Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5xq/EguG7qeG7h+G7s8WpxrDhu63hu4dD4bqq4buA4bub4buHQ0RIdOG7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7m2rhu5vhu4c5b+G7s+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4db4buv4buzxrDhu4dE4buKYuG7h1vGsGvhu7PGsOG7h0Thu4rhu4dD4bu1a+G7s+G7h+G6qEThuqLhu5vDqS/GsOG7heG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5tjxqHEqeG7teG6rMawREPGsOG7tWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2Zm4buDZy/hu4Xhu4Xhu4Xhu51m4buFaWZp4buD4buDQ+G7heG7i2ZnZ+G7iXnhu4Vjd+G6rOG7n8Wp4buB4buHL+G6ucOp4bqs4bq5W+G7tWvhu7Phu4fhu5tt4buzxrDhu4fhu6Phu6nDucO94buH4bub4buTROG7hzzGsMSQ4buHW8awQcOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGr+G7n8Sp4bud4buB4bq54buyxalrSOG7h+G7heG7iy/hu4Vi4buHOW/hu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buHW+G6qkThu7PFqeG7h+G6vOG6tuG7s8Wp4buH4buibeG7s8Wp4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4fGsMSC4bup4buH4buzxanGsOG7reG7h0Phuqrhu4Dhu5vhu4dDREh04buz4buH4buE4bqy4bup4buH4bubauG7m+G7hzlv4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h1vhu6/hu7PGsOG7h0Thu4pi4buHW8awa+G7s8aw4buHROG7iuG7h0Phu7Vr4buz4buH4bqoROG6ouG7m2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W2zhu6nhu4fGsMSC4bup4buH4buzxanGsOG7rWLhu4d5buG7s8aw4buH4bujbOG7teG7hzlv4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqeG7h+G7om3hu7PFqeG7h+G7o27hu4fGoWrhu7Xhu4fhu5tq4bu14buHQ+G7t8O94buHQ8OzQ+G7h8O9xIJD4buHQuG6ouG7h3h0Q+G7h+G6qERt4buH4buz4bqu4bup4buHxqHhu5lD4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h0PDtMO94buH4buzb8O94buHZuG7g2bhu4Vi4buHw73EgkPhu4dC4bqi4buH4buzxrDhu6nDusO94buH4buEw4nhu4dD4bqqQeG7s8Wp4buHQ8O0w73hu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZmbhu4fhu5vhurjEqeG7hzlv4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqeG7h+G7om3hu7PFqeG7h+G7hGvhu4fhu5tq4bub4buHOW/hu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buHW+G7r+G7s8aw4buHROG7imLhu4dbxrBr4buzxrDhu4dE4buKY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhu5/hu7Xhu4fhu6Phu7di4buH4buzb8O94buHZuG7g2bhu4Xhu4d5a+G7h+G7s2/DveG7h+G7o+G7k0Thu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d4xrDEqeG7qeG7h0PGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu7LFqcaw4but4buH4bqoREh0Q+G7h+G7omzhu6nhu4fGsMSC4bup4buHw6Hhu6jhu6jhu6jhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7om3hu7PFqWLhu4d4xrDhuqLhu6nhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fhu7PGsOG7qXVEYuG7hzlv4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqeG7h+G7om3hu7PFqeG7h+G7hGvhu4fhu5tq4bub4buHOW/hu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buHW+G7r+G7s8aw4buHROG7iuG7h+G7o27hu4fGoWrDveG7h0JqQ+G7h+G7m8aw4bq44buHQ+G6quG6vOG6tuG7s8WpYuG7h+G6qERI4buH4buj4but4buzxrBi4buHxrDhurzhurLhu7PFqeG7h+G7neG7l+G7s+G7h+G7m+G6uMSp4buHW+G6qkThu7PFqeG7h+G6vOG6tuG7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