Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3hu6hzxrDhu4Xhu6vEkeG6snLhu4XhurzEkcWo4buFxanhu4XEkeG7jeG7ieG7q3HEkTpz4buN4buR4bqw4bq8xIPhuqcvcsOp4bqt4bqn4bqy4buF4buNxrDhu5HEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bup4buF4bqwcXPhu6vhuq/hurnEguG6usSR4buF4bq04bqy4buxZOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnL+G6ssO14bqt4bqnL+G6suG6sOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxIJS4buR4buFw7Vk4bqtLMOAxJHGr+G7kcSRJuG7heG6sHPhurZz4buR4burxJHhu4/huqzhu4XEkSZyZsSCxJHDiUPhu4XEkeG6snPhu5vhurLEkcaw4bu14bq3xJHhu6hzxrDhu4Xhu6vEkcO04buF4burccSR4bqycuG6qkHhu6txxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkcOJw4FzxJHhu4zhu4Xhurzhu5HhurDhu6vEkeG7qOG6tOG7q3Phu49yxJHDtOG7n8SR4bup4buF4burccSRw4nhu53EkTvhu4Xhu6vEkTtz4bqw4buxxJHhurJz4bud4burxJHDieG7o8SRUOG6sOG7heG7q8WpxJE6c+G7jeG7keG6sOG6vMSR4bq24buF4bq0xJHFqXJzxJHhu49ybcSCxJHhu6tyb+G7q8SR4buPcuG7scSRxajhu4XFqeG7hcSR4bqw4buFxJHDtHPhurPhuqfEguG6rcWocnPEkeG7qWfEkcOJ4bqmxJE6c+G7j+G7heG6sMO14buxxJHFqOG7hcWp4buFxJHhu4/hu63EkeG7j3J04burcsSR4bqyckLhu4/EkeG7j3LhurThurzhu5/hu6vEkeG6tuG7heG7q3HEkeG7qOG7heG7q+G7j3Lhu5HhurbhurLhu5HhurDEkeG7jnPhurLhurzEkcOJw7Lhu6vEkeG7j3Lhuqrhu4XEkeG7q3HDrcSR4burceG6qOG6t8SR4bqyw4DEkcav4buRxJEm4buF4bqwc+G6tnPhu5Hhu6vEkcO0w63Ekcaw4bux4buF4burxJHhurJz4burxJHDiXPhu6Phu4/EkeG7qHPGsOG7heG7q8SRw7Thu4Xhu6txxJHhu410xJHhu6lv4bqyxJHGsHPGoeG7q8SRcuG7o8SRw4nDgXPEkeG7jOG7heG6vOG7keG6sOG7q8SR4buo4bq04burc+G7j3LEkcO04bufxJFy4bq8xJHDiXbhu6txxJHhu4/hu63EkcO04bqq4bqg4buPxJHhu49yRcSRxanDisSR4buP4bqs4buFxJHhurJz4bud4burxJHDieG7o8SRUOG6sOG7heG7q8WpxJE6c+G7jeG7keG6sOG6vOG6s+G6p8SC4bqt4bqn4bqy4buF4buNxrDhu5HEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bup4buF4bqwcXPhu6vhuq/hurnEguG6usSR4buF4bq04bqy4buxZOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnc+G7qXHEkeG6tuG6sOG7j8OhZHLhurLhurLEguG6ry8v4bq5ZeG6u+G6s8Op4bq/4bq54bqzw6nhur/hu4fhurPDqeG6u+G6vS/hu47hu6g7w5Xhu4XhurLhu4UvU+G7qeG7hXHhu5HhurYvL+G7jOG7seG7q3HDteG7hS/hu4zhu7Hhu6txw7Xhu4VT4bqy4buFxrBz4buFLzpz4buN4buR4bqw4bq8X8OV4bq04buFxanhu5HhurllZeG7g8Opw6nhu4PhurnDqeG6ueG6v8Op4bqz4bunxIJxZOG6reG6py/hurLDteG6reG6py/hurLhurDhuq3huqfhurLhurDhuq3huqfhurLDteG6reG6p8SC4bqtOnPhu43hu5HhurDhurzEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu6hzxrDhu4Xhu6vEkeG6uuG7keG7qcSR4burcuG6qsSRQuG7q3HEkcOJc8ah4burxJHhurJy4buF4bq8xJHFqOG7hcWp4buFxJHhu6vhu5vhurTEkeG7j27hurTEkeG6snLhuqzEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7jOG6sOG7hXpzxrDEkeG6sMOAc8SRO+G7heG7q8SRO3PhurDhu7HhurPEkUnhu6ty4bqvxJE64buR4bq04bqy4buR4bqw4bq24bqnL8SC4bqt4bqnL+G6ssO14bqt4bqnL+G6suG6sOG6reG6py/hurLhu4Xhu43GsOG7keG6reG6p8SC4bqtLHLhu5Hhu7HEkeG6snJ54burccSR4bqyc+G7q8SR4bupZ8SRxq/hu5HEkSbhu4XhurBz4bq2c+G7keG7q8SRw7TDrOG7q3HEkeG6smlz4bq3xJHFqOG7hcWp4buFxJHhu49y4buL4buPxJHhu49y4buL4burxJHhurbhu5fEkeG6sMOAc8SR4buoc8aw4buF4bur4bqzxJHDlOG7n8SR4buP4butxJHhurJy4bufxJFy4bq8xJHDiXbhu6txxJHhu49yaOG6vMSRw7ThurThu4XEkXFzZ+G7q3LEkTvhu4/hurTDteG7keG6suG6suG7scSR4buP4bqk4burccSRU+G7q+G6suG7keG6sMSRw4lnxJHhu6bhurTDieG7keG6t8SR4buoc8aw4buF4burxJHhu43hurThu7Xhu4/EkcSCcmlzxJHhurJ14bupxJHFqXPhu5vhu6nEkeG7qeG7teG6ssSR4burcmzhu6vEkeG6ssO9xJHhu6nDgXPhurPEkTBnxJE6c+G7jeG7keG6sOG6vMSRxrBnxJHhu49mc8SR4bqyxqHhu6vEkeG7q3Jv4burxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4bq2RMSR4bqu4bq04buF4burxJHhurJs4bupxJHGsMOB4burxJHhu6tybeG6ssSR4bqyQ8SR4buoc8aw4buF4bur4bqz4bqnxILhuq3hu6jhu7XhurLEkcaww4BzxJHDtOG7ncSR4burcXLDusSR4buNdMSR4bupb+G6ssSRw7TDrcSRw7ThuqrhuqDhu4/EkcO0aHPEkcO1c+G7o+G7q8SR4buP4bqs4buFxJHhu6hzxrDhu4Xhu6vEkXHEkHPEkcO04bub4burxJHhu4zhu4Xhurzhu5HhurDhu6vEkeG7qOG6tOG7q3Phu49y4bqzxJHhu45yc8SRxIJydMSR4bupZ8SR4buoc8aw4buF4burxJHDtOG6quG7hcSR4bqw4buFxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHGsMOAc8SRw7Thu53EkeG7q3Fyw7rEkeG7q2fhurzEkcawxqHhu6vEkcO04bub4burxJHhurvDqsSR4bqy4bqwc+G7o+G6tMSR4buR4bq04bqw4bux4bqzxJHhu6px4buxZ3PEkeG6sOG7heG6t8SR4buoc8aw4buF4burxJHhu4/hu6/hu6vEkXJC4buFxJHhurbhu5fEkcO04bufxJHhu4zhu4Xhurzhu5HhurDhu6vEkeG6suG7sWfhu6vEkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SR4bq24bqixJFyReG6tMSR4buo4buF4bq24bq2c+G7qeG7scSR4buww7XDteG7seG6t8SR4burceG6qsOAc8SRw7Thu4Xhu6txxJHhurJyc8SRw7Rt4bq0xJHhuqLEkeG6tmzhu6vEkeG7hMawxrBz4buF4buresSR4buE4bqw4buR4bur4buFxJHhurJy4buR4buxxJHDtWjhu6txxJHhu49y4buxxJHhu6nhuqrhuqDhu6vhurPhuqfEguG6rTpz4buN4buR4bqw4bq8xJHGsGfEkeG7qeG7teG6ssSR4bqy4bqw4bux4burccSR4burckXhu6txxJHhu49u4bq0xJHhurJy4bqsxJHhurrhurRt4bqyxJHhurbhu4vhu4/EkeG7q3Jt4bqyxJHhurJy4bubxJFxc8OBc8SRcnPhu6Phu6vEkeG7q+G7heG6vOG6t8SRw4lnxJFp4burcsSRcuG6quG6ouG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSR4buF4burcsSRxrDGoeG7q8SR4buM4buF4bq84buR4bqw4burxJHhu4/huqjhu6txxJHhu6ty4bqqxJHDlCzEkSZyZsSCxJHDtMOtxJHEgnJp4burxJFm4burcsSR4bqweMSRw7Rz4bud4bq0xJHDtOG7reG6s8SR4buq4bub4bq0xJHhurbhu7HEkeG6tmbhu6tyxJHDieG7ncSRxalyacSR4burw6zhu6txxJFxbOG6vMSRw7Thu7XhurLEkeG7jXPhu5vhu6vEkeG6suG6sMah4burxJHhurZs4bur4bq3xJE6c+G7jeG7keG6sOG6vMSRxalyeeG7q3HEkXLhu53EkeG6snLhurThu4XEkcWp4buT4bupxJHFqOG7hcWp4buF4bqz4bqnxILhuq0lxJHhu6nhuqThu4XEkXFzaXPEkeG7q2fhurzhurfEkTpz4buN4buR4bqw4bq8xJHDtMOtxJHhurJyc8SRw7Rt4bq0xJHhurBt4bqyxJHhurrhurRt4bqyxJHhurbhu4vhu4/hurfEkcO14bqkxJHhu4zhu4Xhurzhu5HhurDhu6vEkcWpcnnhu6txxJHhurJyROG7j8SR4bq2RMSR4bu34burxJHDtMO64burcuG6s8SRLOG6sOG7seG7q3HEkXFz4buFc8SRw7Thu7Fo4burxJHGsOG6quG6oOG6ssSRw7RzxJHhu4/huqzhu4XEkeG7qeG6pOG7hcSRcXNpc+G6t8SROnPhu43hu5HhurDhurzEkcawZ8SR4buPbuG6tMSR4bqycuG6rMSRw7XhurThurzEkeG7q3Jt4bqyxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jOG7heG6vOG7keG6sOG7q8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG7q3Jv4burxJHDteG7heG7q3LEkXJz4buj4bq0xJHhurrhurRt4bqyxJHhurbhu4vhu4/EkeG7q3Jt4bqyxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhurJyZuG7q3HEkcOi4bqycmbhu6txxJHDqcOp4bql4bqz4bqnxILhuq0s4bq04bq8xJHhu6tyc8ah4bur4bq3xJHFqXJpxJHhu6vDrOG7q3HEkeG7jOG7heG6vOG7keG6sOG7q8SR4buPcm3EgsSR4burcm/hu6vEkcO04bufxJE6c+G7jeG7keG6sOG6vMSRw7RzxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHFqeG6vsSR4buPcuG6tOG6vOG7n+G7q8SR4burcuG6quG6oOG7q3HEkeG7qeG6pOG7hcSRw5R54burccSR4burZ+G6vMSRxrBnxJHhurBt4bqyxJHhu6tyd+G6s8SRUsavMMSRxajGsHPhu6vhurbhu6nhu4Xhu6vhu6vEkeG7j3Lhu4vhu4/EkeG7j3Lhu4vhu6vEkcWpcnnhu6txxJHhu6nhurTDveG7q8SR4buM4buF4bq84buR4bqw4burxJHhu43huqrDgeG7j8SRw4ln4buxxJFxc+G7hXPEkcO04buxaOG7q8SRxrDhuqrhuqDhurLEkcOJ4budxJHhu4/huqjhu6txxJHhu6ty4bqqxJHDieG7r+G7q3HEkcWp4bur4bux4buPxakt4bux4bq04bqyxJHhu45y4buF4bupxIJz4bux4bur4bq2xJHGr+G7keG7hXHhurThu5HEkeG7qWfEkeG7qW3hurLEkcO0c8SRxrBz4burcsSRcuG7s+G7q8SR4bqy4bqw4bux4burccSRxrDDvXPEkeG7j3JBc8SR4buP4bqs4buFxJHhu6l14burcuG6s+G6p8SC4bqt4bqnL+G6ssO14bqt4bqnL+G6suG6sOG6reG6py/hurLhu4Xhu43GsOG7keG6rSxy4buR4buxxJHDiXPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6nhu6vhu5HhurI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

