Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G6vDHDqijhu5vhu4PDreG6vSjhu5jhur3hu6Mo4bua4bq9xKkoLSjhu6Thu4XDreG6vSjhu5jhur3hu6PhurMo4bub4bq9bcOt4bq7KMOt4bq94bqj4bubKMWp4bqhxrAo4bqzw6Phu50o4buV4budMSjGoWzDreG6uyhIbCYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjGoeG7l+G6s1ghLy/hurM94bq3McOs4buZ4bq94bud4bub4bq9w6w94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS88IHs+L30g4bq1PjwgW1spIOG7mzxbMCIpXWg8PWbhu5nhurshKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9KOG7mOG6veG7oyjhu5rhur3EqSjhurbhu5/DqihJw6rDreG6vSjhurLhur3huqHhu50o4bulMyjhurLhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vSjhu6Thu4XDreG6vSjhu5jhur3hu6PhurMow43hurvhu53GsMOpw60o4bukN8OtKOG7muG7l+G7gSjhurPhur1wKOG7m+G7l+G7gSjhurfhu53Ds8OqKGgzaSjhu6XDqsSR4bqzPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT/hu5jhu5rDguG7migtKOG6suG6vcOqZOG7nSgiLSAjKOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9KMOiNijhu5vDsyjhurPhur1z4bqzKOG6s+G6vXLhu43DreG6uyjhu5vhu5fhu4HDreG6vShoM2ko4bulw6rEkeG6syjhu6Xhu4/DqihoNsOt4bq9KMOiNMOsKOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9KOG7pOG7hcOt4bq9KOG7mOG6veG7o+G6syhow6piw60o4buV4budMcOtKMOiY8OtKOG7pcOqxJHhurMoxanhuqHGsCjhurV1w63hurso4bqzw6Phu50o4buV4budMSjGoWzDreG6uyhIbD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bq0dSjhurfhu53Ds8OqKGgzaSjhu6XDqsSR4bqzKOG7pWQo4buZ4bq94bq/MSjhu5vhu4PDreG6vSjhu5jhur3hu6Mo4bua4bq9xKko4bqz4buLKOG6szLhurMow6Juw63hurso4bqz4bq94bq/4bu4KOG6tuG7n8OqKEnDqsOt4bq9KOG6suG6veG6oeG7nSgtKFDGsCjhu6XDqmLDrSjhu5rhu5fhu53DreG6uyhy4buNw63hursow4I1w63hursjKOG7mOG6veG7iyjhurbhur8o4bub4bq9cijhu5rhu4PDreG6vShwxrAjKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9Iyjhu5rhu5dy4buRw63hursow6LDrDPDrSjDguG6tuG7lOG6vCjhu5vhu4PDreG6vUAo4bq8w6wzw63hurso4bqybMOt4bq7KOG7muG6vXDGsCgtKFDGsCjhu6XDqmLDrSjhurbhu5rhu6Qo4bua4buDw63hur0ocMawIyjhu5jhur3hu4so4bqy4bq9cCjhu5vhu4fhurPhur0o4buc4bq2w43hurQo4bub4buDw63hur1AKMON4bq74budxrDDqcOtKOG7muG6vTHDreG6vSjhurw1w6ooLSjhu5rhu5zhu6QjKOG7mOG6veG7iyjhurLhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vT0o4bukZCjhu5nhur3hur8xKOG7m+G7g8Ot4bq9KOG7pOG7hcOt4bq9KOG7mOG6veG7o+G6syjhurPhu4so4bqzMuG6syjDom7DreG6uyjhurPhur3hur/hu7gow43hurvhu53GsMOpw60o4bukN8OtKOG7muG7l+G7gSgtKOG7mOG6veG7iyjhurbhur8o4bub4bq9cijhu5rhu4PDreG6vShwxrAjKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9QCjDjeG6u+G7ncaww6nDrSjhu6Q3w60oR+G6vXLhu4/hurMoLSjhu5rhu5zhu6QjKOG7mOG6veG7iyjhurLhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vT0o4bqy4bufw63hurso4bq1dSjhurPhu4so4bq7w6oyaSjDom3hurMo4bqzMuG6syjGoeG7keG7uCjhurrDqjHDrCjhu5vhur1sw63hurso4bulxIPDrSjhu5s1w6ojKMWo4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7IyhHYyjhur3DrDThurPhur0o4bulMyjDgsOj4budKOG7m3IjKOG7mjPDqijDreG6u+G7ncawYsOtKOG7pTMoSWzDqijhu5vhu5dyw7XDreG6uyMoaDbDreG6vSjDojTDrCjhu6Q3w60o4buZ4bq94buJw63hurso4buc4bq2w43hurQoPijhu5vhu4PDreG6vSjhu5jhur3hu6Mo4bua4bq9xKkjKOG7pOG7hcOt4bq9KOG7mOG6veG7o+G6syMo4bqy4bq9cCjhu5vhu4fhurPhur0o4buc4bq2w43hurQo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG7meG6vW0o4bukw6rEkeG7myjhu5rhu5fhu4EjKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tsON4bq0KOG6veG7ncawxJHDrSjGoGzDreG6uyhIbD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjGoeG7l+G6s1ghLy/hurM94bq3McOs4buZ4bq94bud4bub4bq9w6w94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS88IHs+L30g4bq1PjwgW1spIOG7mzxbMCIpXWg+PWbhu5nhurshKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7msOsM8OtKOG6szXDreG6vSjhurfhu53Ds8OqKGgzaSjhu6XDqsSR4bqzPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5o0w6oo4bq34budw7PDqihoM2ko4bulw6rEkeG6syMoaDbDreG6vSjDojTDrCg+KOG7m+G7g8Ot4bq9KMOiNijhu5vhur1tw63hursow63hur3huqPhu5so4bqzMcOsKOG7pWQo4bqz4bq9cCjhu5vhu5dy4buNw63hursjKOG7leG7ncOqKGlsIyjhu6Xhu4co4bub4buX4bq/KMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG6s8Oj4budKOG7leG7nTEoxqFsw63hursoSGwow61tw6ooPijhu5vhu4PDreG6vSjhu5jhur3hu6Mo4bua4bq9xKkoLSjhu6Thu4XDreG6vSjhu5jhur3hu6PhurM9KOG7muG6veG6pcOsKMOi4buLIyjhurPDo+G7nSjhurPhu4so4bqz4bq9w6pk4budKOG6tTPDqihbKSlpIyjhu5dvw63hursoPD5pIyjhu6XEg8OtKOG7m23hurMo4bub4bq9w6pj4bubKGdjKCApZ2kv4bq9PSjDgsOqZWkow6LDo+G7nSjhu5vhu53GsGPDrSjhu5s0w6oo4bul4buHKOG7m+G7l+G6vyjhurvDqjHDrCjhu6Xhu4/DqijDomIo4bubNSjGoWzDreG6uyhIbCjhur3hu53GsMSRw60oxqFsw63hursoSGwo4bub4buDw63hur0o4buk4buFw63hur0o4buY4bq94buj4bqzIyjDosOqZWko4bqz4budbcOqKOG7m+G7ncawY8OtKOG7mzTDqijDonLDtcOt4bq7KOG7muG7l8Ojw60o4buY4bq94bujKCMo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG7meG6vW0o4bukw6rEkeG7myjhu5rhu5fhu4E9KOG7msOzw63hursoaXPhurMow6LDo+G7nSjhu5tyKHt7Pijhu5vhu60ow6Juw63hursjKOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60o4bub4bq9w6oo4bqzbMOt4bq7KDwgKOG7m+G6vTLDreG6uz0o4bukw6rEkeG6syjDosOj4budKOG7m3Io4bq1dSgyw60o4bqzw6Phu50o4buV4budMSjGoWzDreG6uyhIbCjhu5s0w6oo4bul4buHKOG7m+G7l+G6vyjhurdjw60o4buZ4bq9MyjDgnPhurMo4bq2MuG6syjGoeG6qyjDojLhu5koc8Ot4bq7KMOt4bq94budKOG6s8Oj4budKMOiw6ooaDTDqijhurNwMSjDreG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtIyjhu5fhu6Phu5sow63hurs4w60o4bub4bq9w7XDqijhurvDqjHDrShocuG7nSjhu5vhur1sw63hursjKMOiNWko4bq3NcOsKDHDrSjhu5vDrDPDrSjhurvDqjHDrCjhu5vhur1sw63hursjKGdj4bubKMOtbcOqKOG6u8OqMcOsKOG7m+G6vXLhu43DreG6uyMo4buZ4bq9MuG7myjhu5vhu5fDqmXDrShnw6rDreG6vSjhu5tjKC0oxak2KOG6vW/DqijhurNwMSjhu6Xhu5/DreG6uyMow6Juw63hurso4bub4bq9w7XDqijhurPhu4nDrShoMyjhurfDqmXhu50o4bubcsO0w63hursoZ2Phu5sow61tw6oo4bq7w6oxw6woaHLhu50o4bulN8OtKOG6veG7izEjKOG7m+G7gcOt4bq9KOG6szVpKOG7pW3DrSjDojYoacSD4bubKOG7m+G6vcOqY+G7myjhurvDqsO5MSjDreG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtKOG6vTHDqijhu5vhu4PDreG6vSjhu5jhur3hu6Mo4bua4bq9xKkoLSjhu6Thu4XDreG6vSjhu5jhur3hu6PhurMjKGgzKOG6t8OqZeG7nSjhu5tyw7TDreG6uyjhu5Xhu50xw60o4bq9xJEow6LDrDPDrShnY+G7myjhurvDqsO5MSg+KMOi4buHMSjhu5nhur1y4buNw63hurs9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhursoxqHhu5fhurNYIS8v4bqzPeG6tzHDrOG7meG6veG7neG7m+G6vcOsPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPCB7Pi99IOG6tT48IFtbKSDhu5s8WzAiKV1oez1m4buZ4bq7ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurIy4bqzKMOibsOt4bq7KOG6s+G6veG6vyhoNsOt4bq9KMOiNMOsKD4o4bub4buDw63hur0o4buY4bq94bujKOG7muG6vcSpKC0o4buk4buFw63hur0o4buY4bq94buj4bqzKOG7m+G6veG7hyjGoTLhu5so4bul4buHKOG7m+G7l+G6vyjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhurPDo+G7nSjhurc44bqzKOG7leG7nTEoxqFsw63hursoSGw9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP0g2w63hur0ow6I0w6woPijhu5vhu4PDreG6vSjhurNxw63hurso4bub4bq9bcOt4bq7KMOt4bq94bqj4bubKD4o4bub4buDw63hur0oxqHhuqso4bqz4bq94budw63hurso4bubMcawKMOiw6Phu50o4bubcijFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhurPDo+G7nSMow6Juw63hurso4bub4bq9w7XDqijhurvDqjHDrCjhurMy4bqzKMah4buRIyjDreG6uzPDreG6vShow6piw60o4buV4budMcOtKMah4buPaSjhur3DrDPDrSjhu5vhur3DqsSRw60o4buV4budw6oo4bub4buX4buBw63hur0o4bub4bq9cCjhu5vhu6HhurMoaMOqYsOtKOG7leG7nTHDrSjDomPDrSjhu6XDqsSR4bqzKMOiw6Phu50o4bubcijhurV1KDLDrUAo4bub4bq9MWkoaXLhu50o4bulw6rEkeG6syhodTEo4bqz4bq9xKnDrSjhur3hu4HDreG6vSjhu5vhur1z4bqzKMOiw6Phu50o4bubcijhurPhur3DrCjhu5nhur3hu58o4bq9w7Thu5lAKOG7meG6veG6o8OtKMOi4bqj4budKGfhur3hu5HDqijhurNsw63hursoxanhuqHGsCjhurV1w63hurso4bqzw6Phu50o4bulM8OsKMOiw6Phu50ow603aSg+KTwwIyjhur3DrDPDrSjhu5vhur0zw63hur0o4bq14buH4buZKMOCNMOqKOG6vW/DqijDgjXDreG6uyjhurdvKD4o4bub4buDw63hur3igKYmL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjGoeG7l+G6s1ghLy/hurM94bq3McOs4buZ4bq94bud4bub4bq9w6w94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS88IHs+L30g4bq1PjwgW1spIOG7mzxbMCIpXWh9PWbhu5nhurshKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7mXbhu53hu5vhur3DrOG7lyE/w4LDisON4bq8KOG7pFEmL+G7mT8=

ĐINH VŨ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long