Cập nhật:  GMT+7
Ờ0US?9ỰééÓRdẸ1ẹ9,RỢràỮáS 1ỬaSéỬẹS?ềỰSữẵ1S;ẳá Sq@áSẹẵ?S9ỮaSí1}?SẹV1S0ẻỉ}áSẸ@áSÉầáSíỮSỈ<áSỹ$dỜ/0UỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢỜ1a Sée?ÓR//?Ổ&Ựàd0ẻẹ0àỔíá/:,é8ẹàd/á,ìé/UỨÙÚ/ỤỨ:UUỨÙÙUUẹUỦỪŨỨU9UỔ7d RS/ỢỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢrẳá S?02SD0ạSp0ềSẹ4?0Sữẵ1S;ẳá S:@áSẹẵ?SÁ ẻỉ]áSỹ@aSẸ0Ữá0Sd0ỬẹS&1[ẻSẹV1S&ẻâ1S 1ỬaSéỬẹS0ẻỉ}áSẸ@áSÉầáỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢDẸrẸS-SÁ ỮỉSŨ-ỨỘSràỮáS 1ỬaSéỬẹS?ềỰSữẵ1S;ẳá Sq@áSẹẵ?S:àS;ẳá S?02SÁ ẻỉ]áSỹ@aSẸ0Ữá0S-SD0ạSp0ềSẹ4?0Sữẵ1S;ẳá Sq@áSẹẵ?S?ềỰSĐẻặ?S0ẵ1S9ỮaSẸeểbá S;àỮáS;XS?ạS&ẻâ1S9ỮaSí1}?SẹV1S0Ự1S0ẻỉ}áSẸ@áSÉầáSíỮSỈ<áSỹ$dS;[S 1ỬaSéỬẹSẹ3á0S03á0Sẹ0g?S01}áSÁ 04Sđẻỉ>ẹSUUÚ/ÚTUỦ/ĐữUÚS?ềỰSĐẻặ?S0ẵ1Sí{S“ẸYá S?ểẩá S?ằá SẹỬ?SđẻWáS9ĩS;#ẹS;Ự1S?ạSá ẻẳáS ặ?SẹfSáằá ỘS9@aSẹeểẩá Sđẻặ?S:àỰá0S:àS?Ử?S?ằá SẹỉSáằá Sá 01}dỘS?ằá SẹỉS9@aSá 01}dỘS&ỰáSđẻWáS9ĩSefá SíỮS?Ử?SẹâS?0ễ?ỘS0ẵS 1ỰS;3á0ỘS?ỬSá0@áS80Ử?SéhS:ếá ”ỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢpêá S:gSí{Sd02ỰSẹ5á0S?ạS;ẳá S?02SÁ ẻỉ]áSẸ0Ựá0SữW1S-SẸ5á0SềỉSí1<áỘSD0ạSp0ềSẹ4?0SẺỡÁqSẹ5á0SíỮS;V1S:1}áS9Xá0S;VàSaẵẹSéặSébỘSá Ữá0S91<áSđẻỰáỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢẸ0,àS&ỬàS?ỬàS?ềỰS0Ự1S0ẻỉ}áSẸ@áSÉầáSíỮSỈ<áSỹ$dỘSẹ0ẩ1S 1ỰáSđẻỰỘS?Ử?S;4ỰSd0ểầá S;XSẹYá S?ểẩá Sd0ặ1S0ẫdSíậ1S?Ử?SÉbỘSá Ữá0ỘS?ầSđẻỰáỘS;ầáSí4S91<áSđẻỰáSẹ0g?S01}áSẹặẹS?ằá SẹỬ?SđẻWáS9ĩS;#ẹS;Ự1S?ạSá ẻẳáS ặ?SẹfSáằá ỘS9@aSẹeểẩá Sđẻặ?S:àỰá0S:àS?Ử?S?ằá SẹỉSáằá ỘS9@aSá 01}dỘS&ỰáSđẻWáS9ĩSefá SíỮS?Ử?SẹâS?0ễ?ỘS0ẵS 1ỰS;3á0ỘS?ỬSá0@áS80Ử?SéhS:ếá ỔSẸ0,àS;ạỘS?Ử?S;4ỰSd0ểầá S;XSẹ$dSẹeẻá SeỮSéàỬẹỘSịỬ?S;4á0SeỰá0S 1ậ1ỘS?ÝaSaặ?S 1ậ1ỘS9$dS0ẳSéầS;[Sẹ1>áS0Ữá0S?#dS 1#ỉS?0ễá Sá0$áSĐÉqrS?0àS?Ử?S?ằá SẹỉSáằá ỘS9@aSá 01}dỘSẹâS?0ễ?SíỮS?