Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7geG7oOG7hOG7oOG6qibhu57GoOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqot4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4buhJVHhurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6qiolT+G7teG6qC8vT8SCTuG6vsWoPeG7nj8m4buexajEglvhu6Yvw5Phu4wqw5omxag9L+G7puG7jF0qL0RDxJDhurgvQ0NDw5NFQ8OJRcSQQkImQ+G6usOKRUPDicOZQ8SCVT3hu6Lhuqjhuqov4bq04bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurTEqeG7ouG7hiDhuqrhurwvw4rDg+G6qnDhuqXEqeG6reG6qiZT4bum4bue4bqqTuG6vuG7puG6quG7nuG7huG7puG7nuG6quG7nT8g4buYJuG6qsOSUuG7puG7nuG6qipW4bqqRETDiUUv4bud4bqpLXDhuqXEqeG6reG6qlvhu5Thuqpb4bug4buWT+G6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qibhu57GoOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqot4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4buhJVHhuqomJT5P4bqqJuG7nj9YT+G6qnDhuqXEqeG6reG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6quG7qeG7oOG7libhuqrhu6ElUcSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu6Hhu57hu4zFqOG6qsOSxq/Dg+G6quG7oSU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqot4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4buhJVHhuqrhu57FqOG7huG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqpP4buAT+G6qibhu54u4bqqJixP4bqqTuG7huG7puG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqqW+G7huG6qk/hu57EqOG7pOG6qsOTKSbhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqomJSjhu7RP4bqq4bum4bui4buGIOG6qkMvQ0IvREJEQ8SC4bqq4buB4bug4bq+xajhuqpP4buexajhuqpP4buAT+G6qsOS4buy4bum4bqqW1LhuqDhuqpw4bqlxKnhuq3huqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4buhJVHhuqot4bqq4bqn4bueLuG6qiYlUcOD4bqqPeG7nlbhu6Dhuqrhu57hu7g94bqqW+G7tOG7oOG6qk/hu4BP4bqqT+G7suG6qiQ/4bq+4bumw4PhuqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqT8av4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7puG6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqTuG7huG7puG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqKj7Dg+G6qibhu4bhu6DhuqpP4bueUOG7puG7nsOD4bqqJuG7huG7oOG6qirhu4Thu6bDg+G6qk/hu54/IMag4bum4bqq4bui4bug4bq+xajhuqrhu55X4bqqKuG7suG6qk/hu4Dhu6bhuqpOWMOD4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qk/hu54pT+G6qk8u4bq+4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqq4bum4bui4bue4buU4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qi3huqrhu4Hhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/huqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6quG7qeG7oOG7libhuqrhu6ElUeG6qlvhu5ThuqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqJuG7oOG7mD3huqrhu6bhu55L4bum4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqJD8g4bqqw5JS4bum4buexILhuqrhuqVW4bqqJiVQ4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqw5JW4bug4bqqW+G7tOG7oOG6qkPDieG6qlvhu6Dhu5Lhu6bhuqpP4bueKU/huqom4bue4buMxajhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57EgsSCxILhuqrhuqfhu55T4bqqw5Lhu4LFqOG6quG7oSU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqot4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4buhJVHhuqom4buePk/huqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpP4buAT+G6qk/hu67hu6bhu6Lhuqpb4bug4buWT+G6qk7hu4bhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu59A4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqW+G7huG6quG6qeG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqq4bub4bueVuG7oOG6quG7nuG7uD3huqpb4bu04bug4bqqT+G7gE/huqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7psOD4bqqT+G7nlPhuqrDkuG7gsWo4bqqW+G7oOG7lk/huqpO4buG4bum4bqq4bui4bug4bq+xajhuqrhu57hu6pP4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qlvhu4bhuqrhu55X4bqqKuG7suG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJD/hur7hu6bhuqrDkuG7mOG7puG6qiQ/4buE4bum4bqqw5kw4bqq4buexajhu4Im4bqqw5JY4bum4bui4bqq4bui4bug4buE4bum4bui4bqqw5Phu4Ig4bqq4bui4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqpP4buexajhuqpP4buAT+G6qsOS4buy4bum4bqqW1Lhuqom4bug4buYPeG6quG7puG7nkvhu6bhuqom4bue4buMxajhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57EguG6quG7n0Dhuqrhu4vhur7FqOG6qsOSWOG7puG7ouG6qi3huqrhu6Hhu54o4buy4bum4bui4bqqTuG7oOG7puG7nuG6qlvhu4bhuqrhu7FG4bqq4bueWOG7oOG6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qsOS4buy4bum4bqqW1LhuqrDmeG7oOG7kuG7puG6qiQ/4bq+4bumw4PhuqpP4bueU+G6qsOS4buCxajhuqpb4bug4buWT+G6qk7hu4bhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6quG7nuG7qk/huqpb4bug4buS4bum4bqqW+G7huG6quG7nlfhuqoq4buy4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqokP+G6vuG7puG6qsOS4buY4bum4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqrDkuG7hsWo4bqqJuG7gsWo4bqq4bum4bui4bue4buU4bqqT+G7nsWo4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUuG6qibhu6Dhu5g94bqq4bum4bueS+G7puG6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nsSC4bqq4buB4bug4buA4buk4bqqw5JWT+G6quG7oSU/4bum4bui4bqqJuG7iOG7pOG6quG7geG7oOG7gMWo4bqqw5MsT+G6quG7puG7ouG7nuG7lOG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqot4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqom4bue4buG4bum4bue4bqqPeG7nlbhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqq4buhJVHhuqot4bqqT+G7nj9M4bum4bqqTlLhuqrDkkog4bqqw5Iu4bqq4bueV+G6qirhu7LDg+G6qipZ4bqqKuG7gE/hu57Dg+G6qibhu4bhu6DhuqpP4bueUOG7puG7nsOD4bqqJuG7huG7oOG6qirhu4Thu6bDg8SCxILEguG6qsOSxqDhuqo94bueLE/huqpbLOG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qk7hu4bhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqMSC4bqq4buhJT/hu6bhu6Lhuqom4buI4buk4bqq4buB4bug4buAxajhuqrDkyxP4bqq4bum4bui4bue4buU4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPeG6qi3huqrhu4Hhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/huqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4bql4bq+w4Phuqrhu6ElP+G7puG7ouG6qibhu4jhu6Thuqrhu4Hhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/huqom4bueKOG7tuG7puG7ouG6qiI/IOG7kuG7puG6qiZT4bum4bue4bqqW+G7huG6quG7oSUo4bu24bum4bui4bqq4bqn4bq+xajhuqrDksOM4bum4bui4bqqxKnhu6Lhu57hu5Thuqrhu5vhu5464bqq4buh4bue4buq4bqqJuG7oOG7mD3huqrhu6bhu55L4bum4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57Dg+G6quG7nuG7qk/huqpb4bug4buS4bumw4Phuqrhu55X4bqqKuG7suG6qk/Gr+G6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJD/hur7hu6bDg+G6qibhu6Dhu5g94bqqJixP4bqqJuG7nj5P4bqq4bue4bug4buW4bum4bqq4bum4bue4bug4buW4buk4bqqWyzhuqrhu6Lhu6Dhu4DFqOG6qsOTLE/Dg+G6qsOS4buGxajhuqom4buCxajhuqrDklbhu6Dhuqpb4bu04bug4bqq4bue4buqT+G6qirhu6Dhu6bhu57Dg+G6quG7nuG7qk/huqpb4bug4buS4bum4bqqW+G7huG6qiQ/4buE4bum4bqqw5kw4bqq4bueV+G6qirhu7Lhuqom4bue4buMxajhuqokPyDhuqrDklLhu6bhu57igKbhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD01Pybhu57FqCXhuqjhurThu4fhu6Dhu5Thu6bhuqrhu4nhur7hu6DhurIvPeG6tA==

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long