Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyO+G6tHLhu5NE4buCTOG7k0vhu4Dhu5NExalM4buT4bqyc8SQ4bq24buTTOG6tMOATeG7k8O9T8SQ4bq24buTxJDhurZz4bua4buT4buVL8ahw7Mv4bqy4buVw7LDs0xxeEPhu7Xhu5N4RUrDveG7tUpo4buR4buV4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7o8ahcOG7keG7k3nhu7VDQ0vhu4hxeeG6tMSQ4bq2aOG7keG7meG7keG7k3nhu7VDQ+G7iHHDvcO94bq0xJDhurZo4buR4buZ4buRw7LDs0x4RcO94buaw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4gs4bu1ccO94buRw7LhurPhurXhurXDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyLHPEkOG6tuG7k+G6ssOJccOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7I74bq0cuG7k3hyxJDDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7lcOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JYcsSQ4bqy4buTUTpZ4buT4buX4buZ4buZ4buT4bq2SnFEw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7o2zhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti/hurLhu4Lhu4jDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurPhu5hx4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4buz4buOScSQ4bq24buT4bq54bq0xJBxROG6tENC4buTOkPhu7XGoOG7k+G7leG7k0PDgkzDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyxqHhu5ls4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYv4bqy4buC4buIw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LGocOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZcUThu5Msc+G7kzvhurRxxJDhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buX4buXbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L0LhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7m8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhur1Fc+G6tOG7k+G7snPhurThu5NbRXHEkMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5fhu6Fs4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4budw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6suG6pkzhu5PEkHR54buTTOG6ssO5xJDDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buV4budbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L0LhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7o8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurXhurLhuqZM4buTTOG6ssO5xJDhu5N44bq4w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7n+G7mWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5/Dsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWOG7peG7iOG7k3l14bq04buTTErhu6XEkOG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu5Vs4buZ4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYvQuG6tsOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buhw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsn3hurJFceG6tOG7k0zhu6vhu5rDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buX4buZbOG7meG7meG7mS9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Jww7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsn3hurJFceG6tOG7k0vhurrhu5NMw4JEw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7o+G7nWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu5XDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq14bq+ROG7k0NFdOG6tOG7k0xFw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7n+G7mWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu5fDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWXLhu5N54bqy4bu34buIw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7m+G7oWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9C4bq2w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5XGocOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JYcsSQ4bqy4buT4bq2dEXhu5MgxJDhu7Xhu5MgxJDhu7Xhu5Phu5Xhu5Xhu6HhurZKcUTDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buX4bujbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L+G6tsOJ4bq0w7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu5Xhu5/Dsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq14bqy4bqmTOG7k3nhurJNceG7k+G6tUrhu45JxJDhurbhu5M6RUXDvUvDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bud4buZbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L+G6suG7guG7iMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buV4buhw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsl3huqThu5PhurZ0ReG7kyxPxJDhurbhu5Nb4bq+4buT4bud4buZ4buZ4bq2SnFEw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7lXBs4bud4buZ4buZ4buT4buz4buGxJDhurYv4bq2w4nhurTDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7lXDDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWOG7jsOM4bq04buT4buyRXHEkOG7kyxPxJDhurbDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buX4budbOG7meG7meG7meG7k+G7s+G7hsSQ4bq2L8SoTXXDsy/hu4jDssOzL0zDvcOyw7MvTErDssOzTErDssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7mcOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Ii4buOSHnhu5PGoHXhu5NZRUThurBFSuG7k+G7s+G7r0Thu5Phu7PFqXnhu5PGoWvhu6FDw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7leG7nWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti9MTuG6tMOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7NMSsOyw7NMw73DssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4buX4buVw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsiLhu4bhurThu5PhurLhu61E4buT4bq0xJBFxqDhu5Ms4bq14buTWUVFQuG7k+G7l+G7oXlEw7Mv4buIw7LDsy9Mw73DssOzTMO9w7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7l+G7oeG7nWzhu5nhu5nhu5nhu5Phu7Phu4bEkOG6ti954bqy4bq04bqgecOzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7MvTHhFw73hu5rDssOzL0xxeEPhu7XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIUU1M4bqyRUrhu5HDsn3huqBM4buT4buyRXPEkMOzL+G7iMOy

Kết Đoàn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long