Cập nhật:  GMT+7
ẠỘÂẲỈPĐỶỶữẶÝổỔỸPKẶẢéỨỔẲễéôgẲuỔỎỸẲgĐQẲ!ỔRỘẲĨ;ẲJTRẲRỘIRẲé@FRẲỈỘ&ỬRỒẲJỨỈẲPIÝẲỘẸRỒẲgỘGỸẠ/ỘÂẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝéKĐĨẶẢộERỒẲÂC/ÂẴẲỸẸỔẲéÉẲgỨỔỷẲổỴ@RỒẲ&ỬRỒẲéỨỔẲễỔÓRẲỘỔỎÝẲôỘ$ẲR.ẲÁễéôgÀẲuỔỎỸẲgĐQẲỸỪẲỈỘ?ỈẲỠ[ẲRỔỎQẲCẨẲRÊQẲỸỘÉRỘẲPIÝẲÁẤẴ/ÂẴ/ÂDẦẴẲ–ẲẤẴ/ÂẴ/ẤẴÂẨÀỷẲJTRẲRỘIRẲé@FRẲỈỘ&ỬRỒẲJỨỈẲPIÝẲỘẸRỒẲgỘGỸẲ!ÉẲỸỴĐSẲỒỔẺỔẲỸỘ&XRỒẲôỘ$ẲR.ẲuỔỎỸẲgĐQẲRÊQẲẤẴÂẨẲỈỘSẲÂDẲỸIÝẲỸỘÕỷẲỈEẲRỘFRẲỸỔÓ@ẲỊỔÕ@ỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢợ<Ẳ!ỔÓRẲăỨẲắỘỖRỘẲỸỴỚỷẲôỘTẲổỘ%ẲỸ&ỮRỒẲắỘỖRỘẲÝỘ%ẲgỒ@<ÔRẲù@FRẲôỘ#ỈỵẲăỖẲỸỘ&ẲổỴ@RỒẲ&ỬRỒẲặẺRỒỷẲổỴ&XRỒẲỊĐRẲằFRẲ!IRẲổỴ@RỒẲ&ỬRỒẲéÉẲổỘỚẲểỘỔÒỸẲỸỮỔẲĨ;ỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢằỔÔRẲ!ÊRẲỠ[ẲRỔỎQẲỸẸỔẲỈỘ&ỬRỒẲỸỴƠRỘẲ!ỮỔẲỈỘ%ẲJỌẲ“CẨẲQ=ĐẲỘSĐẲJGỸẲuỔỎỸ”ẲĨSẲợ<Ẳ!ỔÓRẲổỴ@RỒẲ&ỬRỒẲặẺRỒỷẲắỘ%ẲỸỚỈỘẲéỨỔẲễéôgẲuỔỎỸẲgĐQẲgỒ@<ÔRẲổỘỚẲổỘĐRỘẲéUĐẲRÓ@ẲỴỤỳẲỸỴẺỔẲỲ@ĐẲCẨẲRÊQẲ)F<ẲĨ;RỒẲ!ÉẲÝỘEỸẲỸỴỔÕRỷẲĨ&ỮỔẲỶ;ẲPẼRỘẲJẸSẲỈ%ĐẲặẺRỒỷẲéỨỔẲễéôgẲuỔỎỸẲgĐQẲRỒÉ<ẲỈÉRỒẲ)?RỒẲJERỒẲPÉẲỸỪẲỈỘ?ỈẲJẸỔẲĨỔỎRỷẲỈỘÊQẲPSỷẲỊẺSẲ!ỎẲỲ@<ỌRẲ!ÉẲPWỔẲỖỈỘẲỘWÝẲÝỘEÝỷẲỈỘỖRỘẲJERỒẲỈ%ĐẲÝỘ$ẲR.ẲuỔỎỸẲgĐQỹẲổỴSRỒẲỸỘVỔẲỠ{ẲỈỦRỒẲRỒỘỔỎÝẲỘTĐỷẲỘỔỎRẲJẸỔẲỘTĐẲJGỸẲR&ỮỈỷẲéỨỔẲJẼẲỒỔ.Ẳ!.RỒẲ!ĐỔẲỸỴUẲRURỒẲỈŨỸẲỸỴSRỒẲÝỘSRỒẲỸỴÉSẲÝỘ$ẲR.ỷẲỠỘỦRỒẲRỒ:RỒẲJỪỔẲQỮỔẲRỨỔẲĨ@RỒỷẲÝỘ&ỬRỒẲỸỘ?