhu4rhuqvDneG7iiTDmSrhu4o1MyYqWOG7ijVZXcOd4buKWMOd4buMKuG7ikvhu4oq4buYJeG7ijXhuqPhu4pK4buI4buIw5MtSuG7iMSoxKjhur7hu4QvMUbhu4QxRsOtw6Phu4rhu44q4buK4bq24buLw63hu4/hu4vhu4o0xq/hu4rDmsOgIlThu4oxWSjDneG7ilkiMeG7ijVZw6NU4buKWcOd4busKuG7ilQ4Kljhu4rhurFbw53hu4p2WToqWOG7isO9WcOgfSpY4buKJcOUw53hu4rhurHDleG7imkhKljhu4oqWFnDneG7rDHhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buK4bqxw5Xhu4rhu53DneG7qCrhu4olw50qWeG7isO1IjHhu4o14buOVOG7iuG6s+G7kuG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhur7hu4rDrcOj4buK4buOKuG7ijTGr+G7ilkmw5Q14buKw5o8Kljhu4og4buKVOG7njHhu4oyNihU4buKWMOd4buM4buK4bqxw5Xhu4pZ4buMw53hu4o14bu4Klnhu4olOVThu4o1w53hu6g24buKJMOV4buKdlk34buKw71ZO+G7iuG6scOV4buKdzbhu5AqWOG7iuG7n+G7jCXhu4oqWeG7liXhu4pYPzHhu4oxWeG7oCrhu4o1w5Qm4buKVH3hu4pZPMOd4buKNSg14buKWX0q4buKVFkm4buKKlnhuq8qWOG7ijFZOeG7iirhuq/hu4pUP+G7ijVZNuG7iipZUDHhu4o1WeG7njHhu4rhurHDleG7iljDneG7jOG7isOa4bu0Klnhu4pZO8OK4buKw5rhu5Al4buKU+G7kCbhu4pUP+G7iuG6scOd4busVOG7iiTDlSXhu4pT4buwKuG7iuG6seG6rypY4buK4bqxw5Xhu4o1WTbhu4oqWVAx4buKPirhu4rDmuG7tipZ4buKNVkhKljhu4oyNuG7jOG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKVSbhu4wqWeG7iipYWcOd4busMeG7iirhuq/hur7hu4rDrCI14buKPVnhu5Am4buKNOG7jjXhu4ok4bugKuG7iirDleG6teG7ilRh4buM4buKw5omw5Uq4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKw7Thu53hu6Hhu4pUWTZRKuG7ilPhu7bhu4pUWSbhu4rhurHDneG7rFThu4o1M8Od4buuKuG7ij1Z4buMw53hu4o1WcOjVOG7ilnDneG7rCrhu4pVw6Phu4rhu44q4buKPVkhKljhu4oqWCbDlcOd4buKJTlU4buKw5rhu7JUWeG7isOa4buOKlnhu4pYw53hu47hu4o1w53hu7Al4buKKuG7mCpY4buKVMOhKljhu4oqWcOg4buKVOG7jlThu4okQCpZ4buK4bqxw6NU4buKNTPDneG7rirhu4rhurE7Kljhu4pUYeG7jOG7ijXhu7gqWeG7ijXhu4zhu4rDmuG7ruG7ilQ/4buKNVnhu67hu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7ilThu45U4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7iuG6scOV4buKPeG7quG7ilkmw5RUWeG7iiTDlSXhu4rhurHDneG7rFThu4pUWcOd4buKNcOd4buqNeG7ilRh4buM4buKVcOj4buK4buOKuG6vuG7isOtJuG7isOaP+G7ilQ4Kljhu4rhurFbw53hu4rhurHDneG7rFThu4oqWFnDmeG7iiThu5IqWeG7isOaw5Qm4buKNeG7uCpZ4buKU+G7jibhu4pU4buOJuG7ij1Z4buOw53hu4oyNuG7jjXhu4rhurHhu7Dhu4o14bu0Klnhu4pZ4bu0Klnhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ij3DnSpZ4buKNeG7quG7iuG6s+G7kuG7ilk8w53hu4pUYeG7jOG7isOa4bu24buM4buKMVnDoH0qWOG7iuG6scOV4buKNeG7tCpZ4buKWeG7tCpZ4buKWSbDlDXhu4rDmjwqWOG7ilRh4buM4buKVSbhu4wqWeG7iipYWcOd4busMeG7iirhuq/hu4rhurHDleG7iuG6seG7nirhu4rDmuG7sOG7ilPhu7QqWeG7isOa4buaKljhu4pYw51bw53hu4o1M+G7qCrhu4rDmuG7tuG7jOG7ilPDlSrDiuG7isOaJsOVKuG7ilQhKljhu4o14buOVOG7isO04bud4buh4buKVDoq4buKw5rhu6oq4buKNVnhu5gl4buK4bqxw5Xhu4okw5Ul4buK4bqxw53hu6xU4buKVDnhu4o1WeG7ruG7ijXDlMOd4buKJTw14buKNCjhu4o0IMOK4buKKljDlSpZ4buKJMOd4buoKuG7ijI24buMKuG7iipZw6Dhu4rhu53hu4wm4buKw5o8KljDiuG7isO9WcOgfSpY4buKU8OdKlnhu4rhurHDleG7iuG6suG7kuG7ilk8w53DiuG7iuG7m+G7quG7ilkmw5RUWeG7iuG6scOV4buKw6zhu6A24buKNcOgw4rhu4ppISpY4buKNVnDoH0qWMOK4buK4budw53hu6gq4buKWcOd4busMeG7isO1PMOd4buKMVk54buKKuG6r+G7ijXhu7gqWeG7iuG6scOV4buK4budw53hu6gq4buKJcOdKlnhu4rDtSIx4buKNeG7jlThu4rhurPhu5Lhu4o14bu4Klnhur7hu4QxRsO9w5TDneG7ilM2PsOd4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVOG7iuG6sVvDneG7isOaJsOVKuG