Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bub4buaKE9B4bqjIuG7qE/huqnhu5pPdeG6uU/hu6g9JSg9T+G6oT3hurXhu6hP4buoXSgjT8avIk8sw51PPSnhu5zhu6g9T+G6oeG7pDlP4bqhw6Hhu6QoT+G7qD3huqMoI+G7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT8Ogw6Hhu6jDik4vL+G7qEnGr+G7lik5PeG6o+G6oT0pSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jMOT4buOw5Mvw5Xhu5Thu6rhu4zDk+G7kOG7jOG7ksOSw5LhuqHDkuG7kuG7jMOS4buOw5Quw5JJOzkjTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjhuqA94busKU8hMOG6oU9h4bqj4buWKE/hu6g94bq14buoT2swT0HhuqMi4buoTzk9PigjT+G7m+G7mihPQeG6oyLhu6hITy4kWShPYeG6o1UoT+G7m+G7migtdeG6uU/hu6rhuqVPLCTDnShPw6BYT+G6oSTDnShPPeG7mig9T+G7qOG6ozDhu6hP4bqh4bukOU/huqHDoeG7pChP4bqpNCRPOT3hurMzKCNPxqAoTzk9xINPPTY5Tyg9w5rhuqFIT+G7qFUoTyg9UOG7qE8oPSThu7LhuqNPY8Od4bqjT+G6oSJPLiRZKE9h4bqj4buWKE/huqE0JE/hu6ok4bu4KE/GryTDnShP4buo4bqx4buWT+G7sOG7nCRP4buqJuG7qD1PbMO54bqo4budbS3DkuG7lEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhuqA94busKU85PTwoI0/huqkkWShP4bqg4bqgQuG6qMO6T+G6oeG7nCRPw4Dhu6wp4bqjLkhPazBP4bqhw6HhurM3KCNPQeG6oyLhu6hPOT0+KCNP4bub4buaKE9B4bqjIuG7qE9y4busKSgjT3Nj4busKSgjLeG7qikpT+G6qeG7mk8oI+G6szUkT+G7sCAoI0/hu6jDmjlPdeG6uU914buWw6EsT2/DoDnhu6zDoU/hu7Dhu55PYeG6o2PDneG6oU/hu7AmKD1Pw6BYT+G6oTFP4buoPeG6teG7qE/hu6jhuqMw4buoT+G6oeG7pDlP4bqhw6Hhu6QoT+G7qD3huqMoI0/huqnhu5opT+G6ocOh4bqjKCNP4bqh4bqjw5koT+G6oT3GoCgjT+G6oMagIU/huqE0JE/huqk0JE9h4bqjY08hXU894bucKE/hu6g9w51Pw6ApT+G6qTQkTyF7JE8o4bugIUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu5vhu5YkT8avWShP4buq4bqlTywkw50oT8OgWE/hu7Ak4buy4bqjT+G7qD0/KD1P4bqhPTUkTyMk4buWKE/huqHhu6Q5T+G6ocOh4bukKE/DoOG7luG6o0/hu6omOU8u4bu4T0HhuqMi4buoTyw9xqAoPU/DjMOSw5Qv4buY4buKT+G6qeG7mk8h4bqv4buoT+G7sCXhu6g9T+G7qOG6ozDhu6hP4bqh4bukOU/huqHDoeG7pChPLsOZKE8o4buaY08u4buaTywk4bu2IU/hu6g94bq1KCNP4buoxqDhu6hPLjooPU/huqnhuqXhu6hP4bqhw6F7KCNP4bqhVSFP4bqp4buyTyjhu6AoI08u4bql4buoT+G6ocag4buoT+G7qD0kw50oT+G6oT01JE/hu6g9JMOdKE/huqEp4buaKE/hu6ok4bu0KE/DjOG7l8O5bOG7ik/hu6jhurHhu5ZPazBP4bqg4bqzTy7hu7QoPU8uJFkoT2HhuqNVKE/huqHhurMzKCNPLuG7liRIT+G7qD3huqPhu6YoT8avJk/hu6g9KU/hu6hdKCNP4bqhxqDhu6hP4buoPeG6o2Phu7YoTyMk4buWKU9h4bqjY+G7sihP4buoPT9PPeG6o2NP4bqhPTUkT+G7qD0kw50oT8OMw7nhu7lsw7nDuuG7iknhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhuICgjT+G6oT01JEhPPeG7liRPxq9ZKE/DoFhPLCThu7YhT+G7qD3hurUoI0/huqE94bql4buoT+G6ocOdTyw94buiTyjhu6AoI085PT4oI0/huqnhu7RP4buo4bqx4buWTy4kWShPYeG6o1UoT+G6oT3hu6wpT+G6oSRZ4bqjT+G7qD0lT+G7sMagKD1PIyTGoE/hu6jhurHhu5ZPYeG6o1UoT+G7sDAkT3XhurlJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobOG6r0/huqE94bu2SE894buWJE/Gr1koT8OgWE/hu7DGoCg9TyMkxqBPYuG7rCFPYeG6o1UoT+G7sDAkT+G7m+G7mihPQeG6oyLhu6hP4buoPE8o4bugKCNPLuG6peG7qE/huqE94bql4buoTz0k4bu0KE/DueG7uWzDucO6SE/huqHDoSThu7YoTyw94buWJE/huqnhu5pPxq8iT+G6ocOhJU8oPeG7lig9T+G7qD08KCNPYeG6o1UoT+G7sDAkT3XhurlP4bqh4bugKCNP4bqpJOG7tChP4bqhw6FZKE/huqEp4buaKE/GrzBPLD3huqNP4bqp4bql4buoT+G7qD0kw50oT+G7sMOa4bqjTyw9JE/Gr8agKE/hu7Dhu6IpT+G6oMOhJOG7suG6o0/huqAkWShPYuG7omNPw6Hhu5ZP4bqhKig9Tz3huqMiKCNPLD3hu6YoT+G7qMOaOU/hu7DhurM24buoTz3hu5ZjTyw9XSgjSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGzhuqMw4buoT+G6oeG7pDlP4bqhw6Hhu6QoT+G7qD3hurFPY8Od4bqjT+G7sOG6szbhu6hP4bqhJMOdKE894buaKD1P4bqhPeG7rClPPSooPU/huqE94bq14buoTyFdTzk9fSgjT+G6ocOhWShPIcagY0/huqElKD1P4bqp4buaTz3hu5YkT8avWShPw6BYT+G6ocOhKig9T8av4buaY0/hu6jGoOG7qE/hu7Ap4bucKE85PSQhT+G6qeG7mk/huqHhu5okTy4k4bu04bqjTy4kWShPYeG6o+G7lihJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgPeG7rClPLMOdTz0p4buc4buoPU/Gr+G7lihP4buww5nhuqNITy4kWShPYeG6o1UoT+G7m+G7migtdeG6uU/hu6g8TyzDnU89KeG7nOG7qD1P4bqh4bukOU/huqHDoeG7pChPLCThu7YhT+G7qD3hurUoI0/huqHDmuG6oU/hu6jhu6JP4buoxqDhu6hP4buwJOG7suG6o08sJOG7tChP4buow5koT+G6oT0kw53huqFP4buoPSlP4buoXSgjT+G6ocag4buoT+G6oT3huqXhu6hPPSThu7QoT8O54bu5bMO5w7pP4buo4bqx4buWT2HhuqNVKE/hu7AwJE/hu5vhu5ooT0HhuqMi4buoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6oOG6o2NPKD0kWShIT+G7sOG7tk8u4buaIU/hu7DhurM24buoT+G7sCThu7LhuqNPKOG7mmNP4buow5koTz3huqNjT+G7sDAoI09h4bqjVShP4bqh4bugKCNP4bqpJOG7tChP4bqhw6JPdeG6uU/huqnhu5pPw7o94buk4bqhT2vhu6IoSE8oPeG6sygjT+G7qilP4buiKD1PPeG6szcoI0/hu6jhurHhu5ZP4buw4bucJE/hu6om4buoPU9sw7nhuqjhu51tLcOS4buUTyhZKE8sJuG7qD1Pxq/hu6IoTyjhu5pjTyw9XSgjT+G6oT3hu7ZP4bqhPeG6peG7qE89JOG7tChJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bubJOG7tChP4bqh4bucJEhPw6AiT+G7qOG7lk8oPSThu7ghT2zDueG6qOG7nW0tw5Lhu5RP4bqhw6EpKCNPLuG6peG7qE8u4bqzNigjT2HhuqNVKE/hu7AwJE914bq5T+G7sCAoT+G6ocOhw6NPN0/hu5vhu5ooT0HhuqMi4buoT+G7sOG7nk/huqnhurM24bqhT2HhuqPGoE/DksOSw5NPKCPhurM1JEhP4bqhw6EpKCNP4buwPE/hu6g8T+G6oTQkT+G7lMOTTygj4bqzNSRP4buw4bqzNuG7qE9ixqDhu6hP4buwJig9Tyg9JOG7uCFP4bqpJMOh4bqjw6BPw4DhurvDgcOALWwp4bqoLeG7jE/DoOG7luG6o08sPSRPKD3hu6Q5T+G7qOG7oig9T+G6ocOiT3XhurlJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSo4bqgPeG7rClPITDhuqFPYeG6o+G7lihP4buoPeG6teG7qE9rME9B4bqjIuG7qE85PT4oI0/hu5vhu5ooT0HhuqMi4buoSE8uJFkoT2HhuqNVKE/hu5vhu5ooLXXhurlP4buq4bqlTywkw50oT8OgWE/huqEkw50oTz3hu5ooPU/hu6jhuqMw4buoT+G6oeG7pDlP4bqhw6Hhu6QoT+G6qTQkTzk94bqzMygjT8agKE85PcSDTz02OU8oPcOa4bqhSE/hu6hVKE8oPVDhu6hPKD0k4buy4bqjT2PDneG6o0/huqEiTy4kWShPYeG6o+G7lihP4bqhNCRP4buqJOG7uChPxq8kw50oT+G7qOG6seG7lk/hu7Dhu5wkT+G7qibhu6g9T2zDueG6qOG7nW0tw5Lhu5RJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgPeG7rClPazBPQeG6oyLhu6hPOT0+KCNP4bub4buaKE9B4bqjIuG7qEhPKMOd4bqjTy4kWShPYeG6o1UoT+G7m+G7migtdeG6uU/huqEkw50oTz3hu5ooPU8sJOG7tiFP4buoPeG6tSgjT+G7l8O5bE/huqHDoSkoI0/huqE9xqAoI0/huqE0JE/huqnhu5pPPSnhu5ooT+G6ocOa4bqhT04o4bugKCNPLuG6peG7qE/huqE94bql4buoT+G6oT0kTyg9JOG7tCFP4bqp4bqvT+G6oSnhu5ooT+G7qiThu7QoTk/DjOG7l3Vs4buKT+G6ocOhKSgjTyjhu6AhT+G7jMOT4buMw5JP4bqhPSpPOT0l4buWT3XhurlPw6BYTz0p4buaKE/huqE94buaKD1PIeG6r+G7qE/huqEkWeG6o0/hu6g94bqjY+G7tihPIyThu5YpT8O54bu5bMO5w7pP4buoPSlPYeG6o1UoT+G7sDAkT+G7m+G7mihPQeG6oyLhu6hPKCPhu5ZjT+G6ocOhKSgjTyg9JOG7tCFPLMSRT+G7qOG6seG7lk/huqAxKCNP4bqhPSIoI091KSkoT3Lhu5bhu6wtJChJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bq74bqj4bqhPSnDoU7EqOG6oD3hu6wpT+G6oOG6oELhuqjDuuG7iC85xKg=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long