7m+G7keG6rOG7h0Thu4pi4buHQ+G7qXThuqzhu4dDw4nhu5vhu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o8SC4buzxali4buHQmrhu7PFqeG7h0Ns4bu1YuG7h+G7m8aw4bq44buHQ+G6quG7seG7h+G7hGvhu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4bub4bq24buH4bqoRMSp4buz4buHQ8awxKnDveG7h8O94bq8RGLhu4fFqeG7qcSQ4bqs4buHW+G6qkThu7PFqeG7h+G6vOG6tuG7s8WpYuG7h+G7m+G7keG6rOG7h0Thu4rhu4d5buG7s8aw4buH4bujbOG7tWLhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7o2zhu7Xhu4fhu5vhu7fhu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERt4buH4bubauG7m+G7h3l24buzxrDhu4fhu4Thu4Dhu5vhu4d44bup4buzxrDhu4dDdC3hu4dHbuG7h8awxILhu6li4buH4bqoROG6ouG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxali4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsGLhu4fhu6PhuqLhu6nhu4fhu7PFqeG7tWzhu6li4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4buibeG7s8WpYuG7h+G7o+G7tWvhu7Phu4dDxrDDueG6q+G7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buHxrBB4bub4buHQ+G7meG6rGLhu4fhuqhEauG7s+G7h0Phuqrhu6nDukPhu4fhu4Rr4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeMawxKnhu6nhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fGsOG7qcO64buz4buH4buyxanGsOG7reG7h+G6qERIdEPhu4fhu6Js4bup4buHxrDEguG7qeG7h3nhu5Phu7Phu4dDxrDDiuG7h8Oh4buo4buo4buo4buH4bub4bq4xKnhu4fhu6Jt4buzxanhu4fhu4Rr4buH4buzxanGsOG7reG7h+G6qERIdEPhu4fhu6Js4bup4buHxrDEguG7qeG7h+G7om3hu7PFqeG7h8ahxILhu4fhu5tq4bub4buHQ+G7r+G7s8awYuG7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h3jDjeG7h2bhu4Nm4buDLWbhu4NmaeG6q+G7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu5tExILhu5vhu4fGoeG7k0Thu4fhu5vhu4bhu4fhu6Js4bup4buHxqHhu6lxROG7hz5E4bqi4bub4buHxrDEguG7qeG7h3jGsOG7tWrhu4fDoTnhu4fhu4Rr4buHxq/hu6Lhu7Lhu5zhu4fhu5tq4bub4buH4bub4buR4bqs4buH4buzxrDhu6nDusO94buHeMON4buHZuG7g2bhu4UtZuG7g2bDrWLhu4d44bupw7nDveG7h0Lhu7VqQ+G7h+G7hGvhu4fhu6Phu5VI4buHeUXhu6nhu4fhu53hu63hu5vGsOG7h+G7muG7tDnhu6jhu5wt4buF4buJ4buH4bubxrBESMO54buz4buHQsSp4buzxanhu4fFqeG7qcSp4bup4buH4buj4bu1bOG7s+G7h0PGsOG7q+G7m8aw4buHw4rhu7PFqeG7h3nhu6nhu7PGsOG7h8aw4bu1bEPhu4fhu6PDueG7h+G6rMaww4nhu5vhu4fGsMOD4bup4buH4bqsxrBqQ+G7h0Phuqrhu6nDueG7s+G7h3jhu6nhu7PGsOG7h0N0Y+G7h1vGsOG7gOG7m+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4dD4bqiQ+G7h+G7hMSp4bup4buHQ+G6quG7ueG7h0PhuqpE4buzxanhu4dDw7TDveG7h0PGsOG6oOG7s8Wp4buHQ+G7qeG7s2Lhu4dDxrDEqcO94buHw73hurxEYuG7h0Phuq7hu7PFqeG7h8aww4Lhuqxi4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buHQuG7gOG7h3lu4buzxrDhu4fhu6Ns4bu1YuG7h+G7m8aw4buv4buH4bujbOG7teG7h+G7m+G6uMSp4buHW+G6qkThu7PFqeG7h+G6vOG6tuG7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7m+G7keG6rOG7h0Thu4rhuqvhu4dD4bqq4buA4bub4buHQ+G7qXThuqzhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJ4buHQ2vhu6nhu4dCbeG7s2Lhu4dDa+G7qeG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7o23hu7PFqWLhu4fhu6Ntw73hu4fGoW3hu7Xhu4d44bup4buzxrDhu4