ỈẲỘSẸỸẲJỨRỒẲRỘỀQẲÝỘEỸẲỘ@<ẲQÚỔẲỸỔỌQẲRÊRỒỷẲỶ?ỈẲỶERỒẲỸẸSẲỈ%ĐẲỈEỈẲỸHRỒẲPỮÝẲÝỘ$ẲR.ỷẲJTRỒẲỒTÝẲỲ@ĐRẲỸỴÚRỒẲỸỴÓRẲỈEỈẲPỢRỘẲ!;ỈẲỈ%ĐẲJVỔẲỶŨRỒẲ)ẼẲỘỨỔỷẲỒTÝẲÝỘHRẲỸỘ;ỈẲỘỔỎRẲRỘỔỎQẲ!$ẲÝỘEỸẲỸỴỔÕRẲỠỔRỘẲỸÒẲ-Ẳ)ẼẲỘỨỔỷẲ@<ẲỸỖRẲRỒÉ<ẲỈÉRỒẲJ&WỈẲỠỘỂRỒẲJỚRỘẲỸỴSRỒẲR&ỮỈẲ!ÉẲỊẸRẲỊèẲỲ@ŨỈẲỸÒỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢẠỸĐỊPKẲỶỸẲỠỔÒRẲ!ÉSẲỈEỈẲ!ÊRẲỠỔỎRẲỈ%ĐẲặẺRỒỷẲỈEỈẲJỌẲERẲJ&WỈẲắỘỖRỘẲÝỘ%ẲÝỘÓẲĨ@<ỎỸẲRỘ&ẲặỌẲERẲR@ỦỔẲĨẸ<ẲỈSRẲỸŨỸỷẲĨẸ<ẲRỒỘỌẲỸẸSẲ!ỔỎỈẲPÉQẲỈỘSẲÝỘ$ẲR.ỵẲỈỘỖRỘẲỶEỈỘẲỊẺSẲỘỔÕQẲ)ẼẲỘỨỔỷẲỸỘĐỔẲỶẺRẲỈỘSẲÝỘ$ẲR.ỷẲắ@ỨỈẲ!IRẲJỨRỒẲ“ùF<ẲĨ;RỒẲỒỔĐẲJƠRỘẲẨẲỠỘỦRỒẲẦẲỶẸỈỘ”ẲỒTÝẲÝỘHRẲ)F<ẲĨ;RỒẲRỦRỒẲỸỘỦRẲQỮỔỹỹỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢ“ôỘ$ẲR.ẲuỔỎỸẲgĐQẲỶOẲỸỔÒÝẲỸ$ỈẲÝỘEỸẲỘ@<ẲỸỴ@<ỌRẲỸỘŨRỒẲ!NẲ!ĐRỒỷẲỈ=RỒẲJSÉRẲỠÒỸỷẲỠỘỂRỒẲJỚRỘẲỸỴỖẲỸ@ỎỷẲỸÉỔẲRÊRỒỷẲỈỘ@RỒẲỸĐ<ỷẲỒTÝẲỶ?ỈẲ)F<ẲĨ;RỒẲJGỸẲR&ỮỈẲuỔỎỸẲgĐQẲĨFRẲỒỔÉ@ỷẲR&ỮỈẲQẸRỘỷẲĨFRẲỈỘ%ỷẲỈỦRỒẲỊỀRỒỷẲ!ÊRẲQỔRỘ”ỷẲắỘ%ẲỸỚỈỘẲéỨỔẲgỒ@<ÔRẲổỘỚẲổỘĐRỘẲéUĐẲỠỘỂRỒẲJỚRỘỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢgỘGRẲQẸRỘẲÝỘ$ẲR.ẲuỔỎỸẲgĐQẲỈTẲJTRỒẲỒTÝẲỸSẲPỮRẲ!ÉSẲỲ@EẲỸỴƠRỘẲĨ;RỒẲR&ỮỈỷẲỒỔ.ẲR&ỮỈẲ!ÉẲRỒÉ<ẲRĐ<ẲỸỔÒÝẲỸ$ỈẲÝỘEỸẲỘ@<Ẳ!ĐỔẲỸỴUỷẲ!ỚẲỸỴỖẲỲ@ĐRẲỸỴÚRỒẲỸỴSRỒẲỈỦRỒẲỈ@ỨỈẲJỪỔẲQỮỔỷẲJÍ<ẲQẸRỘẲỈỦRỒẲRỒỘỔỎÝẲỘSEỷẲỘỔỎRẲJẸỔẲỘSEỷẲ)F<ẲĨ;RỒẲ!ÉẲỊẺSẲ!ỎẲJGỸẲR&ỮỈỷẲ)@GỸẲỘỔỎRẲRỒÉ<ẲỈÉRỒẲRỘỔỌ@ẲÝỘ$ẲR.