Cập nhật:  GMT+7
ỬặỶỲ3b?jjRÝịKẳkb6ÝỮýđ;dỲằẳ:cỲj:kỲẶệẳỲ5ềdằỲy[dỲkệ3Ỳ3ó?ỲỈlế3ỲặệẳỲb;cỲộẳả3Ỳk,ẳỲkầdặỬ/ặỶỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮỬẳcằỲjĩ3RÝ//3Ư2?địặlkặđƯộd/46jẫkđị/d6ổj/Ỷ*@Ỹ/#*4ỸỶ##ỶỴỸkỶ=&%ỴỴbỶƯẩịằÝỲ/ỮýềdằỲ3ặẵỬịỮDằlơădỲB[cỲKặ;dặỲ-ỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲẶệẳỲ5ềdằỲy[dỲkệ3Ỳ3ó?ỲỈlế3ỲặệẳỲịặ:kỲ2ẳãlỲẫàkỲbl dỲ2lểẳỲằẳ:cỲj:kƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮỊKýK-Dằ;ơỲ%-*ŨỲýđ;dỲằẳ:cỲj:kỲẶệẳỲ5ềdằỲy[dỲkệ3Ỳ3ó?ỲỈlế3ỲặệẳỲ4đỲ5ềdằỲ3ặẵỲDằlơădỲB[cỲKặ;dặỲ-ỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲẶệẳỲ5ềdằỲb;cỲkĩọídằỲ5đ;dỲ5!Ỳ3eỲ2lểẳỲb;cỲộẳả3ỲộgẳỲLwDyỲkầdặỲằẳ:cỲj:kỲkâdặỲặâdặỲkặô3ỲặẳảdỲDằặấỲỉlơàkỲỶỶỸ/ỸỴỶ=/ỈẶỶỸỲ3ó?ỲỈlế3ỲặệẳỲộạỲ“K(dằỲ3ọhdằỲ3êdằỲk:3Ỳỉl.dỲbớỲ5]kỲ5?ẳỲ3eỲdằlềdỲằế3ỲkõỲdêdằŨỲb[cỲkĩọhdằỲỉlế3Ỳ4đ?dặỲ4đỲ3:3Ỳ3êdằỲkơỲdêdằỲdằặẳảịŨỲ3êdằỲkơỲb[cỲdằặẳảịŨỲ2?dỲỉl.dỲbớỲĩõdằỲộ;Ỳ3:3ỲkểỲ3ặỏ3ŨỲặệỲằẳ?Ỳ5âdặŨỲ3:Ỳdặ[dỲẫặ:3ỲjốỲ4odằ”ƯỲxndằỲ4ôỲộạỲịặẵ?ỲkầdặỲ3eỲ3:3Ỳ5ềdằỲ3ặẵỤỲyọfdằỲẶđ;dằỲẶọfdằỲ–ỲKLỘŨỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲẶýDyỲkầdặỦỲDằlơădỲKặ?dặỲẶ.ẳỲ-ỲKLỘŨỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲLwDyỲkầdặỲộ;Ỳ5,ẳỲ4ẳảdỲb!dặỲ5,đỲcệkỲjếỲjíŨỲdằ;dặŨỲ5fdỲộấỲbẳádỲỉl?dƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮK,ẳỲặệẳỲdằặấŨỲ3:3Ỳ5,ẳỲ2ẳãlỲ5!Ỳk ịỲkĩldằỲkặ.