Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzDoMOD4bq4xILhu43Dg+G7hEjhu43hu63hu4jhuqjhuqLhu43hu63hu6dI4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXDhuqjDg8Os4buN4buKTuG7jeG6psSCQeG7iOG7jeG7scSC4bu14bqo4buNw4zhuqrhu6Hhuqjhu43hu4rhu5/EguG7jeG6psSCQeG7iOG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4buvS+G7reG7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqi4buN4but4bunSOG7jeG7isSCw4Hhu4jhu43Dg0Thu61rL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4bud4bqm4buK4buHw7LDsuG7jcOMw43hu63hu4fDssOD4buK4buKSGkvL+G7seG7neG6qkjDg+G7iOG7isOD4bqq4buLw5Xhuqgv4bqvw4x3w40kxILhuqZ3w4wvxILhuqzhu53huqJ3L8OV4buILeG7isODdy3huqbhu53huqjhuqItw7Utw7Xhu5XDteG7j+G7l+G7leG7l+G7m8O0w7Thu4vDgkjhuqLDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jeG7l+G7meG7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buTw7Xhu5FI4buQw63DsuG7jS9sa0hsVuG7ueG6qOG7jcSDw4PEguG7teG6qOG7jeG7rMOK4buNPMSC4bu34buIw6zhu43hu5Bx4buNxIPDjU7huqjhuqLhu41jTuG7gOG6qOG6osOs4buNxIPDoOG7jWPEgkHhu4rhu43Eg8ON4bqw4buN4bqo4buAxILhu43hu4rDg+G7guG7jeG7isOS4buN4buKw4PFqeG7kuG7jeG6osSC4buj4bqq4buNY03hu43Eg8OD4bu14buNKeG7neG6qOG6ouG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxWw4Hhu412cOG6rOG7jeG7sXDhuqrhu43hu4rEguG7t+G6qOG7jXbhurzDrOG7jeG7rcOD4bun4buK4buN4bqmTuG7hOG6qOG6ouG7jeG7iuG7n8SC4buN4bqmxIJB4buI4buN4bqixILhu6Phuqrhu43hu69L4but4buNduG6tuG7neG7jUjDg07hu4DhuqjhuqLhu43hu63hu6dI4buN4buKxILDgeG7iOG7jcODROG7reG7jeG7isONxILDgeG6qOG7jeG6pMOD4budxILDrOG7jeG7isODw5Lhu63hu43Dg8SCQeG6qOG7jeG7rMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu40lxILhu6Phuqrhu43hu69L4but4buNSMODw4rhu43hu4rDg8OJ4bqo4bqi4buNw7Thu4/Dtcahw6zhu43Do0bhu40l4buuZ1bEg+G7jcOVw5Phu53hu43hu61C4buNw5Vy4bqo4buN4buxcOG6qOG7jXbhu7nhu43huqjhuqLDg+G6tuG7jeG7rMOK4bqo4bqi4buNxIPDg8OJ4bqo4bqi4buN4buKxILhuqjhu412xIJB4bqo4buN4buK4buM4buN4buK4bqy4bqow4Phu41Iw4PhurjEguG7jcOD4buESOG7jeG7isONxILDgeG6qOG7jeG6pMOD4budxILhu43hu63hu4jhuqjhuqLhu43hu63hu6dI4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXDhuqjDg8Os4buN4buKTuG7jeG6psSCQeG7iOG7jeG7scSC4bu14bqo4buNw4zhuqrhu6Hhuqjhu43hu4rhu5/EguG7jeG6psSCQeG7iOG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4buvS+G7reG7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqi4buN4but4bunSOG7jeG7isSCw4Hhu4jhu43Dg0Thu63hu43hu4rDjcSCw4Hhuqjhu43huqTDg+G7ncSC4buN4busw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jSXEguG7o+G6quG7jeG7r0vhu63hu41Iw4PDiuG7jeG7isODw4nhuqjhuqLhu43DtOG7j8O1xqHhu4vhu43Eg8OD4buCxILhu43huqLEguG7neG6qOG7jeG7isODd+G6quG7jeG7isSC4bu34bqo4buNduG6vOG7jeG7scSC4bu14bqo4buNw4zhuqrhu6Hhuqjhu43hu4rhu5/EguG7jeG6psSCQeG7iOG7jeG6osSC4buj4bqq4buN4buvS+G7reG7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqi4buN4but4buj4but4buN4bqkw4PhurjEguG7jeG6puG7hkjhu4124bujSOG7jU/huqjhuqLhu43huqbhurzhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buN4buKw43EgsOB4bqo4buN4bqkw4Phu53EguG7jeG7rMODTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqw4bqow4Phu40lxILhu6Phuqrhu43hu69L4but4buNSMODw4rhu43hu4rDg8OJ4bqo4bqi4buNw7Thu4/Dtcahw6zhu43huqhy4bqs4buNw4NE4but4buNw7Thu4/DtMO1LcO04buPw7TDtMOs4buN4buxxILhu7Xhuqjhu43DjOG6quG7oeG6qOG7jeG7iuG7n8SC4buN4bqmxIJB4buI4buN4butw4Phuqrhu43Dg0Thu63hu43DjMSC4bqow4Phu43huqbhu4ZI4buNw4Phu53EguG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw84bq84buK4buNw4zhurjhu43hu63Dg0zhu4124bu54buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu63Dg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6sOG6qMOD4buNSMOD4bq4xILhu43Dg+G7hEjhu43huqjDg05p4buN4bqh4buI4bu14buNw4NO4buA4bqo4bqi4buNd+G6rMOs4buNPuG6onHhu43hu7Hhu53hu40q4buh4butw6zhu43Eg8ODxanhu5Lhu43huqLEguG7o+G6quG7jWNN4buNxIPDg+G7teG7jSnhu53huqjhuqLDrOG7jeG7rsSC4buNw4xw4bqo4buNKuG7o+G7iuG7jcSR4bqq4bud4bqo4buN4buK4buhxILhu43DoMODxKjhu43Eg8ODRMOs4buNKeG7n+G6qOG6ouG7jeG6qOG6osOD4bu54buN4bqoQuG6qOG7jeG6puG7o+G7jcOj4budxILhu40+4bqi4budw6zhu43huqbDgOG7jcOD4bq8xILhu41W4bu54bqo4buNPOG7q+G7iOG7jeG7pOG7iOG7jeG7rOG7gMOs4buNxIPhuq7huqjhu43huqjhuqJOR+G6qOG6ouG7jeG7isOD4buC4buN4butxKjhuqjhuqLhu40qSuG6qOG6ouG7jWNO4buA4bqo4bqiw6zhu41W4bqw4bqow4Phu43Eg8OD4buh4butw4Phu40ow4Phuqrhu6Phuqjhu4vhu43Eg8ON4bqq4bqo4bqi4buNdkLDrOG7jeG7reG7o+G7reG7jcOD4bqw4bqow4Phu41w4bqow4Phu43huqLhu4TEguG7jeG7mOG7jeG6psSC4bu14bqo4buNSeG7iOG7neG6qOG7jXbhu7fhuqjhu41Iw4PhuqrhuqjhuqLhu43hu61w4bqow4PDrOG7jcOD4bqq4buh4buK4buNduG6vOG6qOG6ouG7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7ncOs4buNw5Vy4bqo4buN4bqo4bqiw4NBw6zhu43hu4rDg8OB4buN4buKw4Phu53huqrDrOG7jXZ14but4buNw4xw4bqow6zhu43DjHDhuqjhu43Dlcaw4buK4buN4butTOG7neG7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqiw6zhu43hu6/EguG7jeG7iuG6ruG7rcOD4buN4bqm4bq24butw4Phu43DjOG7jOG7jS3hu43DlXLhuqjhu43Dg0Lhu53DrOG7jcOD4bqq4buh4buK4buNduG6vOG6qOG6ouG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4bqmw4Dhu43Dg+G6vMSC4oCm4buNVuG6uuG6qOG6ouG7jeG7isOD4buCxILDrOG7jeG6rOG6vsSC4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXDhuqjDg8Os4buN4buKTuG7jeG6psSCQeG7iOG7jeG7rULhu43huqLDg8SC4buN4butw4PEqOG7jeG7rUvhu43hu4rDg8OB4buNw5Xhu7nhu43hu63hu6Phu63hu43huqjhurzEguG7jeG7r+G7iOG6qOG6ouG7jeG6psSC4bu14bqo4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG6qMODTuG7jeG7iuG7teG6qOG7jeG6okTEgsOs4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG6osSC4bud4bqow63hu43huqjhuqLhu4jhurrhuqjhu43hu63hu4jhuqjhuqLhu43hu63hu6dI4buL4buL4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7nOG7iOG7isOD4bqqw43DsmzEg8So4buN4buc4bqow4NrL0hs

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới
2021-09-02 14:50:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đã hoàn thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long