ỬSá0@áSẹe<áS;4ỰS&ỮáỔSrặ1Síậ1S?Ử?S:1}áSẹ2?0S;#ẹSẹ0ẻS0ẳ1ỘSẹ1>dSá0$áSẹfS?Ử?S?ằá SẹỉS9@aSá 01}dSéhS:ếá S80ằá S01}ẻSđẻWỘS?Ử?S;4ỰSd0ểầá S;XSẹ1>áS0Ữá0S&ỮáS 1ỰàS;#ẹSẹV1Sẹ0g?S;4ỰS?0àS?Ử?SịXỘSẹ04Sẹe#áỘS?05S;VàSeỮSéàỬẹS?01Sẹ1>ẹSíỮS;{Sịẻ#ẹS0ểậá S 1W1Sđẻỉ>ẹỒS;ẳá Sẹ0ẩ1Sẹ0g?S01}áSí1}?S9$dS0ẳSéầS;4ỰS?02á0S;[S?#dS;â1ỘS?#dSaậ1S 1#ỉS?0ễá Sá0$áSĐÉqrS?0àS?Ử?S0ẵS:@áS;Ựá SéhS:ếá Sẹ0,àS;ẽá S;{Sịẻ#ẹS 1W1Sđẻỉ>ẹS;XS;ểẫ?SẺỡÁqSẹ5á0Sd0aỘSị@ỉS:gá Sd0ểầá SỬáS&ẳ1Sẹ0ểẩá S 1W1Sd0ạá SaỴẹS&Ỳá ỘSd0ểầá SỬáS 1ỰàS;#ẹỘS?0àSẹ0ẻẻS;#ẹSéWáSịẻ#ẹỘS?Ử?S0ẵS?ạSá0ẻS?=ẻS;[Sd0ỬẹSẹe1[áS81á0Sẹ>…Ờ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢẸẻỉSá01<áỘSẹeàá SđẻỬSẹe3á0SđẻWáS9ĩỘSéhS:ếá S;#ẹS?ềỰS?Ử?S;4ỰSd0ểầá S?ảáS&#ẹS?$dỘSá01{ẻS:1}áSẹ2?0S;#ẹSéhS:ếá S?0ểỰSẹ0g?SégS01}ẻSđẻWỒSí1}?SẹeỰá0S?0#dỘS9#áS?01>aS;#ẹS;Ự1S 1iỰS?Ử?S?ằá SẹỉS9@aSá 01}dSíỮS?Ử?S0ẵS:@áSí*áS:1]áSeỰỒSí*áS?ảáSẹ3á0SẹeVá S 1ỰàSẹeêá ỘS?#dSẹeêá S 1#ỉS?0ễá Sá0$áSĐÉqr…Ờ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢẸV1S0ẵ1Sá 04ỘS?Ử?S;V1S&1[ẻS;XSẹ$dSẹeẻá Sẹ0WàS9ẻ$áỘS9ỮaSeắS?Ử?Sí#áS;{Sí{Sí1}?S&ỰáS0Ữá0S?Ử?SíYáS&WáSd0ỬdS9ĩS?ạS91<áS;>áSí1}?Sẹ0g?S01}áSÁ 04Sđẻỉ>ẹSUUÚỒSíỰ1SẹeảS?ềỰS?02á0Sđẻỉ{áS;4ỰSd0ểầá Sẹeàá S?ằá SẹỬ?SđẻWáS9ĩSíỮSéhS:ếá S;#ẹS9@aSá 01}dỒS8>S0àV?0S?ếSẹ0[Sẹeàá Sí1}?Sẹe1[áS80Ự1S?ằá SẹỬ?S;àS;V?S;4ỰS?02á0ỒS01}ẻSđẻWS0àVẹS;ẵá S?ềỰS?Ử?S?ằá SẹỉS9@aSá 01}dỒSịhS9ĩSẹ3á0SẹeVá S?#dSẹeêá S 1#ỉS?0ễá Sá0$áSĐÉqqỘSẹeỰá0S?0#dS;#ẹS;Ự1ỒS?ằá SẹỬ?S 1W1Sđẻỉ>ẹS;#ẹSéWáSịẻ#ẹS?0àS?Ử?S0ẵS:@áSẹẵ?Sẹ01[ẻSéặSá 0èàỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢỜ1a Sée?ÓR//?