đỲbl dŨỲb;cỲĩẽỲ3:3Ỳộ]dỲ5ạỲộạỲộẳả3ỲkĩẳãdỲẫặ?ẳỲkặô3ỲặẳảdŨỲỗ:3Ỳ5ấdặỲằẳ:Ỳ5]kŨỲkặlỲkẳạdỲjốỲ4odằỲ5]kŨỲkẳạdỲkặláỲ5]kỲ5ếẳỲộgẳỲ3:3Ỳ3êdằỲkơỲdêdằŨỲb[cỲdằặẳảịỦỲ3êdằỲk:3ỲkặlỲặềẳŨỲkẳàịỲdặ dỲ4ẳảdỲkẵ3ặỲ5]kỲ4đỲ3:3Ỳ3êdằỲkơỲdêdằŨỲb[cỲdằặẳảịỲjốỲ4odằỲẫặêdằỲặẳảlỲỉl.Ỳ3ặđỲ3:3ỲặệỲ4[dỲkệ3ỲkặẳãlỲjếỲẫặêdằỲ3eỲ5]kỲặđ>3ỲkặẳàlỲ5]kỲíƯƯƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮỬẳcằỲjĩ3RÝ//3Ư2?địặlkặđƯộd/46jẫkđị/d6ổj/Ỷ*@Ỹ/#*4ỸỶ##ỶỴỸkỶ=&%ỴỴbỸƯẩịằÝỲ/ỮýềdằỲ3ặẵỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲLwDyỲkầdặỲDằlơădỲKặ?dặỲẶ.ẳỲịặ:kỲ2ẳãlỲk,ẳỲ2lểẳỲằẳ:cỲj:kƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮỊặ:kỲ2ẳãlỲk,ẳỲ2lểẳỲằẳ:cỲj:kŨỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲLwDyỲkầdặỲDằlơădỲKặ?dặỲẶ.ẳỲịặ[dỲkẵ3ặŨỲb;cỲĩẽỲdặồdằỲkặl dỲbiẳŨỲẫặeỲẫặ(dỲkĩđdằỲộẳả3Ỳỉl.dỲbớỲ5]kỲ5?ẳỲ3eỲdằlềdỲằế3ỲkõỲdêdằŨỲb[cỲkĩọhdằỲỉlế3Ỳ4đ?dặƯỲýãỲd[dằỲ3?đỲặẳảlỲỉl.ỲkĩđdằỲỉl.dỲbớŨỲjốỲ4odằỲ5]kŨỲ5ềdằỲ3ặẵỲẫẳàdỲdằặấỲỈlế3ỲặệẳŨỲxặẵdặỲịặóŨỲ3:3Ỳ3fỲỉl?dỲkĩldằỲọfdằỲkẳàịỲko3ỲdằặẳádỲ3ỏlŨỲ2?dỲặ;dặỲỉlơỲ5ấdặỲộạỲ3fỲ3ặàỲặđ,kỲ5ệdằỲặẳảlỲỉl.Ỳ3ó?Ỳ3:3Ỳ3êdằỲkơỲdêdằŨỲb[cỲdằặẳảịŨỲdặ]kỲb;Ỳ3êdằỲkơỲ3eỲộếdỲDặ;Ỳdọg3Ỳ3ặl0dỲ2ấỲkặô3ỲặẳảdỲ3ểỲịặ"dỲặe?ỦỲộgẳỲ3:3Ỳ5ấ?ỲịặọfdằỲộndằỲkĩldằỲ4lỲcẳạdỲdmẳỲ3eỲ5ấ?ỲặâdặỲ3ặẳ?Ỳ3)kŨỲ3:3Ỳ3êdằỲkơỲdêdằŨỲb[cỲdằặẳảịỲ3"dỲỗ[ơỲ4ôdằỲcêỲặâdặỲỉl.dỲbớỲịặnỲặiịƯỲýềdằỲkặhẳỲ3eỲ3fỲ3ặàỲặễỲkĩiŨỲẫặlơàdỲẫặẵ3ặỲ4đ?dặỲdằặẳảịỲ3eỲd(dằỲbô3Ỳ5"lỲkọỲộ;đỲbậdặỲộô3ỲdêdằŨỲb[cỲdằặẳảịŨỲj.dỲỗl]kỲ3ặàỲ2ẳàdỲdêdằỲb[cỲj.dỦỲịặếẳỲặiịỲ3eỲặẳảlỲỉl.