Cập nhật:  GMT+7
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HhuqlPw7rDiuG7m8OS4but4bq84bqm4bubw5JP4bqu4bq84bub4bujw7Lhu53hu53hu53hu5vDk+G7jHjDkuG7m07hu4zhu6Xhu5vGoTN34bq84bqm4bub4bu34buY4buI4bu54bubw4Dhurrhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqmxqHDtC/huqzhu6Phu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m8O64bq4w5Lhu4nGocah4bubw5NP4bu54buJxqHhuqzDksOSTW4vL+G7t8O6w4pN4bqs4buMw5LhuqzDisOy4bui4bq8L+G6q8OTw4BPKOG6qOG6uMOAw5Mv4bqo4bq6w7rhuqbDgC/huqbhuqjDusOKLUHhu4zhu7kvPjIpX3Ry4bud4bujw7Igw6IpxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubc3Hhu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bub4buhcOG7o03hu6BvxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buRPOG7jFDhurLhurzhu5sjw4rhu6Xhurzhu5sxd+G6uuG7m+G6qeG6rMO6w4rhu5tN4bqsR+G6qOG7m+G6rEpN4bub4bui4buI4bqo4bubI8OK4bul4bq84bubw5LhuqzDuuG6vOG6rOG7m+G6vOG6qOG6ruG6vOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDklDhu5vhu7jDouG7m+G6reG7jE3DgOG7m03huqxHw5Lhu5tN4bqsw7nDkuG7m+G7ouG7peG7mzzhur7DuuG7m+G7ueG6rHjDkuG7mzF34bq64bub4bqp4bqsw7rDiuG7m8OS4but4bq84bqm4bubTuG7jOG7peG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgOG6uuG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bu54bq+4bub4bqsw4rhu6Xhurzhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzhu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqnhuqjhurThu4zhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhuqnhu5Thu5vhu4PGsOG7m+G7o8Oz4bub4bugxrDhu5vhuqnhu5Thu5vhu4PGsMOyw7RN4buRI3nhu4zhu5vhurzhu6nhurrhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu5/hu53hu5/hu6Mt4buf4bud4buf4bufw7Phu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bqo4bqy4bq84bub4bu54bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m8ahM3fhurzhuqbhu5vhu7fhu5jhu4jhu7nhu5vDgOG6uuG7m8OB4bqw4bq84bubw5JP4buYxKjhurzhuqbGoeG7m+G7ucO54bu54bub4bu5eE3hu5vhu7dJ4bubI8OK4bul4bq8w7Phu5sjSeG6qOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vDkkThurzhuqzhu5vDgcaw4bubw5JPw7rDiuG7m8OS4but4bq84bqm4bub4bujw7Lhu6N1cuG7m8OT4buMeMOS4bubTuG7jOG7pcOz4bubcnLhu5vhu6DDgOG7m8OB4bunTcOz4bub4buj4budw7Lhu6Fxc+G7m07hu4xQ4bq04bq84bub4buiS8Oz4bub4bujcOG7m+G7t0nhu5vDk8O54bu54bqs4bub4bqm4bqow7nDiuG7m8OJ4bqsw4rDusOz4bubdHLhu5vhu7dJ4bubw4FI4bubQcOV4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bubw5LDvU3Ds+G7m3Jw4bub4bqsSU3hu5vDieG6rOG7s+G7jOG7m8OST8O64bq84bqmw7Phu5vhu6Hhu6Nx4bubw7nDiuG7m8OBSOG6vOG6puG7m03huqzDlOG7ueG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgOG6uuG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bu54bq+4bub4bqsw4rhu6Xhurzhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OSROG6vOG6rOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m8OSw43hurzhuqbhu5vDkk9D4bub4bqm4bqow7nhu5vhuqzhu4rhurzhu5txcOG7neG7m8OST+G6qOG6suG7jOG7m8OBSOG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bubw7rhurjDkuG7icahxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoeG6rMOSw5JNbi8v4bu3w7rDik3huqzhu4zDkuG6rMOKw7Lhu6Lhurwv4bqrw5PDgE8o4bqo4bq4w4DDky/huqjhurrDuuG6psOAL+G6puG6qMO6w4otQeG7jOG7uS964bufc3Dhu6NwdHPhu6Fwc3Hhu6Hhu6FfQeG7o3B1c3Dhu51yQeG7ueG7o+G7uXLhu7fhu7lzc0HDuuG6pHR0cHHhu6F0c3Fx4bud4buh4bu3w7JFTeG6psah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Nx4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3Bz4buhTeG7oG/GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRMeG6qOG6ruG6vOG7m8OBSeG6qOG7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qeG6qOG6tOG7jOG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G6qcO64bq64bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzDs+G7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuql34bq84bub4bqt4buK4bq84bubw5Lhu63hurzhuqbhu5tO4buM4bul4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m8OA4bq64bub4bqs4buG4bu54bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vhu7nhur7hu5vhuqzDiuG7peG6vOG7m+G7ucWp4bq84bqs4bubw4nhuqzhur7hu5vDieG6rOG7qeG6vOG7m8OS4bqsw4DDiuG7m+G7ueG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vigJwzd+G6vOG6puG7m+G7t+G7mOG7iOG7ueG7m8OA4bq64bubw4HhurDhurzhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puKAneG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G7n+G7neG7n+G7o+G7my3hu5vhu5/hu53hu5/hu5/DtC9N4buRw7RN4buR4bu44bqs4buY4buK4bq84bqm4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m+KAnDN34bq84bqm4bub4bu34buY4buI4bu54bubw4Dhurrhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4oCd4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7l4TeG7m+G7t0nhu5sjw4rhu6XhurzDs+G7myNJ4bqo4bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m8OS4buW4bub4bq84bup4bq64bub4buf4bud4bujdOG7m8OB4bqw4bq84bub4bq8w7pQ4bubw4HGsOG7m+G6puG6vk3hu5tN4bqseeG6vOG7m+G6rMOM4bubw5JPSuG7m8OS4bqs4bqo4bqw4buM4bub4bq84bqs4bqo4bub4bu54bq+4bub4bqsw4rhu6Xhurzhu5vhu7nFqeG6vOG6rOG7m8OB4but4bu54bub4bu34bqo4bqyw5Lhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bubw4Hhu5hK4bu54bubw4HhurDhurzhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OSw71Nw7Phu5vhu6Lhu4zhuqjhu5vhu7nhuqzhu4rhuqhv4bubw4FI4bq84bqm4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m03huqzDucOS4bub4bqs4buMUOG7m+G7osO64bqo4bubw5JP4buA4bub4bu54buQw7rhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubI8OK4bul4bq8w7Phu5sjSeG6qOG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bu54bqs4bup4bq64bubw5Phur7hu7nDs+G7m+G7t8Wpw4rhu5vhu6LhurLDs+G7m+G6puG6qOG7jk3hu5vDkuG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G6vOG6qOG6ruG6vMOz4bub4bq84bqs4bqo4bubw4FI4bq84bqmw7LDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5Ew4bqsw7nhurzhuqzhu5tA4buMUMO0L03hu5E=

Khánh Duy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày tựu trường đặc biệt

Ngày tựu trường đặc biệt
2021-09-05 17:18:00

baophutho.vn Hôm nay, ngày 5-9, học sinh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Phóng...

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới
2021-09-02 14:50:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đã hoàn thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long