Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDouG7nnDhu4diw7NmYuG7p3nhuq5ixIJ3YuG7p8Os4bquYuG7oeG7g8Wp4bufYuG6rnDhu5nhurBiw7LhurLFqeG7n2LFqeG7n+G7g8OJYsSRw6ovxJHhurUv4buhZMOi4bq14bqu4buBb+G7peG7j2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvhurvhurnEkeG6q2LDs+G7j+G7peG7pcSC4bqg4buBw7Nwxanhu5844bqrY+G6q2LDs+G7j+G7peG7peG6oOG7gcOyw7Jwxanhu5844bqrY+G6q8Oi4bq14bqub8aww7LDicOi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7oOG7j+G7gcOy4bqrw6ImPz/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7oOG7g8Wp4bufYuG7oeG7qeG7geG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4buecOG7h2Jv4buHxanhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomThurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4buhZsawYsOz4buhd8Wp4bufYsOyccWp4buhYkTEqcWpYuG7jeG7h2LEkcOqw7Phu6fhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosSRw6pj4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/Ds+G7oXDhu5XDs+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OixJHhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDok9yxanhu6Fi4buN4bqwxalixanhuqbhu7fDs2JwxanGsEViJuG7oMOSYmRkw6rEkeG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OixJFj4bq/4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/Ds+G7oXDhu5XDs+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZeG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bug4buF4bquYsWp4buZ4bunYsOZxanGsMODw4Ni4buh4buPxrDhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6u+G6u+G6r2NjY2Lhu414xanhu58v4bq5Y2Phu5/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOp4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buhc+G6rmLDs+G7oeG6sOG7gWI/w4Phuqbhu7nFqeG7n2Lhu6PGsMaww7LhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOp4bq54bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/hu6F54bqg4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurnhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4buDYuG6oOG7oeG7mWLhu57hur1iZXDFqWRi4bq5Y2Lhu5/hu6lw4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6JkZGPhuq9jY2Ni4buNeMWp4bufL+G7n+G7qXDhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6u+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bue4buFxrBi4bqu4buRYuG6ruG7oeG6puG7ucWp4buf4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Jkw6nhuq9jY2Ni4buNeMWp4bufL8O54buf4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhur3hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG7nuG7hcawYsWp4buV4bqgYuG7ocaw4buBYkThu4PFqeG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oiw6lj4bqvY2NjL8O54buf4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDquG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiP+G7oXPhuq5ib+G7q2JvaeG6oOG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OixJHhurlj4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/DueG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq/4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6I/4buhc+G6rmJv4buBYsOz4buhdOG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZGVj4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/DueG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZGPhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoibhuqbhu7nFqWLFqcawxanhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomThurlj4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/DueG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZGThurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoj924bunYuG7pcaw4buFcGLhuq7GsOG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OixJHhur1j4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/DueG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZMSR4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDk+G7h2LDs+G7ocO14bqg4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhurtj4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/DueG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZGXhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoirGsHBi4buN4butYuG7gMWpYiThu6Hhuqbhu7fDs+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq5Y+G6r2NjY2Lhu414xanhu58vw7nhu5/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomTDqeG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oixajhu6HGsGJF4buBxanhu6HhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomVjY+G6r2NjY2Lhu414xanhu58vw7nhu5/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomThurnhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOZcMSQcGLhu4zhu4NwYuG7pMaw4buBxanhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomThur9j4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/DueG7n+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZOG6u+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiT+G6psOBcGLhu4zGsOG7gcWpYuG7oOG6ssWp4buf4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDqWPhuq9jY2Ni4buNeMWp4bufL+G6ouG6sGbhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomThur3hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOSxKnhurBi4bug4buBxanFqeG7gWLFqeG7oeG7g2JE4bqm4bu5xaliRHDhuqDhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDomRlY+G6r2NjY2Lhu414xanhu58vZGLhu6F54bqgYuG6uWNj4buf4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Jkw6rhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoiZD4buBYsOz4buh4bqw4buBYuG6oOG7ocaw4bun4buBcGLhu4zhu4Ni4buk4buF4bqu4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Lhur9j4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny9kYuG7pXfDs2Lhurti4buheeG6oOG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OiZOG6v+G6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oiw5nhu4/hu6di4bunxrDDs+G7oXDhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOpxJFj4bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny9kYuG6ruG7oeG6ssWp4bufYuG6u2Lhu6F54bqg4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LEkWPhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDoiDhurbDs2JFccOz4buhYuG6rnbhu6di4bqg4buhxrDhu6fhu4Fw4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6JkxJHhurnhuq9jY2Ni4buNeMWp4bufL2Jk4buf4bupcOG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8OixJFk4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LFqGrhu6di4buhZnBixIJmxaliZOG6uWPhu5/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosSR4bq74bqvY2NjYuG7jXjFqeG7ny/hu5/hu6lw4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LEkcSR4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LFqGrhu6dixILhu6ti4bquw4Npxanhu5/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOpY+G6r2NjY2Lhu414xanhu58vw7nhu5/huq/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosSRZeG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bumecOzYsWp4buhdWLhuq7huqbhu7Vw4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6Jk4bq7Y+G6r2NjY2Lhu414xanhu58vw7nhu5/hurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosSRw6nhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDosOT4buHYkRw4buZxaliT+G7gcSC4buBYuG6uWNj4buf4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDqWPhuq9jY2Ni4buNeMWp4bufL+G7n+G7qXDhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6rm/GsMOyw4nDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oOG7gOG6sOG6ruG7ocaww4PhuqvDosOZ4buUP2Lhu4zGr+G7gsWo4bq1L+G6oMOi

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long