ỲkĩđdằỲỉl.dỲbớỲ5]kỲb[cỲdằặẳảịŨỲ2.đỲộảỲĩõdằỲịặédằỲặệƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮJ?lỲẫặẳỲdằặ6Ỳ3:3ỲớỲẫẳàdŨỲẫàkỲbl dỲ2lểẳỲằẳ:cỲj:kŨỲ5ềdằỲ3ặẵỲỊặeỲxặóỲkấ3ặỲẶệẳỲ5ềdằỲy[dỲkệ3Ỳ3ó?ỲỈlế3ỲặệẳỲDằlơădỲB[cỲKặ;dặỲ5:dặỲằẳ:Ỳ3?đỲdặồdằỲdễỲbô3Ỳộ;ỲẫàkỲỉl.Ỳ5,kỲ5ọi3ỲkĩđdằỲ3êdằỲk:3Ỳỉl.dỲbớỲ5]kỲ5?ẳỲ3eỲdằlềdỲằế3ỲkõỲ3êdằỲkơỲb[cỲdằặẳảịŨỲ2?dỲỉl.dỲbớỲĩõdằỲộ;Ỳ3:3ỲkểỲ3ặỏ3ŨỲặệỲằẳ?Ỳ5âdặŨỲ3:Ỳdặ[dỲẫặ:3ỲjốỲ4odằỲ3ó?ỲkầdặƯỲýềdằỲ3ặẵỲ5ạỲdằặấỲ3:3Ỳ5ấ?ỲịặọfdằŨỲ5fdỲộấỲbẳádỲỉl?dỲkẳàịỲko3Ỳ2:cỲj:kỲDằặấỲỉlơàkỲỶỶỸỲ5ãỲkĩẳãdỲẫặ?ẳỲkặô3ỲặẳảdŨỲkĩđdằỲ5eỲbọlỲớỲịặ:kỲặlơỲộ?ẳỲkĩéỲ3ó?Ỳ3ặẵdặỲỉlơạdỲ5ấ?ỲịặọfdằỲkĩđdằỲằẳ.ẳỲỉlơàkỲkĩ?dặỲ3ặ]ịỲộạỲ5]kỲ5?ẳỦỲjẳàkỲ3ặ>kỲ3êdằỲk:3Ỳỉl.dỲbớỲ5]kỲb[cỲdằặẳảịỦỲ3"dỲ50ơỲdặ?dặỲkẳàdỲ5ệỲ5đỲ5,3ŨỲb ịỲ2.dỲ5ềỲ5ấ?Ỳ3ặẵdặỲộ;ỲặềỲjfỲĩ?dặỲằẳgẳỲjốỲ4odằỲ5]kŨỲ3]ịỲằẳ]ơỲ3ặỏdằỲdặ dỲỉlơạdỲjốỲ4odằỲ5]kƯỲýềdằỲkặhẳỲjgcỲỗ[ơỲ4ôdằỲịặọfdằỲ:dỲ4ẳỲ3ặlơãdỲ3:3ỲặệỲ4[dỲ5?dằỲjẳdặỲjếdằỲkĩđdằỲộndằỲ3eỲdằlơỲ3fỲj,kỲbíỲ5]kŨỲbòỲỉl7kỲ5ãỲặ,dỲ3ặàỲĩóẳỲĩđỲ4đỲkặẳádỲk?ẳƯỲKặ?ơỲc>kỲ5đ;dỲằẳ:cỲj:kŨỲ5ềdằỲ3ặẵỲằặẳỲdặ dŨỲkẳàịỲkặlỲ3:3ỲớỲẫẳàdỲ5ạỲỗl]kŨỲẫẳàdỲdằặấỲ3ó?ỲkầdặỲ5ãỲkểdằỲặiịỲkĩâdặỲỈlế3ỲặệẳƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịplkặđĩÝỮDằlơădỲẶlàỬ/ịỮ

Nguyễn Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long