Cập nhật:  GMT+7
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzDuirhuq/hu4zhu64m4buMxIM/4busKuG7jCk74busKuG7jMOj4bqr4buMw7Lhu7g+4buM4buf4bq3PiXhu4zEg8avw6Dhu4wq4bqv4bumPuG7jFYj4buMxIPhuq9lIz7hu4zhu6wqXT7hu4wwPiXhu4zEguG6rcOM4buMw6Aq4bqz4buMxILhuq1LLyrDlUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhu59X4buc4buuw5JMxILhuqN7PiXhu4wq4bucJuG7jD4l4bueZeG7jMOUw5Ut4buMw5TDlC/DlcOVw4zhu4zDuirhuq/hu4zhu64m4buMxIM/4busKuG7jCk74busKuG7jMOj4bqr4buMw7Lhu7g+4buM4buf4bq3PiXhu4zEgzThu4zhu6wq4bqn4bus4buMKTfDoOG7jMSDxq/DoOG7jCrhuq/hu6Y+4buMKCbhu7Y+4buMxIMq4bqn4bus4buMViPhu4zEg+G6r2UjPuG7jOG7rCpdPuG7jDA+JeG7jMSC4bqtw4zhu4zDoCrhurPhu4zEguG6reG7jD5SPOG7jMOU4buOw5Thu5Lhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG/hu5zDoMSDJns+w5JMSyY8JeG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5Imb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zDleG7juG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buYw5XDlcOgxJHDjcOS4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buK4buw4buce8OgKuG6r8SDKnvhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5Thu5Dhu5Lhu5Yvw5XDlcOV4buu4buQw5Xhu5Lhu5Lhu5jhu5jhu47Eg8agxqDhu44p4buQLeG7kOG7lOG7luG7muG7muG7kuG7muG7kMOVLcagxqDhu5rGoMOV4buY4bua4bua4buUw5Xhu4ohw6Alw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDksO6KuG6r+G7jOG7ribhu4zEgz/hu6wq4buMKTvhu6wq4buMw6Phuqvhu4zDsuG7uD7hu4zhu5/hurc+JeG7jMSDxq/DoOG7jCrhuq/hu6Y+4buMViPhu4zEg+G6r2UjPuG7jOG7rCpdPuG7jDA+JeG7jMSC4bqtw4zhu4zDoCrhurPhu4zEguG6rcOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksOV4buO4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5jDlcOVw5Lhu4wvTEsvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkzhuqDhuq/hu5w+JeG7jOG7rFA+KuG7jOG7sOG6rzQm4buMxIPGr8Og4buMKuG6r+G7pj5LL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMSCKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jOG7rH3hu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zigJzDoy7hu4zEg+G6q+KAneG7jMSD4bqjez4l4buM4bufMybhu4zhu6cl4bqlOCbhu4zhu6zhu5x74buMxIPhuq80JuG7jMSD4bugJuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jFY74buc4buMw6Aq4bqlNj4l4buM4buu4bqlNybhu4zhu6wq4bukPuG7jD7hurEm4buM4buf4bq3PiXhu4wlMjxJ4buMxJBR4buM4bufZeG7jG/huqU2PiXDjOG7jMSDKuG7nj4q4buMw6AqMeG7jEMmQMSD4buMxILhuqM64buMY+G7nuG7jMSDKjvhu4zEg+G6o+G7pj7hu4zhu5/hurc+JeG7jMODNj7hu4wq4bqvZUA+4buMw7nhu6Q84buMxIIq4buce+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxILhu6Am4buM4buw4bqvNCbhu4zEg8avw6Dhu4wq4bqv4bumPsOM4buMPiXhuqU4JuG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jMSDKibhu4zEg+G6r2UjPuG7jFZR4buMVuG6pTnhu6zhu4zEg+G6o+G6r2Xhu7g+4buMVuG7oMSD4buMPipiPiXhu4woJuG7tj7hu4zEgyrhuqfhu6zhu4wpO+G7rCrhu4zDo+G6q+G7jGPhu7jhu4zDuirhuq/hu4zhu64m4buMxIM/4busKuG7jCk74busKuG7jMOj4bqr4buMw7Lhu7g+4buM4buf4bq3PiXDjOG7jMSDKjgm4buMVuG7oCbhu4zhu5/hurc+JeG7jEPhuqU2PiXDjOG7jMSDPz7hu4w+JeG6pcOhPiXhu4zEgyo44buM4bus4bqxPiXhu4zhu5/hurc+JeG7jEPhuqU2PiXDjeG7jD4zJuG7jOG6oeG6r2XDjOG7jOG6oeG6r2Xhu4zhu6wq4bu2w4zhu4zhuqHhuq9l4buMVjs+KuG7jOG7rOG6teG7nOG7jFY2PuG7jGM7w43hu4xWJuG7jMSDKuG6qeG7rOG7jMSD4bu24buMxIPhu6Am4buM4bus4bui4bus4buMVuG7uD7DjOG7jOG7rCrhurfhu5zhu4zEg+G6o+G7tD7hu4w+4bqxJuG7jOG7pyUqLuG7nOG7jMO5Lj4qw4zhu4xW4bu4PuG7jOG6oOG6rzHhu6zhu4zEgjThu4zDueG7oOG7rOG7jMO5ez4l4buM4bqg4bqv4bukPsOM4buMxII04buM4bul4buq4bqv4buM4buJ4bqv4buMbzbDjeG7jMSDOjzhu4wqJiPhuq/hu4zhu6wwPiXhu4zEg+G7ouG7rOG7jOG6oeG6r1A+4buMKcOpw4zhu4wq4bqlNz4l4buM4buu4buqPsOM4buMxIM04buM4busKuG6p+G7rOG7jD4lKibhu4wpPeG7jOG7ruG7pD4l4buMKuG6pTY+JeG7iuG7iuG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgb+G7nMOgxIMmez7DkkxLJjwl4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDkuG7rsSDKuG6rzzhu7Dhu4wmb1c+xINX4bqjw5Lhu4zDo8SDZSlX4buGw5JkJuG7rsSDKknhu4zDleG7juG7juG7jsOgxJHDjeG7jCpXJiUqxINJ4buM4buW4buY4buOw6DEkcONw5Lhu4zDo+G6o+G7rOG7hsOSLy/hu6zhu4rhu7Dhu5x7w6Aq4bqvxIMqe+G7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DlOG7kOG7kuG7li/DlcOVw5Xhu67hu5DDleG7kuG7kuG7mOG7mOG7msSDw5Xhu47DlOG7mCnhu5It4buS4buO4buO4buO4buY4buSw5Xhu5rhu5gtw5XGoOG7juG7kuG7lOG7ksOV4buYw5Xhu5Thu4ohw6Alw5Lhu4zhu5wpxIPhu4bDksO6KuG6r+G7jOG7ribhu4zEgz/hu6wq4buMKTvhu6wq4buMw6Phuqvhu4zDsuG7uD7hu4zhu5/hurc+JeG7jMSDxq/DoOG7jCrhuq/hu6Y+4buMViPhu4zEg+G6r2UjPuG7jOG7rCpdPuG7jDA+JeG7jMSC4bqtw4zhu4zDoCrhurPhu4zEguG6rcOS4buMZCbhu67Egyrhu4bDksOV4buO4buO4buOw5Lhu4wqVyYlKsSD4buGw5Lhu5bhu5jhu47DkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bv4bucw6DEgyZ7PsOSTOG7pyXhuqU4JuG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jMSDKibhu4zEg+G6r2UjPuG7jFYm4buMxIMq4bqp4bus4buMxIPhu7bhu4zEg+G7oCbhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4xW4bu4PsOM4buM4busKuG6t+G7nOG7jMSD4bqj4bu0PuG7jD7hurEm4buM4bunJSou4buc4buMw7kuPirDjeG7jOG7sFB74buMxIPhu54+JeG7jOG7n+G6tz4l4buMQ+G6pTY+JeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxIIqMD4l4buM4bqh4bqv4buc4buMxIPGr8Og4buMKuG6r+G7pj7DjOG7jMSDKibhu4zEg+G6r2UjPuG7jD4qVDzhu4wp4bqp4buc4buM4busKl0+4buM4bus4bui4bus4buMMD4l4buMxILhuq3DjOG7jMOgKuG6s+G7jMSC4bqt4buM4busfeG7jFbhurXhu4zEgybhu7Thuq/hu4zhu6wq4bqv4buoPsOM4buMKCbhu7Y+4buMxIMq4bqn4bus4buMViPhu4zEgyrhuqnhu6zhu4wqJkA+4buMPiomQDzhu4xj4bqz4buMKuG6pTc+JeG7jOG7ruG7qj7hu4xWMj4l4buM4buw4buee+G7jGPhu57hu4zhu67huq/hu4woKuG7ouG7rCrhu4zEgyrhuqnhu6zhu4wq4buePirhu4w+JSom4buMKT3hu4zEgz8+4buMPiXhuqXDoT4l4buMxIMqOOG7jOG7rOG6sT4l4buMxII04buMxIMm4bu0PuG7jMSDKld74buMxIPhuqPhuq9l4bu4PuG7jMSDKjE+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jOG7ruG7pD7hu4zEgzPhu6zhu4xDJkDEg+G7jOG7p+G7nDzhu4zEg+G7oCbhu4zDsybhu4zEgz/hu6wq4buMKTvhu6wq4buMw6Phuqvhu4zhuqDhuq8x4bus4buMJSbhu5zhu4xWVeG7rOG7jOG7sCZAxIPhu4zDsuG7uD7hu4zhu5/hurc+JeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOg4bq/4bqvxIMqe+G6o8OSTENl4buM4bq/Pksvw6BM

Vy An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ

Đồng bào đội mưa về Giỗ Tổ
2024-04-18 10:18:00

baophutho.vn Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 năm Giáp Thìn), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, mặc dù trời mưa nặng hạt từ sáng sớm, nhưng số lượng đồng bào và du...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long