fhuqzGsOG7q2Lhu4fhu5vhurbhu4dC4bqk4buH4buE4buZQ+G7h+G7m8aw4buRQ+G7h+G7m8aw4bu14buHxrDhu7VsQ+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqeG7h+G7hGvhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4dE4buK4oCmw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m2PGocSp4bu14bqsxrBEQ8aw4bu1Y+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmbhu4NnL+G7heG7heG7heG7nWbhu4VpZmnhu4Phu4ND4buF4buLZmdn4buJeWZjd+G6rOG7n8Wp4buB4buHL+G6ucOp4bqs4bq54buyb8O94buHZuG7g2ZmYuG7hzlv4buz4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqeG7h+G7om3hu7PFqeG7h+G7hGvhu4fhu5tq4bub4buHOW/hu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buHW+G7r+G7s8awL1vGsGvhu7PGsOG7h0Thu4rhu4dD4bupdOG6rOG7h0PDieG7m+G7h+G7m23hu6nhu4dD4bupdOG7s2Lhu4fhu6Phuq7hu6nhu4fDveG6suG7qWLhu4d54bup4buzxrDhu4fGsOG7tWxDYuG7h0Jq4buzxanhu4dDbOG7tWLhu4fGoWrDveG7h0JqQ+G7h0PGsOG7gOG7m+G7h0Phu6nhu6Xhu7Ni4buHQ+G7meG6rOG7h0PhuqpE4buzxanhu4fDvcSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu5tq4bub4buH4buzxrDhu6nDusO94buH4buEw4nhu4dD4bqqQeG7s8Wp4buHQ8O0w73hu4dCxKlE4bqp4buHxqBqw73hu4dCakPhu4c+REjhu4fhu5vGsHRi4buH4buaxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h3lrw73hu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h0Phu7Vr4buz4buHeMaw4bu1amLhu4fhu5rGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHeWvDveG7h+G7hOG7qcO64bub4buH4buzb8O94buHZuG7g2Zm4buH4bub4bq4xKnhu4fGoMSp4buz4buH4buaxrDhu5Hhuqzhu4fGsGvhu7PGsOG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqWLhu4fGoMSC4buH4buaxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu61i4buHxqDEqeG7s+G7h8ag4bur4buHQ8aw4bq84buH4bujw7nhu4fhu5vGsOG6uOG7h+G7o8SC4buzxanhu4dDxrDEqcO94buHw73hurxE4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buH4bubxrDhurzhurbhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h3lrw73hu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h0PGsGrhu7PFqWLhu4fhuqhESeG7h+G7m+G6uMSp4buHxqDEguG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4dD4bqq4butYuG7h8agxKnhu7Phu4fGoOG7q+G7h0PGsOG6vGPhu4db4bupdOG6rOG7h0PDieG7m+G7h0Phu5nhuqzhu4dD4bqqROG7s8Wp4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4bubxrDhu5FD4buHeeG6vMOC4buzxanhu4dDxrDEqcO94buHw73hurxEYuG7h0PGsOG7lcO94buH4buj4but4buzxrDhu4fhu5tq4bub4buH4bujdeG7h2rhu7Ni4buHxqFq4bu14buH4bubauG7teG6q+G7h+G7m8aw4bq44buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7o+G6oOG7s+G7h+G7o+G6ouG7m2Lhu4fhuqzGsOG6ouG7qeG7h8aww4Lhuqzhu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5tq4bub4buH4bub4bq24buH4bqoRMSp4buz4buH4bubxrDhurjhu4dD4bqq4bux4buHxqFt4bu14buH4bujbcO94buHQ+G7qXThu7Phu4fhu6PEgmLhu4fhu5vGsOG7kUPhu4d54bq8w4Lhu7PFqeG7h+G7o3Xhu4dq4buzYuG7h8ahauG7teG7h+G7m2rhu7Xhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fGoMSp4buz4buH4buaxrDhu5Hhuqzhu4fGsGvhu7PGsOG7h1vhuqpE4buzxanhu4fhurzhurbhu7PFqWLhu4fGoMSC4buH4buaxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu61i4buHxqDEqeG7s+G7h8ag4bur4buHQ8aw4bq8Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlbb+G7s8Wp4buH4bub4bq84bq04buzxanhu4fDiuG7s8Wp4buH4budw4nhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buzxanGsMO64buHQ8aw4bqg4buzxanhu4dD4bup4buz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxrDhu7VsQ+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Phu4fhu5vGsERIc+G7s+G7h0Phuqpq4bubxrDhu4dDxrDEqcO94buHw73hurxEYuG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h1vhu6/hu7PGsOG7h0Thu4rhuqvhu4dD4bqu4buH4bubxrDDiuG7m+G7h0Phu5nhuqzhu4fGsEThu5Hhu7Ni4buHxqHDg+G7qeG7h+G7neG6vOG6puG7s8Wp4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buH4buzb+G7s8Wp4buHeeG7gOG7m+G7h+G7m8aw4bu14buH4bujxILhu6nhu4fhu7PFqeG6uuG7h+G7m2rhu7Phu4fGocSCYuG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4bubxrDDiuG7m2Lhu4fhu7PGsOG7kUPhu4d5a+G7h+G7hHXhu4d44buI4buH4buzb+G7s8WpYuG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7hMOJ4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m+G7h+G7s8aww7LDveG7h+G7o2rhuqzhu4fDiuG7s8Wp4buHSHNE4buH4bub4buTRGLhu4d4xrBt4buH4buzb+G7s8Wp4buH4bqsxrDDieG7m+G7h+G7hMOJ4buH4bubxrBE4buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu5vhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Phu4dDxrDEqcO94buHw73hurxEYuG7h8Wp4bupxJDhuqzhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h1vhu6/hu7PGsOG7h0Thu4rhuqvhu4fhuqrEqeG7h0LDiuG7m+G7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7o8SC4bup4buH4buzxanhurrhu4fhu5tq4buz4buHxqHEgmLhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aww4rhu5ti4buH4buE4bupc+G7s+G7h+G7m8aww4rhu5ti4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4d5xKnhu7Xhu4fhu6PEguG7s8Wp4buH4bub4bq24buH4bqoRMSp4buz4buHOW/hu7Phu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buH4bub4buR4bqs4buHROG7iuG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu5tr4buzxanhu4fhu4Thu4Lhu7PFqeG7h8O9bOG7s8awYuG7h0fDiuG7s8Wp4buH4bujauG7s8Wp4buHeWvhu4fhu5vhurbhu4fhuqhExKnhu7Phu4dDxrDEqcO94buHw73hurxE4buH4bujw7Phu5vhu4d54buA4bub4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5vhu5Hhuqzhu4dE4buK4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G7keG6rGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxKhEQ8aw4bu14bqq4buB4bq5xq/hu7Vr4buzxanhu4c+REnDqS/huqzhurk=

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị lần thứ Tám Ủy ban MTTQ tỉnh

Hội nghị lần thứ Tám Ủy ban MTTQ tỉnh
2022-01-06 18:55:00

baophutho.vn Ngày 6/1, dưới sự chủ trì đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thứ Tám -...

Tầm nhìn và khát vọng

Tầm nhìn và khát vọng
2022-01-01 08:10:00

baophutho.vn Trong suốt hành trình 25 năm (1997 - 2022) kể từ ngày tái lập tỉnh, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, Đảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long