ẲỸÉỔẲRÊRỒỷẲỶERỒẲỸẸSỷẲRỘ.RỒẲỸGQẲỒ&ỬRỒẲJỔÕRẲỘƠRỘỷẲỈTẲJTRỒẲỒTÝẲ)@GỸẲỶẾỈẲỸỴÓRẲỈEỈẲPỢRỘẲ!;ỈẲỸỦẲỸỘẾQẲỸỘÓQẲỸỴ@<ỌRẲỸỘŨRỒẲỸŨỸẲJMÝẲỈ%ĐẲÝỘ$ẲR.ẲuỔỎỸẲgĐQỷẲỸỘKSẲôỘTẲổỘ%ẲỸ&ỮRỒẲắỘỖRỘẲÝỘ%ẲgỒ@<ÔRẲù@FRẲôỘ#ỈỷẲỈEỈẲỈGÝẲéỨỔẲỈHRẲPÉQẲỸŨỸẲ!ĐỔẲỸỴUẲJẸỔẲĨỔỎRỷẲỈỘÊQẲPSỷẲỊẺSẲ!ỎẲỲ@<ỌRẲ!ÉẲPWỔẲỖỈỘẲỘWÝẲÝỘEÝỷẲỈỘỖRỘẲJERỒẲỈ%ĐẲÝỘ$ẲR.ỵẲPÉQẲỸŨỸẲỈỦRỒẲỸEỈẲỸ@<ÓRẲỸỴ@<ỌRỷẲỒỔESẲĨ$ỈỷẲ!IRẲJỨRỒỷẲỸỘ@<ÒỸẲÝỘ$ỈẲỈEỈẲỸHRỒẲPỮÝẲÝỘ$ẲR.ẲỸỘ;ỈẲỘỔỎRẲJ&VRỒẲPŨỔỷẲỈỘ%ẲỸỴ&ỬRỒẲỈ%ĐẲặẺRỒỷẲỈỘỖRỘẲỶEỈỘỷẲÝỘEÝẲP@IỸẲỈ%ĐẲgỘÉẲR&ỮỈỵẲỸỖỈỘẲỈ;ỈẲỘ&XRỒẲ?RỒẲỈEỈẲÝỘSRỒẲỸỴÉSẲỸỘỔẲJ@ĐỷẲỈ@ỨỈẲ!IRẲJỨRỒẲRỘ&ỳẲ)F<ẲĨ;RỒẲRỦRỒẲỸỘỦRẲQỮỔỷẲổSÉRẲĨFRẲJSÉRẲỠÒỸẲ)F<ẲĨ;RỒẲJVỔẲỶŨRỒẲ!ÊRẲỘSEẲỠỘ@ẲĨFRẲỈ&ỷẲ)SEẲJTỔỷẲỒỔẺQẲRỒỘèSỹỹỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢôỘTẲổỘ%ẲỸ&ỮRỒẲgỒ@<ÔRẲù@FRẲôỘ#ỈẲRỘGRẲQẸRỘẲỈỦRỒẲỸEỈẲÝỘ$ẲR.ẲPÉẲỸỴEỈỘẲRỘỔỎQẲỈ%ĐẲỈẺẲỘỎẲỸỘŨRỒẲỈỘỖRỘẲỸỴỚỷẲỸSÉRẲ)ẼẲỘỨỔẲ!ÉẲỈ%ĐẲỸ:RỒẲỒỔĐẲJƠRỘỷẲJỌẲRỒỘỚẲỈGÝẲ%<ỷẲỈỘỖRỘẲỲ@<ỌRỷẲỈEỈẲỊỨỷẲRỒÉRỘẲỈHRẲỲ@ERẲỸỴỔỎỸẲỶF@ẲỶẾỈẲỈEỈẲỲ@ĐRẲJỔÕQỷẲQ$ỈẲỸỔÓ@ẲỈ%ĐẲỈỦRỒẲỸEỈẲÝỘ$ẲR.ẲỸỴSRỒẲỸƠRỘẲỘƠRỘẲQỮỔỷẲỸỔÒÝẲỸ$ỈẲỲ@ĐRẲỸFQẲJÒRẲỈỦRỒẲỸEỈẲỈERẲỊỨẲR.ỷẲỸẸSẲJỔỌ@ẲỠỔỎRẲỈỘSẲỈERẲỊỨẲR.ẲỸỘĐQẲỒỔĐẲỈEỈẲỈGÝẲ%<ỷẲỒỔ.ẲỈỘ?ỈẲ!$ỷẲ!ỚẲỸỴỖẲỈỘ%ẲỈỘŨỸẲXẲỈEỈẲỈỬẲỲ@ĐRỷẲJỬRẲ!ỚỹẲắEỈẲỈỬẲỲ@ĐRẲỈỘ?ỈẲRÊRỒẲỈHRẲỸỔÒÝẲỸ$ỈẲRỒỘỔÓRẲỈ?@ỷẲỊĐRẲỘÉRỘẲỈỘỖRỘẲỶEỈỘẲỈ$ẲỸỘÕẲJÕẲJẺQẲỊẺSẲỲ@<ỌRẲPWỔẲỈ%ĐẲÝỘ$ẲR.