Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kz7hu5TEqMOK4bqs4budw4Hhu7fDiuG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4bqo4bq+xanhu4zhu53DgMONw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6quG6sMOK4budQeG7luG7juG7neG6uOG6qOG6vsO54bud4bqo4buCQeG7neG7nuG7p+G7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu51A4buOw41B4bud4buM4bqo4bqqMT4x4bqr4budQXlO4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOB4bunw4rhuqjhu51B4bqo4bq+4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bqo4buCQeG7kS/huqjhu5/hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncO54bq64buMxKnhu5vhu5vhu53DksOTQcSp4bub4bqo4buM4buMTm8vL+G7ucO54bq+TuG6qOG7juG7jOG6qOG6vuG7jeG7nsOKL2LDkuG6oMOTKeG6quG6uuG6oMOSL+G6quG6vMO54bqs4bqgL+G6rOG6qsO54bq+LcOB4buOQS/huqrhurzDueG6rOG6oOG7o+G7o3Qt4buh4buNw4lO4bqs4bub4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhu6DhuqrDgeG7jOG6qG/hu510cuG7o05Qw7Phu53huqjhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xv4budcnDhu6FOUMOz4bub4budL+G7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqlM4budPOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQeG7neG7nuG7p+G7nT3hu6fhur7hu53hu4zFqeG6vuG7ncO1PCNtPeG6q8O04bud4buexqDDueG7nUHhu4Dhu53hu57hu6vDiuG7neG7ucaww4rhu53Dkkhv4bud4buf4buh4buj4bufL+G6qTwjbT3huqstPCPhuqvDkz7hu53DiuG6rOG7p1Hhu510L8O64bud4bqo4buUxKjDiuG6rOG7ncOB4bu3w4rhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqjDueG6quG7neG6qOG6vsWp4buM4budw4DDjcOK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqrhurDDiuG7nUHhu5bhu47hu53hurjhuqjhur7DueG7neG6qOG7gkHhu53DtTRAMT7DtOG7neG7nuG7p+G7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu51A4buOw41B4bud4buM4bqo4bqq4budMeG6qOG6vsO54bud4bqo4buCQeG7neG6uMOa4bud4buM4bqo4buO4buz4buM4budw7UxPjHhuqvDtOG7nUF5TuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DgeG7p8OK4bqo4budQeG6qOG6vuG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4buMw5Phu47DiuG6rOG7neG6qOG7gkHhu53DiuG7q+G6vOG7neG6qOG7gkHhu53hu6Hhu6Phu6Hhu58t4buh4buj4buh4buh4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz14UeG7neG6uuG7p+G7neG6qOG6vsWp4buM4budw4DDjcOK4bqs4bud4bq44bqo4buOUeG6tsOK4bud4bq44bqoQkHhuqjhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53huqjhu4JB4budw4rhuqzhuqjhuqrhurDDiuG7nUHhu5bhu47hu50xPjHhuqvDsuG7neG7nuG7s8OK4budw4Hhu5DDiuG6rOG7neG6uOG6quG6tsOK4bud4buM4bqo4buWQeG7ncOAw4Lhu53huqzhuqrGsOG6quG7nU/hu45R4bq24buM4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG7nnnDiuG7ncOA4bqy4budQeG7ksO54bud4buM4bqo4buaQeG7neG7jOG6quG6pMOK4budw4BK4bqq4budw5JIw4rhuqzDs+G7neG7jOG7q8OK4bqs4budQeG7lErDiuG6rOG7neG7jMOTw7nhur7hu53DgMOM4bqqw7Lhu53huqzhuqrDueG6vuG7neG6uuG7lOG7juG7neG7nuG7q8OK4bud4bqo4buAw7nDsuG7neG6rOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQeG7neG6rOG6quG7osO54budQeG7pUHhu53DgETDueG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7neG6qMON4bqq4budw4rhuqjhu7NO4budT+G7jkhB4bud4buM4bq24bud4bue4bun4bud4bqs4buxw4rhu53huqjhur7FqeG7jOG7ncOAw43DiuG6rOG7nTRAMT7hu51B4buSw7nhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nsSo4bqq4bud4bue4bqq4bq0QeG7ncOAw4zhuqrhu53hurzEqOG6quG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nU7huqjhu6VOw7Lhu53huqhDw4rhuqjhu53hu4zhuqjhu5ZB4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7ncOBxalR4bud4bqo4buCQcOy4budw4DDjOG6quG7neG6vMSo4bqq4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budTuG6qOG7pU7DsuG7neG6qEPDiuG6qOG7neG7jOG6qOG7lkHhu53DgOG7pcOK4bqo4bud4bqs4bqq4bul4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG7s07hu51B4buSw7nhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qMOy4bud4bqs4buATuG7nU7huqjDvcOK4budTuG6qOG7peG7jOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu51B4bqoeeG7jMOy4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG6uuG7mkHhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qMOz4bud4bqs4bqqw5VO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu53DinjDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7ncOK4burw4rhuqzhu53hurrhu5pB4budQeG6qOG7jlHhurDDiuG7neG6vEfDisOy4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bue4buQw7Phu53DinjDiuG6rOG7nUHDueG6vuG7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nUHhu6VB4budQeG7iOG7ncOSTOG7neG6rOG6quG7peG6vuG7ncOB4buQQeG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