Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/Dmsav4bq2I+G6sznhu6g4OV3hu4HGr+G7nuG7qMWp4bql4bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6jhurHhu4ln4buoPsOs4bu04buo4bu3YeG7tOG7qEZp4bqzOFDhu6jhurI54buJ4buoxrDEqT7hu6hu4bu44buoRjnhu7ThurM54buo4bu5I2FVLznhu7DDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu7lb4bu0e8avw5pG4buDYTXhurPhu6jhurE94bq34buo4oCc4bq2I+G6sznhu6g4OV3hu4HigJ3hu6g4YeG6uWHhu6hmOWE0Z+G7qGbhurlh4buoPuG6q+G6szjhu6g+OWjhurM44buo4bqvOeG6tSPhurM44buo4bus4buq4buoPMSpPuG7qGbhu4Phu7ThurM54buoPjnhu4nhu7Thu6hmauG6szjhu6h94buJ4bq9PuG7qD7huqvhurM44buoPGLhu6g+w6zhu7Thu6g84bu04buoOeG6p+G7tOG7qOG7heG7keG7nuG7qEbhu4Mu4bqz4buo4bu3YeG7tOG7qEZp4bqzOFDhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qOG6sjnhu4nhu6jGsMSpPuG7qG7hu7jhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qEY54bu04bqzOeG7qOG7uSNhUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7pznhu4nDqeG6szjhu6hm4buDw6DhurM54buo4buFMOG7qD45w6HhurM54buoZjnEqT7hu6jhuq854bu0YeG7qOG6t0A+4buobuG7uOG6teG7qOG7sFnhu6g4YeG6u+G7qOG6szjhu7jDsuG7qOG7sOG7sC/hu7Dhu7Dhu6hu4bu44buo4bqvXeG6teG7qHvhu7hh4buo4buw4buq4buo4bqzOOG7uMOy4buo4buF4bu0Z+G7qH3DouG7qGZAYeG7qOG6rznhuqvhurM44buoOGHhu7ThurPhu6jhurDhu7Q+4bu04buo4bun4bu44buBOTHhu6hT4buFYuG7qOG7rFbhu6jhurDhu43hu6jhu4ZnYj7hu6jhu4Thu4lQ4buo4bu54bq14bu44bqz4buo4bquYTLhurdQ4buo4bu54bu44buo4bqyZGFUUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuKAnOG6tiPhurM54buoODld4buB4oCd4buo4bqx4bu44buo4buFa+G7qOG6sSXhu4Hhu6g4OV3hu4FQ4buo4bqvMmbhu6jhurNiYeG7qD7DrOG7tOG7qOG6szlt4bqzOOG7qDlhNOG6s+G7qGY5az5Q4buo4bqzOW3hurM44buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g4YeG7tOG6s+G7qH3huqvhu6hmOeG6oeG7qOG7h2fhu7Thu6g4w6I+4buo4bqzOcOg4bqzUOG7qD7hu7Y+OeG7qD4j4bq34buo4buDYTHhurM44buoPsOs4bu04buoPOG7tOG7qDnhuqfhu7Thu6jhu4Xhu5FRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4bu54bu0YeG7qD45LGbhu6jhurFhNGfhu6g+OcOh4bqzOeG7qH3hu4nhur0+4buo4buFbOG7qHvDreG6szjhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6szlt4bqzOOG7qDnhuqfhu7Thu6jhu4E5KOG6t+G7qOG6s+G7uMOy4buo4bqx4bu44buo4buFw6nhurPhu6h7Lmfhu6hu4bu44buo4bu0PuG7g8Oy4bqxYT5R4buo4bq2ZWHhu6hm4bu2PuG7qOG7gTko4bq34buoODvDsuG7qCzhurPhu6hm4buJ4bq94bqzOOG7qGY54bqh4buoOGHhu7Y+4buoPCrhurM44buo4bq3ZGbhu6g+4bu2Pjnhu6jhu4NhMeG6szhQ4buoZjk14buoOWE04bqz4buo4buBOeG6teG6szjhu6g+4bu2Pjnhu6g+w6zhu7Thu6hmauG6szjhu6jhurM4OTThu6jhu4Xhu5FRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRuG7gy7hurPhu6jhu7dh4bu04buoRmnhurM44buo4bqvOeG7tGHhu6hmOeG7tj7hu6jhurdkZuG7qDlhNOG6s+G7qGY5az7hu6h9Jj7hu6g8YTRm4buoLeG7qDlhNOG6s+G7qGY5az7hu6g+w6zhu7Thu6jhurM5beG6szjhu6hmOeG6q+G6szjhu6hmYeG6s+G7qOKAnG7huqPhu7Thu6g5w6jigJ3hu6g8ZOG6s+G7qDwzUOG7qOG7gTnEqT7hu6hmQOG7gVDhu6jhurM5beG6szjhu6g+O2fhu6g+OWfDsjThurPhu6g+w6zhu7Thu6g44bu04buo4bqv4buN4buoxKk+4buobuG6uWHhu6jhurNlYeG7qOG7tuG6t+G7qCPhurM54buobjPhu6jhu4Vr4buoPCxm4buo4bu04bqzUVUv4buBw5pVYeG6tzjhu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz5RPOG7tOG6teG7gTlnZjnhurVRbuG6sy97W+G7heG6r2bhurXhu4Ev4bqzW2/hu4Uv4buwWFZXL1bDnXvhu7Dhu7BWV+G7sOG7quG7qmbhu7Dhu67hu7Dhu6rhu7JW4bqx4buwUcSD4buBOMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4buEa+G7qDxk4bqz4buoPDPhu6g+w6zhu7Thu6g+Z2Q+4buo4buFYuG6szjhu6jhu4dn4bu04buoZuG7g+G7tOG6sznhu6g+w6zhu7Thu6hG4buDLuG6s+G7qOG7t2Hhu7Thu6hGaeG6szhR4buoU8ah4bqzOeG7nuG7qOG7pUbhu6dUVeG7gcOaRuG7g+G6teG6szjhu6jhuq85YeG7qH3DolDhu6hu4bq5YeG7qOG6szhnY+G6s+G7qD4j4bq34buoOcSp4bqzOOG7qH3hu4nhur0+4buo4bqvOcOpYeG7qDjhur1h4buoZmrhu6jhu4XhuqvhurM44buo4bu54bq14bu4YeG7qG7hu7jhu6jhu4E5YuG7qD7EkeG7qOG7uWRh4buo4buT4bqzUOG7qOG7heG7tuG6szjhu6hm4bu2PuG7qD7DrOG7tOG7qOG6sjhnw7I24bqz4buo4bqyOeG7ieG7qMawxKk+4buobuG7uOG7qOG6sjhnw7I24bqz4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5I2Hhu6jhurfhu7ThurM44buobiDhu6h9IuG7geG7qOG6sT3hurM44buo4bq3QOG6s1Hhu6hO4bq5YeG7qDwj4bqzOOG7qOG6t+G7uGfhu6h9LsOy4buoJeG7gVDhu6hmOWEx4bqz4buo4bqzOWEx4bqz4buobuG7uOG7qD7hurXhurPhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qGbhu4PhurXhurM44buoZuG7g+G7tOG6sznhu6g+w6zhu7Thu6g54bu0YeG7qDnhuqfhu7Thu6jhu4Xhu5Hhu6jhurfhu7ThurM44buobiDhu6h9IuG7geG7qOG6tzHhu6h9JeG6t+G7qOG6sznhu4nhurM44buoPuG7i+G6szjhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG6r13hurfhu6jhu4E5LuG6s+G7qDHhurfhu6h74bqhZ1Dhu6g84bu0w7Lhu6g8xJHhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7p8Oi4buoZjk14buo4bqzw6JhUOG7qOKAnOG6tiPhurM54buoODld4buB4oCd4buo4bqx4bu44buoe+G6peG6szjhu6g54bq94buB4buo4bqx4buJZ+G7qGbhu4PhurXhurM44buoZuG7ieG7qHtnw7Lhu6jhurM4OTThu6hmOWchZuG7qD7DrOG7tOG7qEbhu4Mu4bqz4buo4bu3YeG7tOG7qEZp4bqzOFDhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qOG6sjnhu4nhu6jGsMSpPuG7qG7hu7jhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qEY54bu04bqzOeG7qOG7uSNhUeG7qMaww6Lhu6g+4buL4bqzOOG7qOG6seG7uOG7qH1hNeG6t+G7qHtq4bqzOOG7qD45O+G6s1Dhu6jhurPDqWHhu6g5ZGHhu6jhurM4ZOG7qD7DrOG7tOG7qDzhu7Thu6jhurM44buJ4bq7YeG7qDxA4bqz4buoPuG7i+G7qOG7heG7tGfhu6jhurM5YTNn4buo4bqzJOG6t+G7qOG6t2Vh4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurdlYeG7qOG6szgj4buofeG7ieG6u+G6szjhu6jhurfhu4ln4buo4buFYeG6szlRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRjlb4bq14buoRkbDk07hurJVL+G7gcOa


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc LHP quốc tế Hà Nội 2016

Khai mạc LHP quốc tế Hà Nội 2016
2016-11-02 16:28:00

Tối 1-11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô với một chương trình ngắn gọn và đầy màu sắc quốc tế.

Nam Em xuất sắc lọt top 8 Hoa hậu Trái đất 2016

Nam Em xuất sắc lọt top 8 Hoa hậu Trái đất 2016
2016-10-30 07:13:00

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 vừa kết thúc cách đây ít phút. Đại diện Việt Nam - Nam Em xuất sắc lọt Top 8 chung cuộc và là thí sinh châu Á duy nhất vào Top 8.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long