7ilQhKljhu4o14buOVOG7isO04bud4buhw4rhu4o04buMNuG7ij1Zw53hu4pT4buOJuG7ilThu44m4buKJTw14buKNCjhu4o14bu0Klnhu4pZ4bu0Klnhu4pUWTYqWOG7iuG6seG7sOG7iuG6seG7tuG7ijUz4buy4buK4bqxw5Xhu4o1w53hu7Al4buKKuG7mCpY4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4pUYeG7jOG7ijXhu7gqWcOK4buK4bqx4bueKuG7isOa4buw4buKWMOd4buQw53hu4oyNuG6teG7qjXhu4rhurHDneG7rFThu4okw5Ulw4rhu4rhurHhu4zDneG7ijUzOuG7ilRh4buM4buKNVnDlSpZ4buKMVnhu6Aq4buKPcOdKlnhu4o14buq4buKKlgmw5XDneG7ijI2KFThu4pVJuG7jCpZ4buKJcOV4buKw5rGoFThu4pTw53hu6w14buKJMOV4buKVGHhu4zhu4pU4buOVOG7ilUm4buMKlnhu4oqWFnDneG7rDHhu4rhurHhuqPhu4zhu4rhurHDleG7iipZLOKApuG7inZZP+G7imlZYeG7ijXhu7ZUWeG7iuG7s2jhu5/DreG7ijXhu7gqWeG7iuG7n1g24bq1Virhu4rDvVnhu7bhu4rhu5vDnSXhu4rDteG7kMOd4buKw5rhu5Lhu4pTw5XhurXhu4o1LOG7iiUmKljhu4olNigq4buKNMav4buKVD/hu4o0w6Phu4pZe+G7ijUzIuG7ijXhu7JUWeG7ilTDo1Thu4pUYeG7jOG7isO04bud4buh4buKVFkm4buKNeG7uCpZ4buKNTMmKljhu4rhurHDneG7rFThu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7iuG6scOV4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4rhurHDneG7rFThu4okw5Ul4buKU+G7sCrhu4rhurHhuq8qWOG6vuG7isOsxqBU4buKU8Od4busNeG7iuG6scOd4busVOG7ijUzw53hu64q4buKPVnhu4zDneG7ilXDo+G7iuG7jirhu4rhurbhu4vDreG7j+G7i+G7ijTGr+G7iiUg4buKNVnhu6gl4buKKlnDneG7sDbhu4o1M8Od4buuKuG7iuG6sTsqWOG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKPirhu4rDmuG7tipZ4buK4bqx4bqvKljhu4pUWeG7lFThu4o9WSEqWOG7ilRZ4bu44buKVFkm4buKVOG7jlThu4pVJuG7jCpZ4buKKlhZw53hu6wx4buKKuG6r+G7iiXDleG7ilRZJuG7iipZw53hu7A24buKVSbhu4wqWeG7iipYWcOd4busMeG7iuG6seG6o+G7jOG7iuG6scOV4buKKlks4buKPVnhu45U4buKNTPhu6gq4buKw5rhu7bhu4zhu4pTw5Uq4bq+4buK4bqw4buw4buKMVnhu7Lhu4zhu4o1PuG7ilRZ4bqhVOG7isO04bud4buhw4rhu4pTw5Xhu4rhuqsqKsOZJeG7jDPDncOZ4buKeMOZw5kzw50qPeG7ilTDoSpY4buKJSYqWOG7iiU2KCrhu4pUP+G7isOaw6AiVOG7ijTDo+G7ilkiMeG7ijXhu45U4buKNVnDneG7rCrhu4pUWeG7suG7iuG6scOV4buKWcOd4busNuG7ijI24buQ4buK4bqxW8Od4buKNeG7uCpZ4buKNeG7jOG7isOa4buu4buKVcOj4buK4buOKuG7iuG6tuG7i8Ot4buP4buL4buKw5rDoCJU4buKNTPDneG7rirhu4o9WeG7jMOd4buKNVnDo1Thu4pZw53hu6wq4buKNVnDlSpZ4buKVCEqWOG7iuG6scOV4buKw5rDlDXhu4rDmsOgIlThu4rDmuG7oOG6teG7isOaYeG7ilThu45U4buKJTlU4buKNcOd4buoNuG7isOa4buS4buKw5rhu7Dhu4oz4buM4bq+4buK4bubw50l4buKw71Zw6A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:
2009-07-14 07:40:00

ập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm- 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khôi cơ quan dân chính (CQDC) Đảng tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh ủy;...

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:
2009-07-14 07:40:00

ập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm- 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khôi cơ quan dân chính (CQDC) Đảng tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh ủy;...

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:
2009-07-14 07:40:00

ập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm- 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khôi cơ quan dân chính (CQDC) Đảng tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh ủy;...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long