53huqjhu4JB4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7h+G6suG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu51B4buOw41B4bud4buM4bqo4bqq4budMT4x4bqr4budQXlO4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOB4bunw4rhuqjhu51B4bqo4bq+4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bqo4buCQeG7ncOK4bur4bq84bud4bqo4buCQeG7neG7oeG7o+G7oeG7ny3hu6Hhu6Phu6Hhu6Fv4budPUjhuqrhu53hu4zhu5RLw4rhuqzhu53DgeG7muG7neG7jOG6qOG6quG7neG6uuG7p+G7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw4DDucOK4bqs4bud4bqo4buCQeG7neG6usSoTuG7nXXDsuG7neG6usSoTuG7ncO64budQXlO4bud4bqrPkDhuqnhu53hu57hu6fhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7nUF5TuG7neG6qz7huqXhuqvhu51B4buA4bud4bq44bq24buM4budT+G7jsaw4budUOG6tk7hu53hurrhur7FqeG6quG7neG6qMWpw4rhuqjhu53hurjhuqrDguG6vMOy4bud4bqo4buCQeG7neG6uuG7mkHhu53DiuG7q+G6vOG7neG6qOG7gkHhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu50t4bud4buh4buj4buh4buf4bud4buMxqDhu53hurjhuqjhu6Xhu53hu4zDk0zhu53hurrhurDDisOy4bud4buM4bua4budw4rhuqzhu45R4bq0w4rhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54budQeG7jsONQeG7neG7jOG6qOG6quG7jeG7nTTDjeG6quG7ncOB4buOw4rhuqzhu53hu4zhuqjhuqrhu53hurrhu6fhu53hurjhurbhu4zhu51P4buOxrDhu53DiuG6rOG6qOG6quG6sMOK4budQeG7luG7juG7nUHhu5LDueG7nUHhu6VB4budw4Hhu5rhu53hu6XDisOy4budw4DhurLhu53hu4zhu6fhuqrhu500QDE+w7Lhu53hurjDmuG7neG7jOG6qOG7juG7s+G7jOG7neG7jOG6qOG7jsONQeG7nUHhu6VB4bud4bq6RcOK4bqo4bud4bue4buaQeG7nU/hu45R4budw4BEw4rhuqjhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budT+G7jlHhu51B4bqo4bq24budQeG7ksO54budQeG7jsONQeG7neG7jOG6qOG6qsOy4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu57hu4bDiuG6rOG7neG7n+G7ncOK4bur4bq84bud4buMQsOK4bqo4budw4DhurbDiuG7ncOK4bqs4bunUeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu51B4buOw41B4bud4buM4bqo4bqq4budQXlO4bud4buMxJDDiuG6qOG7jeG7nSPhu5rhu53hu6XDiuG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7nUHhu5LDueG7neG6vMON4buM4bud4bqo4buCQeG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53DteG6rOG7guG6quG7neG6uuG7p+G7ncOB4bua4bud4bulw4rhu51B4bul4budw4rhuqh4w4rDtOG7neG6qOG6vuG7r0Hhu51B4buSw7nhu53huqjDueG6quG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budw7Xhuqzhu4Lhuqrhu53hurrhu6fhu53DgeG7muG7neG7pcOK4bud4buM4buzTuG7neG7jOG6qMOCw7Thu43hu50j4bua4bud4bulw4rhu53hu4zhu7NO4bud4buM4bqow4Lhu53huqjhu4JB4budw5LhuqrDiuG6qOG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7nUzhu53huqjDueG6quG7ncOA4buIw4rhu53hu55E4bud4bq44bqo4bulQeG7ncOK4bqow7nhu47hu53DtUHDlMOK4bqs4budQXlO4bud4bqo4bq+4buvQeG7neG6uOG6qOG7pUHhu51BeU7hu53huqjhu4JBw7Thu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4budTuG6qMaw4bqq4budQeG7gOG7ncOS4bua4budTuG6qHjDiuG7neG7ueG6quG6tOG7jOG7neG6vOG7lkHhu53DgMON4budw4Dhu4DDiuG6rOG7neG6rOG7gE7hu53hurjhuqjhu6VB4budw4rhuqjDueG7juG7neG7nuG7p+G6vuG7neG6uOG6tuG7jOG7nU/hu47GsOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bqww4rhu51B4buW4buO4budQeG7ksO54budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqo4buW4budw4rhuqh54buM4budw7XDiuG6qOG7gOG6vOG7neG7jMOT4buUTMOK4bqsw7Thu53hu57EqOG6quG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7jOG6qOG7luG7neG6qMO54bqq4buN4budM+G7iuG6quG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqo4budQeG6qMSQ4budw4Dhu5RLQeG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hurzDjeG7jOG7ncOB4bua4bud4bulw4rhu53DgeG7muG7neG7jOG6qOG6quG7jeG7nUDhu47DjUHhu53hu4zhuqjhuqrhu50xPjHhuqvhu51BeU7hu51B4buI4budw5JM4budTuG6qMaw4bqq4budw4Dhu5RLQeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu51Q4bq+w4rhuqzhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7neG7jOG6qOG7pcOK4bqs4bud4buf4bufL+G7oeG7o+G7oeG7n+G7jeG7nUDhu47DjUHhu53hu4zhuqjhuqrhu50xPjHhuqvhu51BeU7hu53hu4zEkMOK4bqo4budQeG6qOG6qsO54bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53huqjDueG6quG7neG7nuG7hsOK4bqs4budQeG6qHnhurzDsuG7neG7jMag4budw4rhuqzhu6dR4bud4bufL+G7n+G7oeG7ncOA4bq2w4rhu53DiuG6rOG7p1Hhu51w4bufL+G7n+G7oS/hu6Hhu6Phu6Hhu5/igKbhu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tOw5nhu47hu4zhuqjhur7Dk+G7m+G7kz7huqrhurLDiuG7nTPDueG6quG7kS9O4buT

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới
2021-09-02 14:50:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đã hoàn thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long