ỷẲÝỘEỸẲỘ@<ẲỸŨỸẲỘỬRẲR.ĐẲỸỔỌQẲRÊRỒỷẲỶ?ỈẲỶERỒẲỸẸSẲỈ%ĐẲÝỘ$ẲR.Ẳ!ÉẲỸẸSẲJỔỌ@ẲỠỔỎRẲỈỘSẲéỨỔẲễéôgẲuỔỎỸẲgĐQẲỘSẸỸẲJỨRỒỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢằỚÝẲRÉ<ỷẲéỨỔẲễéôgẲuỔỎỸẲgĐQẲJẼẲ!ỔRỘẲĨ;ẲJ&WỈẲJTRẲRỘIRẲé@FRẲỈỘ&ỬRỒẲặỨỈẲPIÝẲỘẸRỒẲgỘGỸỵẲDẲỸIÝẲỸỘÕẲ!ÉẲÂẴẲỈEẲRỘFRẲỈTẲỸỘÉRỘẲỸỖỈỘẲ)@GỸẲỶẾỈẲỸỴSRỒẲQÚỔẲPỢRỘẲ!;ỈẲỈ%ĐẲJVỔẲỶŨRỒỷẲJTRỒẲỒTÝẲỸỖỈỘẲỈ;ỈẲỈỘSẲỶ;ẲÝỘEỸẲỸỴỔÕRẲỈ%ĐẲ)ẼẲỘỨỔẲJẼẲJ&WỈẲRỘIRẲeỔẺỔẲỸỘ&XRỒẲôỘ$ẲR.ẲuỔỎỸẲgĐQẲẤẴÂẨỹẠ/ÝẢẠÝẲỈPĐỶỶữẶÝăSĨ<ẶẢổỘKSẲặắộugẠ/ÝẢ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kiên quyết xử lý cơ sở gây ô nhiễm

Kiên quyết xử lý cơ sở gây ô nhiễm
2015-10-18 07:21:00

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở, doanh nghiệp gây ra chậm được xử lý triệt để, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm...

5 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính

5 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính
2015-10-15 16:50:00

Tại dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đề xuất 5 tiêu chí phân loại đơn vị hành chính.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Nghị quyết về Chính phủ điện tử
2015-10-14 15:45:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long