ĐTVN đã đến Hàng Châu

ĐTVN đã đến Hàng Châu
2009-01-19 11:48:00

Rạngsáng 19/1, ĐTVN gồm 27 thành viên (20 cầu thủ và 7 quan chức) đã đặtchân đến Hàng Châu. Tất cả nhanh chóng sắp xếp hành lý và lên xe vềkhách sạn Sunny 5 sao sang trọng vào...

MU tạm chiếm ngôi đầu Premier League

MU tạm chiếm ngôi đầu Premier League
2009-01-18 11:40:00

MU đã leo lên ngôi đầu Premier League lần đầu tiên trong mùa giải năm nay sau chiến thắng 1-0 trước Bolton nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng của Dimitar Berbatov.

Khó khăn vẫn tiếp tục “bủa vây” ĐTVN

Khó khăn vẫn tiếp tục “bủa vây” ĐTVN
2009-01-17 08:03:00

Hai ngày trước khi lên đường sang Trung Quốc thi đấu lượt trận thứ 2 của vòng loại Asian Cup 2011, ông Calisto vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn về khách quan lẫn chủ quan.

Lương của Lee Nguyễn khoảng 10.000 USD/tháng

Lương của Lee Nguyễn khoảng 10.000 USD/tháng
2009-01-16 15:59:00

Tối nay, 16/1, vào lúc 19h55, cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn Thế Anh sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi ra mắt báo giới trong lễ ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai...

Calisto loại năm cầu thủ

Calisto loại năm cầu thủ
2009-01-16 08:02:00

Hôm qua, HLV Calisto công bố danh sách 20 cầu thủ Việt Nam sẽ tới Hàng Châu (Trung Quốc) để thi đấu lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2011 ngày 21/1. Theo đó, Công Vinh và...

HLV Calisto: Chúng ta cần 7 điểm nữa

HLV Calisto: Chúng ta cần 7 điểm nữa
2009-01-15 13:13:00

Ông Calisto hài lòng với chiến thắng nhưng nói rằng chặng đường đến VCK vẫn còn khá dài, cần thêm ít nhất 7 điểm nữa và tỏ ra e ngại về tình hình lực lượng cho trận đấu tiếp...

Những gương mặt vàng của thể thao Phú Thọ

Những gương mặt vàng của thể thao Phú Thọ
2009-01-15 12:08:00

PTO- Những cái tên: Đinh Đức Thiện, Nguyễn Khắc Tư, Vũ Văn Dũng...đã trở nên quen thuộc trong làng thể thao quốc gia, từng giành những tấm huy chương Vàng quý giá góp phần mang...

Đường ra “biển lớn” đón chào thầy trò Calisto

Đường ra “biển lớn” đón chào thầy trò Calisto
2009-01-15 07:52:00

Điều thầy “Tô” lo ngại về những bước thụt lùi sau chức Vô địchAFF Cup đã không xảy ra, tối qua ĐT Việt Nam tiếp tục dâng tặng chongười hâm mộ một trận thắng tuyệt đối trước Lebanon

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long