Ổ&Ựàd0ẻẹ0àỔíá/:,é8ẹàd/á,ìé/UỨÙÚ/ỤỨ:UUỨÙÙUUẹUỦỪŨỨU9ÚỔ7d RS/ỢỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢrẳá S?02SD0ạSp0ềSẹ4?0SẺỡÁqSẹ5á0SÁ ẻỉ]áSẸ0Ựá0SữW1Sd0ỬẹS&1[ẻSẹV1S?0ểầá Sẹe3á0S 1ỬaSéỬẹS0ẻỉ}áSỈ<áSỹ$dỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢD0ỬẹS&1[ẻSẹV1S0ẵ1Sá 04ỘS;ẳá S?02SD0ạSp0ềSẹ4?0SẺỡÁqSẹ5á0SÁ ẻỉ]áSẸ0Ựá0SữW1S?ệá S;XSẹ0Ỷá Sẹ0ÝáSá<ẻSeắSá0iá S80ạS80YáỘSíểậá SaÝ?Sẹeàá SđẻỬSẹe3á0SđẻWáS9ĩỘSéhS:ếá S;#ẹS9@aSá 01}dSbS?Ử?S;ầáSí4ỘS;4ỰSd0ểầá SíỮSaàá SaẻặáS?Ử?S;ầáSí4ỘS;4ỰSd0ểầá Sá0Ựá0S?0ạá Sị@ỉS:gá Sd0ểầá SỬáSéhS:ếá S;#ẹS0ẫdS9ĩỒSẹ1>dSẹế?SeỮSéàỬẹỘS9ỮaSeắS?0ềSẹ0[S;[Sá@á S?ỰàS01}ẻSđẻWSéhS:ếá S;#ẹS?ềỰS?Ử?SẹâS?0ễ?SíỮS?ỬSá0@á…Ờ/dỢỜdS?9ỰééÓRdỡà:ỉRỢỷ>ẹS9ẻ$áS&ẻâ1S 1ỬaSéỬẹỘSD0ạSp0ềSẹ4?0Sữẵ1S;ẳá Sq@áSẹẵ?SÁ ẻỉ]áSỹ@aSẸ0Ữá0S;Ửá0S 1ỬS?ỰàSá0iá SáấS9g?SíỮS8>ẹSđẻWSaỮS0Ự1S;4ỰSd0ểầá S;VẹS;ểẫ?Sẹeàá Sí1}?S?ằá SẹỬ?SđẻWáS9ĩS;#ẹS;Ự1S?ạSá ẻẳáS ặ?SẹfS?ằá SẹỉSáằá ỘS9@aSá 01}dỘS&ỰáSđẻWáS9ĩSefá SíỮS?Ử?SẹâS?0ễ?ỘS0ẵS 1ỰS;3á0ỘS?ỬSá0@áS80Ử?SéhS:ếá ỔSrẳá S?02Sỉ<ẻS?=ẻỘS?Ử?S;4ỰSd0ểầá ỘS;ầáSí4S91<áSđẻỰáSẹ1>dSẹế?Sẹ0g?S01}áS&ỬaSéỬẹSÁ 04Sđẻỉ>ẹSUUÚSíậ1S?Ử?Sá01}aSíếSđẻỰáSẹeãá Sá0ểỐSỊỬ?S;4á0SeỰá0S 1ậ1ỘSeỮSéàỬẹS?ÝaSaặ?S 1ậ1ỘS0ẳSéầỘS&WáS;ẳSíỮS?#dS 1#ỉS?0ễá Sá0$áSĐÉqrỔSpầSđẻỰáS?02á0Sđẻỉ{áỘS:àỰá0Sá 01}dSíỮSá ểẩ1S:@áS;4ỰSd0ểầá S?=áSẹYá S?ểẩá Sd0ặ1S0ẫdSÙS&<áSẹeàá S?ằá SẹỬ?SđẻWáS9ĩSíỮSéhS:ếá S;#ẹS9@aSá 01}dS;[Sá Ữá0SéWáSịẻ#ẹS9@aSá 01}dSd0ỬẹSẹe1[áS9<áSaẵẹS&ểậ?Saậ1ỒSẹ0g?S01}áSẹặẹS?Ử?SaằS03á0S91<áS8>ẹS 1iỰS:àỰá0Sá 01}dSíỮSá ểẩ1S:@áS;[S?ằá SẹỉS9@aSá 01}dSđẻWáS9ĩỘSéhS:ếá S;#ẹS01}ẻSđẻWSíỮSá ểẩ1S:@áSéặá S;ểẫ?SíỮS9ỮaS 1ỮẻSẹfSá 0{Sefá ỔSpỬ?S;4ỰSd0ểầá S;%ỉSaVá0S?ằá SẹỬ?Sẹẻỉ<áSẹeẻỉ{áỘS?ạSá0iá S?ầS?0>ỘS?02á0SéỬ?0Sá0ỲaS0ấSẹeẫS;ẩ1Séặá S?ềỰS;ẳá S&ỮàS:@áSẹẵ?Sẹ01[ẻSéặSẹe<áS;4ỰS&ỮáỘSá0#ẹS9ỮS?02á0SéỬ?0S 1ỰàS;#ẹS 1ỰàSefá ỔỜ/dỢỜdS?9ỰééÓRdnẻẹ0àeRỢD0ểầá SẸ0WàỜ/dỢ

Phương Thảo

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long