Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcWow4PGsOG7gULFqcaw4buB4oCcxqDFqUTDveG7p+G7geG7o3nhu4F3w7rhu4HGocWpQ0d1w73hu4Hhu5bEqcah4buBxajhuqLigJ3hu4HDvW554buBxanhu7nGoeG7geG7heG7h+G7heG7gy3hu4Xhu4fhu4Xhu4VlL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoWLhu5fhu4nhu7PhuqbFqUNCxanhu7Ni4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buF4buF4buHL+G7g+G7g+G7g+G7m+G7g+G7g2fhu4dp4buH4buHQuG7g8OsZ+G7hcOtw6x44buDYnbhuqbhu6fhur/hu4Evw6nGoMSpxqHhu4Hhu51rxrDhu4Hhu5fGsMO6Q+G7gULhuqjhu4nhu7Phu4Hhu6fGsGzGsOG7gcOdxanDtELhu4HGocWp4buz4buB4bujeeG7geG7nOG6ruG7gcOd4bun4bu5xqHhu4Hhu5rGsHXhuqbhuqvhu4F44bq24bqm4buBaOG7iGbhuqvhu4FYxrByw73hu4Hhu53Dg8aw4buBQsaww7pD4buBxanhu7nGoeG7geG7nMaww73FqeG7gX3GsHLDveG7gcWo4buzasO94bun4bqr4buBQsWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7gTjGsHVC4buBfeG6qOG7q2Uv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/DqcOd4bunakfhu4Hhu4NpL2jhuqvhu4F94butw73FqeG7geG7neG7s2rDveG6q+G7gcWow4PGsOG7geG7neG6osO94bun4buB4bucw4PGsOG7gULhu63DvcWp4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBxajDg8aw4buBQsWpxrDhu4HigJzGoMWpRMO94bun4buB4bujeeG7gXfDuuG7gcahxalDR3XDveG7geG7lsSpxqHhu4HFqOG6ouKAneG7gcO9bnnhu4HFqeG7ucah4buB4buF4buH4buF4buDLeG7heG7h+G7heG7hWLhu4Hhu5zDtUfhu4F4auG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBw73FqcO1w73hu4Hhu5vhu7Hhuqbhu4FXw4zhu4HDvcawdXnhu4Hhu4Nm4buF4buBw71ueeG7gcOd4bunakfhu4HhuqrGsMO9xanhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gcWo4bqi4buBxqDFqeG7qeG7gVnGsMO9xanhu4Fk4buD4buLL2gv4buDw6zhu4vhu4ct4buD4buLL2gv4buF4buH4buF4buFxJHhu4Hhu4Jq4buBxqHFqWrhu7Phu4F5w4rDveG7p+G7geG7nGvGsOG7gcWpw4PGsOG7geG7nOG7s2rDveG7gcahxKnGoeG7gcahw7Thuqbhu4FCxrBzw73hu4FC4bq2xrDhu4Hhu5xrxrDhu4HFqcODxrDhu4Hhu5zhu7Nqw73hu4F9w53GoHvhu4HFqOG6ouG7gcagxanhu6nhu4FZxrDDvcWp4buBQuG7rcO9xanhu4EpxalE4buBfcWp4bu54buBeOG7kcO94buBQsWp4bq84buBYTjGr+G7geG7gmrhu4Hhu5xrxrDhu4HFqcODxrDhu4Hhu5zhu7Nqw73hu4FC4buzasO94buB4bqsQ+G6oMah4buBeOG7kcO94buBQsWp4bq84buBYcavxq/huqvhu4HDvcWpxrB1eeG7gXdJ4buB4buF4buH4buF4buFLeG7heG7h+G7hcOtYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoWLhu5fhu4nhu7PhuqbFqUNCxanhu7Ni4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buF4buF4buHL+G7g+G7g+G7g+G7m+G7g+G7g2fhu4dp4buH4buHQuG7g8OsZ+G7hcOtw6x44buFYnbhuqbhu6fhur/hu4Evw6llL+G6psOpKcWp4buRw73hu4FCxanGsOG7geKAnFfDuuG7gcahxalDR3XDveG7geG7lsSpxqHhu4HFqOG6ouKAneG7gcahw4nhu4nhu4Hhu53Dg8aw4buBQsWpxrDhu4HFqUNHdcO94buBfcO1w73hu4F74bqww71lL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqcWow4PGsOG7gULFqcaw4buBxqHhu7Xhu4Hhuqrhur7hu4FCxanhu4l54buB4bunxrDhu4nhu4HGocOJ4buJ4buB4buDZuG7geG7ncODxrDhu4Hhu51zw73hu4FCw4rhu4HGocSpxqHhu4HFqUNHdcO94bqr4buBQsWpasO9xanhuqvhu4FCxanhu7Hhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FC4butw73FqWLhu4HGoMSpxqHhu4Hhu53Dg8aw4buBQuG6qGzGsOG7geG6rEPhu4nhu4Hhu5fhu4nhu4HhuqbFqeG7kcO94buBQsWpxrDhuq3hu4HGoMWpauG7s+G7gcWpQcaw4bqp4buBd8O64buBxqHFqUNHdcO94buB4buWxKnGoeG7gcWo4bqi4buB4buCauG7geG6vMO94bun4buBRuG7gGLhu4E44bq2xrDhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7geG6qsO1w73hu4F3xanDtEPhu4HFqeG7teG7ieG6q+G7gcahxKnGoeG7geG7ncODxrDhu4Hhu51t4buB4bunxrDhurbGsOG7gULFqcawdUPhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7gnThu4F4xrByw73hu4Hhu53Dg8aw4bqr4buBw73hu6fDgMaw4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4bqr4buB4bqsQ3Lhu4HFqeG6uuG6sMO94bun4buBxqHEqcah4buBQsWp4bup4buB4bqqxrDDvcWp4buB4bud4buJw73hu6fhu4HFqeG7ucah4buBQuG7k+G6puG7geG7gmrhu4HhuqrGsMO9xanhu4HhuqrhuqDDveG7p2Lhu4Epxanhu5HDveG7gULFqcaw4buBd8O64buBxqHFqUNHdcO94buBw73FqcawdEPhu4FCxanhu6nhu4HhuqrGsMO9xanhu4FCxanDuuG7gcWpxrB1w73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO9bsO94bun4buBd8WpxrBzQ+G7geG6rEPhu4nhu4Hhu6fGsOG7ucO94bun4buBd8O64buBQuG6qENHdMO94buBxqFseeG6q+G7geG7guG6tsaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buBeeG7mUPhu4HGocWpQ0d1w73hu4Hhu4J04buB4buWxKnGoeG7gcWo4bqi4bqr4buBQsOK4buB4bud4bu14buBw73hu7XGsOG7gXhyw73hu4HhuqpDR+G7gcO94bunxanhu6/huqvhu4HGoWx54buBw73FqeG7k8O94buBxqHDieG7ieG7gXnhu6vDvcWp4buB4buCdOG7gULhu6vDvcWp4buBxqFseeG7gcahw4nhu4nhu4Hhu5bEqcah4buB4bubasO9xanhu4HGocWp4buz4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buB4bucw4PGsOG7gX3DnX0p4buBxajhuqLhu4HGoMWp4bup4buBWcaww73FqeG6q+G7gcahxanhu7Phu4FCxanGsHND4buBw73GsHLDveG6q+G7gcO9xanGsOG7geG7neG6osO94bun4buB4buCauG7geG6qERC4buB4bqo4buJ4buB4buXasaw4buBxanhu7nGoeG7gcahxanhu7Phu4Hhu5dsw73hu4FCxanDtcO94buB4bqsQ+G7iWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqFi4buX4buJ4buz4bqmxalDQsWp4buzYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7heG7hy/hu4Phu4Phu4Phu5vhu4Phu4Nn4buHaeG7h+G7h0Lhu4PDrGfhu4XDrcOseGZiduG6puG7p+G6v+G7gS/DqSnFqeG7kcO94buBQsWpxrDhu4HigJxXw7rhu4HGocWpQ0d1w73hu4Hhu5bEqcah4buBxajhuqLigJ3hu4HGocOJ4buJ4buB4budw4PGsOG7gULFqcaw4buBxalDR3XDveG7gX3FqeG7icO9xanhu4F74bqww71lL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3FqcOAw73hu6fhu4HhuqxD4buJ4buBxanDg8aw4buBQsWpxrDhu4HDvcWpw7N54buBQsawc+G6puG7gUJFxqHhu4Hhu53hu5lH4buBeWvDvcWp4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7gULhuqhq4buz4buB4oCcfcWpxrBzQ+G7gcO9xanGsOG7geG7nMO0QuG7gX3EguG7gULFqcaw4buB4budQ+G7ieG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gULhuqBC4buBaOG7geG7ncawdEPhu4Hhu5bEqcah4buBxajhuqLhu4Hhu5trR+KAneG6q+G7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4FCxrDDvcWp4buBQsWp4buRw73hu4FC4bqoxKnGocWp4buBw73FqcawdXnhu4Hhu53DuuG7gXnhuq7GsOG7gULFqcawc0Phu4HDvcawcsO94bqr4buBw73Fqcaw4buB4bud4bqiw73hu6fhu4F4Q8OAw73hu4FC4bq+4buB4bunxrDEqcah4buBQsWpxrDhu4Hhu51D4buJ4buBxanhu7nGoeG7gULhu5Phuqbhu4Hhu4Jq4buBeGp54buBQsWp4buj4buz4buBeOG6ssaw4buB4buWxKnGoWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVdzQuG7gULFqUTGoeG7gcWpw4PGsOG7gULFqcaw4bqr4buB4buW4buJw73hu4F9xILhu4HGocWp4bq8xqHhu4Hhu51t4buBQuG6qOG7ieG7s+G7geG7p8awbMaw4buBw53FqcO0QuG7gcahxanhu7Phu4Hhu6N54buB4buc4bqu4buBw53hu6fhu7nGoeG7geG7msawdeG6puG6q+G7gXjhurbhuqbhu4Fo4buIZuG6q+G7gVjGsHLDveG7geG7ncODxrDhu4FCxrDDukPhu4HFqeG7ucah4buB4bucxrDDvcWp4buBfcawcsO94buBxajhu7Nqw73hu6fhuqvhu4FCxalqw73FqeG7geG6psWp4bqg4buBOMawdULhu4F94bqo4bur4bqp4buBQuG6qOG7ieG7s+G7gWbhu4Hhu6fGsGzGsOG7gcOdxanhu6vhuqvhu4Fn4buB4bunxrBsxrDhu4Hhu5bhu4nhu4Hhu4Jq4buBaOG7geG7p8awbMaw4buBV8WpQ0dzw73hu4F3xanhu6nGocWp4buBxqHFqeG7s+G7gcahxKnGoeG7geG7ncODxrDhu4FCxanGsGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7iENCxanhu7Phuqjhur/DqX3FqUPhu4HFqGplL+G6psOp

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đầy sắc màu và cảm xúc

Đầy sắc màu và cảm xúc
2022-04-29 11:00:00

Lần đầu tiên, cuộc thi ảnh gắn với áo dài, gắn với di sản văn hóa được tổ chức tại Phú Yên. Lần đầu tiên, những thắng cảnh, công trình kiến trúc nổi tiếng trên xứ sở hoa vàng...

Ảnh báo chí - góc nhìn cuộc sống

Ảnh báo chí - góc nhìn cuộc sống
2022-04-26 10:00:00

baophutho.vn Cùng với sự phát triển báo chí hiện đại, ảnh báo chí cũng ngày càng được quan tâm, trở thành nội dung không thể thiếu trong hoạt động báo chí,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long